• Дейност
 • Трето писмо до НЗОК за самоконтрола

Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с

Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания
 
На 14.02.2019г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания, се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика - Бисер Петков.
На нея присъстваха: Васил Долапчиев-председател на Съюза слепите в България, Веска Събева- председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и Лазар Лазаров-заместник министър на труда и социалната политика.
Представляващите Национално представителните организации на и за хора с увреждания изразиха позиция, че прилагането на Закона за хората с увреждания от 1.01.2019г. показва значими дефекти, които се изразяват в следното:
 
1.     Въведеният в чл.21 ал.4 нов принцип за подаване на документите за изготявяне на индивидуална оценка по настоящ адрес, лиши от правото на финансова подкрепа много български граждани с трайни увреждания, живеещи в чужбина.
 
2.     Чл.70, т.4  Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност”- наруши принципа на равнопоставеност на лицата с определена една и съща степен на увреждане – 90% с чужда помощ, тъй като в него е пропусната групата на лицата получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 

Прочети още

Наредба за медицинската експертиза Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

Наредба за медицинската експертиза  
Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК
 
На 12.02.2019г. се проведе среща на министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с: Омбудсмана на РБългария, Национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: Системата ни убива всички и Системата ни убива, представител на СЗО за България.
Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участиците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от министерството на здравеопазването, за лицата преминали през системата на ТЕЛК, след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018г.
Заинтересованите страни разгледаха различни предложения за спешни промени в Наредбата за медицинска експертиза. Бяха приети следните решения:
 
 1. До 16ч. на 13.02.2019г. участниците в срещата да представят становище по предложението на Национално представителните организации на и за хора с увреждания за изменение на Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалена работоспособност ( вида и степента на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинска експертиза изразяващи се в:

А) Когато са налице няколко увреждания, две и повече с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен за увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.
Б) Ако водещото заболяване с 50 и над 50 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други едно и повече заболявания и увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 10 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.


        2. Министъра на здравеопазването се ангажира в срок до два месеца от датата на срещата, да бъде извършен допълнителен анализ на приложение №1 –
            ”ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ”към чл.63, ал.1 от Наредбата за мадицинска експертиза. На база на резултатите ще бъдат извършени необходимите изменения и допълнения на нормативния акт, с цел постигане на по-висока справедливост при оценката на здравния статус на лицата с увреждания.

         3. В кратки срокове да започне широко експертно и обществено обсъждане и подготовка за прилагане в България на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация.


 Приложение:

Прочети още

Програма за здравословно хранене и Програма за Помощи от медикаменти... на БАД

Програма за здравословно хранене и Програма за Помощи от медикаменти...  на БАД 

Програмата за здравословно хранене в условията на живот с диабет на Българска Асоциация Диабет помогна през декември на 4768 души - членове на БАД - за правилно формиране на ежедневно меню на пациенти с диабет. А други 4892 души  получиха опаковка за един месец от специални витамини за диабетици по Програма Помощи от медикаменти и помощни средстваза подпомагане профилактиката на сезонни вирусни инфекции.
В края на годината в 52 населени места в цялата страна – градове и села - за различен брой хора с диабет – членове на сдружения на БАД -  се проведе програмата за здравословно хранене, с която БАД цели не само да подпомогне с качествени и здравословни продукти хората с диабет, но и да им даде пример за подходящите храни за здравословно хранене и поддържане на добър контрол на заболяването.

Прочети още

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В БАД

НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ   В   БАД

    

УСТАВ  НА  "БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ

"ОБЩА СТРАТЕГИЯ  НА  БАД  ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА  БАД  -  ЗА МАНДАТ (2018 - 2023 ГОДИНА)

ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА  НА РЕГИОНАЛНИТЕ  ЦЕНТРОВЕ   НА БАД  ( в PDF )

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  В  БАД

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИ В "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ С ДИАБЕТ“

 

   

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ В БАД

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“
 
Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет /БАД/ („Сдружението“) осъзнава значението на личните данни, тяхната защита и на зачитането на правата на личен живот. Поради тази причина Сдружението и неговите членове и служители следва да опазват поверителността и целостта на всички лични данни, които се съхраняват и обработват от Сдружението или от тях самите, или до които получат достъп, както и да осъществяват дейността си в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство в сферата на защитата на личните данни.
Тази Политика за обработване на личните данни определя основните принципи и изисквания, от които Сдружението и неговите членове и служители следва да се ръководят при работата с лични данни.
 
I.       ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Сдружението обработва лични данни при спазване на следните основни принципи:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите – обработване за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • свеждане на данните до необходимия минимум - само за целите на обработване;
 • точност – обработване на точни лични данни и в актуален вид;
 • ограничаване на съхранението - във форма позволяваща идентифицирането на субекта и за период не по-дълъг за целите на обработване;
 • цялостност и поверителност – обработване при подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на личните данни;
 • отчетност – възможност на Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ във всеки момент да докаже прилагането на тези принципи.
 
Сдружение „Българска Асоциация Диабет" обработва лични данни на законно основание, което може да бъде:
 • законово задължение на Сдружение „Българска Асоциация Диабет" – съгласно Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, Кодекс на труда и подзаконови нормативни актове, Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените поръчки,и др.;
 • съгласие на субекта на данните, което може да бъде оттеглено във всеки един момент, без това да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето;
 • наличие на легитимен интерес на Сдружение „Българска Асоциация Диабет";
 • във връзка с изпълнение на договор, по който субектът на лични данни е страна или за сключването на такъв, по искане на субекта;
 • във връзка със задача в обществен интерес.

