• Дейност
  • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БАД ЗА МАНДАТНИЯ ПЕРИОД ( 2007-2012година )

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БАД ЗА МАНДАТНИЯ ПЕРИОД ( 2007-2012година )

ОТЧЕТ  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  УС  НА  БАД  ЗА
МАНДАТНИЯ ПЕРИОД   ( 2007-2012година ) 
Уважаеми делегати и гости,
     
        Вече повече от 20 години БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ е важна част от ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО на България! Още от създаването си през 1990 година до днес ние се стремим да изградим и утвърдим принципите на това общество в страната.  За съжаление трябва да констатираме, че Българската държава все още НЯМА ИЗГРАДЕНА ПОЛИТИКА за съобразяване с проблемите, идеите и предложенията на гражданските организации! Все още българският ЧИНОВНИК  стопира всяка идея, дейност или инициатива, които могат да променят утвърденото в страната статукво...! Поради тази причина около 90-95% от вложения от всички нас труд потъва в пясъците на българската бюрокрация! Не ни успокоява и фактът, че това се случва с всяка друга пациентска или обществена организация в страната. Този факт само потвърждава абсурдността на днешната ни държавност...!  
        Новото ръководство на  Българска Асоциация  „ДИАБЕТ”  още с избирането си през 2007 г. пое ангажимент да работи за осигуряване на по-добри условия за живот, лечение и профилактика на диабетноболните в България !
       През 2008 година бе изработена и приета ПРОГРАМА за дейността на БАД до 2012г. Веднага след приемането й от УС на БАД тя бе качена на сайта на Асоциацията за информация на диабетиците от страната. Цялостната дейност на организацията бе обособена в четири основни направления – организационна, медицинска, социална и финансова дейност.  УС на БАД формира и четири комисии, отговарящи за всяко от тези направления в дейността си.
        Наред с тази Програма д-р А. Стоев изготви и една по-дългосрочна Стратегия на БАД за периода 2010 – 2015 година. Тя бе задълбочено обсъдена с председателите на всички наши диабетни дружества и (след направените от тях предложения и корекции) утвърдена от Управителния съвет на БАД.  Тази Стратегия трябва да бъде пътят,  по който да върви и следващото Ръководство на сдружението, ако искаме да постигнем някакви по-значими и дългосрочни цели и резултати...!
       /Уточнение – Поради подадена оставка от г-н Д. Богданов през месец април 2010 г. на негово място бе избран д-р А. Стоев. Затова в отчета, като отговорник за повечето дейности е посочен новият Председател на БАД -  д-р А. Стоев/.
 
Основни направления в дейността на БАД през мандатния период   бяха:
 
