ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” 

ЗА   2013  ГОДИНА

 

І.   “ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ”  -
 
1.Провеждане на отчетните събрания в Дружествата и отчитане на дейността за 2012 г. с изпратени копия от Отчетни доклади в БА”ДИАБЕТ”
                                               Срок 15 март 2013 г.
                                              Отг. Председателя на Общинско Дружество; 
                                                      Координатори РИКЦ

2. Преставяне в БАД списъчен състав на дружествата  по съответна таблица, в която да се визира необходимата информация за всеки член.
                                               Срок м. Март 2013 г.
                                            Отг. Председателя на Общинско Дружество; 
                                                    Координатор РИКЦ
3. Превеждане (предаване) на отчисление от членски внос за 2013 г. от Дружествата из страната
                                             Срок м. март 2013 г.
                     Отг. Председателя на Общинско Дружество;
                              Координатори РИКЦ
4. Представяне на прогнозна бройка бенифициенти по Програма хранене за социално слаби диабетици от Дружествата участници, определени за 2013 г.
                                               Срок 31. март 2013 г
                     Отг. Председателя на Общинско Дружество;
                              Координатори РИКЦ
5.  Провеждане на отчетно събрание на БАД.
            а/ техническа подготовка на събранието: определяне дата, час и място на провеждане на събранието,  квота за представителство на събранието, подготовка и изпращане уведомителни писма до дружествата,
                                                                              Срок: 02.02.2013 г.
                                                                    Отговорник: УС на БАД
            б/ подготовка и приемане на отчетните доклади на УС и на КСна БАД.
                                                                           Срок: 09.03.2013 г.                     
                                                                   Отговорник: А. Стоев и М. Пироева
6. Картотекиране на всички дружества – членове на БАД в единен актуален регистър, събиране и отчитане на членския внос от дружествата съгласно изискванията на Устава. Завеждане на отчет  на броя на членовете на всяко дружество съгласно норматива за внесения чл. внос.
                                                                                           Срок: 30.04.2013 г.     
                                                                              Отговорник: Орг. секретар и сътр. в РИКЦ


