• Дейност
  • Писмо до МЗ за среща на върха през 09.2011 година

Отворено писмо на БАД

ОТВОРЕНО  ПИСМО  на БАД  


Г-н Б. Борисов

До Председателя на 41-то Народно събрание

Г-жа Ц. Цачева

До  Министъра на здравеопазването на  Р. България

Д-р Ст. Константинов

До Омбудсмана на  Р. България

Г-н К. Пенчев

До  медиите

 

ОТВОРЕНО   ПИСМО

От  Ръководството на  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”

Относно: Изпълнението на „Декларация на Народното събрание на Република България по повод 14 ноември – Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България” приета от 40-то Народно събрание на 14.11. 2008 година.

 

Уважаеми дами и господа,

На 17 януари 2011 г. внесохме писмо с наш Изх. № 3/12.01.2011 г.  до Премиера, Председателя на НС, Министъра на здравеопазването и Омбудсмана на Република България. В него поставихме няколко  жизненоважни (за над 500 000 български граждани с диабет в страната) въпроса - за това КАКВО е направила държавата за диабета след 2008 година и каква е стратегията й за борба с днешната Диабетна пандемия?  На това писмо до момента НЯМАМЕ  отговор.

Това за нас и нашите близки, (около 2 милиона български избиратели) означава, че българските институции вече повече от две години и половина след приемане на Декларацията или НЯМАТ ОТГОВОР на тези въпроси или  НЕ  ПРАВЯТ НИЩО за по-доброто  ни лечение, обучение, самоконтрол, профилактика и качество на живот..!

През есента отново предстоят избори и всички  ще разчитат на нашите гласове, които са повече от 30 % от българските избиратели ...! Ние вече апелираме към всички наши членове да НЕ подкрепят празни обещания, а да гласуват за тези, които до есента докажат, че  РАБОТЯТ за българите с диабет – АКО приемат Национална програма за борба с диабета,  създадат Национален Диабетен регистър, АКО приемат Републикански бюджет с предвидени достатъчно средства за по-добро и ефективно лечение, обучение и редовен самоконтрол на диабета и всички диабетни усложнения..., АКО набележат и реализират конкретни мерки за превенция на диабетната  пандемия...!

Бих искал да припомня, че българското Правителство подкрепи резолюция 64/265 на ООН за "Профилактика и контрол на незаразните заболявания (NCDs)", гласувана на Генералната Асамблея на ООН, проведена на 13 Май 2010г. С този акт то се ангажира да участва активно в дейностите по превенция и контрол, които ще определи като задължителни препоръки в заключителния си документ Срещата на високо равнище през септември тази година. Диабетът е част от т. нар. „Незаразни заболявания”, които отнемат човешки живот, водят до инвалидизация и загуба на национален доход ако не се лекува адекватно и навреме.

Отново прилагаме предишното наше писмо, на което очакваме бърз и конкретен отговор в едномесечен срок! Очакваме Вашите становища и конкретни действия !!!

С уважение:

04.07.2011 г.                                                  (  д-р А. Стоев – председател на УС на БАД  )

гр. София

 

Приложение 1

Изх. №  3/12.01.2011 г.

До  Министър-председателя на  Р. България
Г-н Б. Борисов
До Председателя на 41-то Народно събрание
Г-жа Ц. Цачева
До  Министъра на здравеопазването на  Р. България
Д-р Ст. Константинов
До Омбудсмана на  Р. България
Г-н К. Пенчев

Относно: Изпълнението на „Декларация на Народното събрание на Република България по повод 14 ноември – Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България” приета от 40-то Народно събрание на 14.11. 2008 година.

Уважаеми г-н Премиер,
Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми г-н Омбудсман,

През 2006 г. Европейският парламент прие специална  Декларация за диабета, в която призовава страните членки да създадат национални диабетни програми.

На 20 декември 2006 г. бе приета Резолюция на  ООН, с която Захарният диабет бе обявен за световна епидемия и се приканиха  всички страни  да разработят своя НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА в областа на захарния диабет.

През февруари 2008 г. в Пловдив, по инициатива на Групата за парламентарен консенсус за борба със социално - значимите заболявания към КЗ в 40-то Народното събрание на Република България се проведе Кръгла маса на тема „Захарен диабет в България – предизвикателства и политики”. Набелязани бяха основните мерки, които трябва да предприемат ВСИЧКИ за ограничаване на диабетната пандемия в страната.

На тази база на 14 ноември 2008 година Народното събрание на Република България прие  СПЕЦИАЛНА  ДЕКЛАРАЦИЯ  (вижте Приложение 2), която набеляза основните стъпки в борбата с ДИАБЕТА в страната, като социално-значимо заболяване и го изведе като Национален здравен приоритет !

От тези събития в България  НИЩО НЕ ПОСЛЕДВА !

В момента в специализираните европейски документи България е класирана на последно място в Европа по качество на диабетните грижи !

Последните изследвания показват, че  9% от населението в България над 20-годишна възраст е със захарен диабет. Това прави около 500 000 души от населението.  Това е публикавано в Световния атлас по захарен диабет от 2009 година.

