ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”
ЗА   2017  ГОДИНА

 
         На своето заседание на 02 Април 2017г.  УС на БА „Диабет“ утвърди следните приоритети за дейността Асоциацията през 2017 година, като част от дългосрочната ни програма и стратегия:
Приоритети
 • Застъпничество за хората с диабет в България;
 • Активна комуникация с  институциите, сдруженията на БА „Диабет“,  партньорите, хората с диабет и широката общественост;
 • Достъп до адекватни медицински грижи, лечение, обучение  и контрол на хората с диабет в страната;
 • Изграждане и разширяване на партньорства за взаимноизгодно сътрудничество;
 • Акцент тази година ще бъдат активните млади хора и жените с диабет в България.
Дейности
 • Организационно укрепване на  Българска Асоциация Диабет  и създаване на електронен регистър на всички структури и членове на организацията.
 • Комуникационен план за повишаване на информираността на обществото по проблемите на ДИАБЕТА.
 • Повишаване знанията и информираността на хората с диабет  чрез разработване на актуален пакет от документи за обучение, информация и знания по всички техни проблеми, права и задължения. (Тази година акцент в обучението ще бъдат жените и хората с диабет – тип 1.)
 • Изграждане на „Национален информационен център за ДИАБЕТА“  в София.
 • Кандидатстване по проекти за разширяване и разнообразяване  на  дейността  на БАД.
 • Членство и контакти с пациентски и лекарски организации в страната.
 • Участие в НСИХУ към МС, в работата на КЗЗ и във всички  работни групи за решаване на проблемите с диабета в страната.
 • Предложения към  МЗ и НЗОК за подобряване на условията за лечение, профилактика, обучение и самоконтрол на диабета.
 • Контакти с държавни институции и внасяне на писма, жалби, петиции  и предложения за решаване на проблемите на хората с диабет в България.
 • Членство в МДФ и други международни организации;
 • Осъществяване и поддържане на контакти  с диабетни организации от чужбина.
 • Кандидатстване по проекти с международно участие.
 • Проекти  насочени към младите хора и жените с диабет - тип 1.
 • Контакти със средствата за масова информация за информиране на обществото  за диабета и възможностите за неговата превенция.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“
 
І.   “ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ”
 
