ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”  
ПРЕЗ  2011 ГОДИНА

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА БАД

І. “ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ” -

1. Провеждане на отчетно събрание на БАД.
а /подготовка и приемане на отчетните доклади на УС и КС.
б/техническа подготовка на събранието: определяне часът и мястото на провеждане на събранието, датата, квота за представителство на събранието, подготовка и изпращане уведомителни писма до дружествата,

срок .30.03.2011 г
отг. Орг. секретар и координатор

2.Провеждане на отчетните събрания в дружествата.
а/ насрочване на дати за провеждане на събранията и уведомяване на БАД.
б/осигуряване на присъствие на събранието на всяко дружество от представители на ръководството на БАД или техн. сътрудник.

Срок: 30.04.2011 год.
Отг.: Орг. секретар и координатор

3.Картотекиране на всички дружества – членове на БАД в един актуален регистър,
събиране и отчитане на членския внос от дружествата съгл. изискванията на устава.
Завеждане на отчет броя на членовете на всяко дружество съгл. норматива за внесения чл. внос (за всеки член).

Срок:30.04.2011 г.
отг.: Орг. секретар и координатор

4.Да се разработят и изпратят анкетни карти до всички дружества в страната, които да ги попълнят и изпратят на БАД, с оглед ползване на данните от тях за завеждане на картотеката на дружествата и картотеката на техните проблеми.

Срок: 30.03.2011 г
Отг.: орг. секретар, координатор хранене

5. Всяко дружество към БАД в три месечен срок да подава писмен отчет за свършената работа по Решенията на УС на БАД (касаещи дружествата) ако има такива. В тази връзка на Председателите на дружествата да се предоставят преписи от протоколите от заседанията на УС на БАД, за запознаване на работата и решенията на УС на БАД.

Срок: постоянен
Отговорник: Л. Иванова

6. Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.

Срок: постоянен
Отговорник: Л. Иванова


7. Да се стимулира създаването на нови дружества в страната, като за целта РИКЦ представят проекто-списъци в БАД къде има условия и готовност за това. Представителите на РИКЦ да подпомогнат провеждането на учредителните им събрания и присъстват на тяхното учредяване.

Срок: постоянен
отг.: РИКЦ

8.Провеждане на обучителен семинар с представителите на РИКЦ и сътрудниците , които ще работят с предоставената им офис техника. Запознаването им с основните задачи на центровете по програмата от 2010 год. и компютърно ограмотяване на сътрудниците. На този семинар всеки РИКЦ да представи населените места на региона, в който ще работи и информация колко дружества - членове на БАД има в този регион. Колко предстои да бъдат учредени.

Срок: 28.03.2011 г
отг.: А Стоев, М. Брусева

9.РИКЦ да разгърнат своята дейност в центъра и региона, да използуват всички форми и средства за разгласа на своята дейност в този регион . Да съберат информация за броя на диабетно болните от региона и се грижат за тяхното обучение, чрез средствата за масова информация по места, осигуряването им с брошурки и др. Да събират сведения за техните проблеми и изпращат за обобшаване в БАД., за да бъдат поставяни пред съответните органи за решаване.

Срок: постоянен
отг.: РИКЦ

10.Да се създаде организация за набиране на средства от спонсори и да се организират ДЕСЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КОНЦЕРТА в различни градове на страната. На тях ще се проведе Скрининг за диабет, обучение на диабетици, разгласа на дейността, координаторите и приемното време на разкритите до момента Информационно-консултативните центрове (РИКЦ) на БАД в страната.

Срок: 28.08.2011 г.
отг.: А Стоев, Ал. Евтимов

11.Да се разработи отделна програма за отбелязване на 14 ноември. Да бъде използван Международния ден за борба с диабета за привличане вниманието на държавните и общинските органи и на обществеността в/у значимостта на заболяването ДИАБЕТ и взимането на превентивни мерки за неговото ограничаване и ранна диагностика на усложненията от него.

Срок:30.06.2011 г
отг.: Орг секретаря, А. Стоев

12.Поддържане на редовни контакти с другите пациентски организации в страната (в рамките на Конфедерацията за защита здравето и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС), като техен учредител и основен член.

Срок :постоянен
отг.: А. Стоев, Св. Алексиева

13.Създаване и поддържане на контакти с международни пациентски организации.

Срок: постоянен
отг. Мая Викторова, А. Стоев

14.Поддържане на интернет страницата на БАД, за запознаване с новости в борбата с диабета, дейността на БАД, полезна здравна, правна и социална информация, Представяне на БАД, нейната дейност и нейните основни цели и задачи, програмни документи и др.

срок: постоянен
отг.: А. Стоев

15. Поддържане на постоянен контакт със средствата за масова информация и информиране на обществото за всички по-важни дейност, инициативи и проблеми на БАД.

срок: постоянен
отг.: А. Стоев

16.По възможност участие във всички форуми на неправителствените организации, в заседанията на държавните органи и организации, взимащи важни решения относно лечението на диабетноболните.

