ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”
 ЗА   
2012 ГОДИНА

 
ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  БАД
 
 
І.   “ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ”  -
 
1.  Провеждане на отчетно-изборно събрание на БАД.

             а / изготвяне на нов Устав на БАД –
                                                                               Срок: 20.01.2012 г               
                                                                               Отговорник: Комисията за изготвяне на Устава (А. Стоев, П. Велчев, Св. Алексиева, В. Томов и юрист).
            б/ техническа подготовка на събранието: определяне дата, час и място на провеждане на събранието,  квота за представителство на събранието, подготовка и изпращане уведомителни писма до дружествата,
                                                                                                               Срок .30.01.2012 г.
                                                                                                               Отговорник: УС на БАД
            в/ подготовка и приемане на отчетните доклади на УС и на КСна БАД .
                                                                                         Срок: 30.03.2012 г.                         
                                                                                         Отговорник: А. Стоев и М. Пироева
2. Провеждане на отчетните събрания в дружествата.
            а/ обсъждане и даване на становище по промените в Устава.
            б/ насрочване на дати за провеждане на събранията и уведомяване на БАД.
            в/осигуряване на  присъствие на събранието на всяко дружество от представители на ръководството на БАД или техн. сътрудник.
                                                                                          Срок: 30.04.2012 г.
                                                                                          Отговорник:Орг. секретар и сътр. в РИКЦ
3. Картотекиране на всички дружества – членове на БАД в единен актуален регистър, събиране и отчитане на членския внос от дружествата съгл. изискванията на устава. Завеждане на отчет  на броя на членовете на всяко дружество съгл. норматива за внесения чл. внос.
                                                                                           Срок: 30.04.2012 г.     
                                                                                           Отговорник:Орг. секретар и сътр. в РИКЦ
4. Да се разработят и изпратят анкетни карти до всички дружества в страната, които да се попълнят и изпратят на БАД,  с оглед  актуализиране на данните в  картотеката на дружествата  и завеждане на  картотека на техните проблеми.
                                                                                            Срок: 30.03.2012 г                
                                                                                            Отговорник:Орг. секретар и сътр. в РИКЦ
5. Всяко дружество към БАД ежегодно да подава писмен отчет за свършената работа по Решенията на УС на БАД (касаещи дружествата) ако има такива. В тази връзка на Председателите на дружествата да се предоставят преписи от протоколите от заседанията на УС на БАД - за запознаване с работата и важните решения на УС на БАД.
                                                                                   Срок: постоянен
                                                                                   Отговорник: Л. Иванова и сътр. в РИКЦ                          
6. Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.
                                                                                    Срок: постоянен
                                                                                    Отговорник:  Л. Иванова, А. Евтимов
7. Да се стимулира създаването на нови дружества в страната, като с  приоритет да се изграждат дружества в Областните и Общинските градове на страната. За целта РИКЦ представят в БАД проекто-списъци - къде има условия и готовност за това. Представителите на РИКЦ  да  подпомогнат провеждането на учредителните им събрания и присъстват   на тяхното учредяване.  
                                                                                    Срок: постоянен                
                                                                                    Отговорник: Орг. секретар и сътр. в РИКЦ 
8. Провеждане на обучителен семинар с координаторите на РИКЦ, за правилно водене на деловодство и счетоводство в РИКЦ. На този семинар всеки РИКЦ да представи  Списък с ОБЛАСТНИТЕ и ОБЩИНСКИТЕ градове и населените места в региона.  Подаване  на информация колко дружества  - членове на БАД има в този регион и колко (по програмата на РИКЦ) предстои да  бъдат учредени.
                                                                                    Срок: 28.03.2012 г  
                                                                                    Отговорник:  Л. Иванова,  Р. Жекова
9. Водене на регистър по Дружества с пълни данни за членовете. Правилно водене на документацията на Дружествата. Проучване и привличане на диабетноболни в младежка възраст за изграждане на младежки секции /групи/ към диабетните дружества. Изготвяне на проектопрограма за работа с младежките звена в дружествата и в Асоциацията.
                                                                                                        Срок: постоянен        
                                                                                                        Отговорник: Л. Иванова, сътр. в РИКЦ
10. РИКЦ да разгърнат своята дейност в региона, да използуват всички форми и средства за  разгласа на своята дейност. Да съберат информация за броя на диабетноболните от региона и се грижат за тяхното обучение, чрез средствата за масова информация по места,  осигуряването им с брошури, книги, вестник „Клуб Д”  и др.  Да събират сведения за техните проблеми и изпращат обобщена информация в БАД., за да бъдат поставяни пред компетентните органи за решаване.
                                                                                                  Срок: постоянен   
                                                                                                  Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
11. Да се създаде организация за набиране на средства от спонсори и да се организират БЛАГОТВОРИТЕЛНИ  КОНЦЕРТИ в различни градове на страната. На тях (съобразно НАБРАНИТЕ средства...?)  ще се проведе скрининг за диабет, обучение на диабетици, разгласа на дейността, координаторите и приемното време на разкритите до момента Информационно-консултативните центрове (РИКЦ) на БАД в страната. При възможност – провеждане и на спортни мероприятия в тези градове.
                                                                                                 Срок: 14.11.2012 г.           
                                                                               Отговорник:  Ал. Евтимов, сътр. в РИКЦ
12. Да се разработи  отделна програма за отбелязване на 14 ноември.  Да бъде използван Международния ден за борба с диабета за  привличане вниманието на държавните и  общинските органи и на обществеността върху значимостта на заболяването ДИАБЕТ и взимането на превентивни мерки за неговото ограничаване и ранна диагностика на усложненията от  него.
                                                                                           Срок:30.06.2012 г                  
                                                                                           Отговорник: Орг. секретаря, А. Стоев
13. Поддържане  на редовни контакти с другите пациентски организации в страната  (в рамките на Конфедерацията за защита здравето  и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС),  като техен съучредител и основен член.
                                                                                               Срок : постоянен    
                                                                                               Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
14. Създаване и поддържане на контакти с международни диабетни и други пациентски организации.
                                                                                              Срок: постоянен                 
                                                                                              Отговорник: Мая Викторова,   А. Стоев
15. Поддържане на интернет страницата на БАД - за запознаване с новостите в борбата с диабета, дейността на БАД, полезна здравна, правна и социална информация за хората диабет - представяне на БАД, нейната дейност и нейните основни цели и задачи, програмни документи и др. в интернет. Актуализиране и допълване на видеоклиповете за диабета на  Видеоканала на БАД в You Tube  и на сайта.  Публикуване на актуална информация за БАД в социалната мрежа „WebClub”, по всички  Форуми за диабета в интернет и др...                                                 
                                                                                                Срок: постоянен     
                                                                                                Отговорник:  А. Стоев
16. Поддържане на постоянен контакт със средствата  за масова информация и информиране на обществото за всички по-важни дейности, инициативи и проблеми на БАД.  Създаване на информационно ЛОБИ за диабета  в медиите.       
                                                                                              Срок: постоянен                 
                                                                                              Отговорник: А.  Стоев, И. Джамбазова
17. При възможност участие във  форумите на неправителствени организации, в заседанията на държавните органи и структури, взимащи решения за  лечението, социалните придобивки, правата и задълженията на хората с диабет в България.
                                                                                             Срок: постоянен       
                                                                                             Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
 18. Търсене сътрудничеството на фирми, органи и организации  за провеждане на значими мероприатия, свързани с  подобряване лечението, контрола, обучението и др. на диабетноболните.
                                                                                              Срок: постоянен                 
                                                                                             Отговорник: А.Стоев, Ал. Василев, В. Томов, Т. Тодоров
19. Абонамент за в-к „Клуб Д” на РИКЦ (и дружествата) в цялата страна и превръщането му в трибуна на БАД, дружествата и проблемите на диабетноболните.
                                                                                              Срок: постоянен                 
                                                                                              Отговорник: проф. Дамянова, А. Стоев, М. Пироева
20. Съдействие при организиране на срещи  за обмяна на опит между дружествата в страната.
                                                                                               Срок: постоянен                  
                                                                                               Отговорник:  Сътр. в РИКЦ
21. Организиране на честването на бележити дати от българския календар по дружества.   
                                                                                   Срок: постоянен                 
                                                                                   Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
22. Организиране на Общински и Регионални (за победителите) изложби по кулинарно изкуство и ръкоделие, конкурси по худ. самодейност, спортни турнири  и др...
                                                                                    Срок: постоянен                
                                                                                    Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
23. Излети и/или екскурзии по дружества.
                                                                                     Срок: постоянен               
                                                                                     Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
 