Прочети още

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” ЗА 2018 ГОДИНА

ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”
ЗА   2018  ГОДИНА

 
         На своето заседание на 02 Април 2018 г.  УС на БА „Диабет“ утвърди следните приоритети за дейността Асоциацията през 2017 година, като част от дългосрочната ни програма и стратегия:

   Приоритети

 • Застъпничество за хората с диабет в България;
 • Активна комуникация с  институциите, сдруженията на БА „Диабет“,  партньорите, хората с диабет и широката общественост;
 • Достъп до адекватни медицински грижи, лечение, обучение  и контрол на хората с диабет в страната;
 • Изграждане и разширяване на партньорства за взаимноизгодно сътрудничество;

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Дейности

 • Организационно укрепване на  Българска Асоциация Диабет  и създаване на електронен регистър на всички структури и членове на организацията.
 • Комуникационен план за повишаване на информираността на обществото по проблемите на ДИАБЕТА.
 • Повишаване знанията и информираността на хората с диабет  чрез разработване на актуален пакет от документи за обучение, информация и знания по всички техни проблеми, права и задължения. 
 • Изграждане на „Национален информационен център за ДИАБЕТА“  в София.
 • Кандидатстване по проекти за разширяване и разнообразяване  на  дейността  на БАД.
 • Членство и контакти с пациентски и лекарски организации в страната.
 • Участие в НСИХУ към МС, в работата на КЗЗ и във всички  работни групи за решаване на проблемите с диабета в страната.
 • Предложения към  МЗ и НЗОК за подобряване на условията за лечение, профилактика, обучение и самоконтрол на диабета.
 • Контакти с държавни институции и внасяне на писма, жалби, петиции  и предложения за решаване на проблемите на хората с диабет в България.
 • Членство в МДФ и други международни организации;
 • Осъществяване и поддържане на контакти  с диабетни организации от чужбина.
 • Кандидатстване по проекти с международно участие.
 • Контакти със средствата за масова информация за информиране на обществото  за диабета и възможностите за неговата превенция.

Прочети още

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  В БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

Данни за контакт с  Длъжностно лице защита на данните към БАД : 
д-р  А. Стоев

Адрес:  гр. София, ж.к. „Банишора“, ул. „Подполковник Калитин“, бл. 20,
             
На вниманието на служителя по защита на данните в БАД  
..............................................................................................................

Телефон :   +359 29310779 

Факс :          +359 28326175   

e:mail:  dpo-badiabet@abv.bg  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ :

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” ЗА МАНДАТ ( 2018 - 2023 )

ПРОГРАМА ЗА  ДЕЙНОСТТА   НА  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” 
ЗА   МАНДАТ   (2018  -  2023 ГОДИНА)
 
      Новото ръководство на  Българска Асоциация  ДИАБЕТ  (БАД) поема ангажимент да работи всеотдайно за осигуряване на по-добри условия за живот, лечение и профилактика на хората с диабет в България !    
 
 
Основни направления в дейността на БАД през мандатния период (2018 – 2023) ще бъдат:

Прочети още

Финансови отчети - 2018 година

ПРОТЕСТНА НОТА От Национално представителни организации на и за хора с увреждания

 До 
Президента на Република България
Председателя на Народното събрание
Министър-председателя на Република България
Председателите на парламентарните групи
Председателите на парламентарно представените партии
Председателите на комисии в Народното събрание
Омбудсмана на Република България
Председателя на Комисия за защита от дискриминация
Областните управители
Медиите
  
           
ПРОТЕСТНА НОТА
От Национално представителни организации на и за хора с увреждания

  

Уважаеми госпожи и господа,
 
            В съвременния свят за степента на развитие и цивилизованост на едно общество се съди и по отношението и политиките за хората с увреждания. Европейският съюз, към който принадлежи и България от десетилетия, е изградил водещ за държавите на планетата социален модел, който гарантира достоен живот и интеграция на милиони хора в неравностойно социално положение. Неговата рамка са трите ключови думи „Хуманност, Солидарност и Справедливост!”.
 
            След настъпилите дълбоки обществено-политически и икономически промени в нашата страна през 1990 г., хората с увреждания бяха изхвърлени в периферията на обществото и обречени на бедност и безпътица. Многобройните експерименти в социалната сфера не доведоха до повишаване качеството на техния живот. Предвижданите от сегашното Правителство и Народното събрание реформи в социалната сфера имат отново неясен характер, но абсолютно ясна цел- отнемане на права и доходи на 150-200 хиляди граждани с увреждания.
 
            Ние, Национално представителните организации на и за хора с увреждания- членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет, се обявяваме категорично против опитите на политици, ръководители на Национално представителни организации на работодатели и медии да внушат на обществото, че хората с увреждания в България са неестествено много. По данни на Евростат  тази социална група варира между 15-18% от населението за отделните европейски държави. По последни данни този процент за България е 7-8%.
 
            Днес, ние настояваме за разработване на нов социален модел, който да ограничи наличните корупционни практики,  да увеличи контрола и да разпредели справедливо наличния публичен финансов ресурс.
 
            Днес хората с увреждания искат:

 1. Достъпно и качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация.
 2. Премахване на бариерите в архитектурната, информационната и транспортна среда, които ги превръщат в принудителни „затворници” на домовете им. Те трябва да бъдат изведени на улиците, да ползват  градския транспорт и стигат до работните си места.
 3. Адекватно образование и професионално обучение, което да гарантира професионалното и личностното им развитие.
 4. Европейска политика за трудова заетост, въвеждаща многобройни инструменти за подкрепа. Настояваме работодателите да проявят корпоративна социална отговорност и със съдействието на държавата да създадат условия за трудова реализация в специализирана и обичайна икономическа среда.

 

Прочети още

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ДИАБЕТ - КУБРАТ"

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ДИАБЕТ - КУБРАТ"    
На 17 март 2018 год. бе проведено поредното общо събрание на СНЦ „Диабет – Кубрат ” гр. Кубрат за
отчитане дейността на сдружението през 2017 год. и приемане план за работата през 2018 год.
Събранието беше уважено от кмета на Община Кубрат г –н Алкин Неби, който поздрави присъстващите
за всеотдайната им  работа .  В  проведената дискусия по предложените материали присъстващите
изказаха задоволството си от извършената работа на сдружението и отново поставиха въпроса за
полагащите се на диабетиците  диагностицирани  с диабетна  полиневропатия ортопедични обувки,
защото продължават отказите на съответните институции да бъде уважавана молбата на хората с това
заболяване.
Председателят на сдружението г–н Христо Антонов благодари на Община Кубрат за оказаната
финансова подкрепа без която клубът отворен всяка сряда от 9 ч. до 12 ч. за граждани и диабетици
не би могъл да функционира. Г-н Антонов благодари и на „момичетата” от актива за доброволно
положения труд през изминалата година  в помощ на хората с диабет .

