Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Печат Е-мейл

У С Т А В
 

НА  СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТИ  В  ОБЩЕСТВЕНА  ПОЛЗА
„БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”
 
                                 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1.(1) Българска Асоциация Диабет, наричана по-нататък в Устава по-кратко БАД, е юридическо лице – Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано според Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), което обединява на доброволен принцип индивидуални и колективни членове – подпомагащи дейността на Асоциацията. БАД осъществява своята дейност съобразно Конституцията, българското законодателство и този Устав.
(2) БАД  може да членува в юридически лица и организации в страната и чужбина, както и да създава клонове и структури за осъществяване на целите си. 
 
Чл. 2. (1) НАИМЕНОВАНИЕ :
1.Наименованието е – Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществена полза  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”, съкратено БАД;
2. Наименованието на  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”,  което може да се изписва на латиница BULGARIAN   DIABETES  ASSOCIATION.
3. Наименованието на Сдружението, се поставят върху всички документи и издания на БАД.
 
 
(2) СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:
1. БАД има седалище и адрес на управление - гр. София, п. к. 1233, кв. „Банишора”, ул.”Подполковник Калитин”, бл.20, партер;
2. Седалището и адресът на Сдружението се поставят върху всички документи и издания на БАД.
 
                     ІІ.  ЦЕЛИ  И СРЕДСТВА  ЗА ПОСТИГАНЕТО  ИМ
 
Чл. 3. Основни цели на сдружението са подпомагане, създаване на организация за осъществяване на:
1. граждански контрол върху дейността на Министерство на здравеопазването, Националната здравно – осигурителна каса, Народното събрание и Министерски съвет за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в Република България.
2. проучване на проблемите на хората с диабет и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване.
3. системно обучение на всички свои членове по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, самоконтрола на диабета и всички негови усложнения;
4. участие в съществуващи и иницииране на нови национални програми за борба с диабета, подобряване на профилактиката, лечението, обучението, живота и рехабилитацията на хората с диабет и за създаване на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивка на болни от диабет;
5. снабдяване с диетични храни и организиране на диетично хранене;
6. осигуряване на помощи за затруднени материално и/или социално - слаби болни от диабет;
7. участие в европейски програми и проекти за осъществяването на целите си.
 
Чл. 4. БАД осъществява своите цели като:
1. привлича и организира членове и симпатизанти;
2. проучва проблемите на лицата с диабет  и настоява пред съответните правоимащи органи за начините за решаването им, участва с представители при разработването на различни нормативни документи.
3. съдейства пред компетентните държавни и обществени органи и организации за повишаване образованието и квалификацията на лицата болни от диабет; за създаване на условия за преквалификация и трудова реализация на членовете си; развива културно-масова, спортна и туристическа дейност на местно и национално ниво;
4. работи за подобряване на здравното, социалното, културното и битовото обслужване на своите членове чрез изграждане на свои Регионални Информационно-Консултативни Центрове (РИКЦ) на територията на Република България.
5. подпомага целево нуждаещите се членове (по програмата за хранене), като за тази цел привлича необходимите финансови, материални и кадрови ресурси;
6. осъществява методическа помощ по проблемите на лицата с диабет и техните семейства (обучителни семинари);
7. предоставя консултантска помощ и услуги от технически, правен, финансов и управленски характер.
8. организира и провежда съвместни инициативи с органи на държавната и местната власт и нестопански организации на цялата страна.
9. организира и провежда благотворителни мероприятия с цел набиране на средства за подпомагане дейността на БАД.
10. подготвя и публикува на уеб-страницата си информационни материали, насочени към социалния и здравния статус на хората с диабет, новости в лечението, социална информация, нормативни документи и наредби, популяризира дейността на БАД, на нейните организационни структури, международния опит на IDF и др.;
11. подготвя и организира издаването на информационни материали, книги и ръководства  с цел подобряване на информираността на своите членове, техните семейства и гражданското общество;
12. поддържа контакти със сродни организации и движения в страната, членувайки в Конфедерация за защита на здравето (КЗЗ) и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет;
13. поддържа контакти със сродни европейски и международни организации с цел обмяна на опит, международна подкрепа и участие в различни програми;
           
                 ІІІ.  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ИЗВЪРШВАНАТА  ДЕЙНОСТ
 
Чл. 5. (1) БАД ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, като разходва имуществото си за постигане на целите по този Устав, в съответствие с разпоредбите на чл.38 от Закона за юридически лица с нестопанска цел.
 