Срок: постоянен
отг. А. Стоев, Св. Алексиева

17.Търсене сътрудничеството на фирми, органи и организации за провеждане на значими мероприатия, свързани със подобряване лечението, контрола, обучението и др. на диабетноболните.

Срок: постоянен
отг.: А.Стоев, Ал. Василев,
В. Томов, Т. Тодоров

18. Абонамент за в-к „Клуб Д” и превръщането му във форум на БАД, дружествата и проблемите на диабетноболните.

Срок: постоянен
отг.: проф. Дамянова, А. Стоев, М. Пироева

.

ІІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

1 Изготвяне и приемане от УС на бюджет 2011 в рамките на утвърдените ни средства от МС.

Срок: 28.02.2011 г
отг.: М Пироева

2 .Стриктен контрол в/у ефективното използване на средствата на организацията. Приемане от УС на плана за проверките на КС за 2011 г.

срок 29.02. 2011 г
отг.: М. Пироева

3.Организиране на акции и мероприятия за набиране на извънбюджетни средства за дейността на БАД

срок: постоянен
отг.: В. Томов, Л. Стойчева

4.Участие в проекти по усвояване на европейските фондове и др. форми за набиране на средства..

срок постоянен
отг.: Ю. Георгиева, доц. Брусева

5.Контакти с фармацевтичните и други фирми, обслужващи диабетноболните за осигуряване на спонсорство и дарение за БАД и нейните членове.

Срок: постоянен
отг.: А. Стоев, Ал. Василев, М. Пироева, Н. Нейков,

6.Създаване на печеливши проекти, за кандидатстване по Европейски фондове за разширяване и разнообразяване за дейността на БАД.

Срок: постоянен
отг.: Ю. Георгиева, доц. Брусева

7.Търсене и осигуряване на средства за финансиране на дейността на БАД, извън отпуснатите от Републиканския бюджет.

Срок: постоянен
Отговорник:  всички от УС и КС
ІІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.РИКЦ чрез своите сътрудници да проведат проучване сред диабетиците за проблемите, които затрудняват техното лечение, социална и правна защита. Да ги обобщят и представят в центъра за поставянето им пред съответните органи за решаване

Срок: постоянен
отг.: сътр. в РИКЦ

2. Да продължат контактите с НЗОК, МЗ, НС и другите институции от които зависи решаването на въпроса с увеличаване броя на тест-лентите.

Срок: постоянен
отг.: А. Стоев

3.Да се оптимизира организацията и провеждането на търговете за храненето на диабетно болните. Да се обсъди ефекта от това хранене и се потърси форма за по-рационално използуване на средствата отпуснати за тази цел.

Срок: 02.2011 г.
отг.: Ал. Василев и УС

4. Активно участие в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към МТСП (НСИХУ)по всички социални проблеми, касаещи диабетиците в България, като търсим съдейството на всички останали пациентски организации.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева

5. Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушването на правата и / или приложена дискриминация на диабетноболните.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев, Т. Тодоров

6. Поддържане на контакт и внасяне на писма, жалби и предложения до всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетноболните в България.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев

7. Осигуряване на храненето в офиса на БАД, както и превръщането на помещението за хранене и ежедневен „КЛУБ НА ДИАБЕТИКА”, където всички желаещи диабетици да могат да се събират и обменят информация и идеи, както и да поставят своевременно своите проблеми и предложения в офиса на БАД. Обособяване на библиотечен кът.

Срок: постоянен
Отговорник: Координатор хранене

8.Всяка година БАД, изпълнява Програма по хранене на диабетиците в страната, която се финансира със средства от Републиканския бюджет.

Срок: постоянен
Отговорник: Координатор хранене
ІV. МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ


1. Поддържане на постоянен контакт с медицинските организации - Българско дружество по ендокринология, Българска Асоциация за Лечение на Диабетното стъпало, Българска Диабетна Асоциация, Български Лекарски съюз и др.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев и доц. Цв. Танкова

2. Подготвяне на лекции и брошури за обучение и здравна просвета на диабетноболните.

Срок: постоянен
Отговорник: проф. М. Дамянова и доц. Цв. Танкова

3. Настояване пред НЗОК за осигуряване на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев и доц. Танкова

4. Постоянен натиск върху НЗОК, МЗ и КЗ към НС за отпускане на достатъчно тестове за самоконтрол, съобразно нуждите на провежданото лечение.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев

5. Настояване пред НС и МС за приемането и финансирането на Национална програма за борба с диабета и създаването на Национален диабетен регистър.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев, доц. Танкова

6. Търсене на възможности за продължаване на програмата ”ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА” – за обучение на диабетиците от страната по график. Съвместна инициатива на „Българска Асоциация диабет”, ДКЦ „Свети Лука”- София, Сдружение на диабетните сестри в България, Център за обучение за хора с „Диабет” – Марвена, Ново Нордиск и др. Инициативата включва обучение на хора с диабет и техните семейства по различни теми, касаещи диабета с цел профилактика и подпомагане лечението на заболяването.

Срок: постоянен
Отговорник: А. Стоев, проф. Дамянова, Г. Вутова


 

БА Диабет във Фейсбук