Прочети още

Общо 20 национално представителни организации на и за хора с увреждания обявиха старта на национални

Общо 20 национално представителни организации на и за хора с увреждания обявиха старта на  национални протести срещу реформата в ТЕЛК .
Те напускат заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и работните групи, в които участват, за което информират в протестна нота до социалния министър Бисер Петков. Публикуваме мотивите им без редакторска намеса. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ също участва в тези протестни действия!

Уважаеми г-н министър,

 

Най-после маските паднаха!

На проведеното на 22.02.2018г. съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика и Комисията по здравеопазването към Народното събрание за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областа на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащият модел, която ще доведе до

 

отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани. 

 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания считаме, че:

Прочети още

България се присъединява към глобално проучване за нивото на осведоменост по отношение на една от се

България се присъединява към глобално проучване за нивото на осведоменост по отношение на една от сериозните заплахи за здравето на хората с диабет тип 2 - сърдечно-съдовите заболявания.

Кампанията е под надслов Захарният диабет присърце (Taking Diabetes to Heart) и първият етап от нея е глобално онлайн проучване на Международната диабетна федерация (МДФ). То се провежда сред хора с диабет тип 2 с цел получаване на информация за нивото на осведоменост за сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Проучването ще продължи до март 2018 г. и e достъпно на няколко езика, включително и на български. Всеки пациент, който желае да даде своя принос за изучаването и определянето на действия за подпомагане на обществената осведоменост относно ССЗ сред хората с диабет тип 2 и подобряване на здравословното им състояние, ще може да попълни краткия въпросник до март 2018 г. като последва този линк -       http://bit.ly/2D64Sfz

Българска асоциация „Диабет“, член на Международната диабетна федерация е партньор на онлайн проучването за България .

Включете се в проучването и тук !Устав на БАД - 2019

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА   „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Българска Асоциация Диабет, наричана по-нататък в Устава за по-кратко Сдружение „БАД“, е юридическо лице – Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано според Закона за юридическите лица с нестопанска цел ( ЗЮЛНЦ ), което обединява на доброволен принцип членовете си за постигане целите на Асоциацията. Сдружение „БАД“ осъществява своята дейност съобразно Конституцията, българското законодателство и този Устав.

(2) Сдружение „БАД“ може да членува в юридически лица и организации в страната и чужбина.

(3) Сдружение „БАД“ може да създава клонове за осъществяване на целите си, извън населеното място, в което се намира седалището му. Управителят на клона управлява и представлява Сдружение „БАД“ за дейността му на територията на клона.

 

Чл. 2. (1) НАИМЕНОВАНИЕ :

 • Наименованието е – Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществена полза „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“, съкратено Сдружение „БАД“ .
 • Наименованието на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ , което може да се изписва на латиница е BULGARIAN DIABETES ASSOCIATION.
 • Наименованието на Сдружението се поставя върху всички документи и издания на Сдружение „БАД“.

(2) СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС :

 • Сдружение „БАД“ има седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1233, ж.к. „Банишора“, ул. „Подполковник Калитин“ бл. 20, партер;
 • Седалището и адресът на Сдружението се поставят върху всички документи и издания на Сдружение „БАД“.
 • Адресът на управление на Сдружение „БАД“, се определя с решение на Управителния съвет.

 

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

Чл. 3. Основни цели на Сдружението са подпомагане и създаване на организация за осъществяване на :

 • граждански контрол върху дейността на Министерство на здравеопазването, Националната здравно – осигурителна каса, Народно събрание и Министерски съвет за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в Република България;
 • проучване на проблемите на хората с диабет и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване;
 • системно обучение на всички свои членове по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, самоконтрола на диабета и всички негови усложнения;
 • участие в съществуващи и иницииране на нови национални програми за борба с диабета, подобряване на профилактиката, лечението, обучението, живота и рехабилитацията на хората с диабет и за създаване на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивка на болните от диабет;
 • снабдяване с диетични храни и организиране на диетично храненe;
 • осигуряване на помощи за затруднени материално и / или социално-слаби болни от диабет ;
 • участие в европейски програми и проекти за осъществяването на целите си;
 • участие в културни и спортни мероприятия и / или други със състезателен характер, с цел социална интеграция и личностна реализация на хората с диабет.

 

Чл. 4. Сдружение „БАД“ осъществява своите цели като :

 • привлича и организира членове и симпатизанти;
 • проучва проблемите на лицата с диабет и настоява пред съответните правоимащи органи за начините за решаването им, участва с представители при разработването на различни нормативни документи;
 • съдейства пред компетентните държавни и обществени органи и организации за повишаване образованието и квалификацията на лицата болни от диабет; за създаване на условия за преквалификация и трудова реализация на членовете си; развива културно – масова, спортна и туристическа дейност на местно и национално ниво;
 • работи за подобряване на здравното, социалното, културното и битовото обслужване на своите членове чрез изграждане на свои Регионални Центрове (РЦ) на територията на Република България;
 • подпомага целево нуждаещите се членове (по програмата за хранене), като за тази цел привлича необходимите финансови, материални и кадрови ресурси
 • осъществява методическа помощ по проблемите на лицата с диабет и техните семейства (обучителни семинари);
 • предоставя консултантска помощ и услуги от технически, правен, финансов и управленски характер на своите членове;
 • организира и провежда съвместни инициативи с органи на държавната и местната власт и нестопански организации в цялата страна;
 • организира и провежда благотворителни мероприятия с цел набиране на средства за подпомагане дейността на Сдружение „БАД“;
 • подготвя и публикува на уеб-страницата си информационни материали, насочени към социалния и здравния статус на хората с диабет, новости в лечението, социална информация, нормативни документи и наредби, популяризира дейността на Сдружение „БАД“, на нейните организационни структури, международния опит на IDF и др.;
 • подготвя и организира издаването на информационни материали, книги и ръководства с цел подобряване на информираността на своите членове, техните семейства и гражданското общество;
 • поддържа контакти със сродни организации и движения в страната, членувайки в Конфедерация за защита на здравето (КЗЗ) и Националния съвет на хората с увреждания (НСХУ) към Министерския съвет;
 • поддържа контакти със сродни европейски и международни организации с цел обмяна на опит, международна подкрепа и участие в различни програми.
 • изгражда спортни групи за участие във вътрешни и международни спортни прояви.

