• Дейност
  • Писмо за реимбурсация на сензорите в България
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НЗОК

Уважаеми д-р Цеков,

        Първо искам да Ви благодаря за направените от НЗОК промени в изискванията за лечение с аналогови инсулини, които ще облекчат достъпа до това ефективно лечение и ще съкратят значително времето за неговото своевременно започване! Благодаря Ви и за поетите от НЗОК ангажименти за решаване на основните проблеми със самоконтрола на диабета!.. Разчитаме, че през 2013 година ще бъдат осигурени достатъчно средства за систематично наблюдение, редовен самоконтрол и ефективно лечение и профилактика на хората с диабет в България!

         Наред с това продължаваме да настояваме за СПЕШНО решаване на останалите нерешени проблеми на хората с диабет, повдигнати в предишно наше писмо (с изх. № 31 / 14.06.2012 г.) чрез :

  1. Удължаване на срока за изписване на нов протокол на поне една година. Дори според нас НОВ протокол е нужен единствено при промяна на лечението, на полваните медикаменти и/или при корекция на тяхната дозировка. Това ще намали излишната бюрокрация и загуба на време за хилядите пациенти.
  2. Регламентиране на ЕДИННИ КРИТЕРИИ за промяна на лечението и за отпускане на НОВИ антидиабетни лекарства, на базата на утвърдените международни стандарти за лош гликемичен контрол - при гликиран хемоглобин над 7 %. При стойности над 7,5 – 8,0 % всички диабетни усложнения нарастват лавинообразно...
  3. Осигуряване на достатъчно средства за САМОКОНТРОЛ, съобразно нуждите на провежданото лечение и добро обучение на пациентите. Те са най-добрата гаранция за поддържането на добър гликемичен контрол (под 7%), постоянно оптимизиране на лечението и предпазване от всички усложнения на диабета, за които в момента НЗОК дава най-много пари!
  4. Осигуряване от НЗОК на Задължителен пакет от изследвания за диабета и всички установени диабетни усложнения, съобразно европейските стандарти за добра медицинска практика. Само така лечението ще започне навреме, за да бъде достатъчно ефективно. Това ще мотивира и пациентите за активно участие в лечебния процес.
  5. Провеждане на Работна експертна среща за разработване на Дългосрочна национална стратегия за превенция, диагноза, съвременно лечение, обучение, контрол и самоконтрол на захарния диабет и профилактика на усложненията в Република България през есента на тази година.

         Уважаеми д-р Цеков, продължаваме да се надяваме, че внедряването на тези наши конкретни предложения ще решат много от проблемите в лечението на диабета в България, ще го доближат до европейските препоръки и стандарти за диабетни грижи и ще спестят МНОГО средства на НЗОК..! Готови сме по всяко време на срещи с Ваши експерти и с експертите по ендокринология за изясняване на тези проблеми и пътищата за тяхното оптимално решаване, в изпълнение на Декларацията на НС в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България от 14.11.2008 година!15.08.2012 г.                                                                                                                                     С уважение: ........................................
гр. София                                                                                                                                             (д-р А. Стоев – председател на БАД)
 

БА Диабет във Фейсбук