• Дейност
  • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВАКСИНИ - по Програмата на БАД за ваксиниране срещу грип - 2013

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВАКСИНИ - по Програмата на БАД за ваксиниране срещу грип - 2013

УКАЗАНИЯ 
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана (по реда на глава осем „а“ от ЗОП)
За „Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно - болните  в  Р.  България”

 
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
           
            Предмет на настоящата покана е „Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите диабетно болните на територията на Р България”,   за чието изпълнение  е отпусната целева помощ от Републиканския бюджет.
 
Противогрипната ваксина е предназначена за възрастни хора  /над 18 годишна възраст/ с диабет.
  
Предложените ваксини трябва да съдържат очакваните щамове грипни вируси за предстоящия грипен  сезон 2013/2014 г., със срок на годност не по-малък от 70% от общия срок на годност до момента на доставката. Предлагат се само продукти, които имат разрешение за употреба в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата. Ваксините се транспортират и съхраняват при хладилни условия съгласно указанията на производителя.
 

2. СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 
            Общата стойност на доставката е до  35417  /тридесет и пет хиляди четиристотин и седемнадесет / лв. без ДДС.
В предлаганата цена за противогрипни ваксини следва да бъдат включени всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка до краен получател /включително и транспортни разходи до диабетно-болните, членуващи в дружествата с нестопанска цел – членове на БАД.
 
Плащането на противогрипните ваксини  се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и надлежно съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път, по сметка на изпълнителя при следните условия: до четиринадесет календарни дни след доставката и представяне на документите по предходното изречение.
 
3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
  Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника (или от упълномощен от него представител) лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Пликът съдържа минимум следните документи:
1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - подава се от Участника, всеки член  в обединението  и подизпълнителя. Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен  на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност.
2.Разрешение за употреба на продуктите в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата.
3. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета, Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ;
4.Декларация по чл.47, ал.1, т.1  от ЗОП  - Приложение № 1.
5.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 2.
6.Декларация за приемане условията на Договора - Приложение № 3
При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (забележка: в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение).
7.Техническо предложение - Приложение № 4;
8.Ценова оферта - Приложение № 5;
9.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
            Всички  документи представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат.
 

4. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
            - 90 календарни от крайния срок за получаване на офертите.
 
5. СРОК  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
Периодът на изпълнение на договора е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Доставките се извършват в срок до 5 работни дни след направена писмена заявка от страна на Възложителя.
 
6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
Доставките ще се осъществяват на територията на Р.България в седалищата на дружествата с нестопанска цел – членове на БАД.
 
7. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
 
Най – ниска цена.
 
 
8. ПРИЕМАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.
2. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
3.Длъжностните лица, определени от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, започват работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
4. Длъжностните лица разглеждат документите за съответствие с критериите за избор на изпълнител, поставени от възложителя.
5. Когато установят липса на документи и/или несъответствия с критериите за избор на изпълнител или с други изисквания на възложителя, длъжностните лица отстраняват съответния участник.
6. Длъжностните лица при необходимост могат по всяко време:
- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
7.Длъжностните лица предлагат за отстраняване участник:
- който не е представил някой от необходимите документи;
- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
- за когото по реда на т. 6 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието с обявените от възложителя критерии за подбор.
8. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 7 - дневен срок от настъпването им.
9. Когато предложената от кандидата цена е с повече от 20% по-ниска от средната стойност на предложенията на останалите участници, кандидатът следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуването. Длъжностните лица определят разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
10. Длъжностните лица могат да приемат писмената обосновка по т. 9 и да не предложат за
 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.
11. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или длъжностните лица преценят, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника за отстраняване.
12. Когато се установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
13. Длъжностните лица класират допуснатите участници в съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия и по критерия „най-ниска цена”.
14. Длъжностните лица провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако най-ниска цена се предлага в две или повече оферти.
15. Длъжностните лица съставят протокол за разглеждането и класирането на офертите.
16. Протоколът се подписва от всички длъжностни лица и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
17. Длъжностните лица приключват своята работа с приемане на протокола от възложителя.