      І. Организационна дейност – (Комисията по организационните въпроси  )
Картотекиране на всички дружества - членове на БАД в единен актуализиран  регистър. Ежегодно събиране и отчитане на членския внос по дружества. (На тази база – определяне на точен брой членове?). Изпълнено на 100%!
                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев
 Поддържане на постоянен контакт с всички дружества в страната, посещения и оказване съдействие на място. Регистриране на поставените от тях  проблеми, които да се обобщят от БАД и да се търсят пътища за тяхното решение. Изпълнено на 60%!
                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев 
Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи. Изпълнено на 100%!
                                                                                                 Срок:постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев 
Поддържане на редовни контакти с другите пациентски организации в страната в рамките на Конфедерацията за защита на здравето, като неин основен член. Изпълнено на 90%!
                                                                                                 Срок:постоянен
                                                Отговорник:  д-р А. Стоев, Св. Алексиева, П. Велчев
 Поддържане на контакти  с международните диабетни организации, както и с диабетните асоциации в страните от Европейския съюз, на Балканите, САЩ и  Русия... През 2010 г. БАД възстанови своето асоциирано членство в Международната Диабетна Федерация. През 2011 г. бяхме приети за пълноправен член на IDF. Осъществихме контакти и с някои балкански асоциации -  от Македония, Сърбия, Турция, Румъния, както и с Украйна, Азербайджан и др....  Изпълнено на 90%!
                                                                                                 Срок:постоянен
                                                                     Отговорник: д-р А. Стоев,  М. Викторова 
Поддържане на интернет страница на БАД и Форум за поддържане на връзка с диабетиците и дружествата в страната, съобразяване с техните проблеми, мнения, предложения и оценки за дейността на Асоциацията.  Изпълнено и сайтът постоянно се актуализира и разраства. Цялата информация се публикува на български и английски език. Вече имаме и видео акаунт в YOUTUBE за публикуване на обучителни, научни и информационни филмчета..!  Изпълнено на 100% !
                                                                                                 Срок:постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев 
Поддържане на постоянен тесен контакт съссредствата за масова информация и информиране на обществото за всички по-важни дейности, проблеми и инициативи  на БАД... Изпълнено -75 % !
                                                                                                 Срок:постоянен
                                                            Отговорник: д-р А. Стоев, проф. М. Дамянова 
Осигуряване на храненето по график в определените от УС на БАД дружества в страната.     До 2007 г. бяха хранени само по 100 лица от София, през 2008 и 2009 г. бяха хранени по около 700 души годишно - от цялата страна, а през 2010 г. и 2011 г. бяха нахранени над 1800 диабетика от всички наши дружества в страната...!  Изпълнява се ежегодно на 100%!                                                                                                                             
                                                                                             Срок: по график
                                                        Отговорник: Ал. Василев,координатор-хранене 
Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии,  както и чрез сайта на БАД,   за  всички дейности на БАД, насочени  към осигуряване на условия за тяхното по-добро лечение и живот.   През 2010 г.  БАД абонира всички свои дружества в страната за вестник „Клуб Д”, за да има навсякъде актуална информация за Новостите в лечението и обучението на ДИАБЕТА и за нашата дейност...! През 2011 г.  (заради проблеми в пощите) част от материалите не стигнаха до всички дружества и тази година сме абонирали всички РИКЦ в страната, които трябва да доставят вестника до всички дружества в региона.   Изпълнено на 70%!
                                                                                                 Срок:постоянен
                                                           Отговорник: д-р А. Стоев, проф. М. Дамянова     
Създаване на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот от видни личности (депутати, управленци, политици, журналисти, бизнесмени, интелектуалци и други...) болни от диабет или имащи отношение към това заболяване, които да помагат за реализацията на дейността на БАД.  В момента усилено работим в тази насока. За съжаление все още много хора с диабет се притесняват от този факт и крият диабета си.
                                                                                                     Срок: постоянен
                                                           Отговорник: д-р А. Стоев, проф. М. Дамянова 
Създаване на НОВИ дружества - Подготвяне и публикуване на сайта на БАД на алгоритъм и необходимите условия за учредяване и приемане на НОВИ ЧЛЕНОВЕ на БАД, както и списък с необходимите документи и евентуални ползи за НОВИТЕ дружества от това членство. В резултат на това и на дейността на координаторите на РИКЦ в страната бяха създадени много нови дружества във всички региони на страната. Вече имаме над 100 диабетни дружества, като този процес продължава. Най-много дружества до сега бяха създадени в региона на РИКЦ „Септември” -  с координатор Ал. Василев. През 2010 г. възстановиха членството си – Варна, Бургас, Камено, Карнобат, Средец и др... От тогава бяха създадени и редицаНОВИ дружества – Звъничево, Паталеница, Виноградец, Сливница,Искър, Бързия, Мърчево, Септемврийци, Вършец, Гоце Делчев, Долна Митрополия, Доспат, Змеица, Бръщен, Барутин, Любча, Црънча, Баня, Костенец, Кнежа, Ловеч, Луковит, Зверино, Роман, Кипилово, Мирково, Медковец, Габровница, Ново село, Опънец, Варвара, Ветрен, Симеоновец, Семчиново, Тервел, Чипровци, Кюстендил, Банкя, Костинброд, Годеч , Разград.   Изпълнено на 75%!
                                                                                                           Срок: постоянен
                                                   Отговорник: д-р А. Стоев,координатори на РИКЦ 
Организационна дейност в страната, работни срещи, семинари с дружествата.   Ежегодно се реализират по две-три работни срещи или обучения! През 2011 г. новосъздадените РИКЦ в Септември и Монтана проведоха обучителни семинари за дружествата от тези региони, през 2012 г. проведохме обучителни и организационни семинари в Чепеларе, Нова Загора, Плевен, Сливен, Монтана, Сливница.  На тези семинари бяха изнесени лекции и по организационни теми – водене на документация, съставяне на планове, отчетност, планиране на дейността на дружествата, работа с членовете...  Дадени бяха насоки как да се ползват РИКЦ в помощ на  дружествата от дадения регион... Това подобри организационната култура, структурата и взаимоотношенията между отделните дружества. Започва работа по създаване на младежки и селски секции към по-големите дружества. За съжаление все още на някои места не са преодолени някои междуличностни конфликти, болни амбиции и негативизъм в някои членове, които (необяснимо защо?) целенасочено работят против общите интереси, дейността и престижа на организацията.  Изпълнено на 90%!
                                                                                                        Срок: постоянен
                                                                                                  Отговорник: д-р А. Стоев
 

