• Дейност
  • Програма за дейността на БА Диабет
ПРОГРАМА ЗА  ДЕЙНОСТТА   НА  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” 
ЗА   МАНДАТ   (2023  -  2028 ГОДИНА)

 
      Новото ръководство на  Българска Асоциация  ДИАБЕТ (БАД) поема ангажимент да работи всеотдайно за осигуряване на по-добри условия за живот, лечение и профилактика на хората с диабет  в България !    

 

Приоритети :

• Застъпничество за хората с диабет в България;
• Активна комуникация с институциите, сдруженията на БА „Диабет“, партньорите,
хората с диабет и широката общественост;
• Достъп до адекватни медицински грижи, лечение, обучение и контрол на хората с диабет
в страната;
• Изграждане и разширяване на партньорства за взаимноизгодно сътрудничество;
• Осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение за повишаване
информираността и възможностите за самоконтрол и поддържане на устойчиво
компенсиран диабет;
• Привличане на младите хора с диабет и подпомагане за активен начин на живот и
устойчиво развитие;
• Повишаване информираността на обществото за заболяването диабет и привличане на
вниманието на институции, социално отговорни компании, фирми и общественици за
подкрепа и сътрудничество за каузата за превенция на заболяването, подобряване на
медицинските грижи, лечението и начина на живот на хората с диабет в България.

 

Основни направления в дейността на БАД през мандатния период (2023 – 2028) ще бъдат:

 

І. Организационна дейност – (Комисията по организационните въпроси  ):

 

1. Организационно укрепване на Българска Асоциация Диабет и поддържане на електронен регистър на всички структури и членове на организацията.   Събиране и отчитане на членския внос по организации.

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка

 

2. Поддържане на постоянен контакт с всички организации в страната, посещения и оказване съдействие на място.
Регистриране на поставените от тях  проблеми, които да се обобщят от БАД и да се търсят пътища за тяхното решение.

                                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                                  Отговорник: Председател,секретарка

 

3. Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.

                                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                                  Отговорник: Председател,секретарка

 

4. Привличане на повече млади хора и създаване на младежки секции към нашите структури в страната.

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                   Отговорник: Председател, Председател на младежка секция, секретарка 

5. Поддържане на редовни контакти с останалите пациентски организации в страната в рамките на Конфедерацията
за защита на здравето
(КЗЗ).

                                                                                                 Срок: постоянен                                                              

                                                                                                 Отговорник:  Председател

 

6. Поддържане на контакти  с международните диабетни организации, както и с диабетните асоциации в страните от Европейския съюз, на Балканите, САЩ и  Русия ...

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка

 

7. Поддържане на интернет страница на БАД  и участие в социалните мрежи за поддържане на добра връзка с диабетиците и организациите в страната, съобразяване с техните проблеми, мнения, предложения и оценки за дейността на Асоциацията. 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отговорник: Председател, д-р А. Стоев,  Р. Ханджийска

                                                                                                           

8. Поддържане на постоянен тесен контакт със средствата за масова информация и информиране на обществото
за всички по-важни дейности, проблеми и инициативи  на БАД...

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отговорник: Председател, Говорител

 

9. Осигуряване на храненето в определените от УС на БАД организации  в страната.   

                                                                                             Срок: по график 

                                                                                             Отговорник: Председател,секретарка

 

10. Информиране на хората с диабет в България,  чрез сайта на БАД, чрез социалните мрежи,  както и чрез медииите  за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро  лечение и живот.                                                                                                 
                                                                          Срок: постоянен

                                                                                  Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска      

  

11. Създаване на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот от видни личности (депутати,
управленци, политици, журналисти, бизнесмени, интелектуалци и други...) болни от диабет или имащи отношение
към това заболяване, които да помагат за реализацията на дейността на   БАД.
     

                                                                                               

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отговорник: Председател

 


            12. Организационна дейност в страната, работни срещи, семинари с организациите.

                                                                                                           

                                                                                                           Срок: постоянен 

                                                                                                           Отговорник: Председател,секретарка

                                                                                                                          

 

       ІІ.  Медицинска  дейност – (Комисията по медицинските въпроси ) :
 

1. Активно участие в Работната група за подготовка и приемане на Дългосрочна Национална стратегия за борба
с ДИАБЕТА в България (2023 -2030 г.),
като социално-значимо заболяване. Тази стратегия да набележи
основните стъпки  за профилактика, скрининг на рисковите групи, съвременно ефективно лечение, обучение,
самоконтрол, вторична профилактика на усложненията, мерки за социална защита и други...