1. Провеждане на отчетните събрания в сдруженията и структурите в страната и отчитане на дейността за 2016 г. с изпратени копия от Отчетните доклади в офиса на БА”ДИАБЕТ”.
                                               Срок: 31 март 2017 г.
                                               Отг.  Председатели на организации; сътр. в РИКЦ
2. Представяне в БАД на списъчен състав на сдруженията и структурите по съответна таблица - образец, в която да се визира необходимата информация за всеки член.
                                               Срок:  м. април 2017 г.
                                               Отг. Председатели на организации; сътр. в РИКЦ
3. Превеждане на отчисленията от членския внос от сдруженията и организациите в страната.
                                               Срок:  м. март 2017 г.
                                               Отг. Председатели на организации; сътр. в РИКЦ
4. Представяне на прогнозна бройка бенефициенти по Програма „Хранене за социално-слаби диабетици“ от сдруженията и организациите  - участници, определени за 2017 г.
                                               Срок:  м. април 2017 г.
                                               Отг. Председатели на организации; сътр. в РИКЦ
5.  Провеждане на Отчетно - изборно събрание на БАД.
      а/ техническа подготовка на събранието: определяне дата, час и място на провеждане на      събранието,  квота за представителство на събранието, подготовка и изпращане на уведомителни писма до сдруженията иорганизациите. 
                                               Срок:  30 април 2017 г.
                                               Отговорник: УС на БАД
      б/ подготовка и приемане на отчетните доклади на УС и на КС на БАД.
                                               Срок:  30 май 2017 г.                     
                                               Отговорник: Председатели на УС и КС
6.  Картотекиране на всички сдружения и организации– членове на БАД в единен актуален регистър, събиране и отчитане на членския внос от сдруженията и структурите съгласно изискванията на Устава. Завеждане на отчет  на броя на членовете на всяка организация съгласно норматива за внесен  чл. внос.
                                               Срок: м. април 2017 г.     
                                    Отговорник: Орг. секретар, Главен координатор на РИКЦ  и сътр. в РИКЦ
7. Да се разработят и изпратят анкетни карти до всички сдружения и структури  в страната, които да се попълнят и изпратят на БАД,  с оглед  актуализиране на данните в  Картотеката на сдруженията и структурите и  Картотеката на техните проблеми.
                                              Срок: м. май 2017 г.                
                                              Отговорник: Орг. секретар и сътр. в РИКЦ
8. Всяко сдружение и организацияна БАД през месец  декември ежегодно да подава писмен отчет за свършената работа в изпълнение на Решенията на УС на БАД (касаещи сдруженията и организациите).  В тази връзка на Председателите на сдруженията и организациитередовно да се предоставят преписи от протоколите от заседанията на УС на БАД - за запознаване с работата и важните решения на УС на БАД.
                                              Срок: постоянен
                                             Отговорник: Главен координатор на РИКЦ и сътр. в РИКЦ            
9. Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране и подреждане на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.
                                              Срок: постоянен
                                Отговорник:  Касиер, Главен координатор на РИКЦ, Координатор - хранене
11. Провеждане на обучителен семинар с координаторите на РИКЦ, за правилно водене на деловодство и счетоводство в РИКЦ. На този семинар всеки РИКЦ да представи  Списък с ОБЛАСТНИТЕ градове, ОБЩИНИТЕ и населените места в региона. Подаване  на информация колко сдружения и организации - членове на БАД има в този регион и колко (по програмата на РИКЦ)  предстои да  бъдат учредени през годината.
                                              Срок: 30 април 2017 г.
                                              Отговорник:  Касиер, Счетоводител, Председател на УС  
12. Водене на регистър по Сдружения и организации с пълни данни за членовете. Правилно водене на документацията на сдруженията и организациите. Проучване и привличане на младите диабетици - за изграждане на младежки секции /групи/ към диабетните организации. Изготвяне на проектопрограма за работата с младежките звена в сдруженията и организациитеи в цялата Асоциация.
                                              Срок:  постоянен  
                                           Отговорник: Председател на УС, Орг. секретар, касиер, сътр. в РИКЦ
13. РИКЦ да разгърнат своята дейност в региона, да използват всички форми и средства за  разгласа на своята дейност. Да съберат информация за броя на диабетиците от региона и се грижат за тяхното обучение, чрез средствата за масова информация по места,  осигуряването им с брошури,  книги, вестник „Клуб Д”  и др.  Да събират сведения за проблемите на диабетиците от региона  и да изпращат обобщена информация в БАД, която да бъде своевременно представяна пред компетентните държавни и общински органи за решаване.
                                              Срок:  постоянен   
                                              Отговорник:   Сътр. в РИКЦ
14. Програма за отбелязване на 14 ноември 2017 г.  Да бъде използван Международния ден за борба с диабета за  привличане вниманието на държавните и  общинските органи и на обществеността върху значимостта на заболяването ДИАБЕТ и взимането на превантивни мерки за неговото ограничаване, както и ранна диагностика на усложненията от  него. Търсене на възможности за скрининг на населението на територията на всяко сдружение и организация.
                                               Срок: 30 юни 2017 г.                   
                                               Отговорник: Орг. секретар, Председателите на организации
15. Поддържане  на редовни контакти и взаимодействие с другите пациентски (и на хората с увреждания) организации в страната, оказване на взаимна подкрепа и съвместни дейности при решаване на проблемите  на пациентите  и на хората с увреждания в страната.  
                                                Срок:  постоянен     
                                                Отговорник: Председател на УС, Орг. секретар
16. Създаване и поддържане на контакти с международни диабетни и други пациентски организации.
                                                Срок: постоянен                  
                                                Отговорник: Международен координатор,   Председател на УС
17. Поддържане на интернет страницата на БАД - за запознаване с новостите в борбата с диабета, дейността на БАД, полезна здравна, правна и социална информация за хората диабет… Публикуване на статии, снимки, видео- и информация за представяне на БАД - нейната дейност, основни цели и задачи, програмни документи и др.  в интернет. Публикуване на актуална информация за БАД в социалните мрежи, по всички форуми за диабета, във фейсбук -  страницата ни в интернет, други социални мрежи и др...                                                 
                                               Срок: постоянен     
                                        Отговорник:  Комисия за връзки с обществеността и медиите, Администратор на сайта
18. Поддържане на постоянен контакт със средствата  за масова информация и информиране на обществото за всички  по-важни дейности, инициативи и проблеми на БАД.  Създаване на информационно ЛОБИ за диабета  в медиите.       
                                             Срок: постоянен                  
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
19. Участие във  форумите на неправителствени организации, в заседанията на държавните органи, комисии и структури, взимащи решения за  лечението, социалните придобивки и рехабилитация, правата и задълженията на хората с диабет и увреждания в България.
                                             Срок: постоянен       
                                             Отговорник: Председател на УС, Орг. секретар
20. Търсене сътрудничеството на фирми, органи и организации  за провеждане на значими мероприятия, свързани с  подобряване на лечението, контрола, обучението и други...  на хората с диабет.
                                             Срок: постоянен                  
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
21. Абонамент за в-к „Клуб Д” на РИКЦ и организациитев цялата страна и превръщането му в трибуна на БАД, нейните структури и организации, както и за проблемите на хората с диабет в страната.
                                             Срок: постоянен                  
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
22. Съдействие при организиране на срещи  за обмяна на опит между сдруженията и организациите в страната.
                                             Срок: постоянен                  
                                             Отговорник:  Главен координатор на РИКЦ и сътр. в РИКЦ
23. Организиране на честването на бележити дати от българския календар по сдружения и организации.   
                                             Срок: постоянен 
                                             Отг. Председатели на организации; сътр. в РИКЦ
 