                                                                                                                 
       ІІ.  Медицинска  дейност – (Комисията по медицинските въпроси ) :

Активно участие в Работната група за подготовка и приемане на Национална програма за борба с ДИАБЕТА, като социално-значимо заболяване. Тази програма трябва да набележи основните стъпки  за профилактика, скрининг на рисковите групи, съвременно ефективно лечение, обучение, самоконтрол, вторична профилактика на усложненията, мерки за социална защита и други... Тя ще осигури и гарантирано ежегодно финансиране на всички тези мерки от Републиканския бюджет! Такава програма е внесена от БДЕ още през 1996 г. в МЗ. След това тя бе актуализирана няколко пъти, но досега не е приета.  Тази година подготвихме искане (за внасяне в КЗ на НС, МС, МЗ, НЗОК и БДЕ) за организиране на Работна среща на експерти, политици и пациенти за изработване на Дългосрочна НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДИАБЕТА в България (2012-2030 г.).  Мотивите ни за такава дискусия са  приетата от Европейския парламент на 16 януари 2006 г. Декларация за захарен диабет и Резолюцията на ООН от 20 декември 2006 г., които приканват всички държави членки да разработят национални политики за превенция и адекватно лечение на захарния диабет... След  Декларацията на НС за диабета от 14 ноември 2008 г. и след приетата с огромно мнозинство на 14 март 2012 г.  от Европейския парламент Резолюция за нуждата от Специална стратегия за справяне с растящия проблем на ДИАБЕТА, която да бъде целенасочена и да обхваща всички аспекти – профилактика, диагностика, мениджмънт, обучение и научни изследвания...  надеждите ни са големи...!  В момента съгласуваме единна консенсусна позиция с Националната Асоциация на Децата с Диабет (НАДД) и Българско Дружество по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ (БДЕ) за тази среща.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                Отговорник: доц. Цв. Танкова, д-р А. Стоев
Постоянни искания пред ръководството на МС, МЗ и НЗОК за изграждането наНационален диабетен регистър, където ясно да се дефинира РЕАЛНИЯ БРОЙ на диабетно-болните  в България по – тип диабет, вид лечение, усложнения на диабета, ползвани лекарства, нужди от самоконтрол, възраст, пол и други .... Само на тази база могат да се вземат правилни и ефективни управленски решения и планират достатъчно средства за борба с това тежко, социално – значимо заболяване !  Поставяно е многократно – БЕЗ резултат! Трябва да стане факт след изпълнението на Декларацията на НС за диабета приета на 14 ноември 2008 г.