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник:  Комисия по Мед. въпроси
 

2. Постоянно наблюдение на дейността и ползване на резултатите наНационалния диабетен регистър, където
ясно да се знае  РЕАЛНИЯ БРОЙ на хората с диабет в България по отношение  – тип диабет, вид лечение,
усложнения на диабета, ползвани лекарства, нужди от самоконтрол, възраст, пол и други .... Само на тази
база могат да се вземат правилни и ефективни управленски решения и да се планират достатъчно средства
за борба с това тежко, социално – значимо заболяване !                    
                                                                                      Срок: постоянен

                                                                                                  Отговорник:  Председател  
 

3. Постоянно настояване  пред ръководствата на МЗ и НЗОК за създаването на верига от ДИАБЕТНИ  ЦЕНТРОВЕ 
в големите областни центрове
(а по-късно и по общини ...),  където има подготвени ендокринолози и специалисти
по диабетните усложнения, където (чрез екипиот добре обучени специалисти) може да се профилактира най-добре
диабета и всички негови усложнения. ДИАБЕТЪТ Е  ТРУДНОЛЕЧИМО, КОМПЛЕКСНО, СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМО
ЗАБОЛЯВАНЕ !  В тези центрове (или Диабетни диспансери) да се провежда системно и ефективно ОБУЧЕНИЕ на
хората с диабет по всички теми на диабета.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

4. Постоянна подкрепа от ендокринолозите по проблема за осигуряване на достатъчно тестове за самоконтрол на
болните от диабет,
съобразно нуждите на провежданото от тях лечение.

                                                                                                  Срок: постоянен
                                                                                                  Отговорник: Комисия по Мед. въпроси
 

5. Постоянен натиск върху НЗОК за осигуряване и финансиране на достатъчно талони за прегледи, изследвания и
консултации
на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти за контрол.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

6. Изготвяне на аргументирани предложения до НЗОК за необходимостта и ползата от ДОСТЪПНОТО използване на
най-съвременни лекарства и средства за лечение и контрол (за поддържане на оптимална метаболитна
компенсация) на диабета и всички диабетни усложнения.  Държавата и НЗОК да гарантират редовното и
безпроблемно снабдяване
  с всички медикаменти и консумативи…!                                                                            
                                                                                     Срок: постоянен

            Отговорник: Председател  
 

7. Постепенно облекчаване от НЗОК на достъпа и увеличаване на броя на обхванатите лица, нуждаещи се от
консумативи за ИНСУЛИНОВИ  ПОМПИ, както и СЕНЗОРИ и ТРАНСМИТЕРИ за следене на гликемията в
реално време
...!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

8. Извоюване от НЗОК на код (по МКБ – 10) за „Захарен диабет с множество увреждания” и осигуряване на
всички необходими условия за неговото правилно лечение.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател  
 

9. Поддържане на постоянни контакти с медицинските организации - Българското дружество по ендокринология
(БДЕ), Българската Диабетна Асоциация (БДА), Съюз на диабетните сестри в България (СДСБ), Българския Лекарски
съюз (БЛС), Съюза на стоматолозите в България (ССБ) ... и др.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател
 

10. Включване на наши представители (хора с диабет) в  Експертния съвет по „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ
НА ОБМЯНАТА”
към МЗ и в Надзорния съвет на НЗОК. 

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Комисия по Мед. въпроси
 

11. Подготвяне на брошури за обучение и здравна просвета на хората с диабет.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател, Ендокринолог  
 

12. Информиране на хората с диабет в България, чрез  сайта на БАД и социалните мрежи,  както и чрез медиите  за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                       Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска  
 
 
 
 
 
       ІІІ.  Социална  дейност  –  ( Комисията по социалните въпроси  ) :
 

1. Поддържане на контакт и внасяне на писма, жалби и предложения до всички държавни институции имащи
отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее
на хората с диабет в България .

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

2. Активно участие в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към МС, по всички
социални проблеми, касаещи диабетиците в България, като търсим съдействието на всички останали пациентски
организации.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател
 

3. Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушаване на правата и/или  приложена
дискриминация
на хора с диабет.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка               
 

4.Обобщаване на поставените по Форумите за диабета, на получените в офиса и в РИКЦ-овете  от организациите в
страната  ПРОБЛЕМИ на болните и внасяне в компетентните държавни органи и служби  предложения за тяхното
решение.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Главен координатор на РИКЦ, секретарка
 

5.  Информиране на хората с диабет в България, чрез сайта на БАД, чрез социалните мрежи, както и чрез  медиите за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска  
 
 
       ІV.  Финансова  дейност   –  ( Комисията по финансовите въпроси  ) :

1. Стриктен контрол върху всички бюджетни и извънбюджетни средства, постъпили в Асоциацията, както и парите
от членския внос.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Контролен съвет,счетоводител
 

2. Създаване на ПЕЧЕЛИВШИ  ПРОЕКТИ, за кандидатстване пред Европейските фондове за разширяване и
разнообразяване  на  дейността  на БАД.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                        Отговорник: Председател,Гл. координатор на РИКЦ, Експерти
 

3. Организиране на акции и мероприятия за набиране на средства за Асоциацията.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

4. Контакти с фармацевтичните и други фирми, обслужващи хората с диабет - за осигуряване наспонсорство и
дарения
  за БАД и нейните членове.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
 

5. Търсене и осигуряване на средства за финансиране на дейността на БАД, извън отпуснатите от
републиканския бюджет.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: Председател,секретарка
                                                                       
 

6. Преразпределение на извънбюджетните средства за реализирането на дейности по изпълнение
на тази програма и утвърдени от УС на БАД
. Партньорство с Български център за нестопанско право.

                                                                                                  Срок: ежегодно
                                                                                                  Отговорник: Председател, счетоводител
 

7. Информиране на хората с диабет в България, чрез сайта на БАД, чрез социалните мрежи, както и чрез  медиите за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник: Председател, Говорител, д-р А. Стоев, Р. Ханджийска  
 
 
 
 
 
 
 

 

БА Диабет във Фейсбук