• Дейност
  • Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“ в Народното събрание
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

         ”Българска Асоциация Диабет” (БАД) е сдружение с нестопанска цел регистрирано през 1990г. и от 2011 г. е пълноправен член на Международната Диабетна Федерация (IDF).
        С Решение №385 от 25.05.2009г. на МС на РБ, сдружението е признато за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ). Ние сме един от учредителите на Националната пациентска организация „Конфедерация за закрила на здравето“ (КЗЗ).

          В „Българска Асоциация Диабет”, членуват вече над 130  сдружения  на диабетно-болни със седалища в различни градове на територията  на Република България, които покриват над 35 % от общините.
 За дейността си сдружението разработва ежегодно свои годишни план - програми, в които залягат основните насоки и направления за осъществяване на  нашата дейност. Наша главна цел е: ДА ПРЕДПАЗИМ НАШИТЕ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ ДИАБЕТА, А ХОРАТА С ДИАБЕТ ДА ЖИВЕЯТ ПЪЛНОЦЕННО ВЪПРЕКИ ТАЗИ ДИАГНОЗА.  Те трябва да бъдат научени как да бъдат полезни на себе си и на обществото, като спазват основните правила за здравословен начин на живот, хранене и контрол на диабета - това, което зависи изцяло от тях. За тази кауза работят хиляди диабетици - членове на нашите дружества, които влагат цялата си енергия в полза на обществото.   Дейността на Асоциацията е  в обществена полза, като разходва имуществото си и работи за подобряване на условията на живот, труд и защитава правата на хората с диабет, които са над 500 000 души в страната, а още около 300 000 българи все още са недиагностицирани или с преддиабет.
Националният Координационен Център е с адрес гр. София, СО - район Средец, ж.к „Банишора”, ул.”Подполковник Калитин”,  бл. 20 – партера. Това е мястото за координация и  изпълнение на всички наши дейности, както и за срещи на диабетици от цялата страна и с управителните органи на регионалните ни сдружения.
От 2011г. към БАД заработиха активно шест основни Регионално Информационно - Консултативни Центъра (РИКЦ) в градовете Варна, Монтана, Плевен, Силистра, Сливен, Септември и София, като там работят диабетици на трудов или граждански договор. Създадени бяха и няколко помощни центъра – в Пловдив, Видин, Мездра и Русе. Всички те продължиха своята дейност и през 2012 г. Предстои разкриване на РИКЦ в Смолян и Хасково.  В Регионалните ИКЦ  диабетиците от региона поставят  своите въпроси и проблеми. Те  се обобщават и  се търсят конкретни отговори или решение от компетентните органи. С активната работа на координаторите в РИКЦ се провеждат прегледи от гостуващи специалисти, консултации и обучение по всички теми на живота с диабет, изграждат  се нови дружества и активно се подпомага дейността на съществуващите. В девет от РИКЦ със средства от държавният бюджет бяха осигурени интернет и телефон на стойност над 13 000 лв. Ефектът от  тази промяна  в структурата  на организацията е, че се централизират   проблемите на диабетиците и нарасна възможността да се търсят и намират най-добрите специалисти за консултация по поставените проблеми и задачи. Заздрави се връзката между ръководството и всички членове на БАД и се скъси пътя за обратна връзка и информиране за резултатите от нашите действия на всеки нуждаещ се от помощ  диабетик в страната...     
Една от основните наши задачи е да обучим  всеки диабетик сам да поддържа постоянно кръвната си захар в относително нормални граници, което най-сигурно ще го предпази от всички проблеми и усложнения на диабета и ще му осигури нормален живот.Със средства от държавния бюджет на диабетноболните през 2012 година са доставени информационни материали по въпроси свързани със спазването  на  хранителен  режим,  физическа   активност,  контролиране  и лечението на болестта ДИАБЕТ, както и абонамент за специализирания вестник „Клуб Д” на всички наши центрове на стойност 2452 лв.
През пролетта на 2012 г. бяха проведени редица регионални семинари на РИКЦ по проблемите на диабета и организацията в градовете:
1.                         Чепеларе – за Централна Южна България;
2.                         Сливен и Нова Загора – за Югоизточна България;
3.                         Монтана – за Северозападна България;
4.                         Плевен – за Централна Северна България;
5.                         Варна – за Североизточна България;
6.                         Сливница – за Югозападна България;
          На всички семинари с председателите на диабетни дружества заложихме няколко организационни лекции, като основната идея бе от една страна да се оптимизира и уеднакви работата на всички диабетни дружества в страната, а от друга – между тях да се създадат добри партньорски взаимоотношения. 
          През март 2012 г. участвахме в Кръгла маса за приложението на инсулинови помпи и глюкозни сензори в съвременното лечение при деца и бременни, която излезе с Меморандум за постепенно въвеждане на реинбурсацията от НЗОК на част от консумативите за това лечение.
 
