ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО
СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ “  
ПРЕЗ 2014 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ
Номер: 36 от 30.05.2014 г. 
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност "Българска асоциация Диабет",
СО-район „Средец", ж.к. „Банишора", ул. "Подполковник Калитин", бл.20, За: Светлана Илиева Алексиева, Република
България 1233, София, Тел.: 02 9310779, E-mail: 
badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175
Място/места за контакт: 089 3624142
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 
www.badiabet.com..
Адрес на профила на купувача: 
http://www.badiabet.com/2011-11-02-11-34-57/269--2014-.html.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Социална закрила
 
В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
«Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици».
II.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици в страната по населени места,
съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет хренителни продукти за един
социално-слаб диабетик, включващ следните хранителни продукти:Пиле (замразено) 2 бр. - общо тегло на
пилетата - 2 600 гр.; Риба – скумрия (консерва) 1бр. - 160 гр.; Риба – тон (консерва)- 1бр. - 185 гр.; Ориз -
дългозърнест -1 пакет - 800 гр; Пакет канела- 8бр. - 80 гр.; Зелен фасул (консерва)-1 бр.- 680гр. ; Лютеница
(консерва)-1бр. - 330 гр. Грах (консерва) - 1 бр.- 820 гр.; Краве сирене от мляко - 1 бр.- 250гр.; Извара от краве
мляко - 1- бр.- 300 гр.; Кашкавал от краве мляко- 1 бр.- 200 гр.; Маслини-1бр. пакет- 400 гр.; Ябълки - 1 кг.;
Олио - 1 литър пл. бутилка
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
15800000
Описание:
Различни хранителни продукти 
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
 
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 01 от 13.05.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя
28/13.05.2014
Година и номер на документа:
2014-603329
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 853-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
603329
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
13.05.2014 г. 
 
ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
С писмо вх. № 33/23.05.2014 г на основание чл. 27а, ал. 2 от ЗОП до Възложителя е отправено
предложение за промяна в публикуваното обявлението за участие в откритата с Решение №
28/13.05.2014 г.На Председателя на УС на БАД, процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици
и след Решение №1 на УС, взето с Протокол № 4 от 28.05.2014 г. за утвърждаване на предложените
промени, с Решение за промяна, изх. № 35/28.05.2014г., издадено на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП,
с цел осигуряване законосъобразност на процедурата за възлагане на обществена, Възложителя е
извършил промяна в обявлението, изразяващи се в промяна в минималните изисквания за доказване
на икономически и финансови възможности на кандидатите и тъй като извършените промени засягат
критарий за подбор с решението е определен и нов срок за получаване на оферти в съответствие с
чл. 27а, ал. 5 от ЗОП. След публикуване на Решението по чл.27а, ал. 3 от ЗОП, при прегледа на
обявеното вече Решение, е установено, че в същото е допуснат пропуск, който към настоящия момент
не би могъл да бъде отстранен, без това да промени условията, при които е обявена поръчката, а
именно: пропуск да се създаде и генерира ново поле и да се генерира новата дата за отваряне на
офертите на участниците, съобразена с удължения срок за получаване на оферти, съгласно чл. 27а,
ал. 5 от ЗОП. Съгласно публикуваното вече Решение, изх. № 35 от 28.05.2014 г., новоопределеният
срок за получаване на оферти за участие е до 16.00 часа на 26.06.2014 г., докато датата за отваряне
на оферти съгласно обявлението е 13.06.2014 г. Последната дата се явяване невъзможна, тъй
като предшества датата, до която могат да се подават оферти. Посочването на дата за отваряне на
офертите е съществено обстоятелство и е част от минималното съдържание, което следва да включва
обявлението за възлагане на обществена поръчка. Към настоящия момент поправката на тази
техническа грешка е невъзможна, тъй като Възложителят вече е упражнил правото си да издаде
решение на основани чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, което право е предоставено еднократно от закона
и липсва друга разписана процедура в Закона за обществените поръчки, която да регламентира
отстраняване на този порок. Към настоящия момент гореустановеният порок при откриването и
провеждането на процедурата не може да бъде отстранен по никакъв начин, практически е
невъзможно отстраняването на тази грешка. Установеният порок се явява съществен, тъй като
единственият законосъобразен и регламентиран в ЗОП начин за оповестяване на датата за
отваряне на офертите е чрез публикация в РОП, като всички други възможности / в сайта на БАД,
публичен печат и т. н./ са допустими след обявяване на информацията подлежаща на оповестяване
в РОП, като не се допуска несъответствие между обявената в РОП информация и в профила на
купувача напр. Предвидения от ЗОП ред за оповестяване гарантира публичността при провеждане на
процедурата. Пропускът води до необратими пороци на цялата процедура, изразяващи се в
невъзможността да се оповести дата на отваряне на офертите, по реда предвиден в ЗОП, което от своя
страна нарушава и основен принцип, заложен в ЗОП, а именно принципът на публичност при
провеждане на обществени поръчки Този порок не може да бъде саниран с никакво последващо
действие от страна на Възложителя, поради което продедурата следва да бъде прекратена на
основание чл. 39, ал.1, т. 6 от ЗОП. Във връзка с гореизложеното, допуснатият пропуск води до
невъзможност, препятства възможността за понататъшно законосъобразно провеждане на
процедурата за възлагане на обществената поръчка. Ето защо за Възложителят възниква
задължение процедурата да бъде прекратена, тъй като вече са установени такива нарушения при
откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени
условията, при които е обявена процедурата.
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА
 