(2) БАД не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.
 
             ІV.  ПРЕДМЕТ  НА  ОСНОВНАТА  ДЕЙНОСТ И ПРИНЦИПИ
 
Чл. 6. (1) За постигане на целите си и чрез посочените средства БАД осъществява следния предмет на основна дейност:
1. представлява, отстоява и защитава интересите на хората с диабет в България пред всички държавни, административни, общински и други органи и организации в страната и чужбина ;
2. привлича чрез договаряне всички други заинтересовани граждани, сдружения и организации към изпълнение на целите и задачите си;
3. подпомага на индивидуално и групово равнище  социалната, медицинската и битова рехабилитация и системното обучение на своите членове;
4.съдейства на обществото и неговите структури за възприемането на диабетиците като негови равноправни и равнопоставени членове;
5. поддържа постоянна връзка със своите членове, привлича нови такива, съдейства за обмяната на опит между тях;
6. популяризира своята дейност, съдейства за създаване на  нови сдружения и  за тяхното организационно укрепване, дейност и  обучение;
7. организира курсове и семинари, образователни екскурзии, обмен на опит и други форми на обучение;
8. разработва, отпечатва и разпространява обучителни материали и литература за диабета и всички диабетни усложнения;
 
(2) В осъществяването на дейността си БАД се ръководи от следните принципи:
1.  демократичност;
2.  независимост;
3.  коректност;
4.  равнопоставеност;
5.  откритост;
6.  прозрачност;
7.  доброволност.
 
                                                        V. СРОК
 
Чл. 7. БАД е учредена безсрочно.
 
            VІ.  ПРИНЦИПИ   НА  ОРГАНИЗАЦИОННОТО  УСТРОЙСТВО:
           
Чл. 8. В своята дейност БАД се ръководи от следните принципи:
1. изборност на всички управленски органи на национално и местно ниво;
2. периодична отчетност на ръководните органи пред форума, който ги е избрал и е в правото си да ги избира и освобождава;
3. самостоятелност на отделните сдружения  на БАД при вземане на решения, съобразно Устава и българското законодателство;
4. ежегодна отчетност на  сдруженията  пред  УС на БАД;
5. ежемесечна отчетност на местните, общинските, областните и регионалните центрове  пред Централното управление  на БАД;
6. ежегодна отчетност на УС и КС на БАД пред Общото  събрание на БАД;
7. мандатността на всички изборни органи в организационната структура на БАД е 5 години.
 
Чл. 9. (1) Организационната структура на БАД включва:
1.  Централно управление ( УС и КС на БАД)
2.  Регионални центрове на БАД.
3.  Областни центрове на БАД.
4.  Общински центрове на БАД.
5.  Местни центрове на БАД.
(2) Ръководителите на регионалните, областните, общинските и местните центрове на БАД работят на доброволен принцип, като при наличие на финансови възможности БАД може да заплаща възнаграждение на ръководителите на центровете и служителите в тях, в зависимост от ефективната дейност на всеки център, което се преценява от Управителния съвет на БАД, по критерии определени в устройствения правилник на БАД.
 
                                                   VІІ. ОРГАНИ            
 
Чл. 10.(1)  Органи на БАД са:
1. Върховен орган на БАД – Общото събрание на БАД
2. Управителни органи на БАД са :
а/  Управителен съвет (УС);
б/  Председател на Управителния съвет на БАД ;
в/ Изпълнителен директор – при финансова възможност.
3. Контролен орган на БАД е Контролен съвет (КС).
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание на БАД  с явно гласуване с обикновено мнозинство (50% +1).
(3) Председателят на Управителния съвет на БАД се избира от Управителния съвет на БАД с явно гласуване с обикновено мнозинство (50% +1).
(4) Членовете на Контролния съвет  се избират от Общото събрание на БАД  с явно гласуване с обикновено мнозинство (50% +1).
(5) Изпълнителният директор на БАД се избира след конкурс от Управителния съвет на БАД с явно гласуване с обикновено мнозинство (50% +1).
(6) По решение на УС на БАД могат да бъдат образувани помощни органи: експертни съвети, конкурсни комисии и др. според конкретните необходимости.
           