7. Да се разработят и изпратят анкетни карти до всички дружества в страната, които да се попълнят и изпратят на БАД,  с оглед  актуализиране на данните в  картотеката на дружествата  и завеждане на  картотека на техните проблеми.
                                                                                            Срок: 30.03.2013 г                 
                                                                              Отговорник: Орг. секретар и сътр. в РИКЦ
8. Всяко дружество на БАД на всеки шест месеца (през месеците: юни и декември) да подава писмен отчет за свършената работа по Решенията на УС на БАД (касаещи дружествата) ако има такива. В тази връзка на Председателите на дружествата да се предоставят преписи от протоколите от заседанията на УС на БАД - за запознаване с работата и важните решения на УС на БАД.
                                                                                   Срок: постоянен
                                                                               Отговорник: Л. Иванова и сътр. в РИКЦ                         
9. Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране и подреждане на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.
                                                                                    Срок: постоянен
                                                                    Отговорник:  Л. Иванова, Координатор хранене
10. Да се стимулира създаването на нови дружества в страната, като с  приоритет да се изграждат дружества вОбластните и Общинските градове на страната. За целта РИКЦ представят в БАД проекто-списъци - къде има условия и готовност за това. Представителите на РИКЦ да  подпомогнат провеждането на учредителните им събрания и да присъстват   на тяхното учредяване.  
                                                                                    Срок:  постоянен               
                                                                            Отговорник: Орг. секретар и сътр. в РИКЦ 
11. Провеждане на обучителен семинар с координаторите на РИКЦ, за правилно водене на деловодство и счетоводство в РИКЦ. На този семинар всеки РИКЦ да представи  Списък с ОБЛАСТНИТЕ градове, общините и населените места в региона. Подаване  на информация колко дружества  - членове на БАД има в този регион и колко (по програмата на РИКЦ) предстои да  бъдат учредени.
                                                                                   Срок: 24.03.2013 г  
                                                                  Отговорник:  Л. Иванова, М. Чачева,
                                                                                         Св. Алексиева
12. Водене на регистър по Дружества с пълни данни за членовете. Правилно водене на документацията на Дружествата. Проучване и привличане на диабетноболни в младежка възраст за изграждане на младежки секции /групи/ към диабетните дружества. Изготвяне на проектопрограма за работа с младежките звена в дружествата и в Асоциацията.
                                                                                 Срок:постоянен                                                                                                                                                     
                                                              Отговорник: М. Викторова, Л. Иванова, сътр. в РИКЦ
13. РИКЦ да разгърнат своята дейност в региона, да използуват всички форми и средства за  разгласа на своята дейност. Да съберат информация за броя на диабетноболните от региона и се грижат за тяхното обучение, чрез средствата за масова информация по места,  осигуряването им с брошури, книги, вестник „Клуб Д”  и др.  Да събират сведения за техните проблеми и изпращат обобшена информация в БАД, която да бъде представяна пред компетентните органи за решаване.
                                                                                                 Срок: постоянен   
                                                                                                  Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
14. Да се разработи  отделна програма за отбелязване на 14 ноември 2013 г. Да бъде използван Международния ден за борба с диабета за  привличане вниманието на държавните и  общинските органи и на обществеността в/у значимостта на заболяването ДИАБЕТ и взимането на превентивни мерки за неговото ограничаване и ранна диагностика на усложненията от  него.Търсене на възможности за скрининг на населението на територията на Дружеството
                                                                                           Срок:30.06.2013 г                   
                                                                              Отговорник: Орг. секретаря, А. Стоев,
                                                                              Председателите на дружества
15. Поддържане  на редовни контакти с другите пациентски организации в страната  (в рамките на Конфедерацията за защита здравето  и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС),  като техен съучредител и основен член.
                                                                                               Срок : постоянен     
                                                                                   Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
16. Създаване и поддържане на контакти с международни диабетни и други пациентски организации.
                                                                                              Срок: постоянен                  
                                                                                  Отговорник: Мая Викторова,   А. Стоев
17. Поддържане на интернет страницата на БАД, за запознаване с новости в борбата с диабета, дейността на БАД, полезна здравна, правна и социална информация за хората диабет… Публикуване на статии и информация за представяне на БАД - нейната дейност и нейните основни цели и задачи, програмни документи и др. в интернет. Публикуване на актуална информация за БАД в социалната мрежа „WebClub”, по всички форуми за диабета, във фейсбук, в интернет и др...                                                 
                                                                                               Срок: постоянен     
                                                                                      Отговорник:  А. Стоев, М. Викторова
18. Поддържане на постоянен контакт със средствата  за масова информация и информиране на обществото за всички по-важни дейности, инициативи и проблеми на БАД.  Създаване на информационно ЛОБИ за диабета  в медиите.       
                                                                                              Срок: постоянен                  
                                                                                     Отговорник: А.  Стоев, М. Викторова
19. Участие (при възможност) във  форумите на неправителствени организации, в заседанията на държавните органи, комисии и структури, взимащи решения за  лечението, социалните придобивки, правата и задълженията на хората с диабет в България.
                                                                                             Срок: постоянен       
                                                                                    Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
20. Търсене сътрудничеството на фирми, органи и организации  за провеждане на значими мероприятия, свързани с  подобряване лечението, контрола, обучението и др. на диабетно-болните.
                                                                                              Срок: постоянен                  
                                                                                   Отговорник: А.Стоев, , Св. Алексиева,
                                                                                                         М.Викторова, Т. Тодоров
21. Абонамент за в-к „Клуб Д” на РИКЦ (и дружествата) в цялата страна и превръщането му в трибуна на БАД, дружествата и проблемите на диабетно-болните.
                                                                                              Срок: постоянен                  
                                                                                        Отговорник: А. Стоев, М. Викторова
22. Съдействие при организиране на срещи  за обмяна на опит между дружествата в страната.
                                                                                               Срок: постоянен                  
                                                                                               Отговорник:  Сътр. в РИКЦ
23. Организиране на честването на бележити дати от българския календар по дружества.   
                                                                                   Срок: постоянен                  
                                                                                   Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
24. Организиране на Общински и Регионални изложби по кулинарно изкуство и ръкоделие, конкурси по художествена самодейност, спортни турнири  и др...
                                                                                    Срок: постоянен                 
                                                                                   Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
25. Излети и/или екскурзии по дружества.
                                                                                     Срок: постоянен                
                                                                                    Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
 
