• Дейност
 • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО В БАД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на БАД за 2012 година

  I. Разходи по държавната субсидия:
 
През периода 01.01.2012 до 31.12.2012 са постъпили приходи по банкова сметка 353 000лв., които изцяло са субсидия от бюджета на страната.

Направени са разходи в размер на 349 050 лв. Те са разпределени по следните пера:
 
1.     По направление „Диетично хранене на социално - слаби диабетици” от общата сума на годишната субсидия са усвоени  203 105 лв.  - за доставка на храна и контрол върху доставката и 11 895 лв. - за възнаграждение на координатор - хранене.
 
2.     По направлениe „Помощ от диетични храни и медикаменти”,  са усвоени 30 996лв. Закупени са ваксини Ваксигрип, Еферелган с витамин С и глюкоза. Всички са раздадени на Регионалните центрове, а те на членовете на дружествата.
 
3.     По направление „Изграждане и поддръжка на Информационно- консултативни центрове  в София и страната, информационна дейност, брошури, анкети и застъпнически програми и др.”  са усвоени 38 054лв. Разходите са за проведени  обучителни  семинари:

 • Проведен е един обучителен семинар на тема „Обучението за лечение е самото лечение”. На него са участвали 40 членове на диабетните дружества от Южна България.
 • Проведени са обучителни семинари по проблемите на ДИАБЕТА в Нова Загора, Сливница, Монтана, Сливен, София, Плевен и Смолян с участието на над 300 членове  на  диабетни дружества от посочените населени места – през второто тримесечие. 
 • Проведени са обучителни семинари по проблемите на ДИАБЕТА в четири Регионални центъра – през третото тримесечие.

Постоянно се актуализира и обогатява информацията (на български и на английски език) на нашия информационен сайт - www.badiabet.com .
Асоциацията заплаща от бюджета си консумативите на 6-те Регионални Информационно – консултативни центрове (РИКЦ) от това перо.
Осигурен е абонамент за вестник „Клуб Д“  за 824 членове от диабетните дружества в страната на стойност 2452 лева. Закупени са метални шкафове и компютърна техника за Регионалните Информационно-Консултативни Центрове.
Успешно функционират 6 основни и още 4 помощни Регионални Информационно - Консултативни Центрове (РИКЦ)  в страната.
 
4.     По направление „Поддръжка и подпомагане национален клуб ДИАБЕТ и на клубовете в страната,  включително възнаграждение на технически сътрудник и координатори на информационно - консултативни центрове” са усвоени 65 000 лв. От тях 10 845 лв. са за възнаграждения на офис - сътрудник. Общо за възнаграждения по  трудови и граждански договори  на координаторите в РИКЦ за изразходвани  22 174лв., 668лв. са за ел. енергия, 1233 лв. са платени за топлоенергия, а начислените по това перо са 3625 лв., 5763 лв. за счетоводни услуги, 306 лв. СОД, 4631 лв. са разходите за командировки на членовете на УС, 13028,62лв. са плащания към БТК за мобилни, стационарни телефони и интернет на офиса, РИКЦ и Управителния съвет, 609 лв. са плащания към МТЕЛ, 490 лв. карти градски транспорт, останалите са: хонорари за сътрудници обслужвали дейността на клуба – 1848 лв., канцеларски материали 471,04 лв.,  за мероприятия на Асоциацията, банкови такси 673,88 лв. и останалите са за други по –дребни разходи...

Към 31.12.2012 г. не са усвоени от направление „Изграждане и поддръжка на информационно консултативни центрове  в София и страната, информационна дейност, брошури, анкети и застъпнически програми и др.”  3946 лв. Същевременно Асоциацията има неизплатени задължения към Топлофикация - София в размер на 2354 лв., които ще бъдат оспорвани, тъй като са за помещения, които не са ползвани от организацията.
 
           

Наличност към 31.12.2012г. :
На каса                              -                             2080,37 лв.
Наличност по сметка    -                             2007,47 лв.

           
 
 
II .Разходи и приходи извън субсидията:
 
Наличност по сметка в началото на годината -
Наличност по каса                        -     909,70 лв.
Наличност по банкова сметка  - 19449,23 лв.
 
За 2012 г. БАД е получила като ПРИХОДИ:

 • Дарения  10 000 лв. (От тях 2000 лв. от „АСТРА ЗЕНЕКА“ за семинар в Сливница, 4000 лв. „НОВО НОРДИСК“ за Деня на Диабета, 4000 лв. от  „Либърти фууд“.)
 • Приходи от членски внос 1762 лв. и 30 ст.
 • Други приходи 629 лв., които са от продажба на тръжна документация и от възстановена сума от МДА за командировка.

РАЗХОДИ:

 • 4000 лв. мероприятие за Деня на Диабета.
 • Командировки – 2202 лв.
 • Разходи за данъци и такси за помещенията на Асоциацията – 5832 лв.
 • Други разходи – 660 лв.

 

 
В края на годината наличност :
                На каса                                                          -    3122,89 лв.
                Наличност по банка                                  -   10669,56 лв.


 
БА Диабет във Фейсбук