                                                Общо събрание
 
Чл. 11. (1) Върховен орган на БАД е Общото събрание, което се състои от представители на Сдруженията членове на БАД.
(2) Общото събрание се свиква 1 път годишно от УС на БАД, по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на БАД. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива то се свиква.
(4) Управителният съвет изпраща покани до всеки член на БАД.
(5) Поканата за Общо събрание се поставя на  мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БАД най-малко 1 месец преди насрочения ден.
(6) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от  половината от представителите на сдруженията членове на БАД.
(7)  При липса на кворум събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред  и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
(8) Членовете на УС и КС присъстват по задължение на Общото събрание без право на глас.
(9)  На всеки 5 години Общото събрание е отчетно-изборно.
(10) Общото събрание не може да взема решения, по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, когато на събранието не присъстват всички членове.
(11) Комплектът материали по дневния ред, трябва да бъде на разположение на членовете в седалището на Сдружението, един месец преди датата за свикване на Общото събрание.
(12) Всеки делегат да има право на толкова гласа в ОС, колкото е броят на членовете в дружеството, което той представлява.
(13) Делегат на ОС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него.
 
Чл. 12. (1)  Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. приема броя на членовете на УС и избира и освобождава членовете на Управителния съвет и техните резервни членове;
4. взема решение за промени в структурата на БАД;
5. взема решение за участие на БАД в други организации;
6. взема решение за прекратяване на БАД;
7. приема плана за работа на БАД, основните насоки и програма за дейността на сдружението;
8. утвърждава бюджета на БАД, стратегията и ежегодните програми за дейността на БАД;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. отменя решения на другите органи на БАД, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БАД.
12. приема годишния счетоводенотчет на БАД;
13. взема решения по всички въпроси свързани с дейността на БАД, поставени от УС съгласно законите и Устава;
14. приема броя на членовете на  КС за всеки мандат и избира и освобождава членове  и освобождава членове  на КС;
15. избира Почетни членове на БАД – физически лица, активно работили за каузата и авторитета на БАД, за борбата с диабета в Република България, лично допринесли за решаването на важни проблеми на хората с диабет и подпомагали дейността на организацията;
16. утвърждава решенията на УС  за участие в други организации;
17. утвърждава решенията на УС за бюджета, стратегията, основните насоки и програми за дейността на БАД;
18. взема и други решения, предвидени в Устава.
               
 (2). Решенията на Общото събрание са задължителни за всички  членове на Асоциацията.
 (3) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на БАД.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на Общото събрание по ал.1, т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(6) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(8) Общото събрание се председателства от Председателя на УС, а при  отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от избран делегат на събранието.
(9) Протоколът се води от определено от Общото събрание лице, в съответна за целта книга.
(10) В протокола се записват проведените дискусии и се формулират взетите от събранието решения.
(11) Протоколът се подписва от Председателя на Общото събрание и от лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
 
                                     Управителен съвет на БАД
 
Чл. 13.  Между Общите събрания БАД се ръководи от  Управителен съвет (УС).
 
Чл. 14. (1) Управителният съвет на БАД се състои от 7 до 11 члена, плюс до 4 резервни члена, като числеността за всеки мандат се определя от Общото събрание.
 (2) УС на БАДизбира измежду своите членове :
1.  Председател на БАД;
2.  Заместник – председатели  (до 3-ма, според решение на УС);
3.  Организационен секретар;
(3) Предложените кандидати за членове на УС представят свидетелство за съдимост, автобиография и мотивационно писмо за участие в избора не по-късно от 10 дни преди провеждането на Общото събрание.
(4) Членовете на УС трябва да притежават подходяща квалификация и опит.
(5) УС се избира за срок от пет години.
(6) Всеки член на УС има право да иска да бъде прекратен мандата му предсрочно с едномесечно предизвестие, отправено до УС.
(7) При констатиране от КС на закононарушения касаещи дейността на БАД, както и при противоуставни действия, системно неучастие в дейността на БАД и заседания на УС на БАД и при уронване престижа на БАД, от член на УС, на същия може да бъде прекратен мандата му от ОС, свикано на извънредно Общо събрание.
(8) Резервните членове на УС участват в заседанията на УС, без право на глас.
 