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „БАД“

 

Чл. 5.(1) Сдружение „БАД“ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, като разходва имуществото си за постигане на целите по този Устав, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от закона за юридически лица с нестопанска цел.

 

(2) Сдружение „БАД“ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.

 

ІV.  ПРЕДМЕТ  НА  ОСНОВНАТА  ДЕЙНОСТ, ПРИНЦИПИ, ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) За постигане на целите си и чрез посочените средства Сдружение „БАД“ осъществява следния предмет на основна дейност :

 • представлява, отстоява и защитава интересите на хората с диабет в Република България пред всички държавни, административни, общински и други органи и организации в страната и чужбина;
 • привлича чрез договаряне всички други заинтересовани граждани, сдружения и организации към изпълнение на целите и задачите си;
 • подпомага на индивидуално и групово равнище социалната, медицинската и битова рехабилитация и системното обучение на своите членове;
 • съдейства на обществото и неговите структури за възприемането на диабетиците като негови равноправни и равнопоставени членове;
 • поддържа постоянна връзка със своите членове, привлича нови такива, съдейства за обмяната на опит между тях;
 • популяризира своята дейност, съдейства за създаване на нови сдружения и за тяхното организационно укрепване;
 • организира курсове и семинари, образователни екскурзии, обмен на опит и други форми на обучение;
 • разработва, отпечатва и разпространява обучителни материали и литература за диабета и всички диабетни усложнения.

(2) В осъществяването на дейността си Сдружение „БАД“ се ръководи от следните принципи:

     1. демократичност;

     2. независимост;

     3. коректност;

     4. равнопоставеност;

     5. откритост;

     6. прозрачност;

     7. доброволност.

(3) Сдружение „БАД“ може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, като приходите от нея ще бъдат използвани единствено за постигане на целите й. Предметът на допълнителна стопанска дейност е: консултантска дейност, организиране на семинари и обучения, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на сдружението. Издателска дейност – изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за осъществяване целите на Сдружение „БАД“, както и други стопански дейности, които са свързани с предмета на основна дейност на сдружението и които не са забранени от закон или други нормативни актове в Република България.

V.СРОК

 

Чл. 7. Сдружение „БАД“ е учредено безсрочно.


VІ.  ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО УСТРОЙСТВО

 

Чл. 8. В своята дейност Сдружение „БАД“ се ръководи от следните принципи:

 • изборност на всички управленски органи на национално и местно ниво;
 • периодична отчетност на ръководните органи пред форума, който ги е избрал и с правото си да ги избира и освобождава;
 • самостоятелност на отделните сдружения – членове на Сдружение „БАД“ при вземане на решения, съобразно Устава и българското законодателство;
 • ежемесечна отчетност на регионалните центрове пред УС на Сдружение “БАД“
 • ежегодна отчетност на УС и КС пред Общото събрание на Сдружение “БАД“;
 • мандатността на всички изборни органи в организационната структура на Сдружение “БАД“ е 5 години.

Чл. 9. (1) Организационната структура на Сдружение “БАД“ включва:.

 • Централно управление ( УС и КС на БАД);
 • Регионални центрове на Сдружение “БАД“;

3.   Клонове на Сдружение “БАД“.

 

(2) Регионални центрове и Клоновете на Сдружение “БАД“ се откриват и закриват с Решение на УС, при условия и ред, определени във Вътрешни правила, приети от УС на сдружението.

 

(3) Ръководителите на регионалните центрове и на управителите на Клонове на Сдружение “БАД“ работят на доброволен принцип, като при наличие на финансови възможности, Сдружение “БАД“ може да заплаща възнаграждение на ръководителите на центровете и служителите в тях, в зависимост от ефективната дейност на всеки център, което се преценява от Управителния съвет на Сдружение “БАД“, по критерии определени в устройствения правилник на Сдружение “БАД“.

 

VІІ. ОРГАНИ

 

Чл. 10.(1) Органи на Сдружение “БАД“са:
           

 • Върховен орган е Общото събрание на Сдружение “БАД“.
 • Управителни органи на Сдружение “БАД“ са:
 • Управителен съвет (УС);

б)   Председател на Управителния съвет на Сдружение “БАД“.

3. Контролен орган на Сдружение “БАД“ е Контролен съвет (КС).

                            

         ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 11 (1) Върховен орган на Сдружение “БАД“ е Общото събрание, което се състои от представители на сдруженията/юридическите лица редовни членове на Сдружение “БАД“ .

(2) Общото събрание се свиква 1 път годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на Сдружение “БАД“. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) /изм. с решение на ОС от 08.06.2019г./ Общото събрание се свиква с писмена покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружение “БАД“, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) Комплектът материали по дневния ред, трябва да бъде на разположение на членовете в седалището на Сдружението, един месец преди датата за свикване на Общото събрание

(5) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от  половината от представителите на сдруженията/юридическите лица - редовни членове на Сдружение “БАД“

(6) При липса на кворум събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(7) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(8) Членовете на УС и КС присъстват по задължение на Общото събрание без право на глас.