 
 
           
ІІ.   ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
 
1. Изготвяне и приемане от УС на бюджет - 2012 в рамките на утвърдените средства в държавната субсидия.
                                                           Срок: 18.02.2012 г              
                                                          Отговорник:   М Пироева
2. Стриктен контрол в/у ефективното използване на средствата на организацията. Приемане от  УС на плана за проверките на КС за 2012 г.
                                                           срок 29.02. 2012 г               
                                                          Отговорник:   М. Пироева
3. Организиране на акции и мероприятия  за набиране на извънбюджетни средства за финансиране на дейността на БАД - концерти, изложби и други мероприятия за набиране на средства..?
                                                          срок: постоянен                   
                                                          Отговорник:   Ал Евтимов и  координатори в РИКЦ
4. Участие в проекти по усвояване на европейските фондове и др. форми за набиране на средства...
                                                          срок постоянен        
                                                          Отговорник: Ю. Георгиева, доц. Брусева
5. Създаване на печеливши проекти, за кандидатстване по Европейски фондове за разширяване и разнообразяване на дейността на БАД.
                                                                                               Срок: постоянен                         
                                                                                               Отговорник: Ю. Георгиева, доц. Брусева
6. Контакти с фармацевтични и други фирми, обслужващи диабетноболните за осигуряване на спонсорство и дарения за дейността на БАД и на нейните членове.
                                                                                                Срок: постоянен            
                                                                                                Отговорник: А. Стоев, Ал. Василев, М. Пироева, Н. Нейков
 