                                                                                                     Срок: постоянен
                                                              Отговорник:  доц. Цв. Танкова, д-р А. Стоев                                          
Постоянно настояване  пред ръководствата на МЗ и НЗОК за създаването на верига от ДИАБЕТНИ  ЦЕНТРОВЕ  в големите областни градове (а по-късно и по общини ...),  където има подготвени ендокринолози и специалисти по диабетните усложнения, тъй като   само в тях (чрез екипи от добре обучени специалисти) може да се профилактира най-добре диабетът и всички негови усложнения. ДИАБЕТЪТ Е  ТРУДНОЛЕЧИМО, КОМПЛЕКСНО, СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМО ЗАБОЛЯВАНЕ !!!  В тези центрове може да се провежда системно и ефективно ОБУЧЕНИЕ на диабетноболните по всички теми на диабета. Вече бе възстановен ДКЦ „Св. Лука” като Диабетен център в София. Към него бе разкрито и „Училище за здравословен начин на живот”.  Центрове за обучение функционират в Диабетната клиника на Института по ендокринология (с директор доц. Цв. Танкова) и в Клиниката по ендокринология към Военно-медицинска академия (с началник доц. Ив. Даскалова). Положителна стъпка в тази насока бе изграждането на Регионалните Информационно-Консултативни Центрове на БАД в страната, но предстои още много работа в тази насока.

                                                                                                 Срок:постоянен
                                                              Отговорник: доц. Цв. Танкова, д-р А. Стоев
Получаваме все по-активна подкрепа от ендокринолозите по проблема за осигуряване на достатъчно тестове за самоконтрол особено при болните на интефицирано инсулинолечение, които в момента не провеждат правилно своето лечение!!!.  Проблемът беше атакуван от много страни – БАД, НАДД, ендокринолози, депутати ...! До момента имаме САМО обещание от ръководството на НЗОК, че при първа възможност ще направи всичко възможно да се подобри положението със самоконтрола на диабета..?!?

                                                                                                    Срок: постоянен
                                                              Отговорник:   д-р А. Стоев, доц. Цв. Танкова
Налагане в цялата страна на изготвените още през 2005 година от Българското дружество по ендокринология „Препоръки за добра практика по захарен диабет”. Реализирано!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                      Отговорник: доц. Цв. Танкова
Постоянен натиск върху НЗОК за осигуряване на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти за контрол.  Работим усилено по проблема..!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                Отговорник: доц. Цв. Танкова, д-р А. Стоев
Изготвяне на аргументирани предложения до НЗОК за необходимостта и ползата от ДОСТЪПНОТО използване на най-съвременни лекарства и средства за лечение и контрол (за поддържане на оптимална метаболитна компенсация) на диабета и превенция на всички диабетни усложнения.  НЗОК да гарантира редовното и безпроблемно снабдяване  с всичко необходимо за това! Поставя се постоянно - с променлив резултат!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                     Срок: постоянен
                                                               Отговорник: доц. Цв. Танкова, д-р А. Стоев                                                                                       
Аргументирани изисквания към НЗОК за  включване в Националния рамков договор на консумативите за ИНСУЛИНОВИТЕ  ПОМПИ  и  ТРАНСМИТЕРИ за следене на гликемията в реално време...! Поставяни неколкократно искания от БАД, НАДД, доц. Коприварова, доц. Ив. Даскалова, П. Георгиева ... За сега нямаме конкретни резултати, но имаме все по-положително отношение от институциите...!                                                                                                     

                                                                                                     Срок: постоянен
                                                            Отговорник: проф. М. Дамянова, д-р А. Стоев, Св. Алексиева и др.                                                                                      
Извоюване от НЗОК на код (по МКБ – 10) за „Захарен диабет с множество увреждания” и осигуряване на всички необходими условия за неговото правилно лечение и профилактика. За сега – НЯМА резултат! Надяваме се да имаме по-добро лечение на диабета с въвеждането на Диагностично-свързаните групи.

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник:  д-р А. Стоев                                                                                        
Поддържане на постоянни контакти с медицинските организации - Българското дружество по ендокринология, Българската Диабетна Асоциация, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българския Лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България... и др.  Реализира се на  МНОГО ДОБРО  ниво !  Изпълнено на 90%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник:  д-р А. Стоев
Включване на наши представители (диабетици) в Експертния съвет по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ къмМЗ и вУС на НЗОК.  Все още Експертния съвет към МЗ не е възстановен. Д-р А. Стоев е втори (резервен) представител на КЗЗ в Надзорния съвет на НЗОК. Доц. Цв. Танкова е външен експерт в НЗОК и секретар на БДЕ. Изпълнено на 70%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                Отговорник: доц. Цв. Танкова, д-р А. Стоев
 Изготвяне на брошури за обучение и здравна просвета на диабетноболните. Проф. Дамянова изготви „Ръководство на диабетика за постигане на УСЛОВНО ЗДРАВЕ”, което е преиздадено вече три пъти, раздадено е на всички дружества в страната и е качено изцяло на сайта на Асоциацията.Изпълнено на 90%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                         Отговорник: проф. Дамянова
 