(9) На всеки 5 години Общото събрание е отчетно-изборно.

(12) Всеки представител на сдружение/юридическо лице – редовен член на Сдружение “БАД“ има право на един глас в общото събрание на Сдружение “БАД“.

(13) По смисъла на настоящия устав представител на сдружение – редовен член на Сдружение “БАД“ е законният му представител или лице изрично овластено от съответния компетентен орган /общо събрание или управителен съвет/ на юридическото лице с нестопанска цел за представителство в общото събрание на Сдружение “БАД“.

(14) /изм. с решение на ОС от 08.06.2019г./ За участието в общото събрание на Сдружение “БАД“, всеки представител е длъжен да докаже представителната си власт. Сдружение – редовен член на Сдружение „БАД“, което не е пререгистрирано в АВ, при регистрация за съответното общо събрание представя удостоверение за актуално състояние на представляваното от него сдружение/ЮЛ, издадено от съответния окръжен съд след 01.01.2018 г, от което да е видно, че същият е представляващ сдружението. Сдруженията – редовни членове на Сдружение „БАД“, които са вписани в ТРРЮЛНЦ, воден от АВ, не представят удостоверения за актуално състояние при регистрация за съответното общо събрание. В случай, че на съответното събрание сдружението – редовен член се представлява от друго лице, различно от законния си представител е необходимо представянето на посоченото в предходното изречение удостоверение за актуално състояние / за непререгистрираните в ТРРЮЛНЦ сдружения – редовни членове/, както и на решение на съответния орган на ЮЛНЦ /общо събрание или управителен съвет/ за овластяването му за участие в общото събрание на Сдружение “БАД“.

(15) Член на ОС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негови съпруг(а ) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 12. (1) Общото събрание:

 • изменя и допълва Устава;
 • избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и определя броя им.;
 • взема решение за промени в структурата на Сдружение “БАД“;
 • взема решение за участие в други организации;
 • взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружение “БАД“;
 • взема решения относно дължимостта и размера на членския внос на редовните и асоциирани членове или на имуществените вноски;      
 • приема бюджета на Сдружение “БАД“;
 • приема годишния счетоводен отчет на Сдружение “БАД“;

     9. приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет и ги освобождава от отговорност;

     10. отменя решения на други органи на Сдружение “БАД“, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността

на Сдружение “БАД“;

       11. взема решения по всички въпроси свързани с дейността на Сдружение “БАД“,

поставени от УС съгласно законите и Устава;

        

   12. Избира Почетни членове на Сдружение “БАД“ – физически лица, активно работили за каузата и авторитета на БАД, за борбата с диабета в Република България, лично допринесли за решаването на важни проблеми на хората с диабет и подпомагали дейността на организацията;

   13. взема и други решения, предвидени от Устава.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове на Сдружение “БАД“.

(3) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 и 13 не могат да се възлагат на други органи на на Сдружение “БАД“.

(4) Решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 1 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите представители. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1/един// гласа от присъстващите представители.

(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(6)   Решенията на органите на Сдружение “БАД“, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(7) Споровете по ал. 6 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружение “БАД“ от всеки член на Сдружение “БАД“ или на негов орган, или от прокуратура в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(8) Общото събрание се председателства от Председателя на УС или от избран   преставител от състава на събранието.

(9) Протоколът се води от определено от Общото събрание лице, в съответна за целта книга.

(10) В протокола се записват проведените дискусии и се формулират взетите от събранието решения.

(11) Протоколът се подписва от Председателя на Общото събрание и от лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

                    

               Управителен съвет на Сдружение “БАД“

 

Чл. 13. Между Общите събрания Сдружение “БАД“ се ръководи от Управителен съвет (УС)

Чл. 14. (1) Управителния съвет на Сдружение “БАД“ се състои от 7 до 11 члена, като броя на членовете за всеки мандат се определя от Общото събрание.

(2) УС на Сдружение “БАД“ избира измежду своите членове:

1. Председател на Сдружение “БАД“;

2. Заместник – председатели (до 3-ма, определени с решение на УС);

3. Национален координатор;

(3) Предложените кандидати за членове на УС представят свидетелство за съдимост, автобиография и мотивационно писмо за участие в избора не по-късно от 10 дни преди провеждането на Общото събрание.

(4) Членовете на УС трябва да притежават подходяща квалификация и опит.

(5) УС се избира за срок от 5 /пет/ години.

(6) Физическо лице може да бъде избирано за член на УС за не повече от два поредни мандата.

(7) Всеки член на УС има право да иска да бъде прекратен мандата му предсрочно с едномесечно предизвестие, отправено до УС.

(8) При констатиране от КС на извършени закононарушения касаещи дейността на Сдружение “БАД“ , както и при противоуставни действия, системно неучастие в дейността на асоциацията или заседания на УС на Сдружение “БАД“ и при уронване престижа на Сдружение “БАД“ от член на УС, въз основа на мотивирано становище на КС, Общото събрание може да бъде прекратен мандата му предсрочно.

 

Чл. 15. Функции на Управителния съвет на Сдружение “БАД“:

1. УС организира и ръководи дейността на Сдружение “БАД“ между Общите събрания;

2. избира Председател на УС;

3. осъществява общо ръководство върху цялостната дейност на Сдружение “БАД“;

4. осигурява изпълнение на Решенията на Общото събрание;

5.  разпорежда се с имуществото и финансите на Сдружение “БАД“ при спазване изискванията на устава и ЗЮЛНЦ;

6. подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет;

7. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това.

9. приема вътрешните нормативни документи, правилници, инструкции и други регламентиращи дейността на Сдружение “БАД“;

10. взема решения за основните насоки и програми за дейността на Сдружение „БАД“

11. приема и изключва членове на Сдружение “БАД“;

12. взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружение “БАД“, избира и освобождава управителите им, определя обема на представителната им власт, определя седалището и адресът им на управление, определя броя и териториалния им обхват.

