ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”
ЗА   2016  ГОДИНА

 
         На своето заседание на 17 февруари 2016г.  УС на БА „Диабет“ утвърди следните приоритети за дейността Асоциацията през 2016 година, като част от дългосрочната ни програма и стратегия:
 
1)      Постоянни програми за обучение на всички диабетици в страната.
2)      Поддържане на редовни контакти с другите пациентски и лекарски организации в страната. Редовно участие в НСИХУ към МС и в КЗЗ.
3)      Постоянен натиск над МЗ и НЗОК за подобряване на условията за лечение, профилактика и самоконтрол на диабета.
4)      Постоянен контакт с всички държавни институции и внасяне на писма, жалби и предложения за решаване на проблемите на хората с диабет в България.
5)      Разширяване  на дейността, насочена към младите хора с диабет.
6)      Създаване на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот.
7)      Поддържане на постоянен контакт със средствата за масова информация и информиране на обществото  за ДИАБЕТА...
8)      Създаване на ПЕЧЕЛИВШИ  ПРОЕКТИ, за кандидатстване пред Европейските фондове за разширяване и разнообразяване  на  дейността  на БАД.
9)      Поддържане на контакти  с международните диабетни организации...
 
І.   “ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ”
 
1. Провеждане на отчетните събрания в сдруженията и дружествата и отчитане на дейността за 2015 г. с изпратени копия от Отчетните доклади в офиса на БА”ДИАБЕТ”.
                                               Срок: 15 март 2016 г.
                                               Отг.  Председатели на Дружества; сътр. в РИКЦ
2. Представяне в БАД на списъчен състав на сдруженията и дружествата  по съответна таблица - образец, в която да се визира необходимата информация за всеки член.
                                               Срок:  м. март 2016 г.
                                               Отг. Председатели на Дружества; сътр. в РИКЦ
3. Превеждане на отчисленията от членския внос от сдруженията и дружествата  в страната.
                                               Срок:  м. март 2016 г.
                                               Отг. Председатели на Дружества; сътр. в РИКЦ
4. Представяне на прогнозна бройка бенефициенти по Програма „Хранене за социално слаби диабетици“ от сдруженията и дружествата  - участници, определени за 2016 г.
                                               Срок:  31. март 2016 г
                                               Отг. Председатели на Дружества; сътр. в РИКЦ
5.  Провеждане на отчетно събрание на БАД.
      а/ техническа подготовка на събранието: определяне дата, час и място на провеждане на      събранието,  квота за представителство на събранието, подготовка и изпращане на уведомителни писма до сдруженията и дружествата. 
                                               Срок:  02.03.2016 г.
                                               Отговорник: УС на БАД
      б/ подготовка и приемане на отчетните доклади на УС и на КС на БАД.
                                               Срок:  10.03.2016 г.                     
                                               Отговорник: Председатели на УС и КС
6.  Картотекиране на всички сдружения и дружества  – членове на БАД в единен актуален регистър, събиране и отчитане на членския внос от сдруженията и дружествата  съгласно изискванията на Устава. Завеждане на отчет  на броя на членовете на всяко дружество,  съгласно норматива за внесен  чл. внос.
                                               Срок: 30.04.2016 г.     
                                    Отговорник: Орг. секретар, Главен координатор на РИКЦ  и сътр. в РИКЦ
7. Да се разработят и изпратят анкетни карти до всички сдружения и дружества  в страната, които да се попълнят и изпратят на БАД,  с оглед  актуализиране на данните в  картотеката на сдруженията и дружествата  и завеждане на  Картотека на техните проблеми.
                                              Срок: 30.04.2016 г.                 
                                              Отговорник: Орг. секретар и сътр. в РИКЦ
8. Всяко сдружение и дружество на БАД през месеците: юни и декември ежегодно да подава писмен отчет за свършената работа в изпълнение на Решенията на УС на БАД (касаещи сдруженията и дружествата).  В тази връзка на Председателите на сдруженията и дружествата да се предоставят преписи от протоколите от заседанията на УС на БАД - за запознаване с работата и важните решения на УС на БАД.
                                              Срок: постоянен
                                             Отговорник: Главен координатор на РИКЦ и сътр. в РИКЦ            
9. Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране и подреждане на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.
                                              Срок: постоянен
                                Отговорник:  Касиер, Главен координатор на РИКЦ, Координатор - хранене
10. Да се задържи създаването на нови сдружения и дружества  в страната, като с  приоритет да се изграждат сдружения и дружества  в Областните и Общинските градове на страната.  (Сдруженията и дружествата в малките населени места да се регистрират като  СЕКЦИИ към ОБЩИНСКИТЕ сдружения и дружества.) За целта всяко РИКЦ представя в БАД проекто-списъци - къде има условия и готовност за това. Представителите на РИКЦ да  подпомогнат провеждането на учредителните им събрания и да присъстват   на тяхното учредяване.  
                                              Срок:  постоянен               
                                  Отговорник: Орг. секретар, Главен координатор на РИКЦ и сътр. в РИКЦ 
