БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ - 25 ГОДИНИ ДЕЙНОСТ ЗА ХОРАТА


Увод
Преди 25 години няколко видни български ендокринолози, лекари и пациенти, под ръководството на проф. Никола Колебинов се обединиха около благородната кауза да работят за подобряване условията за лечение и живот на пациентите с диабет в България. Така през 1990 година бе създадена БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ като сдружение с идеална цел за защита правата и интересите на хората с диабет в страната. Основните задачи на нашата Национално представителна организация на хората с диабет в република България, са: да взаимодейства с държавните и здравни институции на страната за подобряване на профилактиката, лечението и живота на диабетиците от цялата страна, като постоянно изисква от държавата да осигури необходимите условия за съвременна профилактика, лечение и самоконтрол на диабета, както и системна вторична профилактика и навременно лечение на всички диабетни усложнения. Наред с това да защитава правата и интересите на хората с диабет и да помага за решаване поставените от тях проблеми, чрез компетентните държавни, общински и здравни институции.


Исторически преглед
През първия мандат на БАД започна издаването на единствения у нас вестник „Диабет” с главен редактор д-р Диляна Янкова. В началото той отразяваше всички дейности на Асоциацията и стигаше безплатно до всички наши дружества в страната. Впоследствие вестникът бе преименуван на „Клуб Д”. Започна създаване на диабетни дружества в страната, отначало с активната помощ на лекарите - ендокринолози, а след време и самите диабетици започнаха да се организират и да създават свои регионални организации. Към УС бяха изградени работни групи по отделните направления от дейността.

След ранната смърт на проф. Колебинов, организацията се оглави от г-н Павлин Симеонов - икономист от БАН и диабетик. Характерно за този период на БАД е, че в състава на управителния съвет (УС) имаше известни български ендокринолози (проф. Драгомир Коев, д-р Пламен Попиванов, доц. Владимир Христов), които поставиха началото на курсовете за обучение на пациенти. Тържествените събрания по случай 14 ноември бяха много добре организирани, с голяма масовост и богата музикално-артистична програма. Раздаваха се разнообразни социални помощи - дарени от външни спонсори, дарители и БЧК.

На следващото отчетно-изборно събрание за председател на БАД бе избран г-н Никола Варадинов, дългогодишен диабетик (втори тип), който в резултат на добрите си контакти със Столична община осигури офис на сдружението в София, а чрез ЗЗРСИИ и държавна субсидия, като Национално-представена организация. С тези средства се осигуряваха информационни материали и безплатна топла храна за около 100 диабетика от София. По това време постепенно бяха изградени редица нови диабетни дружества в страната. Особено успешна дейност развиха дружествата ни в Бургас, Варна, Плевен и др... От тогава БАД има постоянни свои представители в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и в Експертния съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването – до неговото закриване.

След смъртта на Н. Варадинов за председател на УС бе избран юристът на БАД - г-н Димитър Богданов. През този период управителният съвет започна да осъществява медицинска и юридическа консултация за диабетните пациенти в страната, продължи обедното хранене за софиянци и се осигури ежегодна ваксинация против грип.
В няколко последователни издания излезе и научно - популярното „Ръководство на диабетика за постигане на условно здраве” с автор проф. Мария Дамянова. Тук е мястото да отдадем заслужена почит на делото на проф. Дамянова, която като зам. председател на УС беше не само медицински консултант за всички нуждаещи се пациенти, но и наш ментор и „коректив“ в отношенията ни и вземаните от УС решения.
След избора си през 2007 г. новият УС на БАД взе решение да се хранят вече не само софиянци, а последователно ВСИЧКИ диабетни дружества в страната.

След подадена в началото на 2010 г. оставка от г-н Д. Богданов, управлението на БАД се пое от д-р Адриан Стоев – доктор по педагогика, който от дете е с диабет – тип 1. Той вече 25 години защитава правата на хората с диабет в България и настоява за разумно увеличаване на средствата за самоконтрол на диабета, комплексен подход в неговото управление и лечение и ефективна превенция на всички диабетни усложнения...
През този мандат ръководството на БАД разработи Дългосрочна стратегия и Програма за дейността на БАД за периода 2007 – 2017 г., които фиксираха основните цели, задачи и направления в дейността на организацията през следващите години… След широко обсъждане те бяха приети и утвърдени от дружествата в страната. Възстановени бяха и Комисиите по отделните направления в дейността на БАД, което разпредели задачите и посочи конкретни отговорници по основните направления в дейността.
Още през 2008 година БАД създаде своя интернет страница, в която се предлага разнообразна информация за диабета и дейността на Асоциацията. На сайта, който се поддържа от д-р А. Стоев, ежедневно се публикуват много обучителни материали, статии и филми за лечението, самоконтрола, храненето, управлението и живота с диабет…  В момента това е най-мащабният и подробен сайт за диабета в България – www.badiabet.com.
Ръководството на БАД от 2010 г. насам осъществява ежегодно безплатно хранене на все повече социално-слаби диабетици в различни градове на страната, продължава ежегодната антигрипна ваксинация, задълбочи се периодичното обучение по разнообразни теми на хората с диабет,  бяха създадени и оборудвани с техника осем Регионални Информационно-Консултативни Центъра (РИКЦ) на БАД в страната.
През 2010 г. БАД организира Първите национални спортни игри за хората с диабет в България и въведе инициативата „НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ДИАБЕТА”, осъществена съвместно с нашите партньори.
От 2010 г. насам БАД започна отново редовно да абонира и да раздава безплатно в нашите дружества и Регионални центрове вестник „Клуб Д”, който е отличен помощник и обучител на хората с диабет и техните близки.
Благодарение на Координаторите на РИКЦ през последните години бяха създадени много нови диабетни сдружения и цялата организация значително укрепна. Всички започнахме да работим много по-единно!... Значително се задълбочиха контактите и съвместната дейност с ВСИЧКИ основни пациентски и лекарски организации в страната – Българско Дружество по Ендокринология (БДЕ), Националната Асоциация на Децата с Диабет (НАДД), Съюза на Диабетните Сестри в България (СДСБ), Конфедерация за Защита на Здравето (КЗЗ), Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания (НСИХУ) и много други.