13. взема решение за откриване и закриване Регионалните Центрове (РЦ) на Сдружение “БАД“, като определя броя и териториалния им обхват.

14. дава предложения пред упълномощените органи за усъвършенстването на законодателството на Република България, уреждащо правата на хората с диабет и на хората с увреждания и техните организации;

15. взема отношение и решава въпроси, поставени от Контролния съвет;

16. обсъжда предложения по общественозначими проблеми на членове на Сдружение “БАД“;

17. Взема решение за създаване на помощни органи: експертни съвети, конкурсни комисии и др. според конкретните необходимости.

18. определя възнагражденията при възлагане на специализирани задачи на външни експерти или членове на асоциацията

19. Съобразно финансовите си възможности взема решение за подпомагане дейността на сдруженията - членове на Сдружение “БАД“; приема критерии за подбор на членовете, които да бъдат подпомогнати и определя начина, по който това да стане.

20. утвърждава щатните служители на Сдружение “БАД“ и определя техните възнаграждения;

21. определя адреса на Сдружение „БАД“.

22. прави предложение пред общото събрание относно размера на членския внос на редовните и асоциирани членове.

Чл. 16. (1) Член на УС може да отсъства от заседание само по уважителни причини.

(2) За отсъствието си от заседание на УС всеки член е длъжен да уведоми председателя на Сдружение “БАД“ до започване на заседанието.

(3) За присъстващо на заседанието на УС се смята и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му, позволяваща му да вземе участие в обсъждането и вземането на решения.

 

Чл. 17. (1) Управителният съвет може да вземе неприсъствено решение, като по факс, по куриер, по e-mail или по друг начин членовете изпратят своето писмено отношение по всеки въпрос по изпратения им дневен ред.

(2) При оформяне на протокола от неприсъственото заседание на УС се прилага писменото отношение на всеки член, като при липса на болшинство на базата на събраните гласове „за“ и „против“, Председателя на УС определя взето ли е решението или е отхвърлено.

Чл. 18. Решенията на УС, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл. 19. Правомощията на член на УС се прекратяват:

1. по негово писмено мотивирано искане;

2. при повече от 3 последователни неучастия по неуважителни причини в заседание на УС за 1 (една) календарно година;

3. при поставяне под запрещение;

4. при влизане в сила на присъда;

5. при грубо и системно нарушаване на Устава на Сдружение “БАД“;

6. при непристойно и неуважително поведение, уронващо авторитета на Сдружение “БАД“;

7. при смърт;

8. при прекратяване на сдружението член на Сдружение “БАД“, в което е член, когато е избран в качеството му на член на съответното сдружение.

 

                                 

      Председател на Сдружение “БАД“

 

Чл. 20. (1) Председателят на УС на Сдружение “БАД“ е Председател на Сдружение “БАД“. Избира се от състава на Управителния съвет за срок от 5 години.

(2) Председателят на Сдружение “БАД“:

1. ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната работа на Сдружение “БАД“ в съответствие със законодателството на Република България, Международните закони приети от страната ни, Устава на Сдружение “БАД“, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

2. осигурява опазването и стопанисването на имуществото на Сдружение “БАД“.;

3. носи отговорност за разходването на финансовите средства на Сдружение “БАД“, планомерното и целесъобразно изразходване на финансовите средства, в съответствие с решенията на УС и на Общото събрание;

4. представлява Сдружение “БАД“ в страната и чужбина и пред трети лица;

5. внася за утвърждаване пред УС бюджета и щата;

6. внася предложения пред Общото събрание относно състава на УС;

7. внася предложения по кадрови и организационни въпроси в УС;

8. сключва и прекратява трудовите и гражданските договори;

9. сключва и прекратява договори / включително, но не само за доставка на храна, ваксини, рекламни материали и др/;

10. изпълнява и други управленски и административни функции, възложени му от УС в рамките на неговата компетентност;

11. взема еднолично оперативни решения, невключени в правомощията на Общото събрание и УС;

12. свиква и ръководи заседанията на УС на Сдружение “БАД“;

 

Чл. 21 (1) В помощ на Председателя от Управителния съвет се избират – до 3 (трима ) Заместник-председатели и Национален координатор.

             (2) Заместник-председателите на Сдружение “БАД“ отговарят за специфични направления от дейността на сдружението. Те планират, организират и отговарят за качеството и ефективността на дейността, като за извършеното текущо се отчитат пред Председателя на Сдружение “БАД“ .

 

Чл. 22. Националният координатор на Сдружение “БАД“ има следните правомощия:

                 1. планира, организира и ръководи цялостната организационна дейност на РЦ на Сдружение “БАД“ , подпомага дейността на всички сдружения членове на Сдружение “БАД“    в страната и се отчита пред УС и Председателя;

               2. отговаря за организацията и планирането на дейността по отчетността на РЦ пред УС на Сдружение “БАД“ ;

               3. информира ръководителите на регионалните центрове и членовете на Сдружение “БАД“ за решенията на Управителния и Контролния съвет и за тяхното изпълнение.

             4. отговаря за деловодната и архивната дейност на РЦ на Сдружение “БАД“.

 

 

                               

    Контролен съвет на Сдружение “БАД“

 

Чл. 23.(1) Контролният съвет (КС ) е орган за специализиран контрол в Сдружение “БАД“ в състав от 3 до 5 члена, като броя на членовете за всеки мандат се определя от Общото събрание.

(2) Контролният съвет подпомага и контролира:

1. за спазването на Устава на Сдружение “БАД“;

2. за изпълнение на решенията на Общото събрание;

3. за изпълнение на решенията на УС;

4. за реализиране на дейността на Сдружение “БАД“, съобразно законите в Република България и международното право.

(3) Контролният съвет ежегодно се отчита пред Общото събрание.

(4) Контролният съвет избира председател измежду своите членове.

(5) Разглежда и взема становище по постъпили жалби.