11. Провеждане на обучителен семинар с координаторите на РИКЦ, за правилно водене на деловодство и счетоводство в РИКЦ. На този семинар всеки РИКЦ да представи  Списък с ОБЛАСТНИТЕ градове, ОБЩИНИТЕ и населените места в региона. Подаване  на информация колко сдружения и дружества  - членове на БАД има в този регион и колко (по програмата на РИКЦ)  предстои да  бъдат учредени през годината.
                                              Срок: 24.04.2016 г  
                                              Отговорник:  Касиер, Счетоводител, Председател на УС  
12. Водене на регистър по Сдружения и дружества с пълни данни за членовете. Правилно водене на документацията на сдруженията и дружествата. Проучване и привличане на младите диабетици - за изграждане на младежки секции /групи/ към диабетните дружества. Изготвяне на проектопрограма за работата с младежките звена в сдруженията и дружествата и в цялата Асоциация.
                                              Срок:  постоянен  
                                           Отговорник: Председател на УС, Орг. секретар, касиер, сътр. в РИКЦ
13. РИКЦ да разгърнат своята дейност в региона, да използват всички форми и средства за  разгласа на своята дейност. Да съберат информация за броя на диабетиците от региона и се грижат за тяхното обучение, чрез средствата за масова информация по места,  осигуряването им с брошури,  книги, вестник „Клуб Д”  и др.  Да събират сведения за проблемите на диабетиците от региона  и изпращат обобщена информация в БАД, която да бъде представяна пред компетентните органи за решаване.
                                              Срок:  постоянен   
                                              Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
14. Програма за отбелязване на 14 ноември 2016 г.  Да бъде използван Международния ден за борба с диабета за  привличане вниманието на държавните и  общинските органи и на обществеността върху значимостта на заболяването ДИАБЕТ и взимането на превантивни мерки за неговото ограничаване, както и ранна диагностика на усложненията от  него. Търсене на възможности за скрининг на населението на територията на всяко сдружение и дружество.
                                               Срок: 30.06.2016 г                   
                                               Отговорник: Орг. секретар, Председателите на Дружества
15. Поддържане  на редовни контакти и взаимодействие с другите пациентски (и на хората с увреждания) организации в страната, оказване на взаимна подкрепа и съвместни дейности при решаване на проблеми на пациентите и на хората с увреждания в страната.  
                                                Срок:  постоянен     
                                                Отговорник: Председател на УС, Орг. секретар
16. Създаване и поддържане на контакти с международни диабетни и други пациентски организации.
                                                Срок: постоянен                  
                                                Отговорник: Международен координатор,   Председател на УС
17. Поддържане на интернет страницата на БАД - за запознаване с новостите в борбата с диабета, дейността на БАД, полезна здравна, правна и социална информация за хората диабет… Публикуване на статии, снимки, видео- и информация за представяне на БАД - нейната дейност и нейните основни цели и задачи, програмни документи и др.  в интернет. Публикуване на актуална информация за БАД в социалните мрежи, по всички форуми за диабета, във фейсбук -  страницата ни в интернет и др...                                                 
                                               Срок: постоянен     
                                        Отговорник:  Комисия за връзки с обществеността и медиите, А. Стоев
18. Поддържане на постоянен контакт със средствата  за масова информация и информиране на обществото за всички  по-важни дейности, инициативи и проблеми на БАД.  Създаване на информационно ЛОБИза диабета  в медиите.       
                                             Срок: постоянен                  
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
19. Участие във  форумите на неправителствени организации, в заседанията на държавните органи, комисии и структури, взимащи решения за  лечението, социалните придобивки и рехабилитация, правата и задълженията на хората с диабет и увреждания в България.
                                             Срок: постоянен       
                                             Отговорник: Председател на УС, Орг. секретар, А. Стоев
20. Търсене сътрудничеството на фирми, органи и организации  за провеждане на значими мероприятия, свързани с  подобряване на лечението, контрола, обучението и други...  на хората с диабет.
                                             Срок: постоянен                  
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
21. Абонамент за в-к „Клуб Д” на РИКЦ и дружествата в цялата страна и превръщането му в трибуна на БАД, сдруженията, дружествата и проблемите на хората с диабет в страната.
                                             Срок: постоянен                  
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
22. Съдействие при организиране на срещи  за обмяна на опит между сдруженията и дружествата в страната.
                                             Срок: постоянен                  
                                             Отговорник:  Главен координатор на РИКЦ и сътр. в РИКЦ
23. Организиране на честването на бележити дати от българския календар по сдружения и дружества.   
                                             Срок: постоянен 
                                             Отг. Председатели на Дружества; сътр. в РИКЦ
 