 
         
ІІ.   ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 1. Изготвяне и приемане от УС на бюджет - 2017 в рамките на утвърдените средства в държавната субсидия.
                                             Срок: 30 април 2017 г.                                 
                                             Отговорник:   Председател на УС, Председател на КС, Счетоводител
2. Стриктен контрол върху  ефективното използване на средствата на организацията. Приемане от  УС на плана за проверките на КС през 2017 г.
                                             Срок:  30 април 2017 г.               
                                             Отговорник:   Председател на КС
3.Проверка на периодичната отчетност на местните, общинските, областните и регионалните центрове.
                                             Срок:  постоянен                
                                             Отговорник:   Председател на УС, Главен координатор на РИКЦ
4. Организиране на акции и мероприятия  за набиране на извънбюджетни средства за финансиране на дейността на БАД - концерти, изложби и други мероприятия за набиране на средства.
                                             Срок: постоянен                   
                                             Отговорник:   Комисия по финансова дейност
5. Участие в проекти по усвояване на европейските фондове и др.  форми за набиране на средства.
                                             Срок:  постоянен                                                       
                                             Отговорник: Комисия по финансова дейност
6. Създаване на печеливши проекти, за кандидатстване по Европейски фондове за разширяване и разнообразяване на дейността на БАД.
                                             Срок: постоянен                         
                                             Отговорник: Комисия по финансова дейност
7. Контакти с фармацевтични и други фирми, обслужващи хората с диабет за осигуряване на спонсорство и дарения за дейността на БАД и на нейните членове.
                                             Срок: постоянен            
                                             Отговорник: Председател на УС, Комисия по финансова дейност
  

