Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Дейност
Печат Е-мейл
ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“
 
Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет /БАД/ („Сдружението“) осъзнава значението на личните данни, тяхната защита и на зачитането на правата на личен живот. Поради тази причина Сдружението и неговите членове и служители следва да опазват поверителността и целостта на всички лични данни, които се съхраняват и обработват от Сдружението или от тях самите, или до които получат достъп, както и да осъществяват дейността си в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство в сферата на защитата на личните данни.
Тази Политика за обработване на личните данни определя основните принципи и изисквания, от които Сдружението и неговите членове и служители следва да се ръководят при работата с лични данни.
 
I.       ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Сдружението обработва лични данни при спазване на следните основни принципи:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите – обработване за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • свеждане на данните до необходимия минимум - само за целите на обработване;
 • точност – обработване на точни лични данни и в актуален вид;
 • ограничаване на съхранението - във форма позволяваща идентифицирането на субекта и за период не по-дълъг за целите на обработване;
 • цялостност и поверителност – обработване при подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на личните данни;
 • отчетност – възможност на Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ във всеки момент да докаже прилагането на тези принципи.
 
Сдружение „Българска Асоциация Диабет" обработва лични данни на законно основание, което може да бъде:
 • законово задължение на Сдружение „Българска Асоциация Диабет" – съгласно Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, Кодекс на труда и подзаконови нормативни актове, Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените поръчки,и др.;
 • съгласие на субекта на данните, което може да бъде оттеглено във всеки един момент, без това да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето;
 • наличие на легитимен интерес на Сдружение „Българска Асоциация Диабет";
 • във връзка с изпълнение на договор, по който субектът на лични данни е страна или за сключването на такъв, по искане на субекта;
 • във връзка със задача в обществен интерес.
продължава>
 
Печат Е-мейл

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“  търси да назначи  Деловодител - Касиер
 

 Описание на длъжността:

- Стриктно спазва политиката на Асоциацията за съхранение и боравене с парични средства, като своевременно приема и съхранява до момента на отчитането им и издава сумите в брой;

- Подготовка на документи: договори, декларации, справки и други;

- Систематизира, класира, съхранява и подрежда документация по конкретни критерии;

- Водене на регистър за входящи и изходящи поща и кореспонденция, както и обработване на документи;

 

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно икономическо образование, висше икономическо образование би се считало за предимство;

- Добра компютърна грамотност;

- Опит на подобна позиция – желателно, но не е задължително;

- Отговорно отношение към дейностите, присъщи на НПО

- Високо ниво на организираност и лоялност;

- Умение да приоритизира поставените задачи;

 

Предлагаме Ви:

-          Трудов договор

-          Мотивиращо възнаграждение

-          Отлична работна атмосфера

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиографията си на  badiabet@abv.bg 

Краен срок за кандидатстване 8 юли 2018.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.Информация относно личните данни

Ние от Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет“, ще обработваме личните Ви данни, предоставени с изпратената от  Вас автобиография или допълнително при необходимост, за целите на подбора по посочената по-горе позиция и с оглед възможността за сключване на трудов договор с Вас. Обработването на личните Ви данни може да включва свързване с Вас за провеждане на интервю, както и оценка на личните Ви и професионални качества за заемане на съответната позиция. Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет“  не предоставя данните Ви на трети лица.  
Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет“ съхранява изпратените от Вас лични данни единствено за периода на подбора по посочената по-горе позиция „Деловодител – касиер“, за която кандидатствате.
При условията на Общия регламент за защита на личните данни (EU 2016/679) Вие имате право да изисквате от нас достъп до, коригиране (в случай на неточности) или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и тяхната преносимост.
В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на следния адрес: гр. София, ж.к. „Банишора“,
ул. „Подполковник Калитин“, бл. 20, тел. 02 9310779, факс 02 8326175, на вниманието на Длъжностното лице по защита на данните, респективно на адреса на ел. поща:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Повече информация относно обработването на лични данни от Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ можете да откриете в нашата Политика за обработване на лични данни, публикувана на електронната ни страница http://www.badiabet.com/.
Ако счетете, че ние обработваме вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02 915 3 518, еmail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
 
Сдружение „Българска Асоциация Диабет“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Печат Е-мейл


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  В БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

Данни за контакт с  Длъжностно лице защита на данните към БАД : 
д-р  А. Стоев

Адрес:  гр. София, ж.к. „Банишора“, ул. „Подполковник Калитин“, бл. 20,
             
На вниманието на служителя по защита на данните в БАД  
..............................................................................................................