Чл. 15.  Функции на Управителния съвет на БАД:
1. УС организира и ръководи дейността на БАД между Общите събрания.
2. избира Председателя на УС;
3. осъществява общо ръководство върху цялостната работа на БАД;
4. осигурява изпълнение на Решенията на Общото събрание;
5. разпорежда се с имуществото и финансите на БАД;
6. подготвя и внася своя отчет за дейността си пред Общото събрание;
7. приема организационната структура на БАД с Правилник за статута и взаимодействието между местните, общинските, областните, регионалните центрове и централното ръководство на БАД.
8. приема вътрешните нормативни документи, правилниците, инструкциите и други документи, регламентиращи дейността на БАД;
9. взема решения за участие на БАД в други организации и структури на и за хора с увреждания и пациенти;
10. дава предложения пред упълномощените органи за усъвършенствуване на законодателството на Република България, уреждащо правата на хората с диабет и на хората с увреждания и техните организации;
11. приема и изключва  членове на БАД;
12. взема отношение и решава въпроси, поставени от Контролния съвет;
13. обсъжда предложения по общественозначими проблеми на членове на БАД;
14. определя броя и териториалния обхват на Регионалните Центрове (РИКЦ) на БАД, като при необходимост – може да закрива неефективно работещите центрове и/или да разкрива нови;
15. определя възнагражденията на членовете на УС;
16. при необходимост и финансова възможност може да избира Изпълнителен директор с конкурс и определя размера на възнаграждението му;
17. взема решения за основните насоки и програми за дейността на БАД;
18. приема критерии за подбор на членовете, които да бъдат подпомогнати и определя начина, по който това да стане - в зависимост от финансовите и кадровите възможности на БАД;
19. съобразно бюджетните възможности подпомага дейността на сдруженията, членове на БАД;
20. взема решения  относно дължимостта и размера на членския внос;
21. утвърждава щатните служители на БАД и техните възнаграждения;
22. взема решения за награждаване (по различни поводи) на дружества,  активисти, хора с диабет, симпатизанти, организации, институции и дарители;
23. взема решение за откриване и закриване на местни, общински, областни и регионални центрове на БАД, както и взема решение за заплащане на възнаграждение на ръководителите на центрове;
24. представя доклада за дейността на БАД за предшестващата година в Централния регистър до 31 май  на всяка година;
25. определя обема на представителната власт и ресорите, за които всеки един член на УС отговаря .
 
Чл. 16. (1)  Член на УС може да отсъства от заседание само по уважителни причини.
(2) За отсъствието си от заседание на УС всеки член е длъжен да уведоми председателя на БАД  до започване на заседанието;
(3) За присъстващо на заседанието на УС  се смята и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му, позволяваща му да вземе участие в обсъждането и вземането на решения.
 
Чл. 17. (1) Управителният съвет може да вземе неприсъствено решение, като всеки член по факс, по куриер, по e-mail или по друг начин изпрати своето писмено отношение по всеки въпрос по изпратения му дневен ред.
(2) При оформяне на протокола от неприсъственото заседание на УС се прилага писменото отношение на всеки член, като при липса на болшинство на база събраните гласове „за” и „против” Председателят на УС  определя взето ли е решението или е отхвърлено.
 
Чл. 18. Решенията на УС, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованото лице – член на УС на БАД или негов орган (Председател на Дружество).  
 
Чл. 19. Пълномощията на член на УС се прекратяват:
1. по негово писмено мотивирано искане;
2. при повече от 3 последователни неучастия по неуважителни причини в заседания на УС за 1 календарна година;
3. при поставяне под запрещение;
4. при влизане в сила на присъда;
5. при грубо и системно нарушаване на Устава на БАД;
6. при непристойно и неуважително поведение, уронващо авторитета на БАД;
7. при смърт.
8. при прекратяване на сдружението член на БАД, в което е член, когато е избран в качеството му на член на съответното сдружение.
 