 
 ІІІ.  СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
 
1. Провеждане на събрания по сдружения и организации  с  информационен характер поне веднъж  на 6 месеца(за разясняване и/или припомняне на законовите промени свързани с хората с увреждания – ЗИХУ и ППЗИХУ, Решенията на УС на БАД и др....).  Когато сдружението или организацията  няма интернет връзка,  от РИКЦ да се изпращат всички информационни и други материали на хартиен носител.   
                                                                              Срок: постоянен                  
                                                                              Отговорник: сътр. в РИКЦ
2. Да се задълбочат контактите с НЗОК, МЗ, НС и се създава сигурно и ефективно  ЛОБИ в държавните институции, за решаването на основни проблеми  на пациентите и хората с увреждания. 
                                                                              Срок: постоянен      
                                                                  Отговорник:  Председател на УС, Орг. секретар
3. Да се оптимизира организацията  и провеждането на търговете за храненето на хората с диабет. Да се обсъди ефекта от това хранене и се потърсят форми за  по-рационално използване на отпуснатите  средства по това перо.
                                                                               Срок:    м. май 2017 г.        
                                                                               Отговорник: УС, Координатор - хранене
4. Активно участие в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към МТСП (НСИХУ)  по всички социални проблеми, касаещи диабетиците и хората с увреждания в България, като се търси съдействието и на всички останали пациентски организации.
                                                                                    Срок: постоянен               
                                                                                    Отговорник: Председател на УС
5. Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушаване на правата на диабетиците и  при приложена над тях дискриминация.
                                                                                    Срок: постоянен
                                                                                    Отговорник: Председател на УС
6. Поддържане на контакти, лобиране и внасяне на писма, жалбии предложениядо всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, превенцията, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетиците в България.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник: Председател на УС
7.  Превръщането на офиса на БАД в  „НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР   ЗА  ДИАБЕТА”, който да се използва (по одобрен от УС график) за обучения и работни срещи от всички сдружения и организации  в страната.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                                     Отговорник:  Главен координатор на РИКЦ
8. Анализиране на поставените проблеми на ниво РИКЦ, обобщаването им на национално ниво и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                   Отговорник: Председател на УС, Главен координатор на РИКЦ
9.. Системно обучение на всички членове на сдруженията и организациите  по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, физическата активност и самоконтрола на диабета и всички негови усложнения. 
                                                                                     Срок: постоянен
                                                         Отговорник: Председатели на организации, сътр. в РИКЦ  
10. При предстоящите  промени в нормативната база за Медицинската експертиза БАД да настоява  пред МЗ, МТСП и НЕЛК  за задължително въвеждане на ПОЖИЗНЕН ТЕЛК (за диабет тип 1 и другите ДЕФИНИТИВНО НЕЛЕЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ), като пациентът да има право да поиска ново Решение при влошаване на здравословното му състояние.
                                                                                      Срок: постоянен
                                                                Отговорник: Председател на УС, 
11. "Обучение на обучаващи" в РИК,  сдруженията и клоновете - за необходимите грижи за всеки диабетик. Обучение за социално предприемачество по организации.
                                                                                   Срок: постоянен
                                                         Отговорник: Председатели на организации, сътр. в РИКЦ  
12. Осигуряване на заетост за хора с диабет за нуждите на сдруженията и клоновете,  чрез Бюрата по труда по места. 
                                                                                   Срок: постоянен
                                                         Отговорник: Председатели на организации, сътр. в РИКЦ   

 
ІV.  МЕДИЦИНСКА  ДЕЙНОСТ
 
 1. Постоянен натиск над МЗ и НЗОК за подобряване на условията за лечение, профилактика и самоконтрол на диабета:
• осигуряване на достатъчно средства за самоконтрол на диабетиците, съобразно нуждите на провежданото от тях лечение.
• осигуряване на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти за контрол.
• осигуряване на най-съвременните средства за лечение и контрол  на диабета и всички диабетни усложнения…. 
                                                                                      Срок: постоянен
                                                                    Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
2. Активизиране на сътрудничеството с Българското дружество по ендокринология (БДЕ), Сдружението на диабетните сестри в България (СДСБ),  Българският Лекарски съюз (БЛС), Българският стоматологичен съюз (БЗС)   и др.  Стартиране и осъществяване на съвместни програми за обучение на членове на Асоциацията от цялата страна.  Тази година акцент в обучението ще бъдат жените и хората с диабет – тип 1.
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                    Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
3. Подготвяне на лекции и брошури за обучение и здравна просвета на диабетиците.           
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                          Отговорник:   Медицинска комисия
4. Разработване на проекти за съвместна дейност с медицински организации и фармацевтични компании за - обучение, специализирани прегледи и изследвания и консултации по проблемите на диабета и всички диабетни усложнения. (Тази година акцент в обучението ще бъдат жените и хората с диабет – тип 1.) 
                                                                                      Срок: постоянен
                                                                    Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
5. Периодично организиране на срещи с представители на МЗ, НЗОК, Комисия по здравеопазване в НС и експерти, с цел осигуряване на съвременно лечение, достъп до нови медикаменти и технологии, както и грижи за хората с диабет в страната.
                                                                                       Срок: постоянен
                                                                    Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
6. Осъществяване на Проекта «План за обучения на хората с диабет»  – за членовете  на сдруженията и организациите в Асоциацията. (Тази година акцент в обучението ще бъдат жените и хората с диабет – тип 1.)
                                                                                       Срок: постоянен
                                                                    Отговорник: Медицинска комисия, Председател на УС
 
 
 