Телефон :   +359 29310779 

Факс :          +359 28326175   

e:mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ :

 
Печат Е-мейл
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за
Национално представителна организация ! продължава>
 
Печат Е-мейл
ПРОГРАМА ЗА  ДЕЙНОСТТА   НА  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” 
ЗА   МАНДАТ   (2018  -  2023 ГОДИНА)
 
      
       Новото ръководство на  Българска Асоциация  ДИАБЕТ  (БАД) поема ангажимент да работи всеотдайно за осигуряване
на по-добри условия за живот, лечение и профилактика на хората с диабет в България !    
 
 
Основни направления в дейността на БАД през мандатния период (2018 – 2023) ще бъдат:
 
 
      І. Организационна дейност – (Комисията по организационните въпроси  ):
 

1. Картотекиране на всички сдружения и клонове - членове на БАД в единен актуализиран  регистър. Събиране и
отчитане на членския внос по организации.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

2. Поддържане на постоянен контакт с всички организации в страната, посещения и оказване съдействие на място.
Регистриране на поставените от тях  проблеми, които да се обобщят от БАД и да се търсят пътища за тяхното решение.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

3. Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране на всички входящи, изходящи,
финансови, програмни и други документи.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

4. Привличане на повече млади хора и създаване на младежки секции към нашите структури в страната.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                   Отговорник: Председател, Председател на младежка секция, секретарка

5. Поддържане на редовни контакти с останалите пациентски организации в страната в рамките на Конфедерацията
за защита на здравето
(КЗЗ).

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник:  Председател
 

6. Поддържане на контакти  с международните диабетни организации, както и с диабетните асоциации в страните от
Европейския съюз, на Балканите, САЩ и  Русия ...

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

7. Поддържане на интернет страница на БАД  и участие в социалните мрежи за поддържане на добра връзка с
диабетиците и организациите в страната, съобразяване с техните проблеми, мнения, предложения и оценки за
дейността на Асоциацията. 

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател, д-р А. Стоев,  Р. Ханджийска
                                                                                                           

8. Поддържане на постоянен тесен контакт със средствата за масова информация и информиране на обществото
за всички по-важни дейности, проблеми и инициативи  на БАД...

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател, Говорител
 

9. Осигуряване на храненето в определените от УС на БАД организации  в страната.   

                                                                                             Срок: по график
                                                                                             Отговорник: Председател,секретарка
 

10. Информиране на хората с диабет в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии,  както и чрез
сайта на БАД и социалните мрежи,   за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното
по-добро  лечение и живот.                                                                                                 
                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                  Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска       
  

11. Създаване на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот от видни личности (депутати,
управленци, политици, журналисти, бизнесмени, интелектуалци и други...) болни от диабет или имащи отношение
към това заболяване, които да помагат за реализацията на дейността на БАД.

                                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                                     Отговорник: Председател  
 
            12. Организационна дейност в страната, работни срещи, семинари с организациите.
                                                                                                           Срок: постоянен
                                                                                                           Отговорник: Председател,секретарка
                                                                                                                          
 
 
 

       ІІ.  Медицинска  дейност – (Комисията по медицинските въпроси ) :
 

1. Активно участие в Работната група за подготовка и приемане на Дългосрочна Национална стратегия за борба
с ДИАБЕТА в България (2020 -2030 г.),
като социално-значимо заболяване. Тази стратегия да набележи
основните стъпки  за профилактика, скрининг на рисковите групи, съвременно ефективно лечение, обучение,
самоконтрол, вторична профилактика на усложненията, мерки за социална защита и други...