         
ІІ.   ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 1. Изготвяне и приемане от УС на бюджет - 2016 в рамките на утвърдените средства в държавната субсидия.
                                             Срок: 01.03.2016г.                                 
                                             Отговорник:   Председател на УС, Председател на КС, Счетоводител
2. Стриктен контрол върху  ефективното използване на средствата на организацията. Приемане от  УС на плана за проверките на КС за 2016 г.
                                             Срок:  09.03. 2016 г               
                                             Отговорник:   Председател на КС
3.Проверка на периодичната отчетност на местните, общинските, областните и регионалните центрове.
                                             Срок:  постоянен                
                                             Отговорник:   Председател на УС, Главен координатор на РИКЦ
4. Организиране на акции и мероприятия  за набиране на извънбюджетни средства за финансиране на дейността на БАД - концерти, изложби и други мероприятия за набиране на средства.
                                             Срок: постоянен                   
                                             Отговорник:   Комисия по финансова дейност
5. Участие в проекти по усвояване на европейските фондове и др.  форми за набиране на средства.
                                             Срок:  постоянен                                                       
                                             Отговорник: Комисия по финансова дейност
6. Създаване на печеливши проекти, за кандидатстване по Европейски фондове за разширяване и разнообразяване на дейността на БАД.
                                             Срок: постоянен                         
                                             Отговорник: Комисия по финансова дейност
7. Контакти с фармацевтични и други фирми, обслужващи хората с диабет за осигуряване на спонсорство и дарения за дейността на БАД и на нейните членове.
                                             Срок: постоянен            
                                             Отговорник: Председател на УС, Комисия по финансова дейност
  