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.:
02 9884070, E-mail: 
cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: 
htt://www.cpc.bg.
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
 
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
 
VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
30.05.2014 г. 
 
Възложител
Трите имена: Светлана Илиева Алексиева
Длъжност: Председател на "Българска асоциация диабет"
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Решение за откриване на процедурата - сканирано - под текста;
2. Обявление за обществена поръчка - сканирано - под текста;
3. Указания към участниците;
4. Техническа спецификация;
5. Образец на оферта – Образец А;
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Образец Б
7. Образец на ценово предложение – Образец В ;
8. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Образец Г;
9. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП – Приложение №1 
10. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 ,т.3 т.4 , и т.5 от ЗОП – Приложение №2 
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 3
12. Декларация за използване на подизпълнител – Приложение № 4;
13. Декларация за съгласие като подизпълнител – Приложение № 5;
14. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 6
15. Списък на населените места, в които ще се извършва доставката на хранителни продукти.

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: «Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално -
слаби диабетици».
2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се
сключи за срок до 31.12.2014 г.
3. Място на изпъление: населените места на територията на страна, по списък приложен към настоящата
документация, в които живеят социално - слаби диабетици – членове на БАД.
4. Срок за изпълнение на доставката: доставката ще се извършва в тридневен срок след предварителна
заявка от Възложителя, съобразно подаден от БАД график на териториален принцип в рамките на
съответната административна област.
5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: Гаранцията е в размер на 4000 /четири хиляди/ лева,
която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло
задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка.
6. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-малък от 120
календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите.
7. Начин на плащане: Плащането на хранителните продукти се извършва след доставката въз основа на издадена
фактура и надлежно съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път по
сметка на изпълнителя при следните условия: до четиринадесет календарни дни от приемане на месечния отчет
от Кординатор хранене на „Българска асоциация диабет”.
8. Образуване на предлаганата цена и плащане: Предлаганата цена следва да е крайна с включени всички разходи
извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, в това число стойността на
хранителните продукти, разходите за пакетирането им и транспортните разходи до краен получател- социално
слабите диабетици. Цената за изпълнение на обекта на поръчката не може да се променя до окончателното
изпълнение на договора.
За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени най-малко два
дни преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”
с адрес : www.badiabet.com и чрез изпращане на писмо по електронен път.
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него
оферта.
Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на „БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” www.badiabet.com с адрес: http://www.badiabet.com/2011-11-02-11-34-57/269--2014-.html,
ведно с публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите
оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/. 
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания,
представени в документацията.

II. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени
в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия.

1. Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия и спецификации в настоящата документация. 
2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата,
настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
3. Всеки участник може да представи само една оферта, с която участва за цялата поръчка. Не се допуска
представянето на различни варианти. 
4. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
5. Офертата се подписва на всяка страница от законния представител на Участника или от изрично упълномощено
лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. 
6. Цените посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната
запетая.
Тези цени следва да са крайни и трябва да включват: стойността на хранителните продукти, съгласно техническата
спецификация- неразделна част от настоящата документация, както и всички разходи извършени от изпълнителя във
връзка с изпълнението на обществената поръчка, в това число и разходите за пакетиране на хранителните продукти,
както и транспортите разходи за доставката до краен получател – социално –слабите диабетици. 
7. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е:
7.1. В незапечатан, скъсан или прозрачен плик; 
7.2. Подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. 

 ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.
2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата
процедура само в писмен вид.
3. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:
- лично срещу подпис;
- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;
- чрез куриерска служба;
- по факс;
- чрез комбинация от тези средства.
4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.
5. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично
срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, или по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
6. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата.

IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:
1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ДИАБЕТ” към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова
гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя.
Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам
формата  на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП.
1.1. Размерът на гаранцията за участие: е 1500 (хиляда и петстотин) лева, която Възложителя може да задържи по
реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.
2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ДИАБЕТ” или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от
българска банка в полза на възложителя.
2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4000 /четири хиляди/ лева.
2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.
2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.
2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им
усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и
обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата
документация. 

Сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума:
Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”

Банка: Уникредит булбанк
IBAN : BG02UNCR96601030006105
BIC : UNCRBGSF


V. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ
ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

 
1. Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние:С Решение  изх. № 35 от
28.05.2014 г.  за промяна по чл. 27 а, ал. 3 от ЗОП е извършена промяна в обявлението за възлагане на обществена
поръчка, а именно: промяна в минималните изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние
на участниците, както следва:

Вместо  Годишните финансови отчети на участницити за  2011г.,  2012 г. и 2013 г. трябва да са с положителен
финансов резултат (да са приключили на печалба),
ДА СЕ ЧЕТЕ: Годишните финансови отчети на участницити сумарно, общо за: 2011г.,  2012 г. и 2013 г. трябва да са
с положителен финансов резултат (да са приключили на печалба)
,

Изискуемите документи са посочени в Раздел VI т.4 от настоящите условия.
 
2. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:
2.1. Участниците да предлагат продукти, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба;
2.2. Участникът да разполага с минимум пет броя транспорти средства, регистрирани по Закона за храните, с цел
постигане на максимална икономия при доставката на хранителните продукти.
2.3. Участниците да имат добра търговска репутация като доставчици на хранителни продукти;
2.4. Участниците да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; Изискуемите документи са
посочени в Раздел
VIт.5 от настоящите условия.
 
VІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на
изискванията и указанията от настоящата документация,
при спазване на разпоредбите на ЗОП.
 Офертата на участника по процедурата се изготвя в съответствие с образците от настоящата документация и се
състои от 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2
от ЗОП както следва:
 