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник:  Комисия по Мед. въпроси
 

2. Постоянно наблюдение на дейността и ползване на резултатите наНационалния диабетен регистър, където
ясно да се знае  РЕАЛНИЯ БРОЙ на хората с диабет в България по отношение  – тип диабет, вид лечение,
усложнения на диабета, ползвани лекарства, нужди от самоконтрол, възраст, пол и други .... Само на тази
база могат да се вземат правилни и ефективни управленски решения и да се планират достатъчно средства
за борба с това тежко, социално – значимо заболяване !                    
                                                                                      Срок: постоянен

                                                                                                  Отговорник:  Председател  
 

3. Постоянно настояване  пред ръководствата на МЗ и НЗОК за създаването на верига от ДИАБЕТНИ  ЦЕНТРОВЕ 
в големите областни центрове
(а по-късно и по общини ...),  където има подготвени ендокринолози и специалисти
по диабетните усложнения, където (чрез екипиот добре обучени специалисти) може да се профилактира най-добре
диабета и всички негови усложнения. ДИАБЕТЪТ Е  ТРУДНОЛЕЧИМО, КОМПЛЕКСНО, СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМО
ЗАБОЛЯВАНЕ !  В тези центрове (или Диабетни диспансери) да се провежда системно и ефективно ОБУЧЕНИЕ на
хората с диабет по всички теми на диабета.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

4. Постоянна подкрепа от ендокринолозите по проблема за осигуряване на достатъчно тестове за самоконтрол на
болните от диабет,
съобразно нуждите на провежданото от тях лечение.

                                                                                                  Срок: постоянен
                                                                                                  Отговорник: Комисия по Мед. въпроси
 

5. Постоянен натиск върху НЗОК за осигуряване и финансиране на достатъчно талони за прегледи, изследвания и
консултации
на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти за контрол.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

6. Изготвяне на аргументирани предложения до НЗОК за необходимостта и ползата от ДОСТЪПНОТО използване на
най-съвременни лекарства и средства за лечение и контрол (за поддържане на оптимална метаболитна
компенсация) на диабета и всички диабетни усложнения.  Държавата и НЗОК да гарантират редовното и
безпроблемно снабдяване
  с всички медикаменти и консумативи…!                                                                            
                                                                                     Срок: постоянен

            Отговорник: Председател  
 

7. Постепенно облекчаване от НЗОК на достъпа и увеличаване на броя на обхванатите лица, нуждаещи се от
консумативи за ИНСУЛИНОВИ  ПОМПИ, както и СЕНЗОРИ и ТРАНСМИТЕРИ за следене на гликемията в
реално време
...!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

8. Извоюване от НЗОК на код (по МКБ – 10) за „Захарен диабет с множество увреждания” и осигуряване на
всички необходими условия за неговото правилно лечение.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

9. Поддържане на постоянни контакти с медицинските организации - Българското дружество по ендокринология
(БДЕ), Българската Диабетна Асоциация (БДА), Съюз на диабетните сестри в България (СДСБ), Българския Лекарски
съюз (БЛС), Съюза на стоматолозите в България (ССБ) ... и др.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател
 

10. Включване на наши представители (хора с диабет) вЕкспертния съвет по „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ
НА ОБМЯНАТА”
към МЗ и в Надзорния съвет на НЗОК. 

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Комисия по Мед. въпроси
 

11. Подготвяне на брошури за обучение и здравна просвета на хората с диабет.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател, Ендокринолог  
 

12. Информиране на хората с диабет в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии, както и
чрез сайта на БАД и социалните мрежи,    за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия
за тяхното по-добро лечение и живот.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                       Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска  
 
 
 
 
 
       ІІІ.  Социална  дейност  –  ( Комисията по социалните въпроси  ) :
 

1. Поддържане на контакт и внасяне на писма, жалби и предложения до всички държавни институции имащи
отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее
на хората с диабет в България .