  
       ІІІ.  Социална  дейност  –  ( Комисията по социалните въпроси  ) :

Поддържане на контакти и внасяне на писма, жалби и предложения до всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на хората с диабет в България. Досега са внесени 59 писма, петиции, подписки и имейли по основните въпроси на диабетноболните до компетентните държавни органи. Много от тях са подкрепени и от другите пациентски и лекарски организации.  Изпълнено на 95%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев
 Постоянен натиск върху НЗОК, МЗ и КЗ към НС за отпускането на достатъчно тестове за самоконтрол, съобразно нуждите на провежданото лечение. Проблемът беше атакуван от много страни – БАД, НАДД, ендокринолози, лекари, депутати ...! Всичко беше готово, но смениха шефа на НЗОК и сега всичко започва отново...!  Имаме обещание от НЗОК, че при първа финансова възможност ще решат проблема..!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев,доц. Цв. Танкова
 Активно участие в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС, по всички социални проблеми, касаещи диабетиците в България, като търсим съдействието на всички останали пациентски организации. Всички пациентски организации на хора и за хора с увреждания работим заедно и се подкрепяме.   Изпълнено на 80%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                              Отговорник: д-р А. Стоев, П. Велчев, В. Томов, Св. Алексиева
 Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушаването на правата и/или  приложена дискриминация на диабетноболни. Първият подобен случай бе от Враца и приключи много добре! Изпълнено на 100%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                         Отговорник: д-р А. Стоев,Т. Тодоров                                                                                                    
 Обобщаване на поставените по Форумите за диабета, на получените в офиса и от дружествата в страната  ПРОБЛЕМИ на болните и внасяне до компетентните държавни служби  предложения за тяхното решение. Регулярно се обобщават и се изготвят  писма и имейли  до компетентните органи.  Изпълнено на 95%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев
 Настояване пред МЗ и НЕЛК за промяна в нормативната база и отпадане изискването за явяването на ТЕЛК на всеки 2-3 години от диабетноболните и останалите НЕЛЕЧИМОБОЛНИ ! Това вече е реализирано нормативно. За съжаление все още няма политическа воля за неговото решение. Няма  и синхрон между ТЕЛК-овете в различните градове и тълкуването на Новата Наредба за Медицинска експертиза е различно ...! В момента спорим с НЕЛК и МЗ дали диабетът е нелечимо заболяване ...?! През 2012 г. поставихме отново проблема на министър Тотю Младенов във връзка с промени на нормативната уредба за мед. експертиза и той обеща да съдейства по проблема.  Изпълнено на 80%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев
 
 
       ІV.  Финансова  дейност   –  ( Комисията по финансовите въпроси  ) :

Стриктен контрол върху всички бюджетни и извънбюдженти средства, постъпили в Асоциацията, както и парите от членския внос. Реализира се постоянно от КС на БАД. Извършени бяха няколко ревизии, като направените забележки в дейността на УС на БАД веднага се отстраняват. Изпълнено на 100%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                               Отговорник: КС,д-р А. Стоев, счетоводител
 Създаване на ПЕЧЕЛИВШИ  ПРОЕКТИ, за кандидатстване пред Европейските фондове за разширяване и разнообразяване  на  дейността  на БАД. Нереализирано поради липса на средства и компетентност! Миналата година започнахме подготовка на значим проект с европейски средства, който бе замразен, но тази година е подновен и дано да успеем...! Изпълнено на 20%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                          Отговорник: Комисия по проекти, д-р А. Стоев
 Организиране на акции и мероприятия за набиране на средства за Асоциацията.  НЕреализирано!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                         Отговорник: Т. Тодоров, Л. Стойчева
Контакти с фармацевтични и други фирми, обслужващи хората с диабет за осигуряване наспонсорство и дарения  за БАД и нейните дружества. Постоянни, ежедневни  опити с променлив успех...! Най-много ни помагат фирмите „Ново-Нордиск”, „Марвена”, „Киана-8” и др. През 2011 г. получихме безплатни глюкомери и тест-ленти в почти всички РИКЦ в страната на базата на добро партньорство с тези фирми.  Изпълнено на 70%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев
 Търсене и осигуряване на средства за финансиране на дейността на БАД, извън отпуснатите от републиканския бюджет. Постоянни опити със слаб ефект! Изпълнено на 10%!