           
ІІ.   ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
 
1. Изготвяне и приемане от УС на бюджет - 2013 в рамките на утвърдените средства в държавната субсидия.
                                                           Срок:01.03.2013г.                                      
                                                Отговорник:   М Пироева, М. Чачева, А. Гълъбова
2. Стриктен контрол в/у ефективното използване на средствата на организацията. Приемане от  УС на плана за проверките на КС за 2013 г.
                                                           срок 09.03. 2013 г               
                                               Отговорник:   М. Пироева, К. Илиев
3.Проверка на ежемесечната отчетност на местните, общинските, областните и регионалните центрове.
                                                           Срок:  постоянен                
                                          Отговорник:   Св. Алексиева, Л. Иванова
4. Организиране на акции и мероприятия  за набиране на извънбюджетни средства за финансиране на дейността на БАД - концерти, изложби и други мероприятия за набиране на средства..?
                                                          срок: постоянен                   
                                         Отговорник:   А. Гълъбова, Ю. Георгиева
5. Участие в проекти по усвояване на европейските фондове и др. форми за набиране на средства...
                                                          срок постоянен        
                                        Отговорник: Ю. Георгиева, доц. М. Брусева
6. Създаване на печеливши проекти, за кандидатстване по Европейски фондове за разширяване и разнообразяване на дейността на БАД.
                                                                                               Срок: постоянен                         
                                                                           Отговорник: Ю. Георгиева, доц. М. Брусева
7. Контакти с фармацевтични и други фирми, обслужващи диабетно-болните за осигуряване на спонсорство и дарения за дейността на БАД и на нейните членове.
                                                                                                Срок: постоянен            
                                                                                        Отговорник: А. Стоев, Ал. Василев,
 
8. Призоваване на членовете на УС и служителите на БАД да работят по намиране на спонсори.
                                                                                                Срок: постоянен            
                                                                              Отговорник: Св. Алексиева, Л. Иванова
 
 
 
 ІІІ.  СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
 
1. Провеждане на събрания по Дружества с  информационен характер поне 1 път на 3-6 месеца (разясняване и/или припомняне на законовите промени свързани с хората с увреждания – ЗИХУ и ППЗИХУ, удостоверения за пътуване на лица с над 71% ТНР ,  НЗОК и др., Решения на УС на БАД...). Когато дружеството няма интернет връзка, от РИКЦ да се изпращат всички информационни и други материали.   
                                                                                              Срок: постоянен                  
                                                                                     Отговорник: сътр. в РИКЦ
2. Да се задълбочат контактите с НЗОК, МЗ, НС и се търси ЛОБИ в държавните институции, за решаването на въпроса с увеличаване броя на тест-лентите.
                                                                                               Срок: постоянен      
                                                                              Отговорник:  А. Стоев, доц. М. Брусева
3. Да се оптимизира организацията  и провеждането на търговете за храненето на диабетноболните. Да се обсъди ефекта от това хранене и се потърси форма за  по-рационално използуване на отпуснатите  средства за  тази цел.
                                                                                               Срок:             03.2013  г.        
                                                                                                Отговорник: Ал. Василев и УС
4. Активно участие в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към МТСП (НСИХУ)  по всички социални проблеми, касаещи диабетиците и хората с увреждания в България, като търсим съдействието и на всички останали пациентски организации.
                                                                                                Срок: постоянен               
                                                                                       Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
5. Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушването на правата и / или приложена дискриминация на диабетноболните.
                                                                                   Срок: постоянен
                                                                                    Отговорник: А. Стоев, Т. Тодоров
6. Поддържане на контакти, лобиране и внасяне на писма и предложения до всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетноболните в България.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник: А. Стоев, Св. Алексиева
7.  Превръщането на офиса на БАД в ежедневен „КЛУБ  НА  ДИАБЕТИКА”. Там всички желаещи диабетици да могат да се събират, да обменят информация и идеи, както и да поставят своевременно своите проблеми и предложения в офиса на БАД. Изготвяне на График за ползване на клуба от всички софийски дружества и за посетителите от страната.  Обособяване на библиотечен кът.  Осигуряване на компютър за достъп до интернет - информация за всички диабетици посещаващи Клуба (съобразно графика).                                                                         
                                                                               Срок: постоянен
                                                                               Отговорник:  Координатор хранене
8. Всяка година БАД изпълнява Програма по хранене на социално-слаби диабетици в страната, която се финансира със средства от Републиканския бюджет. Цел - справедливо разпределяне на средствата за хранене на всички членове на БАД в страната.                                                                             
                                                                                  Срок: постоянен
                                                                                  Отговорник:  Координатор хранене
9. Всеки от РИКЦ да обяви телефона си като ‘горещ телефон’ за период от един месец (април) и да обяви един ден от седмицата (четири часа), през което време хората с диабет да поставят проблемите си.
                                                                                   Срок: 31.03.2013
                                                                                 Отговорник: Координатори РИКЦ
10. Анализиране на поставените проблеми на ниво РИКЦ, обобщаване на национално ниво и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване.
                                                                                 Срок: 30.06.2013
                                                                               Отговорник: Координатор РИКЦ
11. Системно обучение на всички членове на дружеството по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, самоконтрола на диабета и всички негови усложнения.
                                                                                Срок: постоянен
                                                                          Отговорник: Председател диабетна организация, Координатор РИКЦ       
12. Поддържане на контакт и внасяне на писма, жалби и предложения до всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетно-болните в България .
                                                                               Срок: постоянен
                                     Отговорник: Председател на УС на БАД, Орг. секретар
 