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

2. Активно участие в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към МС, по всички
социални проблеми, касаещи диабетиците в България, като търсим съдействието на всички останали пациентски
организации.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател
 

3. Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушаване на правата и/или  приложена
дискриминация
на хора с диабет.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка               
 

4.Обобщаване на поставените по Форумите за диабета, на получените в офиса и в РИКЦ-овете  от организациите в
страната  ПРОБЛЕМИ на болните и внасяне в компетентните държавни органи и служби  предложения за тяхното
решение.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Главен координатор на РИКЦ, секретарка
 

5. Настояване пред МЗ, МТСП и НЕЛК за промяна в нормативната база и въвеждане на ПОЖИЗНЕН ТЕЛК за диабет
тип 1, диабет тип 2 с тежки увреждания и всички останали НЕЛЕЧИМИ заболявания!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

6. Информиране на хората с диабет в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии, както и чрез
сайта на БАД и социалните мрежи,  за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното
по-добро лечение и живот.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска  
 
 
       ІV.  Финансова  дейност   –  ( Комисията по финансовите въпроси  ) :

1. Стриктен контрол върху всички бюджетни и извънбюджетни средства, постъпили в Асоциацията, както и парите
от членския внос.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Контролен съвет,счетоводител
 

2. Създаване на ПЕЧЕЛИВШИ  ПРОЕКТИ, за кандидатстване пред Европейските фондове за разширяване и
разнообразяване  на  дейността  на БАД.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                        Отговорник: Председател,Гл. координатор на РИКЦ, Експерти
 

3. Организиране на акции и мероприятия за набиране на средства за Асоциацията.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

4. Контакти с фармацевтичните и други фирми, обслужващи хората с диабет - за осигуряване наспонсорство и
дарения
  за БАД и нейните членове.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

5. Търсене и осигуряване на средства за финансиране на дейността на БАД, извън отпуснатите от
републиканския бюджет.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
                                                                       
 

6. Преразпределение на извънбюджетните средства за реализирането на дейности по изпълнение
на тази програма и утвърдени от УС на БАД
. Партньорство с Български център за нестопанско право.

                                                                                                  Срок: ежегодно
                                                                                                  Отговорник: Председател, счетоводител
 

7. Информиране на хората с диабет в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии,  както
и чрез сайта на БАД и социалните мрежи,   за  всички дейности на БАД,  насочени  към осигуряване на условия
за тяхното по-добро лечение и живот.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Печат Е-мейл
Финансови отчети на БА "Диабет" през 2018 година :
 
Печат Е-мейл
 До 
Президента на Република България
Председателя на Народното събрание
Министър-председателя на Република България
Председателите на парламентарните групи
Председателите на парламентарно представените партии
Председателите на комисии в Народното събрание
Омбудсмана на Република България
Председателя на Комисия за защита от дискриминация
Областните управители
Медиите
  
           
ПРОТЕСТНА НОТА
От Национално представителни организации на и за хора с увреждания

  

Уважаеми госпожи и господа,
 
            В съвременния свят за степента на развитие и цивилизованост на едно общество се съди и по отношението и политиките
за хората с увреждания. Европейският съюз, към който принадлежи и България от десетилетия, е изградил водещ за държавите
на планетата социален модел, който гарантира достоен живот и интеграция на милиони хора в неравностойно социално положение.
Неговата рамка са трите ключови думи „Хуманност, Солидарност и Справедливост!”.
 
            След настъпилите дълбоки обществено-политически и икономически промени в нашата страна през 1990 г., хората с
увреждания бяха изхвърлени в периферията на обществото и обречени на бедност и безпътица. Многобройните експерименти
в социалната сфера не доведоха до повишаване качеството на техния живот. Предвижданите от сегашното Правителство и
Народното събрание реформи в социалната сфера имат отново неясен характер, но абсолютно ясна цел- отнемане на права и
доходи на 150-200 хиляди граждани с увреждания.
 