                                            Председател  на БАД
 
Чл. 20. (1) Председателят на УС на БАД е Председател на БАД и председател  на Общото събрание.  Избира се от Управителния съвет  за срок от 5 години.
(2) Председателят на БАД:
1. ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната работа на БАД в съответствие със законодателството на Република България, Международните закони, приети от страната ни, Устава на БАД, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
2. осигурява опазването и стопанисването на имуществото на БАД;
3. носи отговорност за разходването на финансовите средства на БАД, за планомерното и целесъобразно изразходване на финансовите средства, в съответствие с решенията на УС и на Общото събрание;
4. представлява БАД в страната и чужбина и пред трети лица, а в негово отсъствие може да го представлява упълномощено от него лице – член на  УС на БАД и/или Изпълнителния директор;
5. внася за утвърждаване пред УС бюджета и щата на БАД;
6. внася предложения пред Общото събрание относно състава на УС;
7. внася предложения по кадрови и организационни въпроси в УС;
8. сключва и прекратява трудовите и гражданските договори;
9. сключва и прекратява договори / включително, но не само за доставка на храни, ваксини, рекламни материали/.
10. изпълнява и други управленски и административни функции, възложени му от УС в рамките на неговата компетентност;
11. взима еднолично оперативни решения, невключени в правомощията на Общото събрание и УС; 
12. свиква и ръководи заседанията на УС на БАД ;
13. свиква и ръководи Общото събрание на БАД;
 
Чл. 21 (1)  В помощ на Председателя от Управителния съвет на БАД за срок от 5 (пет) години се избират – до 3 (трима) Заместник-председатели и Организационен секретар, а при необходимост и финансова възможност и Изпълнителен директор на БАД.
(2)  Заместник-председателите и Организационният секретар на БАД  отговарят за специфични направления (като, но не само председатели на комисии) от дейността на сдружението, като за извършеното текущо се отчитат пред Председателя на БАД.
(3) Заместник-председателите  планират, организират и отговарят за отделните направления  в дейността на БАД – социална, медицинска, финансова.
 
Чл. 22. Организационният секретар на БАД има следните правомощия:
1. планира, организира и ръководи цялостната организационна дейност на БАД, като организира създаването на нови сдружения - членове на БАД, организира обучението, подпомага и контролира дейността на всички сдружения в страната и се отчита пред УС и Председателя;
2. отговаря за организацията и планирането на дейността по отчетността на БАД;
3. информира членовете на УС и КС, местните, общинските, областните и регионалните центрове и членовете на БАД  за взетите решения на Общото събрание, на Управителния и Контролния съвет и за изпълнението на взетите от Общото събрание, УС и КС на БАД решения;
4. отговаря за деловодната и архивната дейност на сдружението;
5. организира, ръководи и контролира работата на всички длъжностни лица по щата на БАД и докладва на Председателя.
 
Чл. 23. (1) Управителният съвет на БАД може да избере щатен Изпълнителен директор за срок от 5 (пет ) години, в зависимост от бюджета и необходимоста.
(2) Председателят на Управителния съвет на БАД може да възлага на Изпълнителния директор част от своите дейности  и отговорности, като в случая Изпълнителният директор е длъжен да съгласува всяко свое действие и/или решение с Председателя на УС на БАД и постоянно да го информира за случващото се в организацията
 
Чл. 24 (1)  Председателят на Управителния съвет на БАД  и Изпълнителният директор могат да представляват БАД  заедно и поотделно.
 
                                   Контролен съвет БАД
 
Чл. 25. (1) Контролният съвет (КС) е орган за специализиран контрол в БАД в състав от 3 до 5 члена, плюс до  2 /два/ резервни члена, като числеността за всеки мандат се определя от Общото събрание.  .
(2) Контролният съвет  подпомага и контролира:
1. за спазването на Устава на БАД;
2. за изпълнение на решенията на Общото събрание;
3. за изпълнение на решенията на УС;
4. за реализиране на дейността на БАД,  съобразно  законите в Република България и международното право.
(3) Контролният съвет ежегодно се отчита пред Общото събрание.
(4) Контролния съвет избира председател измежду своите членове.
(5) Разглежда и взема становище по постъпили жалби.
(6) На всеки шест месеца и при нужда проверява правилносттта на постъпилите приходи и извършени разходи на Сдружението, като съставя протокол, който предоставя на УС.
(7) Всяка година изготвя доклад пред Общото събрание за организационното, финансово и материално състояние на Сдружението.
(8) Изготвя вътрешен правилник за дейността си.
(9) Негов представител може да вземе участие в заседанията на УС с право на съвещателен глас, като може да дава мнение по разискванията.
(10) Резервните членове на КС участват в заседанията на КС, без право на глас.
           