(6) На всеки шест месеца и при нужда проверява правилността на постъпилите приходи и извършени разходи на Сдружението, като съставя протокол, който предоставя на УС.

(7) Всяка година изготвя доклад пред Общото събрание за организационното, финансово и материално състояние на Сдружението.

(8) Изготвя вътрешен правилник за дейността си.

(9) Негов представител може да вземе участие в заседанията на УС с право на съвещателен глас, като може да дава мнение по разискванията.

 

VІІІ. ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

 

Чл. 24. (1) Членуването в Сдружение “БАД“ е доброволно.

(2) Редовни членове на Сдружение “БАД“ могат да бъдат само ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, в това число:

1. всички сдружения с нестопанска цел на хора с диабет в едно с клоновете им, учредени за осъществяване на общественополезна дейност и регистрирани по ЗЮЛНЦ, спазващи Устава на Сдружение “БАД“ и законодателството на Република България, които са приети за членове на заседание на УС на Сдружение “БАД“. Сдруженията са основната организационна единица на Асоциацията. Те са самоуправляващи се структури, на хора с диабет в страната.

2. търговски дружества и юридически лица - обществени организации на територията на Република България, регистрирани по съответния ред, които искат да подпомагат дейността на Асоциацията, спазващи Устава на Сдружение “БАД“ и законодателството на Р България, които са приети за членове на заседание на УС на Сдружение “БАД“.

(3) Асоциирани членове на Сдружение “БАД“ могат да бъдат неформални обединения на не по-малко от седем лица с диабет, които споделят целите на Сдружение “БАД“ , спазват устава му, но не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ.

(4) Почетни членове на Сдружение “БАД“ - могат да бъдат физически лица, които подпомагат морално и материално Сдружение “БАД“ , постигнали са големи успехи в борбата с диабета в България, допринесли са за авторитета на сдружението и спазват изискванията на този Устав. Те не заплащат членски внос, при необходимост консултират с експертно становище ръководните органи на Сдружение “БАД“ , нямат право на материално подпомагане и право на глас в общо събрание на Сдружение “БАД“.

 

Чл.25. (1) ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА не могат да членуват самостоятелно в Сдружение “БАД“. Физически лица членуват в Сдружение “БАД“ единствено и само чрез членството си в сдружение, което е прието за член на Сдружение “БАД“.

(2) ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА членове на сдружение с нестопаска цел, което е прието за член на Сдружение “БАД“, могат да бъдат:

1. всяко лице с диабет, удостоверено от компетентните медицински органи;

2. близки, родители и роднини на лица с диабет;

3. граждани, лекари и симпатизанти, които възприемат идеите и целите на Сдружение “БАД“ и активно подпомагат за тяхното изпълнение.

     (3) Членове на Сдружение „БАД“ не могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел, които членуват в друго сдружение „на“ и „за“ хора с увреждания.

Чл. 26. (1) Приемането на членовете на Сдружение “БАД“ се осъществява както следва:

1. Редовни членове – Сдружения/Юридически лица, се приемат за членове на Сдружение “БАД“ с Решение на Управителния съвет на Асоциацията след внесено в централен офис –Заявление за членство, придружено със съответния документ за регистрация /Решение на съответния окръжен съд, Удостоверение за актуално състояние/, декларация, че са запознати и приемат УСТАВА на Сдружение “БАД“ и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.25, ал. 3 от настоящия устав.

2. Асоциирани членове - неформални обединения на хора с диабет се приемат за членове на Сдружение “БАД“ с Решение на Управителния съвет на Асоциацията след внесено в централен офис – Заявление за членство, придружено с протокол от учредително събрание, декларация, че са запознати и приемат УСТАВА на Сдружение “БАД“ и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.25, ал. 3 от настоящия устав .

3.Почетни членове на Сдружение “БАД“ се приемат от Общото събрание на Асоциацията .

4.Физически лица се приемат за членове на сдруженията – членове на Сдружение “БАД“, по тяхна писмена молба и по ред превиден в устава на съответното сдружение с нестопанска цел – член на Асоциацията.

(2) Членството се придобива от датата на Решението на Управителния съвет/Общото събрание;

(3) За членството в Сдружение “БАД“ се води специалицирана документация за членовете на асоциацията, платения членски внос и направените дарения и спонсорства.

(4) Членството в Сдружение “БАД“ се удостоверява с Удостоверения за членство в Сдружение “БАД“. Удостоверението се изготвят по единен образец, приет от Управителния съвет на Сдружение “БАД“.

Чл. 27. (1) Членството в Сдружение “БАД“ се прекратява:

1. с прекратяване на Сдружение “БАД“;

2. с изключване с мотивирано решение на УС, при извършване на действия или бездействие уронващи авторитета на Сдружение “БАД“;

3. при неплащане на членския внос повече от една календарна година;

4. с едностранно волеизявление до УС на Сдружение “БАД“, направено в писмена форма;

5. с прекратяване на юридическото лице, член на Сдружение “БАД“.

(2) При прекратяване на членството Сдружение “БАД“ не дължи връщане на направените имуществени вноски.

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БАД“

 

Чл. 28. (1) Всеки редовен член на Сдружение “БАД“, има право:

1. да предлага свой представител да бъде избиран в ръководните органи на Сдружение “БАД“, упоменати в Устава;

2. да гласува чрез своя представител в общото събрание на Сдружение “БАД“;

3. да участва в обсъждането на въпроси свързани със Сдружение “БАД“;

4. да прави предложения, да изисква компетентна информация защитаваща неговите интереси свързани с диабета;

5. да прави предложения за отмяна на противоуставни решения на УС;

6. да бъде информиран за дейността на Сдружение “БАД“;

7. да отправя въпроси, предложения и молби свързани с дейността и с проблемите на диабета към управителните органи на Сдружение “БАД“ и да получава отговор в законоустановения срок;

8. да се ползва от придобивките определени от Сдружение “БАД“ за нейните членове.

9. да участва и се ползва от програми/ инициативи/субсидии, в които Сдружение “БАД“ участва и получава за подпомагане на хората с диабет.

