• Дейност
 • Правилник за вътрешния ред в БА Диабет

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за дейността на служителите към  офиса на

"Българска Асоциация Диабет"

 

Управлението на “Българска Асоциация Диабет” се осъществява на основата на утвърдения от Управителния съвет на БА „Диабет” Правилник приет с Протокол № ..............от .........................2007 год.

Председателят на БА “Диабет” осъществява дейността си на доброволни начала. Съгласно Устава на Сдружението, той осъществява оперативното ръководство и управление на УС и администрира оперативните звена и служителите назначени към БА «Диабет».

Председателят на БАД представлява същия пред държавните, обществените и съдебни органи, учреждения и организации в страната и чужбина и пред трети лица.

Председателят има право да делегира права в кръга на предоставените му пълномощия.

С оглед осъществяване на непрекъснато и оперативно изпълнение на задачите стоящи пред служителите от Централното управление определям следното:

1. Възлагам на секретаря функциите си по оперативната координацията на звената и сътрудниците, работещи в тях;

2. Главния секретар се отчита пред Председателя на БА “Диабет”;

3.Дейността на служителите в офиса на БА “Диабет” се осъществява в съответствие с длъжностните характеристики разписани в трудовите договори на сътрудниците.

3.1 Зам.председател

 • Ръководи и координира дейността на БА „Диабет” в сферата на изпълнението на задачите по възложеното им направление.

3.2 Секретар

 • Администрира технологично функциите на секретариата;

 • Подготвя материалите за Общите събрания на Асоциацията, материалите за управителните съвети, работни и други съвещания;

 • Ръководи и отговаря за координацията между местните структури и Централното управление на Асоциацията с местните органи на управление на общинско и областно ниво.

 • Поддържа постоянна връзка с клоновете на БА „Диабет” в страната.

 • Отговарят за цялостното структуриране на организациите, изграждане на нови дружества;

 • Привличане на нови членове;

 • Отговаря за документите свързани с националната представителност на БА „Диабет”;

 • Отговаря за информационната банка за членовете на БА „Диабет”, информационното обслужване пред други институции и за актуализацията на сайта на БА „Диабет”

3.3 Счетоводител

 • Води текущото счетоводство, както и счетоводството свързано с отчитане на средства постъпили от дейности на БА „Диабет” /чл.внос, по проекти и др./ Изготвя годишните счетоводни отчети. Спазва изискванията по Закона за счетоводството касаещи дейността на неправителствените организации.

3.5. Технически сътрудник

 • Оговаря за документооборота и поддържане в изправност входящо-изходящата кореспонденция на Сдружението. Полага грижи за съхранението на документацията.

 • Регистър за съдебни решения и регистрации, касаещи БА “Диабет”;

 • Обслужва комуникационната дейност на Сдружението – телефони, факс, електронна поща и др.

 • Обслужва дейността свързана с посрещането на гости на Председателя и на Сдружението.

 • Подпомага на сдружението за актуализацията на сайта на БА „Диабет”

 • Регистър за обща входяща и изходяща кореспонденция, в които се завежда цялата входяща и изходяща в и от Сдръжението информация независимо от нейния носител - /писма, факс, електронна поща/ .При необходимост от отговор на входяща поща, номерът на изходящата поща задължително се свързва с този на входящата. За целта се завежда електронен регистър на входящата поща, който проследява движението и изпълнението на задачите и завършва с изходящ номер, ако е необходим такъв;

 • Регистър за материалите на Управителния съвет на БА “Диабет”

 • Регистри съхраняващи информацията за членовете физически лица и регионални сдружения, членуващи в БА “Диабет”;

 • Отговаря за архива и документооборота свързан с приема на нови членове.

 • Отчитане на членския внос от регионалните клонове на БА „Диабет”.

3.6 Координатор по прогрма хранене

 • Отговаря за отчитане на членския внос по програма хранене;

 • Приема и поддръжа вътрешна документация на членове кандидатствали по програма хранене;

 • Отговаря и координира ежедневния контрол по програма хранене;

 • Следи за броя на изхранващите и информира членовете по заместване;

 • Отговаря за досиетата на членовето кандидатствали за социално-слаби диабетно болни;

 • Изготвя ежесемесечна Заявки за обедни порции във връзка с изхранването на социлано слаби диабетно болни;

 • Следи ежемесечно Протоколите и Решенията на УС на БА „Диабет” за заплащането на изготвена и доставена диетична храна фирмата изпълнител на обществената поръчка.

