Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Печат Е-мейл
ПРОГРАМА     ЗА  ДЕЙНОСТТА   НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”  ЗА   ПЕРИОДА  2012  -  2017   ГОДИНА 

Новото ръководство на  Българска Асоциация  ДИАБЕТ  поема ангажимент да работи всеотдайно за осигуряване на по-добри условия за живот, лечение и профилактика на хората с диабет в България !  
  
Основни направления в дейността на БАД през мандатния период (2012 – 2017):
 
 
І. Организационна дейност – (Комисия по организационни въпроси):
 
1.  Картотекиране на всички дружества - членове на БАД в единен актуализиран  регистър. Редовно събиране и отчитане на членския внос по дружества. 
Срок: постоянен
Отговорник: Нац. координатор,секретарка
 
2.  Поддържане на постоянен контакт с всички дружества в страната, посещения и оказване съдействие на място. Регистриране  на поставените от тях  проблеми, които да се обобщят от БАД и да се търсят пътища за тяхното решение.
Срок:постоянен
Отговорник: Нац. координатор,секретарка  
  
3.  Стриктно водене на цялата документация на структурите на БАД и точно архивиране на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар, секретарка
 
4.  Поддържане на редовни контакти с другите пациентски организации в страната в рамките на Конфедерацията за защита на  здравето, като неин основен член.
Срок:постоянен
Отговорник:  Организационен секретар , д,,,    ,

  5.  Поддържане на контакти  с международните диабетни организации, както и с диабетните асоциации в страните от Европейския съюз, на Балканите, САЩ и  Русия ...
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, Комисия за връзки с обществеността, секретарка
 
6.  Поддържане на интернет страница на БАД и Форум за поддържане на връзка с диабетиците и дружествата в страната, съобразяване с техните проблеми, мнения, предложения и оценки за дейността на Асоциацията. 
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, Комисия за връзки с обществеността, секретарка  
  
7.  Поддържане на постоянен тесен контакт със средствата за масова информация и информиране на обществото за всички по-важни дейности, проблеми и инициативи  на БАД...
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар , Комисия за връзки с обществеността, секретарка
  
8.  Осигуряване на храненето в определените от УС на БАД дружества в страната.
Срок: По график
Отговорник: Координатор -хранене, Комисия по храненето
  
9.  Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии,  както и чрез сайта на БАД,  за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар , Комисия за връзки с обществеността, д-р А. Стоев   
   
10. Създаване на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот от видни личности (депутати, управленци, политици, журналисти, бизнесмени, интелектуалци и други...) болни от диабет или имащи отношение към това заболяване, които да помагат за реализацията на дейността на БАД.
Срок: постоянен
Отговорник: Организационен секретар 
  
11. Организационна дейност в страната, работни срещи, семинари с дружествата.
Срок: постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ
       
   
ІІ.  Медицинска  дейност – (Комисия по медицински въпроси) : 
 
1.  Настояване за приемане на Дългосрочна Национална стратегия за борба с ДИАБЕТА  в България, която да набележи основните стъпки  за профилактика, скрининг на рисковите групи, съвременно ефективно лечение, обучение, самоконтрол, вторична профилактика на усложненията,   мерки за социална защита и други...
Срок: постоянен
Отговорник:  д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова
 
2.  Настояване пред ръководството на НЗОК и МЗ за изграждането на Национален диабетен регистър, където ясно да се  дефинира РЕАЛНИЯ БРОЙ на диабетно-болните  в България по – тип диабет, вид лечение, усложнения на диабета, ползвани  лекарства, нужди от самоконтрол, възраст, пол и други .... Само на тази база могат да се вземат правилни и ефективни  управленски  решения и да се планират достатъчно средства за борба с това тежко, социално – значимо заболяване!
Срок: постоянен
Отговорник:  д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова
  
3.  Настояване  пред ръководствата на МЗ и НЗОК за създаване на верига от ДИАБЕТНИ  ЦЕНТРОВЕ  в големите  областни центрове (а по-късно и по общини ...),  където има подготвени ендокринолози и специалисти по диабетните усложнения,  тъй като   само в тях (чрез екипи от добре обучени специалисти) може да се профилактира най- добре диабетът и всички негови  усложнения. В тези центрове (или  Диабетни диспансери) да се провежда и системно и ефективно ОБУЧЕНИЕ на хората с диабет по всички теми на лечението, контрола и живота с диабет.
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова  , д-р А. Стоев
  
4.  По-активна подкрепа от ендокринолозите за осигуряване на достатъчно тестове за самоконтрол на болните на  интефицирано инсулинолечение, които в момента не провеждат правилно своето лечение! Осигуряване на повече средства за самоконтрол за всички нуждаещи се диабетици, съобразно нуждите на провежданото от тях лечение.
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова  
   