                                                                                                 Срок: постоянен
                                                                                                 Отговорник: д-р А. Стоев
 Преразпределение на извънбюджетните средства за реализирането на дейности по изпълнение на тази програма и утвърдени от УС на БАД. Няколко пъти финансираме наши мероприятия с пари от извънбюджетната ни сметка, но там имаме много малко постъпления (предимно от чл. внос) и това е неудачно. От миналата година започнахме постепенно да търсим пари за развиване на дейностите на БАД и на дружествата, чрез преразпределение на бюджетни средства - от държавната субсидия, като тенденцията трябва да бъде ежегодно все повече средства да се насочват от хранене към обучение ...! Изпълнено на 30%!

                                                                                                 Срок: ежегодно
                                               Отговорник: М. Пироева, д-р А. Стоев,счетоводител
 
През разглеждания период  (май 2007 – май 2012 г.) освен плануваните в Програмата дейности
БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  „ДИАБЕТ” (БАД)  организира   също :
 

1.      Среща с представителя на Международната Диабетна Федерация – Кристиян Андричук и постъпки за асоциирано членство в IDF.
2.      Първите Национални Спортни игри за хора с диабет (на 30.10.2010 г. в София). В тях взеха участие около 200 диабетици от цялата страна, които участваха в състезания по  - плуване, шахмат, дартс, тенис на маса и интензивно ходене на средна дистанция. Бяха раздадени много награди на участниците. Всички участници и гости останаха много доволни.
3.      „НОЕМВРИ - МЕСЕЦ  НА  ДИАБЕТА” – По повод Световния ден на ДИАБЕТА (14 ноември) през 2010 г. БАД (за първи път в България) организира цяла поредица от мероприятия, която привлече вниманието на обществеността към проблемите на хората с диабет и нуждата от тяхното ефективно решаване...Идеята на инициативите е през целия месец ноември да се провеждат събития в цялата страна, които да обръщат общественото внимание към проблема „ДИАБЕТ” ..! В програмата освен „Алея на Здравето” (съвместно с КЗЗ), Националните спортни игри за хора с диабет, Националната конференция за ДИАБЕТА в Бургас под мотото „Лекари,  пациенти  и  доброволци – обединени  срещу  диабета”, Синия кръг на надеждата в Бургас, Пресконференция на Българското Дружество по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, Кръглата маса по проблемите на съвременното лечение на диабета (на НАДД), осветяване в синьо на Народния театър (с „Марвена”),откриване на НОВ ЦЕНТЪР ЗА БРЕМЕННИ С ДИАБЕТ. (Там на бременните се осигурят БЕЗПЛАТНО инсулинови помпи за времето на бременността) и други... През целия месец Ноември - обучение на Галя Вутова в различни населени места  с членове на нашите организации в страната. Това бе финалният етап от провежданата вече три години в цялата страна програма за обучение по всички проблеми на диабета „Заедно срещу диабета!” Получихме ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО от Президента на Международната Диабетна Федерация (IDF) по повод Световния ден на диабета и богатата програма от мероприятията на БАД през „Месеца на диабета”. От пролетта на 2010 г. поддържаме активна кореспонденция с Европейския офис на IDF, благодарение на г-жа М. Викторова. Изпратен бе и богат снимков материал до IDF от мероприятията на БАД и нейните дружества в страната, част от които бе отразен в тяхното  месечно списание ...  В много дружества на БАД в страната бяха организирани редица местни мероприятия и инициативи по повод Месеца на ДИАБЕТА – в Сливен, Монтана, Септември, Дупница, Хасково, Сливница, Етрополе, Нова Загора, Долни Дъбник, Своге, Костенец, Троян и др....!