Като най-важно постижение на БАД през тези години може да се отчете възстановяването на редовното ни членство в Международната Диабетна Федерация (IDF). Основна роля за това има международният координатор на БАД г-жа Майя Викторова. В резултат - през 2011 г., бяхме приети отново за пълноправен член на IDF. Този факт значително разшири нашата международна дейност и авторитет. Наред с това, благодарение на дружествата ни в Бургас, Мездра, Силистра, Сливница и др. бяха създадени контакти с Турската, Македонската, Румънската, Сръбската и други диабетни асоциации в региона.
През 2012 – 2013 г. в Регионалните центрове на БАД се проведоха редица обучителни семинари с масово участие и актуални лекции от водещи ендокринолози и специалисти в страната. През този период ежегодно в страната с голям успех се провеждаше и съвместната програма за обучение на Галя Вутова „Заедно срещу диабета“, спонсорирана от редица партньорски фирми.
През 2013 година, по настояване на БАД, НАДД и БДЕ, бе създадена Работна група към МЗ от експерти, ендокринолози и наши представители, която разработи и прие Национален ДИАБЕТЕН регистър. Надяваме се много скоро той да започне да подава точна информация за заболеваемостта, лечението, нужните средства, медикаменти и консумативи за ефективното лечение и самоконтрола на диабета в страната, която да се използва рационално. През 2013 година, отново под обединения натиск на тези организации, НЗОК за първи път отстъпи пред нашите аргументи и увеличи двойно отпусканите тестове за самоконтрол при хората на интензифицирано инсулиново лечение – от 150 на 300 теста за година.

След подадена (по здравословни причини) оставка от д-р Адриан Стоев през есента на 2013 година, за председател на УС на БАД бе избрана г-жа Светла Алексиева – дългогодишен организационен секретар на БАД. Като координатор – хранене в офиса на БАД, тя за първи път можеше да контролира отблизо дейността на служителите…! Светла Алексиева посети много дружества в страната, затегна дисциплината в организацията и (като координатор – хранене) подобри значително отчетността по програма „Диетично хранене…“ и при раздаването на безплатните антигрипни ваксини.
В този период наш младежки отбор по футбол участва за първи път в европейските турнири ДИАЕУРО и бе сформирана Младежката секция към БАД …

Привличане на млади хора в дружествата ни и създаване на младежки секции към БАД
Още през 2012г. ръководството на БА Диабет започна работа по привличане на младите хора с диабет и за създаване на свои младежки структури. За целта възложи на доброволни сътрудници – Росица Ханджийска и Ана Желязкова да разработят нова, атрактивна за младите хора страница на БА Диабет във Facebook, с цел динамично и интригуващо отразяване на дейността и привличане на младите хора с диабет за организиране на инициативи за подобряване самоконтрола и гарантиране избягването на усложнения от заболяването и осигуряване условия за пълноценен и активен живот. В страницата намират място актуални новини и съвети, насочени преимуществено към активните млади хора с диабет, които търсят професионална и личностна реализация. За популяризиране на страницата беше разпространен специален флаер. Страницата функционира, съдържанието се обновява ежедневно и броят на привържениците расте постоянно. Ръководството на БАД анализира и открои основните проблеми и потребности на младите хора с диабет и ги постави на дневен ред за включване в дейността си по подобряване на информираността на обществото за ДИАБЕТА, срещу стигмата и отхвърлянето, за подобряване на условията за самоконтрол и системно изискване от МЗ и НЗОК за отпускане на по-голям брой ленти за измерване на кръвна захар, за популяризиране и създаване на условия за практикуване на спорт, като важно условие за постигане на добър контрол на заболяването и други.
В тази посока през февруари 2013г. беше взето решение от УС на БАД за сформиране на отбор по футбол - за участие в европейския турнир по футзал организиран под патронажа на IDF Европа – ДИАЕУРО - 2013 в гр. Задар - Хърватска. Подготовката на отбора за турнира беше първата стъпка към създаване на Младежката секция на БАД, която се учреди на последвалата среща на младежите в София за 14 Ноември с тържествено награждаване и обучителен семинар. Участията в Диаеуро станаха традиция с поредното трето участие на Диаеуро - 2015 в Румъния като все повече любители на футбола с диабет научават за отбора и проявяват желание да тренират и да участват в надпреварата. Основен принос за сформирането, подготовката и представянето на футболния ни отбор има г-н Кирил Илиев.

