Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Печат Е-мейл

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”


 

І. Общи положения

Чл. 1. С настоящия Правилник се урежда организацията и дейността на „Българска Асоциация Диабет” /БА „Диабет”/

ІІ. Дейност

Чл. 2. /1/ На “Българска Асоциация Диабет” се учредява по инициатива на членовете на Асоциацията от горепосочената община, с цел осъществяване на дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си и ще работи за подобряването на условията на живот и труд на диабетно болните.

Чл. 3. /1/ „Българска Асоциация Диабет” осъществява дейността по чл. 5, ал.1 от Устава на Асоциацията на територията на общината, като се придържа към Целите и Програмата на Асоциацията и се съобразява с решенията на Централните органи на управление.

/2/ В рамките на дейността по предходната алинея „Българска Асоциация Диабет” осъществява :

 1. Организирана защита на правата и законните интересите на членовете на БА „Диабет” пред Местните органи на държавна власт и самоуправление, както и пред всички трети лица в рамките на общината;

 2. Взаимодействие с Местните органи на държавна власт и самоуправление с цел разрешаване на характерни проблеми за диабетно болните, които са пречка за своевременно прилагане на съвременни методи за диагностика и предотвратяване на усложнения ;

 3. Взаимодействие с Центалните органи на държавната власт с цел дейност за набиране на средства за подпомагане на социалнослабите диабетноболни в страната.

 4. По повод причините и характера на заболяването, възможните усложнения и последици, се цели създаване на национална програма за изграждане на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивка на болни от диабет;

 5. Насочване и подпомагане включването на БА”Диабет” в регионални проекти и програми, финансирани от Европейския съюз или от Републиканския бюджет, за които е постъпила информация от Местните органи на държавна власт;

 6. Активна кореспонденця с чуждрестранни Асоциации, споделящи целите и програмата на БА „Диабет”за снабдяване с диетични храни и организиране на диетично хранене;

 7. Взаимодействие и сътрудничество със съответните специалисти за информиране, организиране и провеждане на семинари, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на обучение, общуване и контакти, свързани с болестта диабет;

 8. Привличане на нови членове в БА „Диабет” и популяризиране на нейната дейност.

ІІІ. Членство и правоотношения

Чл. 4. /1/ „Българска Асоциация Диабет” се състои от членовете на клоновете на Асоциацията – всяко сдружение или физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос;

/2/ Членовете на „Българска Асоциация Диабет” са нейните учредители и последващо приетите членове на Сдружението, които доброволно са изразили волята си да бъдат приобщени към вече възникналата Асоциация.

Чл. 5. /1/ Кандидатите за членове на клоновете на „Българска Асоциация Диабет” се приемат въз основа на молба по образец, подадена в два екземпляра, чрез Председателя на организацията, до Управителният съвет на Асоциацията;

/2/ За молба по смисъла на предходната алинея се счита и всяко друго писмено волеизявление, адресирано до Управителния съвет на Асоциацията, в което категорично се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Асоциацията и се изразява воля за членуване на физическото или юридическо лице в Национален клуб „Българска Асоциация Диабет”.

Чл.6 /1/ Към молбата по предходната разпоредба се прилагат следните необходими документи :

за кандидати юридически лица или сдружения:

1. Копие на Съдебна регистарция на дружеството;

2. Копие на Удостоверение за актуално състояние;

3. Попълнена Регистрационна карта, по образец;

4. Списък на управителния съвет на дружеството;

5. Списък на членовете на дружеството;

6. Копие на БУЛСТАТ;

за кандидати физически лица:

 1. копие от лична карта:

 2. копие от рецептурна книжка, заверена от личен лекар и ендокринолог;

 3. декларация за имотно състояние;

 4. копие от последното осъвремянване на пенсията / на двамата съпрузи/:

 5. при развод, копие на акта;

 6. при овдовяне копие на смъртен акт.

Чл. 7 /1/ Членственото правоотношение възниква в деня на приемането на кандидата за член на Асоциацията или на съответната Местна /регионална/ организация, което става с решение на Управителния съвет на БА „Диабет”;

/2/ Решението на Управителния съвет на Асоциацията незабавно се съобщава на Председателя на Асоциацията.

/3/ Председателят на „Българска Асоциация диабет” уведомява новоприетия член на местаната /регионална/ организацията и го поканва в офиса на Асоциацията, за да го запознае с Правилника и другите вътрешноорганизационни правила на Асоциацията, както и да му връчи Удостоверение за членство, по образец, утвърден от Управителния съвет на БА „Диабет”.

/4/ След приемането на члена в БА „Диабет” или на Местната /регионална/ организация, екземпляр от неговата молба за членство, с отбелязан върху нея номер на решението на Управителния съвет, се предоставя на члена или на Председателя местната /регионална/ организация за съхранение.