9.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА - СРОК, МЯСТО И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
 Офертатасе изготвя на български език съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител.
Всеки участник може да представи само една оферта без варианти.
Оферираната цена следва да бъде в български лева.
Представянето на офертата означава, че участникът приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация.
 
            Срок и място: Офертата се представя запечатана в непрозрачен плик в срок до 16,00 часа на 10.10.2013г.в седалището на Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация диабет”, гр. София,СО-район „Средец", ж.к.„Банишора",ул. „Подполковни Калитин“бл.20.
            Начин: Документите задължително подредени се запечатват в непрозрачен плик, върху който се изписва предмета на процедурата:
            „Доставка на противогрипни ваксини загрипен сезон 2013/2014 г. за нуждите диабетно болните  на територията на Р България”, както и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
 
10. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА
            Договор за изпълнение се подписва с класирания на първо място. При сключване на договора, определеният за изпълнител следва да представи, документ издаден от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Декларация по чл.47, ал.1, т.1  от ЗОП  - Приложение № 1.
2.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 2.
3.Декларация за приемане условията на Договора - Приложение № 3
6.Техническо предложение - Приложение № 4;
7.Ценова оферта - Приложение № 5;
8.Проект на договор- Приложение № 6;
9. Указания за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана(по реда на глава осем „а“ от ЗОП).

 
 
Приложение № 1
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 
Долуподписаният(ата) ______________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ______________________ г. от ____________________________, в качеството ми на ______________________________________________ (посочете длъжността) на _____________________________________________ (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК (БУЛСТАТ) ______________- участник в обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно болнитена територията РБългария“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
 Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
 
1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната  система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
2. подкуп по чл. 301 – 307 от НК;
3. участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от НК;
4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в настоящата декларация.
 
 
.........................................                                                                                    ........................................
 
Дата                                                                               Декларатор
 
 
 
Декларацията се подава:
 
1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
 
 
 
Приложение № 2
 
Декларация  
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният(ата) _____________________________________________________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ______________________ г. от ____________________________, в качеството ми на ______________________________________________ (посочете длъжността) на _____________________________________________ (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК (БУЛСТАТ) ______________- участник в обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, с предмет „Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно болнитена територията РБългария“
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор/представляваното от мен лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 
За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
гр. ………………….             ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………
 
  
 
 
Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
При същите условия декларацията се подписва от всеки подизпълнител, а когато участникът е обединение, който не е юридическо лице – от всеки член на обединението.
 
 
 
Приложение № 3
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане на условията в проекта на договор
 
(чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП)
 
 
Подписаният (-ната)............................................................................, с лична карта №...................., издадена на ................................ от ................................, в качеството ми на ...............................................................................
               (длъжност в съответния управителен орган на участника и точното наименование на този орган)
на .........................................................................................................................................,
                                                              (наименование на участника)
ЕИК: ..................., със седалище и адрес на управление: ......................................................, участник във възлагане по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки за: „Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно болните на територията на Р България”.
 
 
 
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
 
 
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.
 
 
 
 
Дата: ....................2013 г.                                              Декларатор: ........................
                                                                                                                     (подпис)                                                                                                                                    
 
Забележка: За участник юридическо лице настоящата декларация се попълва задължително от лицата,, които представляват участника
 Приложение № 4
 
 
 
Участник: ………………………………………………………….......................................................................
Седалище и адрес на управление: ….................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: …………...................................……………………………..………………..……
тел…………………..…   /факс…………………….…./ email ……………………………..………………..…
ЕИК / БУЛСТАТ ……………...............................................................................................................................
 
 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в процедура за възлагане чрез публична покана на доставка с предмет:
 
„Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно болните на територията на Р. България”
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
               Представяме Ви техническа оферта за извършване на доставка „Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно болните на територията на Р България”.      Декларираме, че сме се запознали с поканата за участие и условията за участие в обявената от Вас покана. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
            Поемаме ангажимент да извършим доставка на всички заявени от Възложителя ваксини до адреситите, посочени в заявката на Възложителя.
Декларираме,че предложените ваксини са със срок на годност не по-малък от 70% от общия срок на годност до момента на доставката.
            Запознати сме с проекта на договор и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор.
            Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни, след крайния срок за представяне на оферти.
 