4. Процедура за раздаване на отпуснатите средства от държавния бюджет за годищния период по перо „помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти и други” и по перо „информационни материали, брошури, анкетни проучвания” към обществена поръчка Изхранване на социлно слаби- диабетно болни хора;

 • След разглеждане на офертите и решение на Управителния съвет на БА „Диабет” се разпределят помощите съобразно с броя на членската маса на всяко дружество, което е член на БАД;

 • Членовете на БАД , намиращи се в град София получават помощи след решение на УС на БАД при наличие на достатъчно помощи;

 • Раздаването на диетичните храни, медикаменти и рекламни материали се осъществява посредством приемо-предавателен протокол.

 • Обратната връзка за контрол на направеното дарение е чрез оригинал приемо-предавателен протокол и списък на членовете на които са раздадени помощи;

5.Информационна дейност – отговарят всички от ЦУ включително представителите на БА „Диабет”.

За необходима и/или особено важна се счита информацията свързана с:

 • Участие на представители на БА „Диабет” във всички национални срещи ;

 • Информация постъпила в БА „Диабет” от международни организации;

 • Информация свързана с нормативните документи касаещи всички въпроси на развитието на Здравното обслужване в България;

 • Информация касаеща актуални проблеми на хората в нервнопоставане положение в Р.България;

 • Друга информация по преценка на председателя на БА “Диабет”

Всички участници получили информация от този вид и характер я отчитат в писмен вид пред секретаря или техническия сътрудник, който по преценка на Председателя извършва нейното разпределение по предназначение за нуждите на членовете на Сдружението.

6. Командировките в страната и чужбина се определят и разписват от Председателя на БА “Диабет”

7. Командированите в чужбина и страната по задачи на БА „Диабет”, са длъжни да съгласуват предварително с останалите сътрудници, въпросите касаещи дейността на Асоциацията. След завръщане от командировка същите да изготвят паметни записки, които след съгласуване с Председателя да предават на секретаря или техническия сътрудник, който да я адресира по предназначение до заинтересованите регионални организации и/или до сътрудниците в офиса.

8. Ползването на консумативни материали става по следния ред:

 • Необходимите за пряката дейност материали се заявяват от сътрудника пред техническия секретар. След набиране на заявките същите се обобщават и след съгласуване с Председателя или секретаря се изпълняват от определеното за това техническо лице, което финансово се отчита пред счетоводителя.

9. Ползването на външни услуги срещу заплащане:

 • При невъзможност да се излолзват вътрешните ресурси и/или липса на капацитет могат да се използуват външни услуги срещу заплащане. Това се извършва задължително след удобрението на Председателя.

10. Ползване на обществен транспорт.

Сътрудниците могат да ползват обществен транспорт при следния ред:

 • Членовете на УС,КС и ОС могат да ползват обществен транспорт,заплатен от БА „Диабет”, само в случаите когато се провеждат заседания на Управителния, Контролния съвет или Общо събрание на Асоциацията. За целта се попълва и подписва заявка комадировъчно, което се съгласува с Председателя.

11. Напускане на офиса в работно време може да става след съобщаване на Председателя. Когато по обективни причини това е невъзможно сътрудникът оставя при техническия секретар точните си координати и телефон за връзка.

12. В случаи на налагащи се отсъствия по болест, сътрудникът уведомява Председателя . Отъствия по болест се удостоверяват с необходимите документи

13. Работното време на сътрудниците в офиса е от - 9.00 ч. до.17.00 ч.

14. Определеното за получаване на храна на социално -диабетно болни е от 12:00 ч. до 14:00 ч.

 • Приготвянето на храната за обяд според изискванията на диетичиня диабетен режим, както и доставката й се осъществяват от координаторът на изпълнението на обществената поръчка”КОРЕКТ ТРАНС” ООД.

 • Доставянето се осъщетвява посредством осигурен транспорт от страна на фирмата изпълнител на поръчката за обществено хранене.

 • След доставяне на храната координаторът проверява дали храната оттговаря на изскванията за количество и качество на диабетната диета.

 • Кординаторът приема Меню -Калкулационен лист за деня и приемо-предавателен протокол.

 • При получаване на храната диабетно болните са длъжни да се подписват ден за ден в тетрдаката за присъстващи;

 • Храната може да се взема от трето лице упълномощено за тази цел от кандидатствалия социлано-слаб диабетно болен член на БАД.

 

София,

БА Диабет във Фейсбук