• Дейност
ПРЕДЛОЖЕНИЕ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ за допълнения към
Националната здравна стратегия (2014 – 2020 година).


Уважаема г-жо Министър,
           БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ (БАД), като единствената Национално представена организация на над 500 000 хора с диабет в страната и още около 300 000 хора с недиагностициран диабет и техните семейства подкрепя заложените политики в Проекта за Национална ЗДРАВНА стратегия (2014 – 2020 г.). Дългосрочното планиране и залагането на стратегически цели, които трябва да следва всяко българско правителство е задължително условие за успех на нашата здравна политика! БАД предлага следните идеи, които според нас ще са полезни за противодействие на регистрираната в цял свят и у нас Диабетната пандемия:
 1. ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ да се въведе от МОМН като задължителен учебен предмет (с разработено от лекари и педагози и съобразено със спецификата на всяка конкретна възраст от яслата, детската градина, училището и ВУЗ-а) подходящо учебно съдържание. Чрез него децата от най-ранна възраст да се обучават и възпитават в здравословен начин на живот и хранене, което ще ги предпази от затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови и други социално-значими хронични заболявания.
2. Да се увеличат възможностите и формите за достъпно спортуване и двигателна активност във всички сфери на живота и за всички възрастови групи.
3. Да се формират и утвърдят от обществото, политиците и медиите НОВИ ценностни модели за подражание – „КАЛОКАГАТИЯ(стремеж към физическа и духовна красота) – атлетична фигура, висок интелект и безукорен морал! Това да стане стремеж за подражание на всички млади хора, за разлика от сегашния образец за подражание - на дебелите и ниско интелигентни субекти, който умишлено ни бе наложен през годините на прехода.
4. Спешно приемане на Национална програма за борба с ДИАБЕТА и създаване на Национален диабетен регистър, който ще позволи ефективно планиране на разходите за лечение на диабета и всички негови усложнения.
5. Да се забрани рекламирането на НЕЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ И СТОКИ, които изкушават особено децата и младото поколение и формират вредни хранителни навици за цял живот.
6. Бързо да се въвеждат всички европейски ДОБРИ МЕДИЦИНСКИ ПРАКТИКИ, доказали своята полезност и в нашето здравеопазване.
7. Като продължаване на идеята за „Здравни центрове“ от Проекта настояваме за създаване и постепенно разширяване на мрежа от „Диабетни центрове“ в страната - за комплексно наблюдение, лечение и обучение на хората с диабет, от екип от специалисти по ендокринология и всички диабетни увреждания.

Всички тези предложения са в унисон с приетата на 14.11.2008 г. Декларация на Народното събрание в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България, Резолюцията на Европейския парламент относно позицията и ангажимента на Европейския съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания и приетата през тази година и Декларацията на ЕК за равнопоставеност и еднакъв достъп до медикаменти, медицински устройства и консумативи за всички пациенти с диабет – граждани на европейските страни.

Разчитаме, че тези наши предложения ще бъдат включени в Проекта и ще допринесат за своевременно ефективно ограничаване на Диабетната пандемия, която (по данни на СЗО) се очаква да доведе до два пъти повече диабетици до 2025 г. в света и до „фалиране“ на здравните бюджети на редица държави в света!
Прилагаме и наши конкретни предложения и допълнения към конкретните текстове на Проекта в PDF – файл.


22.08.2013 г.                                                                                                                  С уважение: ………………………….
Гр. София                                                                                                                         (д-р Адриан Стоев – председател на БАД)
 
БА Диабет във Фейсбук