            На 09.06.2012 г. се проведе Отчетно - изборно събрание на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ. Там бе отчетена дейността на БАД през целия петгодишен мандат и бяха избрани нови ръководни органи на БАД, които започнаха да работят за все по-голямо развиване и разнообразяване на дейността на сдружението. През месец септември към УС на БАД бяха избрани Комисии за работа по отделните направления от програмата за дейност, които постепенно разгръщат своята дейност… За първи път План - програмата на БАД за 2013 година, която след малко ще обсъдим, е подготвена на базата на тези планове..!
         Още през лятото на 2012 г. предложихме, с подкрепено от БДЕ, Националната Асоциация на Децата с Диабет и Републиканските ендокринолози писмо, да се организира Национална дискусия и да се приеме Дългосрочна национална стратегия за борба с диабета до 2020 година. Изработването на такава национална стратегия за превенция, диагноза, съвременно  лечение, обучение, контрол и самоконтрол на захарния диабет и профилактика на усложненията от заболяването ще бъде важна стъпка на България за изпълнение препоръките  на Декларацията за захарен диабет,приета от Европейския парламент на 16 януари 2006 г. и на  Резолюцията на ООН от 20 декември 2006 г., които приканват всички държави членки да разработят национални политики за превенция и адекватно лечение на захарния диабет. На тази база през 2008 г. Българският парламент също прие специална декларация за диабета, която до момента не се реализира изобщо…!Подобни препоръки се съдържат и в приетата и подписана от световните лидери Политическа декларация на срещата на върха в ООН по проблемите на хроничните неинфекциозни заболявания(захарният диабет е едно от основните), проведена през м. септември 2011.На 14 март 2012 г. Европейският парламент прие с огромно мнозинство Резолюция за нуждата от Специална стратегия за справяне с растящия проблем на ДИАБЕТА, която да бъде целенасочена и да обхваща всички аспекти – профилактика, диагностика, мениджмънт, обучение и научни изследвания...!  Като член на ЕС България е длъжна да се включи активно в този процес още днес! За съжаление МЗ не подходи сериозно към тези наши предложения и ги остави за по-нататък…!
         През годината бяха внесени няколко писма с конкретни искания и предложения за подобряване на лечението, обучението, профилактиката и самоконтрола на диабетиците и за облекчаване на бюрокрацията и достъпа до съвременно лечение на диабета. Успяхме да запазим облекчения достъп до инкреатиново лечение на пациентите с диабет – тип 2, което е голям успех!
         По наше ново настояване предстои през месец март да се проведе работна среща на наши представители, ендокринолози, експерти и ръководството на НЗОК, за търсене на възможности за решаване на поставените от БАД проблеми и предложения…!
 