 
            ПОДПИС и ПЕЧАТ:
            __________________________ (име и фамилия)
            __________________________ (длъжност на представляващия дружеството)
 
            Дата: ………………….
 
 

Приложение № 5
 
 
Участник: ………………………………………………………….......................................................................
Седалище и адрес на управление: ….................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: …………...................................……………………………..………………..……
тел…………………..…   /факс…………………….…./ email ……………………………..………………..…
ЕИК / БУЛСТАТ ……………...............................................................................................................................
 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА
в процедура за възлагане чрез публична покана на доставка с предмет:
 
„Доставка на противогрипни ваксини загрипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно болните  на територията на Р. България”
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
            Представяме Ви ценово предложение за извършване на Доставка на противогрипни ваксини загрипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на диабетно болните на територията на Р България.
1. Предлаганата от Нас цена за изпълнение предмета на поканата, в съответствие с условията на настоящата процедура, в лева е както следва:
 
 

Вид на доставката Търговско наименование Единична цена без ДДС за един брой Единична цена с ДДС за един брой
1 Противогрипна ваксина      
 

 
Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, направени от участника за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.
           
 
2.Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на постъпване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
 
            3. Начин на плащане …………………………………………………………………………
Обслужваща банка: …………………………………..………………………………………
BIC:……………………...…………………………………..…………………………………
IBAN: ………………….............................................................................................................
 
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
 
 
            ПОДПИС и ПЕЧАТ:
            __________________________ (име и фамилия)
            __________________________ (длъжност на представляващия дружеството)
            Дата: ………………….
  
ПРОЕКТ  НА  ДОГОВОР
 
            Днес, …………..2013 година, в гр. София  между:
 
1.     Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет", БУЛСТАТ 121462057, дан.№1220004291. със седалище и адрес на управление гр.София, СО-район „Сердика", ж,к.Банишора бл.20, представлявано от Председателя на УС ..............................., наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
 
            И
 

  1. ……………………………., с адрес или седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………, ЕИК ……… ……………………………., представлявано от ……………………………- ……….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

 
            определен за изпълнител с Протокол от ..……….2013 г., утвърден на основание чл. 101г ал. 3 от ЗОП от Председателя на БАД, след проведена процедура по реда на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП при условията на глава Осма „А” от ЗОП, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:
 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
            1.1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите на социално слабите диабетици на територията на Р България.
 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
            2.1. Общата цена по договора е в размер до 35417  /тридесет и пет хиляди четиристотин и седемнадесет / лв. без ДДС  и  до 42 500 /четиридесет и две хиляди и петстотин/ лева  с включен ДДС
            2.2. Цената за един брой противогрипна ваксина е в размер на ................................ /словом.................../ лез ДДС и  ................ /словом .................../ лева в съответствие с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 2, неразделна част от договора.
 
            2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2 т.1.и т. 2. по банков път в български лева, по банковата сметка на Изпълнителя:
            Банкa: …………..
            IBAN: ……………………..
            BIC :…………………………., по следния начин:
            а) Авансово плащане не се дължи.
            б) Плащанията завсяка отделна изпълнена доставка се извършват в срок до 14(четиринадесет) календарнидни след  подписване на приемо- предавателен протокол и срещу представена фактура.
 
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.
            3.1. Срокът за изпълнение на договора е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.
            3.2. Доставките се извършват в срок до 5 работни дни след направена писмена заявка от страна на Възложителя.
 
            3.3. Доставките ще се осъществяват на територията на РБългария в седалищата на дружествата с нестопанска цел – членове на БАД, съобразно предварителната заявлка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
            3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на свой риск и отговорност.
 
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
            4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
            а) да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, в съответствие с техническото задание, с техническата и ценова оферта по обществената поръчка;
            б) да доставя ваксините съгласно нормативните изисквания за качество;
            в) да достави ваксините със собствен или нает транспорт, който да отговаря на съответните изисквания за превозването им.
            г) да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за количество и качество на доставените ваксини.
            д) без изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката;
           
            4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
            а) при точно изпълнение на доставката да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените в договора срокове и условия;
            б) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на доставката.
 