А.   В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”,се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56
от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците:
   1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице
представя копие от документа за самоличност.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения представят
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са  установени - в официален
превод на български език.
При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият;
   2. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това
не  е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/;
   3. Документ за представена гаранция за участие – Вносна бележка (или Платежно нареждане) за преведена  по
сметка на Възложителя парична сума – във формата на фотокопие, заверено от кандидата с неговия печат и гриф
„Вярно с оригинала” или Оригинал на банкова гаранция, направена съгласно условията на закона и възложителя;
   4. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП.  
Като доказателство за изпълнение на това изискване, участникът следва да представи следните документи:
        4.1. Копия от баланс и отчет за приходите и разходите, за предходните  2011 г.,  2012 г. и 2013 г.- заверени от
независим финансов одитор,  когато това се изисква от Закона  за счетоводството /заверени от кандидата с
неговия печат и гриф „Вярно с оригинала/ или декларация, че участникът не подлежи на независим финансов одит
/свободен текст/.В случаите на новорегистрирани търговски дружества (през 2013 г.), такива документи не се изискват;
       4.2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години.
В случаите на новорегистрирани търговски дружества (през 2013 г.), такива документи не се изискват;
Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи,
той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за
подходящ.
   5. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП.
       5.1.Списък на основните договори за доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните три години,
включващ стойностите, датите и получателите.
        5.2. Доказателства за търговската репутация: минимум две препоръки за добро изпълнение  за снабдяване с
хранителни продукти през 2011 г., 2012 г. или 2013 г., издадени от получатели на хранителни продукти, по договор/и, 
посочени в списъка на основните договори за доставки на хранителни продукти, изпълнениот участника през
последните три години по горната точка 5.1.
       5.3. Справка  за транспортните средства, регистрирани по Закона за храните:Участникът следва да
приложи за притежаваните транспортни средства четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи
собствеността на специализираните превозни средства. В случай, че транспортните средства не са собствени, се
прилага договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че ще са на разположение на участника
за срока на договора.Валидни Удостоверения за регистрация на транспортните средства за превоз на хранителни
продукти от животински или неживотински произход, издадено по Закона за храните /заверено ксерокопие/.
      5.4. Информация за обект/ите  за производство и/или търговия с храни и/или складови бази, регистрирани по
Закона за храните,  от  които ще се извършва доставката на хранителните продукти до социално - слабите диабетици -
във формата на декларация, подписана от законния представител на участника;
      5.5. Удостоверения за регистрация на обект/ите за производство и/или за търговия с храни съгласно чл. 12, ал.1 от
Закона за храните, от които ще се извършва доставката на съответните хранителни продукти, предлагани от участника.
      5. 6. Декларация, че стоката, която ще се доставя, е етикетирана съгласно Наредбата за изискванията за
етикетирането и представянето на храните /свободен текст/.
   6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП. – попълва се,
подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Приложене № 1). Декларацията
се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата.
  7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3и ал. 2, т. 1 ,т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. – попълва се,
подписва се и се подпечатва приложения към документацията образци (Приложение №2).
Декларацията се подписва от законния представител / законните представители / на кандидата.  Когато кандидатите
или участниците са юридически лица, декларирането на обстоятелствата , че лицето не е осъдено с влязла в сила
присъда и че не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност, се отнася за лицата посочени
в чл.47, ал.4 от ЗОП.
  8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се
подпечатва приложения към документацията образец (Приложение №3).Декларацията се подписва от законния
представител / законните представители / на кандидата.
Декларацията по чл. 47, ал.5 от ЗОП се подписва задължително от: всички членове на управителния и/или контролния
орган на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тази длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на
дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния
управителен или контролен орган.
Когато кандидатът в процедура е чуждестранно лице или обединения на такива лица, Декларациите по т.6 - 8  се
представят и в официален превод на български език в оригинал или наториално заверено копие;
  9. Декларация за приемане на условията в проекта надоговор попълва се, подписва се и се подпечатва
приложения към документацията образец (Приложение № 6)
 10Копие на документа за закупуване на документацията за участие;
 11Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнителпри изпълнение на обществената поръчка
по образеца приложен към документацията (Приложение№4)
 12Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както
и дела им на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2
от ЗОП.
 13.  Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя, попълва и подписва декларация за съгласие
за участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца приложен към документацията (Приложение 5 .)
 14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника/в оригинал/.
Документите от т. 1до т. 14, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП и отнасящи се до
критериите за подбор на участниците, се поставят в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис: „Плик № 1
„Документи за подбор”, като участниците следва задължително да се съобразят с изискването на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да предостави необходимите
документи съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се
представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят
и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
 