5.  Постоянен натиск върху НЗОК за осигуряване и финансиране на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на  диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти за контрол и лечение.
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова  
   
6.  Изготвяне на аргументирани предложения до НЗОК за необходимостта и ползата от ДОСТЪПНОТО използването на  най-съвременните лекарства и средства за лечение и контрол (поддържане на оптимална метаболитна компенсация) на диабета и всички диабетни усложнения. НЗОК да гарантира редовното и безпроблемно снабдяване  с всички  медикаменти за това !  
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова  
  
7.  Аргументирани изисквания към НЗОК за  включване в Националния рамков договор на консумативите за ИНСУЛИНОВИ  ПОМПИ  и  ТРАНСМИТЕРИТЕ за следене на гликемията в реално време...! Постепенно увеличаване на броя на обхванатите лица, нуждаещи се  от това най-модерно лечение.
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова   
  
8.  Извоюване от НЗОК на код (по МКБ – 10) за „Захарен диабет с множество увреждания” и осигуряване на всички необходими условия  за неговото правилно лечение.
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова 
  
9.  Поддържане на постоянни контакти с медицинските организации - Българското дружество по ендокринология, Българската Диабетна Асоциация, Български съюз на диабетните сестри, Българския Лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България ... и др.
Срок:постоянен
Отговорник: Нац. Координатор
 
10. Включване на наши представители (диабетици) в Експертния съвет по „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА” към МЗ и в Надзорния съвет на НЗОК. 
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова  
 
11. Подготвяне на брошури за обучение и здравна просвета на хората с диабет.
Срок:постоянен
Отговорник: доц. Цв. Танкова , Г. Вутова,  д-р А. Стоев, секретарка
   
12. Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии, както и чрез сайта на БАД, за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, Орг. секретар, Комисия за връзки с обществеността, секретарка     
       
 
ІІІ.  Социална  дейност  –  (Комисия по социални въпроси) : 
 
1.  Поддържане на контакт и внасяне на писма, жалби и предложения до всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на хората с диабет в България
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ ,секретарка
 
2.  Активно участие в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС, по всички социални проблеми, касаещи диабетиците в България, като търсим съдействие от всички останали пациентски организации.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар , Председател

3.  Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушаването на правата и/или  приложена дискриминация  на диабетноболни.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ ,секретарка        
     
  
4.  Обобщаване на поставените по Форумите за диабета, на получените в офиса и от дружествата в страната  ПРОБЛЕМИ на болните и внасяне в компетентните държавни служби  предложения за тяхното решение.
Срок:постоянен
Отговорник: д-р А. Стоев, секретарка
 
5.  Настояване пред МЗ и НЕЛК за промяна в нормативната база и отпадане изискването за явяването на ТЕЛК на всеки 2-3 години от диабетноболните и останалите НЕЛЕЧИМОБОЛНИ !
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,секретарка
 
6.  Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии, както и чрез сайта на БАД,  за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.
Срок:постоянен
Отговорник:  д-р А. Стоев, Комисия за връзки с обществеността, секретарка
   
 
ІV.  Финансова  дейност   –  (Комисия по финансови въпроси) :

1.  Стриктен контрол върху всички бюджетни и извънбюдженти средства, постъпили в Асоциацията, както и парите от членския внос.
Срок:постоянен
Отговорник: Контролен съвет,счетоводител
 
2.  Създаване на ПЕЧЕЛИВШИ  ПРОЕКТИ, за кандидатстване пред Европейските фондове за разширяване и разнообразяване  на  дейността  на БАД.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ ,секретарка
 
3.  Организиране на акции и мероприятия за набиране на средства за Асоциацията.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ ,секретарка
 
4.  Контакти с фармацевтичните и други фирми, обслужващи диабетноболните за осигуряване наспонсорство и дарения  за БАД и  нейните членове.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ ,секретарка
 
5.  Търсене и осигуряване на средства за финансиране на дейността на БАД, извън отпуснатите от републиканския бюджет.
Срок:постоянен
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ ,секретарка  
  
6.  Преразпределение на извънбюджетните средства за реализирането на дейности по изпълнение на тази програма, утвърдени от УС на БАД. Партньорство с Български център за нестопанско право и други партньорски организации..
Срок:ежегодно
Отговорник: Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ ,счетоводител
 
7.  Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии,  и чрез сайта на БАД,   за всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.
Срок:постоянен
Отговорник:  д-р А. Стоев, Комисия за връзки с обществеността,
Организационен секретар ,Координатори на РИКЦ , секретарка
 
 
 
 
    
 
Банер
Банер
Банер