           
                                             VІІІ.  ЧЛЕНСТВО В  БАД:
 
Чл. 26. (1) Членуването в БАД е доброволно.
(2) ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА могат да членуват в БАД единствено и само  чрез членството си в сдружение, което е прието или ще кандидатства за член на БАД. Те не могат самостоятелно да бъдат членове на сдружението.
 (3) ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  членове на  сдруженията, които са приети за членове на БАД могат да бъдат:
1. всяко лице с диабет, удостоверено от компетентни медицински органи;
2. близки, родители и роднини на лица с диабет;
3. граждани, лекари и симпатизанти, които възприемат идеите и целите на БАД и активно подпомагат за тяхното изпълнение.
(4) ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА членове на БАД могат да бъдат всички сдружения с нестопанска цел, създадени за осъществяване на общественополезна дейност, спазващи Устава на БАД и законодателството на Република България, които са приети на заседание на УС на БАД. Сдруженията са основната организационна единица на БАД. Те са самоуправляващи се структури, могат да бъдат всички съдебно регистрирани дружества на хора с диабет в страната, както и обществени организации и търговски дружества  на територията на Република България, които искат да подпомагат дейността на Асоциацията, спазващи Устава на БАД и законодателството на България и плащат определения им членски внос .
(5) Почетни членове на БАД - могат да бъдат физически  лица, които подпомагат морално и материално БАД, постигнали са големи успехи в борбата с диабета в България, допринесли са за авторитета на сдружението и спазват изискванията на този Устав. Те пожизнено не са длъжни да плащат членски внос, но не могат да бъдат избирани в ръководните органи на БАД,  нямат право на материално подпомагане  и право на глас в Общото събрание на БАД.
(6) ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА членове на БАД могат да бъдат търговски дружества, спазващи Устава на БАД и законодателството на Република България, които са приети на заседание на УС на БАД и плащат членския си внос .
(7) Членове на БАД не могат да бъдат:
1. лица или Дружества неплатили членски внос за повече от 1/една/ календарна година;
2. лица, които по законен ред са лишени от граждански права;
3. които с поведението си допринасят за уронване авторитета и престижа на БАД.
4. не спазват Устава на БАД и решенията на Общото събрание на БАД.
 
                        IХ.  ПРИЕМАНЕТО   НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  В  БАД
 
Чл. 27. (1)  Приемането на членовете на БАД се осъществява както следва:
1. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА се приемат за членове на сдруженията - членове на БАД с молба за членство.
2. ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА се приемат за членове на БАД от Управителния съвет на БАД и/или от Общото събрание на БАД.
3. ПОЧЕТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ на БАД се приемат от Общото събрание на БАД.
(2) Членството се придобива от датата на Решението на приемащия орган (УС).
(3) За членуването в БАД се води регистрационна книга на членовете, в която се отбелязва платения членски внос и се води от Касиера на БАД.
(4) членството в БАД се удостоверява с членска карта по единен образец, приет от Управителния съвет, в която се отбелязва платения членски внос за всяка календарна година с подпис на председателя и печат на местната структура на БАД.
 
Чл. 28. (1) Членството в БАД се прекратява :
1. с прекратяване на БАД;
2. при изключване с мотивирано решение на УС, при действия и бездействия уронващи авторитета на БАД;
3. при неплащане на членския внос повече от една година.
4. с едностранно волеизявление до БАД, направено в писмена форма.
5. с прекратяване на юридическото лице, член на БАД.
(2) При прекратяване на членството БАД не дължи връщане на направените имуществени вноски.
 