 
 
ІV.  МЕДИЦИНСКА  ДЕЙНОСТ
 
 1. Поддържане на постоянен контакт с медицинските организации - Българско дружество по ендокринология (БДЕ), Българска Диабетна Асоциация (БДА), Сдружение на диабетните сестри в България (СДСБ),  Български Лекарски съюз (БЛС), Български стоматологичен съюз   и др.                                                                                  
                                                                                     Срок: постоянен
                                                            Отговорник: А. Стоев, проф. Цв. Танкова, Г. Вутова
2. Подготвяне на лекции и брошури за обучение и здравна просвета на диабетноболните.                                                                             
                                                                                     Срок: постоянен
                                            Отговорник:   проф. Цв. Танкова, д-р Р. Богданов, Г. Вутова,                                                           
3. Настояване пред НЗОК за осигуряване на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа медицински стандарти.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                             Отговорник: А. Стоев и проф. Цв. Танкова
4. Постоянен натиск върху НЗОК за отпускане на достатъчен брэй тест-ленти за самоконтрол, съобразно нуждите на провежданото лечение.
                                                                                    Срок: постоянен
                                                                           Отговорник: А. Стоев и проф. Цв. Танкова
 5.  Настояване пред НС и МС за приемането и финансирането на Национална програма за борба с диабета и създаването на Национален диабетен регистър.
                                                                                        Срок: постоянен
                                                                            Отговорник: А. Стоев и проф. Цв. Танкова
6.  Настояване пред НЗОК за облекчаване на достъпа до аналогови инсулини – при гликиран хемоглобин над 7.5 % в действащите критерии.
                                                                                        Срок: постоянен
                                                                            Отговорник: А. Стоев и проф. Цв. Танкова
7. Разработване на проекти за съвместна дейност с медицински организации и фармацевтични компании за обучение, специализирани прегледи и изследвания и консултации по проблемите на диабета и всички диабетни усложнения.
                                                                                       Срок: постоянен
                                                                            Отговорник: А. Стоев и проф. Цв. Танкова
8. Периодично организиране на срещи с представители на МЗ, НЗОК и експерти, с цел осигуряване на съвременно лечение, достъп до нови медикаменти и технологии, и грижи за хората с диабет в страната.
                                                                                       Срок: постоянен
                                                                            Отговорник: А. Стоев и проф. Цв. Танкова
9. Продължаване на програмата ”ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА” за обучение на диабетиците от страната по график. Съвместна инициатива на „Българска Асоциация диабет”, ДКЦ „Свети Лука” - София, Сдружение на диабетните сестри в България, Център за обучение за хора с „Диабет” – Марвена, Ново Нордиск и др. Инициативата включва обучение на хора с диабет и техните семейства по различни теми, касаещи диабета с цел профилактика и подпомагане лечението на заболяването.
                                                                                  Срок: постоянен
                                                       Отговорник: А. Стоев,  Г. Вутова, Координатор хранене
 