Б.  В Плик № 2с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с
изпълнението на поръчката, съобразно избраните от възложителя критерии, както следва:
1.  Оферта  –  (Образец А)
2.  Техническо предложение за изпълнение на поръчката. (Образец В)
3. Подробен списък, съдържащ и точните адресинарегистираните по Закона за храните обект/и за производство и/или
търговия с храни и/или складови бази, от които ще се извършват доставките на хранителните продукти.
 
В.  Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа:
 
Ценово предложение /на хартиен и оптичен носител(CD)/,  изготвено по приложения в настоящата документация
образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника (Образец В); Участникът
отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и оптичния  носител и при различия между тях за
вярна се приема информацията върху хартиения носител. За нуждите на класирането се използват данните от
магнитния носител. Отговорността за разликите се носи от участника.
 
Ценовото предложение се подписва на всяка страница и подпечатва с печата на участника.
Извън плика с надпис “Предлагна цена”, участникът не трябва да посочва никаква информация, относно цената на
предлаганите хранителните продукти.
 
Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в
съответствие с  изискванията на възложителя.

 
 
VII.  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”
 
съгласно чл.37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие
с изискванията на чл. 68 и сл. от ЗОП.
2. Ценовите предложения се отварят от Председателя на комисията в тяхната последователност на постъпване.
Пликовете с ценови предложения на участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от
възложителя условия не се отварят.
3. Оценяването се извършва  по критерия „най-ниска обща цена” за хранителните продукти, включени в пакета за
един социално слаб диабетик, съгласно Техническата спецификация от настоящата документация
 
4. Класирането на офертите се извършва в зависимост от предложената цена от всеки кандидат във възходящ
ред, като на първо място се класира офертата с най-ниската предложена обща цена за пакет хранитлени
продукти за един социално – слаб диабетик.
 
5. В случай че една и съща цена   за изпълнение на поръчката се предлага в две или повече оферти,  комисията
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно  
разпоредбата на чл.71, ал. 5 от  ЗОП, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане
на избора и могат да изпратят упълномощени представители.
 
VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
1.  Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което представлява участника, посочено
в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. Във
втория случай се изисква да се представипълномощно в оригинал илинотариално заверено копие за подписване
на офертата и документацията;
2.  Документите, за които се изисква легализиран превод на български език трябва да бъдат преведени от фирма,
сключила договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи;
* Списъкът на фирмите, с които Министерство на външните работи е сключило договори е публикуван
в електронния сайт на министерството;

3.  По образеца на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
4.  При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
5.  Количеството и вида на предложените хранителните продукти, трябва да отговарят напълно на изискванията
на Техническата спецификация от документацията за участие.
 
IX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават в седалището
на Възложителя,  гр. София, СО-район „Средец", ж.к. „Банишора",ул. „Подполковник Калитин“ бл.20. Цена от 
8.00/осем/ лева с ДДС , платими в брой, всеки работен ден от 10 - 12 часа и от 14 - 16 часа или по банков път
на следната банкова сметка:
Банка:  Уникредит булбанк
IBAN :  BG02UNCR96601030006105
BIC :      UNCRBGSF  
          

С Решение  изх.  № 35 от 28.05.2014 г.  за промяна по чл. 27 а, ал. 3 от ЗОП е извършена промяна в
обявлението за възлагане на обществена поръчка, както следва:

Вместо:  Срокът за получаване на документация е до 16. 00 ч. на 05.06.2014г.
ДА СЕ ЧЕТЕ: Срокът за получаване на документация е до 16. 00 часа на 19.06.2014 г.
 