4.      През 2010 година по Програма (предложена от М. Пироева) започнахме изграждане на няколко Регионални Информационно-Консултативни Центъра на БАД – в София, Монтана, Видин, Плевен, Варна, Силистра, Сливен, Септември, Мездра... Те бяха обурудвани с необходимата офис-техника, телефон, интернет, а по-големите и с консултанти... През 2011 г. към тях бяха добавени Хасково, Пловдив, Русе... Така постепенно ще обхванем всички големи региони в страната.  В Регионалните ИКЦ от една страна диабетиците от региона ще могат да поставят всякакви свои въпроси и проблеми. Те ще се обобщават от БАД и ще се търси конкретен отговор или решение от компетентните държавни органи... От друга страна - там се провеждат изследвания и прегледи от гостуващи специалисти, консултации и обучение по всички теми на живота с диабет..! Тези ЦЕНТРОВЕ постепенно трябва да станат Регионални структури на Асоциацията, които да отговарят и реализират цялостната нейна политика в дадения регион, да изграждат НОВИ дружества и да подпомагат дейността на съществуващите...! С Новия устав очакваме много по-ефективно организационно укрепване на всички наши сдружения в страната и пълно партньорство и взаимодействие в тяхната дейност ...!
5.      За съжаление до скоро изоставахме с дружествата и структурите си в Югозападна България, но през миналата година се създадоха дружества в  Сливница, Кюстендил,  Годеч, Костинброд, Банкя, Мирково, Осиковица Брезник......    През тази година създадохме дружество и в Гоце Делчев, а нашият координатор в София работи за създаване на дружества и в Благоевград, Сандански, Петрич, Трън, Радомир и др..! Необходимо е да създадем диабетни сдружения в повечето общини в страната, за да обхванем всички българи с диабет...!
6.      През месец март 2011 г. бе проведен семинар за повишаване на компютърната и организационната квалификация на координаторите в РИКЦ със съдействието на доц. М. Брусева, фирма „РОШ”, Галя Вутова и др.
7.      През април 2011 г. бе проведен семинар за „Обучение на обучаващи” по проблемите на живота с диабет и ефективното му лечение - с помощта на Галя Вутова, ДКЦ „Св. Лука”, фирма „Ново-Нордиск” и др. Проведена бе и проверка (по график) на уменията на координаторите в РИКЦ да обучават хората с диабет от региона, по определени теми на диабета.
8.      През пролетта на 2011 г. бе проведена работна среща на проф. Дамянова, д-р Стоев и В. Томов с лекари от отдел „Лекарствена политика” на НЗОК за решаване на проблемите със самоконтрола на диабета и доплащането на лекарствата.
9.      През 2011 г. бяха внесени две наши Отворени писма до МС, НС, МЗ и Омбудсмана относно изпълнението на „Декларацията на Народното събрание на Република България по повод 14 ноември – Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България”  приета от 40-то Народно събрание на 14.11. 2008 година. За съжаление досега не сме получили адекватен отговор от нито една държавна институция, което означава, че вече близо четири години след приемането на тази изключително важна за нас Декларация на Парламента тя все още не се изпълнява от българските държавни институции..!
10.  По молба на МДФ през лятото на 2011 г. внесохме няколко писма за привличане на вниманието на Правителството към предстоящата през септември 2011 г.  в  Ню-Йорк Световна среща на върха (под егидата на ООН) за Незаразните болести, чиято Политическа декларация настоява всяко правителство да формира своя Национална политика за борба с диабета...
11.   На 12.11.2011 г. проведохме своето Тържествено събрание по случай 20 годишния юбилей от учредяването на БАД, на което получихме приветствия и поздравителни адреси от Премиера, от НСИХУ, от КЗЗ, от  Македонската диабетна асоциация и редица наши партньори... Бяха наградени най-активните дружества, организации, членове, симпатизанти и фирми... допринесли за подобряване на нашата дейност и издигане авторитета на организацията през тези 20 години.
