• Дейност
 • ОБЩА СТРАТЕГИЯ на БАД (2018 - 2023г.)

ОБЩА  СТРАТЕГИЯ
за работа на всички диабетни организации в България – на национално и на местно ниво за периода 2023 - 2028 година 

 

 I. Организационна дейност – 

 1. В момента  в БАД членуват над 110 организации. Добре е ВИНАГИ да имаме над 90 сдружения за да сме (както до сега...)  най-голямата национално-представителна пациентска организация в страната! Освен това трябва да имаме наши членове във всяка област на България! Засега изоставаме най-много в Югоизточна България, където преди време успяхме да разкрием няколко НОВИ СДРУЖЕНИЯ.   
 2. Всички сдружения по места трябва да организират своите членове и да ги привличат като помощници в своята дейност.  Постоянно трябва да се търсят и реализират възможности за създаване на НОВИ СДРУЖЕНИЯ в околните селища, като се използват всички контакти на местно ниво и предложения алгоритъм на сайта на БАД  (в  сектор „Диабетни организации” – за юридически лица или асоциирани членове на БАД ).  Най-добре е да се работи на местно ниво, като се спазва йерархичната структура – БАД - Регионален център – Общински сдружения  - организации по места .  Трябва да се привличат млади хора и да се включват и обучават в организационната дейност на БАД, сдруженията и клоновете.
Идеалният модел е тези центрове в бъдеще да прерастнат (или се съчетаят) с  РЕГИОНАЛНИ ДИАБЕТНИ ЦЕНТРОВЕ за цялостно КОМПЛЕКСНО обслужване на диабетноболните пациенти.

(Ръководството на БАД  ще потърси съдействие от всички общински кметове за оказване на материална, финансова, организационна и друга помощ на ВСИЧКИ нашите организации  по места.  За целта сме раздали на почти всички сдружения специално Удостоверение за принадлежност към БАД, като Национално-представителна организация.)

 
ІI. Основни дейности и основни искания на БАД  -

 1. Предложение към МЗ за реално функциониране и използване на данните на Националния диабетен регистър от МЗ, БДЕ и НЗОК, който ясно да дефинира броя на диабетиците  в България  по – възраст, тип диабет, вид лечение, усложнения от диабета, ползвани лекарства, нужди от самоконтрол и други ....  Само така ще има РЕАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИАБЕТА, ще могат да се набележат  ефективни управленски мерки и да се планират достатъчно средства за тяхната успешна реализация в борбата  с това социално–значимо заболяване!
 2. Предложение към МЗ за приемане на Национална програма за борба с диабета (съвместно с БДЕ), която да набележи основните стъпки за профилактика, съвременно лечение, обучение, самоконтрол и вторична профилактика на всички диабетни увреждания, социални мерки за интеграция на диабетиците и други ...  и да се осигури гарантирано финансиране на всички дейности по тази Програма от републиканския бюджет ! (Настояваме да се създаде Дългосрочна НАЦИОНАЛНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ДИАБЕТА (2025 – 2035 тодина), която да се спазва от всички бъдещи правителства.
 3. Включване на наши представители (БАД, КЗЗ) в управителните органи на държавните структури – формиращи и реализиращи здравната политика на страната в областта на диабета ! 
 4. Предложение към МЗ и общините за създаване на ДИАБЕТНИ  ЦЕНТРОВЕ – първо към университетските болници в областните градове, а по-късно и в по-малките населени места (където има възможност..!), както и възстановяване на съществувалите.  Там трябва да има осигурени условия за комплексно наблюдение, обучение и лечение  на диабета и всички негови усложнения!
 5. Привличане на общественото внимание върху лечението, профилактиката, разпространението, новостите, самоконтрола, обучението, условията на живот, социалната защита, организационния живот на БАД и дружествата, както и всички други дейности и проблеми на диабетиците в  България !
 6. Привличане по всякакъв начин (роднини, познати, колеги, партньори...) на видни личности – политици, депутати, журналисти, бизнесмени, интелектуалци (болни от диабет или имащи отношение към диабета) и формиране на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот ! 
 7. Във връзка с разширяване дейността на БАД (след осигуряване на необходимите средства) е наложително разкриване на щатна длъжност  „Национален координатор на БАД”. Той ще реализира програмата на БАД, ще обикаля и подпомага дружествата в страната, ще представлява Асоциацията пред всички държавни органи и работни групи,  ще участва в тяхната работа и защитава нашите позиции. Координаторът   ще отчита дейността си пред Управителния съвет на БАД.  От 2011 година в страната работят активно регионални координатори  в няколко Информационно-консултативни центъра, които обособи БАД в страната... Те реализират на зонално ниво програмата на БАД и работят на щат или на хонорар за изпълнение на задачите на БАД...! 
 8. Да се настоява пред НЗОК да гарантира безпроблемното снабдяване с ВСИЧКИ най-ефективни медикаменти за лечение и поддържане на диабета и неговите  усложнения.
 9. Да се настоява пред НЗОК да увеличи броят на отпусканите тестове за самоконтрол, съобразно РЕАЛНИТЕ нужди на провежданото лечение.
 10. Да се настоява пред НЗОК да се осигурят  повече средства за домашно лечение, което ще намали големия брой хоспитализации в България и ще спести средства от бюджета на НЗОК.
 11. Да се настоява пред НЗОК да осигури ДОСТАТЪЧНО  ТАЛОНИ  за прегледи и изследвания на диабетноболните,за проследяване на тяхното състояние, метаболитен контрол и профилактиката на всички диабетни увреждания. Усложненията да се откриват навреме и да се лекуват  ефективно още в начална фаза. Само така ще може да се забави максимално прогресията на всяко увреждане на диабета...!

 
ІII.  Членство в Международната Диабетна Федерация ( IDF ) –
        От 2011 година (на Световния конгрес на МДФ в Дубай) бяхме приети за пълноправен член на Федерацията.  От тогава поддържаме постоянен контакт с Международната Диабетна Федерация и участваме в повечето нейни инициативи.  Вече можем с гордост носим Логото на Член на IDF  на всички наши документи! През 2022 година Председателят на УС на БАД госпожа Майя Викторова стана член на ръководството  на IDF - Europe .
 
                         Изготвил :  д-р А. Стоев  

БА Диабет във Фейсбук