V.  ВРЪЗКИ  С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  И  МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 
А/ Активна медийна политика:
1. Провеждане на инициативи за целенасочена медийна кампания, насочена към различни групи: широка общественост, медицински специалисти, пациенти, с цел разширяване познанията за болестта и пандемията „ДИАБЕТ“  и рисковете за обществото от нея,  както и фокусиране на общественото внимание върху необходимостта от активни действия за превенция, подобряване на лечението, контрола и самоконтрола на диабета и максимално избягване на усложненията от заболяването. (Тази година акцент в обучението ще бъдат жените и хората с диабет – тип 1.)
                                                                                      Срок: постоянен
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
2. Провеждане на регулярни срещи с журналисти от специализираните медии по актуални проблеми на диабета в България.
                                                                                     Срок: постоянен
                                          Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
3. Комуникация с МЗ, НЗОК, Комисия по здравеопазването в НС – по разработен план за срещи и конкретни искания по актуални въпроси, които  стоят за решаване...
                                                                                     Срок: постоянен
                                           Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с обществеността
4. Организиране на събития и форуми, участие в ТВ програми, печат на брошури и др…
                                                                                     Срок: постоянен
                                          Отговорник: Председател на УС,  Комисия за връзки с обществеността
5. Активно присъствие в социалните мрежи и интернет, както и използване на тези комуникационни канали за нуждите на Асоциацията, както и за привличане на младата аудитория  - от 18 до 35 години (виж  по-долу).
                                                                                     Срок: постоянен
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
6. Реализиране на ранна кампания за информиране и привличане на спонсори и дарения  за „Ноември – месец на диабета“ - 2017.  Осъществяване на първи контакти, отправяне на предложения и получаване на обратна връзка от страна на потенциалните партньори относно активностите, при които имаме допирни точки.
                                                                                     Срок: постоянен
                                        Отговорник: Председател на УС, Комисия за връзки с общественосттаБ/ Участие в инициативите на IDF и ползване опита и практиките на сродни организации:
1. Ежедневен контакт с европейската секция на  IDF, публикуване на новини и печатни материали  издадени от федерацията, с цел повишаване информираността на диабетиците  и подобряване на самоконтрола, профилактиката и ефективността в лечението на хората с диабет.
                                                                               Срок:  постоянен 
                                                                              Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
2. Запознаване с дейностите  по застъпничество за пациентите с диабет на европейско и глобално ниво и ползване на добрите практики на сродните пациентски организации за постигане максимално добро сътрудничество в отношенията с Правителството,  НЗОК, Комисията по здравеопазване в НС и др.
                                                                             Срок:  постоянен 
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с обществеността
3. Подготовка и участие в спортни игри за хора с диабет - участие във футболния турнир в Букурещ (Румъния) през 2017 г. и други…
                                                                             Срок:  постоянен 
                                                                             Отговорник: Комисия за връзки с общественосттаВ/  Привличане на млади хора в сдруженията, клоновете и организациите на БАД и създаване към тях на регионални младежки секции.
1. Ежедневно обновяване на информацията в  страниците на БА „Диабет“ в интернет и в социалните мрежи -  Facebook и Кредоуеб, с цел динамично и интригуващо отразяване на дейността на БАД  и привличане на младите хора с диабет за организиране на инициативи за подобряване профилактиката, самоконтрола,  избягване на усложненията от заболяването и осигуряване на условия за пълноценен и активен живот.
                                                                             Срок:  постоянен 
                  Отговорник: Комисия за връзки с обществеността,  Администратори на сайт и Фейсбук
2. Разработване на проект за активизация, мотивация и ограмотяване  на младежите с диабет в страната - с цел подобряване на самоконтрола, повишаване на възможностите за личностна реализация и осигуряване на пълноценен и активен живот. Средства за осъществяване на проекта ще се търсят по международни програми и местни спонсори.
                                                                        Срок:  постоянен  
                  Отговорник: Комисия за връзки с обществеността, Председател на Младежка секция
3. Включване на младежи - представители на БАД в дейността на младежката секция на IDF. За набирането и селекцията им ще помогнат предложенията на нашите сдружения и организации,  контактите  с  ендокринолозите, както и страницата ни във фейсбук.
                                                                       Срок:  постоянен 
                Отговорник: Комисия за връзки с обществеността, Председател на Младежка секция  
 
  
30 юни 2017 г.                                         Комисия по проектопредложенията
 
 
БА Диабет във Фейсбук