Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Печат Е-мейл

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА  НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ   (РИКЦ)    НА БАД
 

Раздел І.
Общи положения 
 
Чл. 1.С този правилник се урежда дейността на Регионалните Информационно - Консултативни Центрове /РИКЦ/   на БАД в страната.

Чл. 2.Регионалният Информационно - Консултативен  Център е структурна единица на БАД. Всеки център обединява дружествата от една или няколко области на страната.

Чл. 3. РИКЦ е юридическо лице на издръжка от държавната субсидия на БА „Диабет”. Той се разкрива и може да бъде закрит със заповед на Председателя на УС, след съответно решение на УС на БАД.

Чл. 4. Взаимоотношенията на РИКЦ с държавните органи, физически и юридически лица се осъществява  от Координатор-център /технически сътрудник/.
 

Раздел ІІ
Основни функции задачи
 
 
Чл.4.Основните функции  на РИКЦса в изпълнение  на План-програмата на БАД за съответната календарна година, решенията на УС на БАД и заповедите на Председателя на БАД.
 
Чл.5.  В изпълнене на тези функции РИКЦ  има следните задачи:
1.Комлектува, съхранява и предоставя за ползване досиетата на членовете на Асоциацията в региона.
2.Организира дружествата си по изпълнение програмите на БАД.
3.Съобразно потребностите на хората с диабет от региона организира обучителни семинари, презентации, консултации, прегледи и др.
4.Оказва съдействие за повишаване на здравната култура на гражданите.
5. Развива дейности и предлага услуги, с който отговаря на променящите се интереси, потребности и изисквания на диабетиците, съобразно основните цели на БАД.
 
 
Раздел ІІІ
Структура и управление на РИКЦ
 
Чл.6. Низова организационна структура на БАД е дружеството. Дружеството набира членове и развива своята дейност  в едно населено място. Броят на членовете му не може да бъде по-малък от 7 /седем/ лица.
1.Приемане на членове в дружеството се осъществява след подаване на писменно заявление по  Единен образец за всички членове на БАД.
Заявлението съдържа декларация, че кандидата желае да членува в даденото дружество и приема разпоредбите на Устава на БАД и Устава на дружеството, ако то е юридическо лице.
2.Членството, правата и задълженията на членовете на дружеството са уредени от Устава на БАД и Устава на дружеството, ако то е юридическо лице.
3.Издаване на членска книжка (по образец на БАД) и плащане на членски внос от кандидата е възможно след решение на УС за приемането му.
 
Чл.7.Дружеството е основната организационна структура на БАД, изградена на територията на дадена община.
1.В по-малките населени места могат да се създават клубове на хората с диабет, които са поделения на съответното общинско дружество. (Ако все още не е създадено дружество в общинския център – клубът изпълнява ролята и на общинско дружество.)
 
Чл.8. Принципите на дейността и организация на дружествата  са уредени  в Устава на БАД.
1.Председателят на дружеството подава молба по образец до УС на БАД, чрез регионалният Координатор за членство.
 
Чл. 9.Председателите на дружествата ежегодно предоставят информация в РИКЦ, относно броя членове на дружеството и отчет за извършената през годината дейност в него.
 
Чл.10. РИКЦ  се ръководи от координатор (технически сътрудник).
1.Координаторът се назначава от председателя на  УС на БАД.
 
Чл. 11.Координаторът има следните права и задължения:
1.Ръководи  и контролира цялостната дейност на диабетните дружества в региона.
2. Представлява БАД на регионално, областно и общинско ниво.
3. Носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното използване на средствата, като спазва финансова дисциплина и опазва имуществото на Асоциацията.
4.Координаторите имат право да дават мнения и препоръки на УС на БАД, с цел по-добрата работа на центровете и дружествата.
 
Раздел ІV
Трудови правоотношения
 
Чл.12.Трудовите правоотношения между работника (служителя)в РИКЦи работодателя се създават, изменят и прекратяват съобразноКТ и решенията на УС на БАД.
 
Чл.13. Освобождаването от работа и предаването натрудовата книжка става след подписването напротокол заиздаване надокументацията и имуществото, с което е работено и представяне на обходен лист завсички звена наасоциацията.
 
Чл.14.Правата и задълженията, работното време и почивките на работника (служителя) в РИКЦ  са уредени в Правилника за  вътрешния трудов ред наСдружение „Българска Асоциация Диабет”.
 
 
Раздел V.
Финансиране
 
Чл.15. Финансирането на РИКЦ се осъществява от :

 

  1. Българска Асоциация Диабет – при наличие на държавна субсидия;
  2. Общинските бюджети – ако има планирани средства;
  3. Дарения, завещания, спонсорство и др.

 
 
Раздел VІ
Заключителни разпоредби
 
Чл.16. При липса на субсидия всички РИКЦ се закриват с решение на УС на БАД.

Чл.17. Правилникът търпи актуализация съобразно настъпилите промени в законодателството, нормативнитедокументии нуждитена Асоциацията.
 
Чл.18. Правилникът се свежда до знаниетона всички служители на РИКЦ срещу подпис, което ги задължава да спазват горепосочените разпоредби.
 
Чл.19.Всички невключени в настоящия Правилниквъпроси се регламентират с Правилник завътрешния трудов ред, който се утвърждава от Председателя на УС на БАД  и от Устава на организацията.
 

 

 
Банер
Банер
Банер