Участие в инициативите на IDF и ползване опита и практиките на сродни организации:
Българска Асоциация Диабет, в качеството си на пълноправен член на Световната Диабетна Федерация (IDF), участва активно в различни форми на международно сътрудничество, както с участие в международни форуми и заседания, така и чрез участие в проучвания относно състоянието на диабетните грижи в отделните страни и в частност, редовно предоставя информация за състоянието на диабетните грижи в България. IDF използва широка мрежа от източници за осигуряване на точна и достоверна информация, както и висококвалифицирани специалисти от различни специалности и различни точки на света, включени в работни групи по отделни проекти. Чрез обратната връзка към БА Диабет, след приключване на проучванията, получаваме и разполагаме с най-актуалната информация. С наши писма до МЗ сме заявили нашата готовност за сътрудничество и предоставяне на информация на експертите на министерството, за да може тази информация да бъде използвана максимално ефективно за подобряване медицинските грижи и лечението на пациентите с диабет в България. “Диабетен атлас”, „Проучване за достъпа до медикаменти и медицински устройства“ на пациентите с диабет от европейски страни, „Глобална карта за оценка“ по отношение на диабета,  страницата за България на сайта на IDF и други съдържат важна информация и анализи, показват реалната картина на състоянието на диабетните грижи в страната, а сравнението с показателите в други страни от Европа е ориентир за състоянието на българските диабетни грижи и нужната посока за постигане на подобрението им. БАД участва в проучване за актуализация на данните и подготовка на четвъртото издание на “Пъзел от политики”  и на „Глобално проучване на обучението за диабетици“, както и на „Диабетен индекс - 2014“, наскоро се включихме в проучване за актуализиране на данните на „Глобална карта за оценка“ по отношение на диабета.
Ежедневен контакт с европейската секция на IDF, публикуване на новини и печатни материали, издадени от федерацията, с цел повишаване информираността на пациентите и подобряване самоконтрола и ефективността на лечението на хората с диабет, запознаване с дейността по застъпничество за пациентите с диабет на европейско и глобално ниво и ползване добрите практики на сродните пациентски организации за постигане максимално добро сътрудничество в отношенията с МЗ, НЗОК, Комисията по здравеопазване в НС и др.
Включване на младежи - представители на БАД в дейността на младежката секция на IDF: През 2013 година изпратихме първия млад представител на българската диабетна общност Д-р Йордан Борисов (от Варна) за участие в младежкия лагер - семинар в Тирения – Италия. През 2015 г. на лагер в Холандия замина Екатерина Иванова от Велико Търново. Р. Ханджийска от София участва в обучителна програма на IDF след кандидатстване с конкурс и понастоящем ръководи практическата дейност на младежката секция и поддържа Фейсбук – страницата на Асоциацията.
Основна роля за цялостната международна дейност на БАД, както и за създаването на Младежката ни секция има г-жа Майя Викторова, която направи много и като Председател на УС в един труден за сдружението момент…!

През лятото на 2015 година за Председател на БАД бе избран г-н Красимир Кънев - интелигентен и активен младеж, който вече пое щафетата на БАД и се надяваме винаги да работи с голям ентусиазъм и себераздаване за  реализацията на следните

Основни приоритети в дейността на БА Диабет
Основните приоритети на асоциацията, залегнали в програмата за дейността за 2015 и 2016 година са:
-Постоянна защита на конституционните права и постепенно разширяване на социалните придобивки на хората с диабет и увреждания в България. 
-Осигуряване на условия за ефективно, достъпно, своевременно и модерно лечение, диспансеризация, обучение и контрол на диабета и всички диабетни усложнения. 
-Засилване ролята на самоконтрола, обучението и активността на самите пациенти в лечебния процес за предпазване от диабетните усложнения чрез съвременно обучение.
-Разширяване обхвата на дейността, насочена към младите хора с диабет – търсене на нови форми на контакти за осигуряване необходимото обучение,сътрудничество и взаимопомощ.
-Разширяване ролята и обхвата на международното сътрудничество, осъществяване на обмяна на добри практики и нови знания за повишаване авторитета и позициите на асоциацията сред пациентите, партньорите и обществеността.
-Основна ЗАДАЧАна всички нас е да обучим ВСЕКИ ДИАБЕТИК САМ да поддържа постоянно кръвната си захар в относително нормални граници! Това най-сигурно ще го предпази от всички проблеми и усложнения на ДИАБЕТА и ще му осигури нормален живот и реализация...!

В България има над 600 000 хора с диабет! Още около 300 000 не знаят,че имат диабет или са с предиабет …!  Ако ВСИЧКИ СМЕ ЗАЕДНО и ясно поставяме своите потребности и предложения пред държавата, тя е длъжна да се съобрази с нас ! 
 

БА Диабет във Фейсбук