 
 
 
 
 
 ІІІ.  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
1. Провеждане на събрания по Дружества с  информационен характер поне 1 път на 3 месеца (разясняване и/или припомняне на законовите промени свързани с хората с увреждания – ЗИХУ и ППЗИХУ, удостоверения за пътуване на лица с над 71% ТНР ,  НЗОК и др., Решения на УС на БАД...). Когато дружеството няма интернет връзка , от РИКЦ се изпращат всички информационни и други материали.   
                                                                                              Срок: постоянен                 
                                                                                              Отговорник: сътр. в РИКЦ
2. Да се задълбочат контактите с НЗОК, МЗ, НС и се търси ЛОБИ в държавните институции, за решаването на въпроса с увеличаване броя на тест-лентите.
                                                                                               Срок: постоянен      
                                                                                               Отговорник:  А. Стоев
3. Да се оптимизира организацията  и провеждането на търговете за храненето на диабетноболните. Да се обсъди ефекта от това хранене и се потърси форма за  по-рационално използуване на отпуснатите  средства за  тази цел.
                                                                                               Срок:             02.2012  г.                 
                                                                                               Отговорник: Координатор хранене и Комисията по хранене към УС
4. Активно участие в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към МТСП (НСИХУ)  по всички социални проблеми, касаещи диабетиците и хората с увреждания в България, като търсим съдействието и на всички останали пациентски организации.
                                                                                                Срок: постоянен               
                                                                                                Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
5. Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушването на правата и / или приложена дискриминация на диабетноболните.
                                                                                               Срок: постоянен
                                                                                               Отговорник: А. Стоев, Т. Тодоров
6. Поддържане на контакти, лобиране и внасяне на писма и предложения до всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетноболните в България.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
7. Осигуряване на храненето в офиса на БАД, както и превръщането на помещението за хранене и ежедневен „КЛУБ  НА  ДИАБЕТИКА”. Там всички желаещи диабетици да могат да се събират, да обменят информация и идеи, както и да поставят своевременно своите проблеми и предложения в офиса на БАД. Изготвяне на График за ползване на клуба от всички софийски дружества и за посетителите от страната.  Обособяване на библиотечен кът.  Осигуряване на компютър за достъп до интернет-информация за всички диабетици посещаващи Клуба (съобразно графика).                                                                         
                                                                               Срок: постоянен
                                                                               Отговорник:  Координатор хранене
8. Всяка година БАД изпълнява Програма по хранене на социално-слаби диабетици в страната, която се финансира със средства от Републиканския бюджет. Цел - справедливо разпределяне на средствата за хранене на всички членове на БАД в страната.                                                                             
                                                                                  Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник:  Координатор хранене
 
ІV.  МЕДИЦИНСКА  ДЕЙНОСТ
 
 
 1. Поддържане на постоянен контакт с медицинските организации - Българско дружество по ендокринология (БДЕ), Българска Диабетна Асоциация (БДА), Български Лекарски съюз (БЛС), Сдружение на диабетните сестри в България (СДСБ)  и др.                                                                                  
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник: А. Стоев, доц. Цв. Танкова, Г. Вутова
2. Подготвяне на лекции и брошури за обучение и здравна просвета на диабетноболните.                                                                                    
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник:   проф. М. Дамянова  и доц. Цв. Танкова                                                            
3. Настояване пред НЗОК за осигуряване на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа медицински стандарти.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник: А. Стоев и доц. Цв. Танкова
4. Постоянен натиск върху НЗОК за отпускане на достатъчно тестове за самоконтрол, съобразно нуждите на провежданото лечение.
                                                                                    Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник: А. Стоев и доц. Цв. Танкова
5.  Настояване пред НС и МС за приемането и финансирането на Национална програма за борба с диабета и създаването на Национален диабетен регистър.
                                                                                        Срок: постоянен
                                                                                        Отговорник: А. Стоев и доц. Цв. Танкова
6.  Организиране на работна среща под егидата на КЗ в НС или БАД(с представители на БАД, БДЕ, НАДД, МЗ, НЗОК, КЗ в НС, МФ, Републиканските ендокринолози и др...) На нея да се създаде  Експертна група за изработване на Дългосрочна национална стратегия  за ограничаване на диабетната пандемия в България и стартиране на изпълнението на ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  от 14.11.2008 г.
                                                                                    Срок:  30.03.2012 г.
                                                                                    Отговорник: А. Стоев, доц. Цв. Танкова
7. Продължаване на програмата ”ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА” за обучение на диабетиците от страната по график. Съвместна инициатива на „Българска Асоциация Диабет”,  ДКЦ „Свети Лука”- София,  Сдружение на диабетните сестри в България,  Център за обучение за хора с „Диабет” – Марвена,  Ново Нордиск и др. Инициативата включва обучение на хора с диабет и техните семейства по различни теми, касаещи диабета с цел профилактика и подпомагане лечението на заболяването.
                                                                                  Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник: Г. Вутова, А. Стоев,  Ал. Евтимов
 
 
БА Диабет във Фейсбук