• Дейност
 • Тържествено честване на 20 годишнината на БАД

Писмо на БАД до институциите за Дългосрочна национална стратегия за диабета в България

Относно: Разработване на Дългосрочна национална стратегия за превенция, диагноза, съвременно лечение, обучение, контрол и самоконтрол на захарния диабет и профилактика на усложненията в Република България, както и възстановяване на Експертния съвет по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ към МЗ.

Уважаеми дами и господа,
 
            БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ (БАД)  е единствената национално представена пациентска организация защитаваща правата и интересите на хората с диабет в България. Тя защитава правата на над 500 000 български диабетици и техните семействаНие настояваме за СПЕШНО организиране на  работна среща за дългосрочно решаване на проблемите на това пандемично социално-значимо заболяване.   Категорично настояваме и за възстановяване на Експертния съвет по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ към МЗ, като постоянно действащ консултативен орган за формиране и контролиране на държавната политика в областта на диабета и другите ендокринни заболявания.

І. ЦЕЛ

Целта на тази работна среща е събиране на становища и препоръки на лекари,  експерти, законодатели и пациенти с диабет за консенсусно изработване на Дългосрочна национална стратегия за превенция, диагноза, съвременно  лечение, обучение, контрол и самоконтрол на захарния диабет и профилактика на всички усложнения от заболяването, както и създаване на експертни групи за разработване на необходимите медицински, нормативни и финансови документи за ефективно реализиране на Декларацията на Народното събрание за подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България  от 14.11.2008 г.                  
 
            ІІ.  МОТИВИ
До настоящия момент в България не е приета Дългосрочна национална стратегия за справяне с диабетната пандемия. В областта на диабета (както и в цялата ни здравна система до момента) се работи ден за ден, без ясна визия, точни разчети и прогнози. Няма регистър на хората с диабет в страната, не се знае какви са реалните нужди от лечение и самоконтрол, разпространението на усложненията на заболяването. Ежегодно „на тъмно” се планират средства за лечение (близки до миналогодишните), които не се съобразяват с постоянно нарастващия брой на хората с диабет, с регистрирания през последните години БУМ на всички усложнения на заболяването, със срамното последно място на страната ни в Европа по отношение на качеството на диабетните грижи. От друга страна, всяка нова администрация започва да прави различни „реформи”, без да отчита натрупания до момента горчив опит, а често се тръгва и в напълно различна посока... Този дългогодишен хаос в здравеопазването е изгоден единствено за „търговците” на лекарства и здравни услуги, които системно и безпроблемно източват НЗОК и държавата!
          Считаме, че трябва да се сложи край на този хаос. Наложително е да се изработи Дългосрочна национална стратегия в областта на захарния диабет, която да се изпълнява от всички бъдещи правителства и да е подчинена на ефективната профилактика на диабета, на утвърдените европейски стандарти за лечение, обучение, контрол и самоконтрол на заболяването и своевременното откриване, проследяване, превенция и лечение на всички усложнения на диабета.
          Изработването на  Дългосрочна национална стратегия за диабета ще бъде важна стъпка на България за изпълнение препоръките  на Декларацията за захарен диабет, приета от Европейския парламент на 16 януари 2006 г. и на  Резолюцията на ООН от 20 декември 2006 г., които приканват всички държави членки да разработят национални политики за превенция и адекватно лечение на захарния диабет. Подобни препоръки се съдържат и в приетата Политическа декларация от срещата на върха в ООН по проблемите на хроничните неинфекциозни заболявания (захарният диабет е едно от основните сред тях), проведена през м. септември 2011 г. На 14 март 2012 г. Европейският парламент прие и Резолюция за нуждата от специална стратегия за справяне с растящия проблем ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, която да бъде целенасочена и да обхваща всички аспекти – профилактика, диагностика, мениджмънт, обучение и научни изследвания...
               
Ето част от текста на Декларацията на Българския Парламент от 14.11.2008 г.:   

 • Вниманието на европейската общност все повече се насочва към захарния диабет поради нарастващите темпове на разпространение на това социално-значимо заболяване.
 • Епидемията от диабет излага на голям риск икономическите системи на европейските страни и най-вече държавите членки от Източна Европа. (Според данни на Международната диабетна федерация от 2011г. диабетът засяга 9.2% от населението в България, като 40 % от тях не знаят, че имат заболяването.)
 • Захарният диабет заема едно от челните места в структурата на заболеваемостта и смъртността в нашата страна.
 • Захарният диабет може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и лечение; опитът на водещите страни показва, че ранната диагноза, ефективната профилактика и лечение на диабета и неговите усложнения, както и обучението на пациентите са от съществено значениеза ограничаване заболеваемостта, появата и развитието на усложнения, инвалидността и смъртността, което би довело до подобряване качеството на живот на хората с диабет.
 • Наложително е въвеждане на Национален регистър на пациентите със захарен диабет в България. 

 

 

ІІІ.  УЧАСТНИЦИ

Предлагаме Работната среща да бъде организирана от Комисията по Здравеопазване към Народното събрание и/или Министерство на здравеопазването, с участието на експерти и представители от Българска асоциация ДИАБЕТ, Национална асоциация на децата с диабет, Българско дружество по ендокринология, представители на НЗОК, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика и др.
 

ІV. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ -  24-29 септември 2012 година.

 

V.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1. Разработване на Дългосрочна национална стратегия (2012-2020 година) за превенция, диагноза, съвременно лечение, обучение, контрол и самоконтрол на захарния диабет и профилактика на усложненията от заболяването като важен елемент от изпълнението на Декларацията на НС от 14.11.2008 г., Резолюциите на ООН и Европейския парламент за диабета.
2. Създаване на експертна група за изграждане на Национален диабетен регистър, който ще даде точна информация за броя на хората с диабет в страната (според тип на диабета, начин на лечение, реални нужди от самоконтрол, вид и тежест на диабетни усложнения, възраст, пол, местоживеене...). Тази информация ще може да се използва рационално при вземането на ефективни управленски решения в областта на захарния диабет.
3.  Осигуряване на достъп до всички съвременни методи на лечение, контрол, самоконтрол и профилактика на диабета и свързаните с него усложнения – съвременни медикаменти, достатъчен брой средства за самоконтрол, инсулинови помпи и глюкозни сензори – при паценти, които имат медицински показания за тях, с цел постигане на оптимален контрол над заболяването.
4. Въвличане на пациентите в лечебния процес – с адекватно обучение, осигуряване на условия за структуриран самоконтрол, задължителен пакет профилактични изследвания, прегледи и ефективно партньорство с наблюдаващия диабетен екип.
 

Считаме, че България трябва активно да се включи в постигане на целите на Дългосрочната програма за борба с диабета, приети от Генералната асамблея на Международната Диабетна Федерация (IDF) през 2011 г.
 
      07.07.2012 г.                                                                               С уважение:   д-р А. Стоев (председател на БАД)  
        гр. София                                          
           
Писмото е изпратено до:  
 

 1. До Президента на Република България  -  Г-н Росен Плевнелиев
 2. До Министър-председателя на Република България  -  Г-н Бойко Борисов
 3. До Председателя на Комисията по здравеопазване  -  Д-р Даниела Дариткова
 4. До Министъра на здравеопазването  -  Г-жа Десислава Атанасова
 5. До Управителя на НЗОК  -  Д-р Пламен Цеков,                                                                       

 

БА Диабет във Фейсбук