                  Х.  ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА  БАД
           
Чл. 29. (1)  Всеки член на БАД , има право:
1. да предлага свой представител да бъде избиран в ръководните органи на БАД, упоменати в Устава;
2. да участва в обсъждането на въпроси свързани с  БАД;
3. да прави предложения,  да изисква компетентна информация защитаваща неговите интереси свързани с диабета;
4. да прави предложения за отмяна на противоуставни решения на УС;
5. да бъде информиран за дейността на БАД;
6. да отправя  въпроси, предложения и молби свързани с дейността на БАД и с проблемите на диабета към управителните органи на БАД и да получава отговор в законноустановения срок;
7. да се ползва от придобивките определени от БАД за нейните членове.
(2) Физическите лица членове на сдруженията, които са приети за членове на БАД, могат да упражняват правата си на членове, чрез сдруженията, в които са членове.
 
Чл. 30. Всеки член на БАД е длъжен:
1. да спазва разпоредбите на този Устав;
2. да съдейства за опазване авторитета на БАД;
3. да работи за единството и престижа на БАД;
4. да защитава правата и интересите на другите членове на БАД;
5. да опазва имуществото на БАД и да съдейства за неговото увеличаване;
6. да не използва БАД по какъвто и да е начин за цели противоречащи на Законите на държавата и Устава на БАД;
7. да плаща редовно членския си внос, с изключение на Почетните членове.
 
                                              ХІ.  ИМУЩЕСТВО

 
Чл. 31. /1/ Имуществото на БАД се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.
/2/ БАД може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.
/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на БАД е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
/4/ Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на БАД, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.
 
                                             ХІІ. ЧЛЕНСКИ ВНОС
 
Чл. 32. Членски внос :  
1.Членският внос на юридическите лица – сдружения с нестопанска цел  внасят членски внос (според броя на членовете си) в размер определен с решение на УС на БАД. Членският внос се заплаща в касата на БАД еднократно или на две вноски, до изтичане на текущото полугодие.
2.Членският внос на юридическите лица – търговски дружества е в размер определен с решение на УС на БАД, който се заплаща в касата на БАД еднократно или на две вноски,  до изтичане на текущото полугодие.
 
                                         ХІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
 
Чл.33. (1) Източници на средства на сдружението са :
1. Членски внос от юридически лица - сдружения с нестопанска цел, ;
2. Членски внос от юридически лица - търговски дружества;
3. Дарения и завещания от юридически и физически лица, в размер определен от дарителите, като тези средства се използват за развиване на дейността на БАД и в зависимост от волята на дарителите;  
4. Средства от държавния и общински бюджет;
5. Спонсорство, в размер определен от спонсорите;
6. Приходи от имуществото и дейността.
7. Приходи от самостоятелна и съвместна дейност разрешени от закона и от благотворителни разпродажби на дарения и продукти от дейността на сдружението.
(2) На дарения и завещания се води регистър.
(3) Дарителите получават удостоверение за своя дарителски акт.
 
                                        ХІV . СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 
Чл. 34. (1) БАД може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която БАД е регистрирана и като ползва приходите за постигане на определените в устава цели.
(2) БАД не разпределя печалба.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет, Председателя на БАД, Изпълнителния директор и Контролния съвет на БАД.
 
                                         ХV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
 
Чл. 35.  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с  квалифицирано мнозинство от 2/3 гласа от всички членове на сдружението.
 
                         
 
                                  ХVІ.  ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 

                             Документи по годишното приключване

Чл. 36.  Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на БАД.
 

                             Съдържание на отчета за дейността

Чл. 37.  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
 

                              Проверка на годишното приключване

Чл. 38. (1) При годишното приключване се проверява годишният  счетоводен отчет и отчета за дейността на БАД. 
(2)  Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.
                                  
 

                                 Приемане на годишното приключване

Чл. 39. (1) След постъпване на доклада  Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността  и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание приема годишния отчет и го обявавя в НАП и търговския регистър.
 

                                Задължителна отчетна информация

Чл. 40.  Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
 

                                           ХVІІ. КНИГИ НА БАД

Чл. 41. (1)  На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Председателстващият заседанията и лицата, изготвили протоколите отговарят за верността на съдържанието им. Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на Общото събрание,  членовете на Управителния съвет и Изпълнителният директор могат да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) БАД води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.                   
 
 
   ХVІІІ . ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 42. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 
Чл. 43. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 
Чл. 44. Този устав е приведен в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
  
  
 

 
Банер
Банер
Банер