(2) Всеки асоцииран член на Сдружение “БАД“, има право:

1. да участва чрез свой представител в заседанията на Общото събрание без право на глас;

2. да бъде информиран за дейността на Сдружение “БАД“;

3. да участват в инициативи, организирани от Сдружение “БАД“.

(3) Физическите лица членове на сдруженията, които са приети за членове на Сдружение “БАД“, могат да упражняват правата си на членове, чрез сдруженията, в които членуват.

Чл. 29. (1) Всеки редовен член на Сдружение “БАД“ е длъжен:

 • да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Асоциацията;
 • да участват в дейността на Сдружение “БАД“ и да работят за осъществяване на целите й

3. да съдейства за опазване авторитета на Сдружение “БАД“;

     4. да работи за единството и престижа на Асоциацията;

     5. да защитава правата и интересите на другите членове на Сдружение “БАД“;

     6. да опазва имуществото на Сдружение “БАД“ и да съдейства за неговото увеличаване;

     7. да предоставя ежегодно информация за настъпили промени в устройството и представителството на организацията;

     8. да заплаща редовно членския си внос.

(2) Всеки асоцииран член на Сдружение “БАД“ е длъжен:

 • да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Асоциацията;
 • да работят за осъществяване на целите на Асоциацията;
 • да предоставя ежегодно информация за настъпили промени в устройството на организацията;
 • да определя свой представител, който да участва в дейността на Сдружение “БАД“;
 • да опазва имуществото на Сдружение “БАД“ и да съдейства за неговото увеличаване;
 • да заплаща редовно членския си внос.

 

X ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 30. (1) Имушеството на Сдружение “БАД“ се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

(2) Сдружение “БАД“ може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружение “БАД“ е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

(4) Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружение “БАД“, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

 

XІ. ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 31. Членският внос на редовните членове и асоциираните членове, в размер определен с Решение на общото събрание на Сдружение “БАД“, се заплаща в касата на Сдружение “БАД“ еднократно или на две вноски, до изтичане на всяко полугодие.

 

XІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 32. (1) Източници на средства на Сдружение “БАД“ са:

1. Членски внос от редовните и асоциирани членове;

2. Дарения и завещания от юридически и физически лица, в размер определен от дарителите, като тези средства се използват за развиване на дейността на Сдружение “БАД“ и в зависимост от волята на дарителите;

3. Средства от държавния и общински бюджет;

4. Спонсорство, в размер определен от спонсорите;

5. Приходи от имуществото и дейността;

6. Приходи от самостоятелна и съвместна дейност разрешени от закона и от благотворителни разпродажби на дарения и продукти от дейността на Сдружението.

(2) За извършените дарения и завещания се води регистър.

(3) Дарителите получават удостоверение за своя дарителски акт.

 

XІІІ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

 Чл. 33. (1) Сдружение “БАД“ може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която Сдружение “БАД“ е регистрирано и като ползва приходите за постигане на определените в Устава цели.

(2) Сдружение “БАД“ не разпределя печалба.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет, Председателя на Сдружение “БАД“.

 

XIV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 34. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласа от всички членове на Сдружението.

 

 

XV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

                                     Документи по годишното приключване

 

Чл. 35. Ежегодно до края на месец февруари, Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружение “БАД“.

 

 

                                       Съдържание на отчета за дейността

 

Чл. 36. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

                          

                                       Проверка на годишното приключване

 

Чл. 37. При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет и отчета за дейността на Сдружение “БАД“ .

                   (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване

 

                                         Приемане на годишното приключване

 

Чл. 38. (1) След постъпване на доклада Управителния съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание приема годишния отчет и го обявява в НАП и търговския регистър.

 

                                          Задължителна отчетна информация

 

Чл. 39. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

XVІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕ „БАД“

Чл. 40. (1) За заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет, се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Председателстващият заседанията и лицата, изготвили протоколите отговарят за верността на съдържанието им. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Общото събрание, членовете на Управителния съвет могат да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружение “БАД“ води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 

XVІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 41. (1) Сдружение „БАД“ се прекратява:

            1. с решение на Общото събрание;

            2. с решение на съда в предвидените в закона случаи.

            (2) При прекратяване на Сдружение „БАД“ се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от определен от Общото събрание ликвидатор или по предвидения в закона ред.

            (3) Имуществото на сдружението при провеждане на ликвидацията не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата, изборени в чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

            (4). Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на ОС на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза с близка или същата нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по предходния ред, то се предава на общината, в която е седалището на Сдружението. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛНЦ.

 

XVІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.42. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 43. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

                                          

 

Чл. 44. Този Устав е приведен в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 • 1. Настоящия Устав е изменен с Решение на общото събрание на Сдружение „БАД“, проведено на 30.06.2017 г. и с Решение на общото събрание на Сдружение „БАД“, проведено на 08.06.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС   НА СДРУЖЕНИЕ „БАД“   / п / 

         МАЙЯ ВИКТОРОВА – ХАНДЖИЙСКА

Плевен -14.11.2017

Диабетици пуснаха сини балони в небето над Плевен
 
Над 100 диабетици от целия Плевенски регион се събраха днес в зала „Катя Попова“, за да отбележат заедно Световния ден за борба с диабета. Хепънингът по повод 14 ноември е инициатива на плевенското Сдружение „Диабет” с председател Даниела Илиева, под патронажа на председателя на Общинския съвет Мартин Митев и със съдействието на Общината. Благотворително в проявата се включиха актьорът Веселин Плачков, който бе водещ, музикантите от рокгрупите „Криминале“ и „Искри“ и изпълнителите Фаня Апостолова и Илиян Якимов от Общоградското средношколско общежитие. Проявата започна с водосвет за здраве, отслужен от отец Иван от храм „Св. Троица“.

Прочети още

Финансови отчети на БА "Диабет" през 2017 година :

БА Диабет във Фейсбук