ІV. Местни органи

Общо събрание

Чл.8. /1/ Общото събрание се състои от всички членове БА „Диабет”;

/2/ Общото събрание на БА „Диабет” има следните правомощия:

 1. Взима решения относно основните насоки за провеждането на дейността на Асоциацията на територията на общината, като се придържа към целите й;

 2. Набелязва, обсъжда и приема мерките за провеждането на дейността на Асоциацията, в изпълнение на Устава и Програмата на БА „Диабет”;

 3. Избира и освобождава Председателя на БА „Диабет”;

 4. Избира и освобождава Управителния съвет и Контролния съвет, по предложение на Председателя на БА „Диабет”;

 5. Приема Правилник за организацията и провеждането на дейността на БА „Диабет”;

 6. Определя офиса /адреса на управление/ на БА „Диабет”;

 7. Изслушва Председателя, Управителния и Контролния съвет, и взима решения по текущите проблемни въпроси за политиката и дейността на БА „Диабет” , както и по направените от тях конкретни предложения;

 8. Изслушва и взима решение по шестмесечните доклади на Председателя, Управителния и Контролния съвет относно дейността, осъществена от БА „Диабет” за периода;

Председател

Чл. 9. /1/ БА „Диабет” се ръководи от Председател, който е Председател и на Управителния съвет на Асоциацията;

/2/ Председателят се избира от Учредителното събрание на БА „Диабет” и може да бъде сменен само от Общото събрание на Асоциацията. Изборът на Председател на БА „Диабет” се утвърждава от Управителния съвет на Асоциацията;

Чл. 10. Председателят на БА „Диабет” има следните правомощия:

 1. Оперативно ръководи и координира работата на БА „Диабет”;

 2. Представлява организацията пред Местните органи на държавна власт и самоуправление, както и пред всички трети лица;

 3. Свиква Общото събрание и Управителния съвет на БА „Диабет” определя дневния ред за заседанията;

 4. На всеки шест месеца представя писмен доклад за дейността на БА „Диабет”;

 5. Предлага на Общото събрание членовете на Управителния и Контролния съвет;

 6. Организира участието на членовете на БА „Диабет” в програми и проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС или от Републиканския бюджет.

 7. Осъществява постоянен контакт с Клоновете на Асоциацията;

 8. Организира счетоводната отчетност и поддържането на Архива и Регистъра на БА „Диабет”.

 9. Председателят има право да делегира права в кръга на предоставените му пълномощия.С оглед осъществяване на непрекъснато и оперативно изпълнение на задачите/определено във вътрешния ред на БАД/;

Чл. 11. /1/ Функцията на Председател на БА „Диабет” в негово отсъствие се изпълнява от определен от него, друг член на Управителния съвет на организацията;

/2/ Заместването по алинея първа задължително се съобщава на Зам. Председателят на Асоциацията;

Управителен и Контролен съвет

Чл. 12. /1/ По преценка на Общото събрание и по предложение на Председателя на БА „Диабет” се избират Управителен и Контролен съвет;

/2/ Членовете на Управителния и Контролния съвет, както и броят им се предлагат на Общото събрание от Председателят на БА „Диабет”. Първият Управителен и Контролен съвет се конституира по преценка на Учредителното събрание на БА „Диабет”;

/3/Управителният съвет подпомага Председателя на Асоциацията в осъществяваното от него ръководство и координация, като предлага и организира оперативното осъществяване на дейността на БА „Диабет”;

/4/ Контролният съвет осъществява контрол за точното изпълнение на решенията на Централните органи на Асоциацията, както и контрол над приходите и разходите на БА „Диабет” за своевременното събиране на членския внос и отпуснатата държавна субсидия.

V. Заседания на органита на БА „Диабет”

Чл. 13. /1/ Заседанията на Общото събрание и Управителният съвет се свикват от Председателя на БА „Диабет” по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на съответния колективен орган;

/2/ Управителният съвет се свиква от Председателя най-малко веднъж на три месеца за обсъждане и взимане на решение относно оперативното управление, осъществяването и координирането на дейността на БА „Диабет”;

/3/ Свикването на заседание се осъществява чрез уведомяване, направено по пощата или чрез други технически средства.
Чл.14 /1/ Заседанията на Местните колективни органи се считат за редовни, когато на тях присъстват повече от половината техни членове.

/2/ При липса на кворум по предходната алинея, заседанието се отлага за един час по-късно и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите

Чл. 15 /1/ Местните колективни органи могат да взимат решения с мнозинство от присъстващите.

/2/ За всяко заседаниие на Общото събрание и на Управителният съвет се води Протокол, в който се вписва дневния ред и взетите на заседанието решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието;

/3/ Местните колективни органи могат да взимат решения и без да бъде провеждано заседание, ако Протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това, от всички членове на съответния орган.

VІ. Допълнителни разпоредби

Чл. 16. Воденето на счетоводните документи и счетоводното отчитане на члена или на Местната /регионална/ организация на Асоциацията става съгласно Устава на БАД ;

Чл. 17. Всички въпроси отнасящи се до дейността на члена или на местната /регионална/ организация на Асоциацията се отправят в писмен вид до Председателя на БА „Диабет”;

Чл. 18. /1/ За всички постъпили молби за членство в „Българска Асоциация Диабет” се води Регистър, в който задължително се отбелязва: входящия номер и датата на постъпването на молбата, както номера и датата на решението на Управителния съвет за приемането на члена.

/2/ „Българска Асоциация Диабет” поддържа Архив, в който се съхранява екземпляр от молбата за членство, с отбелязаното върху нея решение на Управителния съвет за приемането на члена или на Местната /регионална/ организация, както и екземпляр от всички Протоколи свързанио с тях.

На основание чл. 34, от Устава на БА „Диабет” , настоящият Правилник е

приет на заседание на Управителния съвет на “Българска Асоциация Диабет” в гр.София в офиса на БА”Диабет”, проведено на ........................../200.............г. в

гр./с..........................................................................................................................................................

и е утвърден от Управителния съвет на БА „Диабет” с Решение по Протокол №..................

на заседание, проведено на............200...г. на адреса на управление на БА „Диабет”.

 
Банер
Банер
Банер