Във връзка с гореизложеното и изминалите повече от две години, след приемането на тази Декларация, Ви молим  да ни дадете отговор на следните   ЖИЗНЕНОВАЖНИ   за   хората  с  диабет   въпроси :

1.      Какво от текстовете на тези международни и национални документи е реализирано от българските власти до момента? Какво предстои да се реализира и в какви срокове..?

2.      Каква е националната  политика за превенция, обучение, съвременно лечение на захарния диабет в България и профилактика на всички диабетни увреждания?

3.      Защо все още няма приета Национална програма за борба със захарния диабет и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета в съответствие с препоръките на Европейския парламент, Световната здравна организация и Организацията на обединените нации?

4.      Кога тези стратегически документи ще бъдат обсъдени и приети от 41-то НС..?

5.      Кога ще бъде осигурено адекватно финансиране на всички мерки, включени в тези дългосрочни програмни документи за справяне с проблемите на диабета в България?

6.      Защо все още няма изграден и функциониращ Национален диабетен регистър, а всички управленски решения на НС, МС, НЗОК... се взимат „на тъмно” - без ясен поглед върху реалния брой  и  реалните потребности на диабетноболните...?

7.      Кога българското здравеопазване НАИСТИНА ще започне да отделя повече средства за превенция, ранна диагностика, ефективно лечение, обучение, редовен контрол и самоконтрол на диабета и профилактика на всички диабетни усложнения, а не както досега - да дава  десетки пъти повече средства за късно открити и нелекувани увреждания, довеждащи до бърза инвалидизация, скъпи хоспитализации и висока смъртност.....

 

7.01.2011 г.                                                С уважение:

гр. София                                                                     (д-р А. Стоев – председател на БАД)

 

 

Приложение   2

Декларация на Народното събрание на Република България по повод 14 ноември – Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България

14/11/2008

 

По повод 14 ноември – Световен ден за борба с диабета Ние, народните представители в Четиридесетото Народно събрание на Република България,
като подчертаваме:

- значението на приетата на 16 януари 2006 г. от Европейския парламент Декларация за диабета, в която се призовава страните членки да отдадат приоритет на диабета, да насърчават създаването на национални диабетни планове и да разработят стратегия за превенция, диагностициране и контрол на диабета;

- значението на приетата на 20 декември 2006 г. Резолюция на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, която приканва държавите членки да разработят национална политика за превенция и адекватно лечение на захарния диабет, като отбелязваме, че:

- вниманието на европейското общество все повече се насочва към захарния диабет, поради растящите темпове на разпространение на това социално значимо заболяване;

- захарният диабет е една от основните причини за преждевременна смърт в световен мащаб: на всеки 10 секунди един човек умира вследствие на усложненията от тази болест;

- епидемията от диабет поставя на голям риск икономическите системи на европейските страни и най-вече държавите членки от Източна Европа;
- в България разпространението на захарния диабет придобива застрашаващи размери и според данни на Световната здравна организация и Международната диабетна федерация засяга 7,6% от населението. От тях 40% не знаят, че вече са развили заболяването, а други 6,1% от населението са в състояние, наречено „преддиабет”, и през следващите години голямата част от тях ще развият това заболяване;

- заболяването заема едно от челните места в структурата на заболеваемостта и смъртността в нашата страна, като около 75% от диагностицираните диабетици са с лош метаболитен контрол, което води до развитие на усложнения – миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутации и хронична бъбречна недостатъчност;

- диабетът може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременно лечение. Опитът на водещите страни показва, че ранната диагноза, ефективната профилактика и лечение на диабета и неговите усложнения, както и обучението на пациентите са от съществено значение за ограничаване заболеваемостта, на появата и прогресирането на усложненията, на инвалидността и смъртността от захарен диабет, което би довело до подобряване на качеството на живот на хората с диабет;

- наличието на ефективна Национална програма за борба със захарния диабет и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета значително ще намали неблагоприятните показатели по отношение на захарния диабет в България и чувствително ще намали разходите за лечение, убедено заявяваме, че:

- ще съдействаме чрез законодателни инициативи за създаване на условия за ефективна борба с диабета и възможности за прилагане на европейските стандарти за профилактика, лечение и грижа за пациентите;

- захарният диабет като сериозен социално-икономически проблем трябва да бъде национален здравен приоритет в политиките на всички отговорни институции;

- е необходимо като неизменна част от ограничаването и контрола на заболяването в България, провеждането на широка обществена информационна кампания относно профилактиката на захарния диабет;

- е наложително изграждането и въвеждането на Национален диабетен регистър и на всеобхватна национална информационна система на пациентите със захарен диабет в България;

- приоритет на отговорните институции в Република България трябва да бъде изготвянето на Национална програма за борба със захарния диабет и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета в съответствие с препоръките на Европейския парламент, Световната здравна организация и Организацията на обединените нации;

- Националната програма за борба със захарния диабет и Националният план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета да бъдат внесени за обсъждане и приемане от Народното събрание;

- е наложително след приемането на програмата и плана за действие отговорните институции да предприемат необходимите действия за осигуряване на съответстващо финансиране за ефективно изпълнение на целите, заложени в тези документи;

- е наложително създаването на ефективни механизми за контрол по изпълнението на целите, заложени в гореспоменатите документи.

 

Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 14 ноември 2008 г.
и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

 

 

 

 

 

 

БА Диабет във Фейсбук