         През 2012 г. с бюджетни средства по отделните пера бяха извършени следните основни дейности:
1. Реализирана беше изцяло програмата „Диетично хранене на социално - слаби диабетици”. Бяха раздадени 9160 пакета със седмични менюта на стойност 21.60 лв.  Храна получиха 5946 души от  над 38 населени места.
2. По програма  „Помощи от медикаменти, лекарства, помощни средства” след приключена процедура за избор на доставчици бяха закупени 3936 броя противогрипни ваксини и 542 опаковки „Ефералган с витамин С” и раздадени на членовете на диабетните дружества в страната. За офисите на регионалните центрове бяха закупени 29 опаковки Глюкоза, която да се ползва при изпадане в хипогликемия на някой посетител в центъра.
3. По програма „Изграждане и поддръжка на информационно -консултативни центрове в страната, информационна дейност, брошури, анкети и застъпнически програми”  бе извършено следното:
·       Ежедневно се поддържа и се обновява със статии, преводи, обучителни филми и публикации  информационния сайт на БАД.
·       Отпечатан  бе информационен календар на БАД за 2013 г.
·       Осигурен е абонамент за 2013 г. на вестник „Клуб Д“ за 824 души в страната.
·       По решение на УС бяха закупени 2 компютъра,  тонери и метални шкафове за регионалните центрове и централния офис.
·       Проведени са множество обучителни семинари по проблемите на Диабета и за по-ефективна дейност на регионалните центрове, както и няколко регионални семинара през годината.
·       Информационно - консултативните центрове в страната по места организираха  консултации с лекари – ендокринолози, диетинструктори, обучение по здравословен живот, хранене, самоконтрол и др. 
·       Бяха раздадени членски карти на всички дружества
           4. Изпълнява се програма „Поддръжка и подпомагане на национален клуб „Диабет” и регионалните консултативни центрове“, редовно се събира УС на асоциация „Диабет”, поддържа се постоянна връзка с всички дружества в страната, участва се в работата на пациентските организации – Конфедерация за закрила на здравето и в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Там получихме подкрепата на всички останали организации на нашето предложение за издаване на Пожизнен ТЕЛК за нелечимите заболявания с множество увреждания, каквото е диабета, но за съжаление то не бе прието от министър Т. Младенов и дискусията бе отложена... 
         
          В навечерието на 14 ноември – Световният ден на диабета, БА Диабет отново проведе цяла програма от мероприятия под мотото „Ноември – месец на диабета”. Идеята на инициативите бе отново през целия месец ноември да се случват събития, които да обръщат общественото внимание към проблема „ДИАБЕТ”. Акцент тази година бе отслужения Молебен за здраве на диабетиците в България в църквата „Св. София – Премъдрост Божия“ и мероприятията в редица други градове в страната – Плевен, Варна и др. Участвахме в редица предавания и интервюта в медиите, където бяха предложени наши идеи и възможности за решаване на основните проблеми на хората с диабет в България. Внесохме редица писма и предложения в НЗОК, МЗ, КЗ към НС и др… за подобряване на диабетната профилактика, лечение, обучение, самоконтрол, превенция на множеството диабетни усложнения, водещи до ранна инвалидизация на хиляди хора в най-работоспособната им възраст. Във всички дружества в страната бяха проведени тържествени събрания и кръгли маси с участие по места на народни представители, кметове, общински съветници, лекари и други гости. По повод Деня на ДИАБЕТА – 14 ноември бе проведен и Национален семинар с председателите на диабетните дружества в страната по теми - „Практически проблеми при лечението на диабета“, „ЖИВЕЙ АКТИВНО с ДИАБЕТ”, Начини за разрешаване на проблеми в общуването”, „Диабетно стъпало при хората с диабет” и др... Това наше мероприятие бе отразено в месечното списание на IDF – Europa.
             Като пълноправен член на IDF, през тази година взехме участие в Международната среща на IDF-Европа в Копенхаген, където бяха набелязани общи мерки на европейските страни за борба с Диабета. Наши представители взеха участие и в Конгреса на Европейския клон на IDFв Лисабон, където бе избрано ново ръководство и бе приета обща стратегия за дейност на диабетните организации от Европа  до 2020 година.        
 
           През своята вече над двадесет и две годишна дейност БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ  се наложи със своя опит и действеност, както сред хората с диабет, така и сред останалите организации на хронично-болните..!
          Целта на сдружението е да бъде активен посредник между диабетиците в България и компетентните органи на държавната и местната власт,  да защитава здравните и човешките права на хората с диабет, да обучава всички как да живеят правилно, как да контролират ефективно своето заболяване и как да се предпазват от инвалидизиращите диабетни усложнения... Надяваме се (с помощта на държавата) да научим всички българи да живеят и се хранят здравословно, като превенция срещу нарастващата  Диабетна пандемия...
           Надяваме се, че активната дейност на „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” ще съдейства на българската държава за ограничаване на негативните последици от недобре работещата и лошо финансирана здравна система в страната, от липсата на ефективна система за качествено обучение на диабетиците, от липсата на системен ефективен контрол и вторична профилактика на диабетните усложнения, от социалната изолация и неравностойното положение, в което изпаднаха хиляди хронично-болни български граждани...! 
           Като коректен партньор на държавата се надяваме, че нашите активни усилия  ще съдействат за подобряване на социалната интеграция, качеството на живот, обучението, самоконтрола и лечението на хората с диабет  в България...!
 
 

 

БА Диабет във Фейсбук