 
V.  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 
А/ Активна медийна политика:
1)     Подготовка и провеждане на Целенасочена ПР кампания, таргетирана към различни групи: широка общественост, медицински специалисти, пациенти, с цел разширяване познанията за болестта и рисковете за обществото и фокусиране общественото внимание върху необходимостта от активни действия за превенция, подобряване на лечението и контрола и избягване на усложненията от заболяването диабет.
                                                                                      Срок: постоянен
                                                              Отговорник: М.Викторова, И.Джамбазова
2)     Провеждане на регулярни срещи с журналисти от медиите:
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                        Отговорник: А.Стоев, И.Джамбазова
3)     Комуникация с МЗ , НЗОК, Комисия по здравеопазването в НС - план за срещи и конкретни искания по въпроси, които  за решаване.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                        Отговорник: А.Стоев, М. Викторова
4)     Организиране на събития и форуми , участие в ТВ програми, печат на брошури
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                        Отговорник: А.Стоев, И.Джамбазова
5)     Активно присъствие в социалните медии - Facebook и използване на този комуникационен канал за нуждите на асоциацията, както и за привличане на аудитории 18-35 (вж. по-долу)
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                        Отговорник: А.Стоев, М. Викторова
6)     Реализиране на ранна кампания за информиране и привличане на спонсори и спомоществователи за ноември – месец на диабета 2013. Осъществяване на първи контакти, отправяне на предложения и получаване на обратна връзка от страна на потенциалните партньори относно активностите, при които имаме допирни точки.
                                                                                   Срок:постоянен                                                                                                                                                                         
                                                                       Отговорник: А.Стоев, М. Викторова
За целта ще се ползват услугите на ПР специалисти-доброволни сътрудници на БАД или работна група, която да представя пред медиите позицията на БАД за осигуряване на активна медийна политика, както и комуникационните инструменти, предоставяни от IDF.
                                                                                  Срок: постоянен
                                                                     Отговорник: И. Джамбазова,А.Желязкова,Р.Ханджийска.
Б/ Участие в инициативите на IDF и ползване опита и практиките на сродни организации:
1)     Ежедневен контакт с европейската секция на  IDF, публикуване на новини и печатни материали, издадени от федерацията, с цел повишаване информираността на пациентите и подобряване самоконтрола и ефективността на лечението на хората с диабет.
                                                                               Срок:постоянен                                                                                                                                                           
                                                                      Отговорник: А.Стоев, М. Викторова
2)     Запознаване с дейността по застъпничество за пациентите с диабет на европейско и глобално ниво и ползване добрите практики на сродните пациентски организации за постигане максимално добро сътрудничество в отношенията с МНЗ, НЗОК, Комисията по здравеопазване в НС.
                                                                             Срок:постоянен                                                                                                                                                                                
                                                                      Отговорник: А.Стоев, М. Викторова
3)      Подготовка и участие в спортни игри за хора с диабет - участие във футболния турнир в Хърватска 2013 и в атлетически игри – Украйна 2014.
                                                                            Срок:постоянен                                                                                                                                                                                  
                                                                      Отговорник: А.Стоев, М. Викторова
В/  Привличане на млади хора в дружествата и създаване на младежки секции към БАД
1)     Разработване на нова страница на БА Диабет във Facebook, с цел динамично и интригуващо отразяване на дейността и привличане на млади хора с диабет за организиране инициативи за подобряване самоконтрола и гарантиране избягване на усложненията от заболяването и осигуряване условия за пълноценен и активен живот.
                                                                         Срок:изпълнено                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                  Отговорник: М. Викторова, Р.Ханджийска, А.Желязкова
2)     Разработване на проект за активизация и оправомощаване (empowerment) на младежи с диабет с цел подобряване самоконтрола, повишаване възможностите за личностна реализация и осигуряване пълноценен и активен живот. Средства за осъществяване на проекта ще се търсят по международни програми.
                                                                        Срок:постоянен                                                                                                                                                      
                                                                  Отговорник: М.Викторова, А.Желязкова
3)     Включване на младежи-представители на БАД в дейността на младежката секция на IDF. За набирането и селекцията им ще помогнат дружествата,  контакти с  ендокринолози, чрез страницата във фейсбук.
                                                                        Срок:постоянен                                                                                                                                                      
                                                                  Отговорник: М.Викторова, А.Желязкова И. Джамбазова
 
БА Диабет във Фейсбук