            Ние, Национално представителните организации на и за хора с увреждания- членове на Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет, се обявяваме категорично против опитите на политици,
ръководители на Национално представителни организации на работодатели и медии да внушат на обществото, че хората с
увреждания в България са неестествено много. По данни на Евростат  тази социална група варира между 15-18% от населението
за отделните европейски държави. По последни данни този процент за България е 7-8%.
 
            Днес, ние настояваме за разработване на нов социален модел, който да ограничи наличните корупционни практики,  да
увеличи контрола и да разпредели справедливо наличния публичен финансов ресурс.
 
            Днес хората с увреждания искат:

 1. Достъпно и качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация.
 2. Премахване на бариерите в архитектурната, информационната и транспортна среда, които ги превръщат в принудителни „затворници” на домовете им. Те трябва да бъдат изведени на улиците, да ползват  градския транспорт и стигат до работните си места.
 3. Адекватно образование и професионално обучение, което да гарантира професионалното и личностното им развитие.
 4. Европейска политика за трудова заетост, въвеждаща многобройни инструменти за подкрепа. Настояваме работодателите да проявят корпоративна социална отговорност и със съдействието на държавата да създадат условия за трудова реализация в специализирана и обичайна икономическа среда.

 

продължава>
 
Печат Е-мейл

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ДИАБЕТ - КУБРАТ"    
На 17 март 2018 год. бе проведено поредното общо събрание на СНЦ „Диабет – Кубрат ” гр. Кубрат за
отчитане дейността на сдружението през 2017 год. и приемане план за работата през 2018 год.
Събранието беше уважено от кмета на Община Кубрат г –н Алкин Неби, който поздрави присъстващите
за всеотдайната им  работа .  В  проведената дискусия по предложените материали присъстващите
изказаха задоволството си от извършената работа на сдружението и отново поставиха въпроса за
полагащите се на диабетиците  диагностицирани  с диабетна  полиневропатия ортопедични обувки,
защото продължават отказите на съответните институции да бъде уважавана молбата на хората с това
заболяване.
Председателят на сдружението г–н Христо Антонов благодари на Община Кубрат за оказаната
финансова подкрепа без която клубът отворен всяка сряда от 9 ч. до 12 ч. за граждани и диабетици
не би могъл да функционира. Г-н Антонов благодари и на „момичетата” от актива за доброволно
положения труд през изминалата година  в помощ на хората с диабет .

продължава>
 
Печат Е-мейл
Общо 20 национално представителни организации на и за хора с увреждания обявиха старта на  национални протести срещу реформата в ТЕЛК .
Те напускат заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и работните групи, в които участват, за което информират в протестна нота до социалния министър Бисер Петков. Публикуваме мотивите им без редакторска намеса. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ също участва в тези протестни действия!

Уважаеми г-н министър,

 

Най-после маските паднаха!

На проведеното на 22.02.2018г. съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика и Комисията по здравеопазването към Народното събрание за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областа на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащият модел, която ще доведе до

 

отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани. 

 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания считаме, че:

продължава>
 
Печат Е-мейл

България се присъединява към глобално проучване за нивото на осведоменост по отношение на една от сериозните заплахи за здравето на хората с диабет тип 2 - сърдечно-съдовите заболявания.

Кампанията е под надслов Захарният диабет присърце (Taking Diabetes to Heart) и първият етап от нея е глобално онлайн проучване на Международната диабетна федерация (МДФ). То се провежда сред хора с диабет тип 2 с цел получаване на информация за нивото на осведоменост за сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Проучването ще продължи до март 2018 г. и e достъпно на няколко езика, включително и на български. Всеки пациент, който желае да даде своя принос за изучаването и определянето на действия за подпомагане на обществената осведоменост относно ССЗ сред хората с диабет тип 2 и подобряване на здравословното им състояние, ще може да попълни краткия въпросник до март 2018 г. като последва този линк -       http://bit.ly/2D64Sfz

Българска асоциация „Диабет“, член на Международната диабетна федерация е партньор на онлайн проучването за България .

Включете се в проучването и тук ! 
«НачалоПредишна123456789СледващаКрай»

Страница 1 от 9
Банер
Банер
Банер