 
 ІІІ.  СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
 
1. Провеждане на събрания по сдружения и дружества  с  информационен характер поне веднъж  на 3 - 6 месеца (за разясняване и/или припомняне на законовите промени свързани с хората с увреждания – ЗИХУ и ППЗИХУ, удостоверенията за пътуване на лица с над 71% ТНР,  Решенията на УС на БАД и др....).  Когато сдружението или дружеството  няма интернет връзка, от РИКЦ да се изпращат всички информационни и други материали на хартиен носител.   
                                                                              Срок: постоянен                  
                                                                              Отговорник: сътр. в РИКЦ
2. Да се задълбочат контактите с НЗОК, МЗ, НС и се потърси ЛОБИв държавните институции, за решаването на основни проблеми  на пациентите и хората с увреждания. 
                                                                              Срок: постоянен      
                                                                  Отговорник:  Председател на УС, Орг. секретар
3. Да се оптимизира организацията  и провеждането на търговете за храненето на хората с диабет. Да се обсъди ефекта от това хранене и се потърсят форми за  по-рационално използване на отпуснатите  средства по това перо.
                                                                               Срок:    03.2016  г.        
                                                                               Отговорник: УС, Координатор - хранене
4. Активно участие в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към МТСП (НСИХУ)  по всички социални проблеми, касаещи диабетиците и хората с увреждания в България, като се търси съдействието и на всички останали пациентски организации.
                                                                                    Срок: постоянен               
                                                                                    Отговорник: Председател на УС, Орг. секретар
5. Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушаване на правата на диабетиците и  при приложена над тях дискриминация.
                                                                                    Срок: постоянен
                                                                                    Отговорник: Председател на УС, Т. Тодоров
6. Поддържане на контакти, лобиране и внасяне на писма, жалбии предложениядо всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетиците в България.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник: Председател на УС
7.  Превръщането на офиса на БАД в ежедневен „КЛУБ  НА  ДИАБЕТИКА”, който да се използва по одобрен от УС график от сдруженията и дружествата в страната .
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник:  Главен координатор на РИКЦ
8. Анализиране на поставените проблеми на ниво РИКЦ, обобщаването им на национално ниво и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                   Отговорник: Председател на УС, Главен координатор на РИКЦ
11. Системно обучение на всички членове на сдруженията и дружествата по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, физическата активност и самоконтрола на диабета и всички негови усложнения.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                            Отговорник: Председатели на Дружества, сътр. в РИКЦ        
 

 
ІV.  МЕДИЦИНСКА  ДЕЙНОСТ
 
 1. Постоянен натиск над МЗ и НЗОК за подобряване на условията за лечение, профилактика и самоконтрол на диабета:
• осигуряване на достатъчно средства за самоконтрол на диабетиците, съобразно нуждите на провежданото от тях лечение.
• осигуряване на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти за контрол.
• осигуряване на най-съвременните средства за лечение и контрол  на диабета и всички диабетни усложнения…. 
                                                                                      Срок: постоянен
                                                                      Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
2. Повишаване ролята и активизиране на сътрудничеството с Българското дружество по ендокринология (БДЕ), Сдружението на диабетните сестри в България (СДСБ),  Българският Лекарски съюз (БЛС), Българският стоматологичен съюз (БЗС)   и др.  Стартиране и осъществяване на съвместни програми за обучение на членове на Асоциацията от цялата страна.                                                                                
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                      Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
3. Подготвяне на лекции и брошури за обучение и здравна просвета на диабетиците.           
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                          Отговорник:   Медицинска комисия
4. Разработване на проекти за съвместна дейност с медицински организации и фармацевтични компании за обучение, специализирани прегледи и изследвания и консултации по проблемите на диабета и всички диабетни усложнения.
                                                                                       Срок: постоянен
                                                                     Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
5. Периодично организиране на срещи с представители на МЗ, НЗОК, Комисия по здравеопазване в НС и експерти, с цел осигуряване на съвременно лечение, достъп до нови медикаменти и технологии, както и грижи за хората с диабет в страната.
                                                                                       Срок: постоянен
                                                                      Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
6. Осъществяване на Проект и «План за обучения на хората с диабет»  – за членовете  на сдруженията и дружествата към Асоциацията.
                                                                                       Срок: постоянен
                                                                      Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
 