12.  През ноември 2011 г. бе разкрито „Училище за здравословен начин на живот” към ДКЦ „Св. Ев. Лука - Диабетен център” с ръководител Галя Вутова, което е наш отличен партньор в диабетното образование.
13.  През декември 2011 г. БАД участва със собствен щанд наМеждународния конгрес на IDF в Дубай ибе приета за пълноправен член на МДФ. Създадени бяха контакти с няколко диабетни организации от Европа и Азия.
14.  През март 2012 г. участвахме в Кръгла маса за приложението на инсулинови помпи и глюкозни сензори в съвременното лечение при деца и бременни, организирана от сдружение „Усмихни се”, която излезе с Меморандум за постепенно въвеждане на реинбурсацията от НЗОК на част от консумативите за това лечение.
15.  На 24-25 март 2012 г. в Чепеларе бе проведен обучителен семинар с председателите на дружествата отЮжна България (РИКЦ „Септември”) на тема „Обучението не е елемент от лечението – а самото лечение.”  –  На всички семинари с председателите на диабетни дружества през тази година, освен планираните от съответните РИКЦ теми, заложихме няколко организационни лекции – за Програмата за дейност на БАД през 2012 г., за това как всички дружества да планират своята дейност, как да водят правилно своята документация, как да водят своята финансова отчетност, картотека, как да работят ефективно с координаторите в съответните РИКЦ, как и кога да проведат отчетните и отчетно-изборните си събрания и да излъчат свои представители за Отчетно-изборното събрание на БАД, как да предложат свои кандидати за НОВИЯ Управителен и/или Контролен съвет на БАД и др... Основната идея на тези лекции е от една страна да се оптимизира и уеднакви работата на всички диабетни дружества в страната, като се ползва положителния опит на най-ефективно работещите. От друга страна – да се създадат между тях много добри партньорски взаимоотношения  - за да работим ВСИЧКИ  ЗАЕДНО  за по-добрия живот, лечение, обучение, социални придобивки и реализация на хората с диабет в цялата страна...!!!
16.  На 31.03-01.04.2012 г. бе проведен обучителен семинар на тема „Обучение на обучаващи” за Югоизточна България,  както и някои партньорски на Бургас дружества от страната – в Нова Загора. На тях основният акцент бе ефективното лечение и грижи за Диабетното стъпало.
17.  На 21 април 2012 г. бе проведен обучителен семинар за дружествата от Северна България (РИКЦ „Плевен”) – в Плевен.  Той бе на тема „Съвременно лечение на диабета и организационни въпроси”.
18.  На 28 и 29 април 2012 г. в Сливен се проведе обучителен семинар за дружествата от този регион на тема „Заедно ще успеем”, където бяха проведени тренинги за колективни взаимоотношения и работа по проекти.
19.  На 12 май 2012 г. в Монтана се проведе обучителен семинар за дружествата от Северозападна България на тема „Новости в лечението на диабета и организационни въпроси”.     
20.  На 19 и 20 май в гр.Сливница се проведе обучителен семинар за дружествата от РИКЦ „София – област” с активното участие и на други наши дружества от страната – Бургас, Сливен и др....
 
        Накратко това е отчетът за работата на Българска Асоциация ДИАБЕТ през този мандат. Мисля, че свършихме голям обем работа, но има още много проблеми на хората с диабет, които трябва да намерят своето решение от Новото ръководство на БАД ...!   Вече повече от година Ви призовавахме (ако имате подходящи ИНТЕЛИГЕНТНИ, ЧЕСТНИ, ОПИТНИ и ЕНЕРГИЧНИ, МЛАДИ хора във Вашите организации) - да се кандидатират за членове на Управителния и Контролния съвет на БАД.  Получените документи бяха обработени от Комисията по предложенията. Ще помоля всеки кандидат (от включените в Списъка)  при представянето си да каже няколко думи за своето ОБРАЗОВАНИЕ, УМЕНИЯ, МОТИВИ ЗА РАБОТА....,  както и ПРИОРИТЕТИ за това какво трябва да прави Асоциацията ни за хората с диабет в България! Така всички ще си създадат по-обективно мнение за неговата кандидатура и ще гласуват по съвест.

БА Диабет във Фейсбук