            4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
            а) да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;
            б) да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;
            в) да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация;
 
            4.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
            а) да оказва текущ контрол и да дава задължителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при изпълнение на договора;
            б) да не приема некачествени продукти;
            в) да не приеме доставката при съществени отклонения в нея;
            г) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;
 
V. РЕКЛАМАЦИИ
            5.1. Рекламации, отнасящи се до количество, се предявяват в момента на получаване на стоката. При установяване на разлики в количеството се съставя двустранно подписан протокол.
            5.2. Рекламации, отнасящи се до качеството, могат да бъдат предявени в 7 дневен срок от датата на доставката и приемо-предавателния протокол.
            5.3 При доставка на некачествен продукт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го заменя за своя сметка.
 
 
VІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
            6.1. При несъответствия между заявката и доставката, установено по реда на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни точно заявката в тридневен срок и за своя сметка.
            6.2. При забавяне на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2% /две на сто/ от стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10% /десет на сто/ от тази стойност.
            6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за забавено плащане.
 
 
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
            7.1. Договорът се прекратява или разваля:
            1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
            2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
            3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на процедурата, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
            4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно със 7 - дневно писмено предизвестие по реда и при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.;
            5. с окончателното му изпълнениe и представяне на окончателен приемо-предавателен протокол
            6. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не носи отговорност.
            7. В случай, че за някоя от страните по договора настъпи обективна невъзможност за изпълнение, същата следва да уведоми писмено другата страна в тридневен срок от възникването на това обстоятелство.
 
 
VIII. OБЩИ УСЛОВИЯ
            8.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
            8.2.Страните уреждат споровете помежду си по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато такова, спорът се отнася за решаване пред съда съгласно действащото законодателство.
            8.3.Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефоните или останалите координати за контакт, или банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна.
            8.4. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при и по повод изпълнението на този договор.
            8.5. Настоящият договор се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
           
            Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
            Приложение № 2 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
            Документите представени от изпълнителя по ЗОП, като условие за сключване на договор.
           
 
 
            ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                                                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 


 BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Българска асоциация диабет”, ж.к. „Банишора", ул. "Подполковник Калитин", блок 20, За: Светлана Алексиева, Р България 1233, София, Тел.: 089 3624142, E-mail: badiabet@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. badiabet.com.
Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com/index.php/bg/2011-11-02-11-34-57/247--------------2013-.
 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите диабетно болните на територията на Р България”,
 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
33651660
Описание:
Противогрипни ваксини 
 
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Общата стойност на доставката е до 35417 /тридесет и пет хиляди четиристотин и седемнадесет / лв. без ДДС
 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
35417 BGN
 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Р България
 
NUTS:
BG
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставка на противогрипни ваксини за грипен сезон 2013/2014 г. за нуждите диабетно болните на територията на Р България ще се извърши за срок от 30 дни от сключване на договора.Предложените ваксини трябва да съдържат очакваните щамове грипни вируси за предстоящия грипен сезон 2013/2014 г., със срок на годност не по-малък от 70% от общия срок на годност до момента на доставката. Предлагат се само продукти, които имат разрешение за употреба в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата. Ваксините се транспортират и съхраняват при хладилни условия съгласно указанията на производителя. Кандидатите следва Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава . В предлаганата цена за противогрипни ваксини следва да бъдат включени всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка до краен получател /включително и транспортни разходи до диабетно болните, членуващи в дружествата с нестопанска цел – членове на БАД. Срок на валидност на офертите следва да е 90 календарни от крайния срок за получаване на офертите. Не се допускат варианти. Необходими документи: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя. Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност. 2. Разрешение за употреба на продуктите в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата. 3. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета, Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ; 4.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение № 1 от документацията 5. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията 6. Декларация за приемане условията на Договора - Приложение № 3 от документацията При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (забележка: в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение). 7. Техническо предложение - Приложение № 4 от документацията 8. Ценова оферта - Приложение № 5 от документацията 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
10/10/2013 16:00
 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
10/10/2013
 

БА Диабет във Фейсбук