 
 
V.  ВРЪЗКИ  С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  И  МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 
А/ Активна медийна политика:
1. Провеждане на инициативи за целенасочена медийна кампания, насочена към различни групи: широка общественост, медицински специалисти, пациенти, с цел разширяване познанията за болестта „ДИАБЕТ“  и рисковете за обществото от нея,  както и фокусиране на общественото внимание върху необходимостта от активни действия за превенция, подобряване на лечението, контрола и самоконтрола на диабета и максимално избягване на усложненията от заболяването.
                                                                                      Срок: постоянен
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
2. Провеждане на регулярни срещи с журналисти от медиите.
                                                                                     Срок: постоянен
                                          Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
3. Комуникация с МЗ, НЗОК, Комисия по здравеопазването в НС – по разработен план за срещи и конкретни искания по актуални въпроси, които  стоят за решаване.
                                                                                     Срок: постоянен
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
4. Организиране на събития и форуми , участие в ТВ програми, печат на брошури и др…
                                                                                     Срок: постоянен
                                          Отговорник: Председател на УС,  Комисия за връзки с обществеността
5. Активно присъствие в социалните мрежи и Facebook и използване на този комуникационен канал за нуждите на Асоциацията, както и за привличане на младата аудитория  - от 18 до 35 години (виж  по-долу).
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
6. Реализиране на ранна кампания за информиране и привличане на спонсори и дарения  за „Ноември – месец на диабета“ - 2016.  Осъществяване на първи контакти, отправяне на предложения и получаване на обратна връзка от страна на потенциалните партньори относно активностите, при които имаме допирни точки.
                                                                                     Срок: постоянен
                                            Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с общественосттаБ/ Участие в инициативите на IDF и ползване опита и практиките на сродни организации:
1. Ежедневен контакт с европейската секция на  IDF, публикуване на новини и печатни материали  издадени от федерацията, с цел повишаване информираността на диабетиците  и подобряване на самоконтрола и ефективността от лечението на хората с диабет.
                                                                               Срок:  постоянен 
                                                                              Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
2. Запознаване с дейността по застъпничество за пациентите с диабет на европейско и глобално ниво и ползване добрите практики на сродните пациентски организации за постигане максимално добро сътрудничество в отношенията с МЗ, НЗОК, Комисията по здравеопазване в НС и др.
                                                                             Срок:  постоянен 
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
3. Подготовка и участие в спортни игри за хора с диабет - участие във футболния турнир в Сараево (Босна и Херцеговина) през 2016 г. и други…
                                                                             Срок:  постоянен 
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с общественосттаВ/  Привличане на млади хора в сдруженията и дружествата и създаване на младежки секции към БАД
1. Ежедневно обновяване на информацията в  страниците на БА „Диабет“ в интернет и във Facebook, с цел динамично и интригуващо отразяване на дейността и привличане на младите хора с диабет за организиране на инициативи за подобряване самоконтрола,  избягване на усложненията от заболяването и осигуряване на условия за пълноценен и активен живот.
                                                                             Срок:  постоянен 
                  Отговорник: Комисия за връзки с обществеността, Председател на Младежка секция
2. Разработване на проект за активизация и оправомощаване  на младежи с диабет с цел подобряване на самоконтрола, повишаване на възможностите за личностна реализация и осигуряване на пълноценен и активен живот. Средства за осъществяване на проекта ще се търсят по международни програми.
                                                                        Срок:  постоянен  
                  Отговорник: Комисия за връзки с обществеността, Председател на Младежка секция
3. Включване на младежи - представители на БАД в дейността на младежката секция на IDF. За набирането и селекцията им ще помогнат предложенията на нашите сдружения и дружества,  контактите  с  ендокринолозите, както и страницата ни във фейсбук.
                                                                       Срок:  постоянен 
                  Отговорник: Комисия за връзки с обществеността, Председател на Младежка секция 
 
 

БА Диабет във Фейсбук