X. Подаване на офертите
  1. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител, а ценовото предложение и на оптичен носител.
  2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за участие в процедурата,
преди часа и датата, посочени в същото обявление като срок за представяне на офертите.
  3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  Върху плика участникът посочва
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
 4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и
посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
  5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик.  Тези
обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
  6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова
сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нeйното пристигане на
посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава
или загубване на офертата е за Участника.
  7. С Решение изх.  № 35 от 28.05.2014 г.  за промяна по чл. 27 а, ал. 3 от ЗОП е извършена промяна в
обявлението за възлагане на обществена поръчка, както следва:

Вместо: Срокът за подаване на офертите е до 16.00 часа на  12.06.2014 г.в гр.София, СО-район
„Средец", ж.к. „Банишора", ул. „Подполковник Калитин“ бл.20.
ДА  СЕ ЧЕТЕ:  Срокът за подаване на офертите е до 16.00 часа на  26.06.2014 г.в гр.София, СО-район
„Средец", ж.к. „Банишора", ул. „Подполковник Калитин“ бл.20.

 8.  Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него.
 9. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени,
допълни или да оттегли офертата си.
10. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя.
11. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и
допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.
 
XI. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
С Решение изх.  № 35 от 28.05.2014 г.  за промяна по чл. 27 а, ал. 3 от ЗОП е извършена промяна в
обявлението за възлагане на обществена поръчка, както следва:

Вместо:  Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 13.06.2014 г.- от 10:00 часа в ,  гр. София,
СО-район „Средец", ж.к. „Банишора", ул. „Подполковник Калитин“ бл.20.
ДА СЕ ЧЕТЕ:  Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 27.06.2014 г.- от 10:00 часа в ,  гр.
София, СО-район „Средец", ж.к. „Банишора", ул. „Подполковник Калитин“ бл.20.

 
При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП. Участниците се отстраняват
от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата
или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните
съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал. 5 от ЗОП; офертата не
отговаря на предварително обявените условия; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57,
ал. 2 от ЗОП.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ
срок от участниците разяснения и допълнителна информация.
При оценката Комисията се придържа към предварително определените условия и критерий за оценка
на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите участници, по възходящ ред, въз основа
на критерия «най-ниска цена» като класираният от Комисията на първо място участник се определя за
изпълнител на обществената поръчка. След изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя
протоколите от своята работа на Председателя на БАД, който обявява с решение класирането и определя
класирания на първо място за изпълнител на поръчката.
Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител участник в 30-дневен срок
от изтичане на срока за оспорване на решението за определяне на изпълнител. Липсата на безусловно
изразена воля за сключване на договор в рамките на посочения 30-дневен срок се счита за неоснователен
отказ за подписване на договор. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за
изпълнител, който при подписване на договора не изпълни условията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.
 


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предметът на обществената поръчка, която ще се осъществява в изпълнение на Програма за хранене на диабетици,
е „Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици", за чието изпълнение,
включително и щат „Координатор хранене", на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" е отпусната целева помощ от
Републиканския бюджет.

I. Пакет хранителни продукти за един социално слаб диабетик

Изпълнителят ще доставя хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици в страната по населени места,
съгласно приложен списък към настоящата документация в пакет хренителни продукти за един социално-слаб диабетик,
включващ следните хранителни продукти:

№ Наименование на продукта брой Тегло /гр опаковка:
1. Пиле (замразено) 2 Общото тегло на 2 броя пилета следва да е 2 600 гр. /теглото на един брой пиле следва да е 1300 гр./
полиестер
2. Риба – скумрия (консерва) 1 160 Метална
3. Риба – тон (консерва) 1 185 Метална
4. Ориз - дългозърнест 1 800 полиестер
5. Пакет канела 8 Общото тегло на 8 броя пакета канела следва да е 80 гр. Полиестер
6. Зелен фасул (консерва) 1 680 Стъклена
7. Лютеница (консерва) 1 330 Стъклена
8. Грах (консерва) 1 820 Стъклена
9. Краве сирене от мляко 1 250 Вакуум
10. Извара от краве мляко 1 300 Вакуум
11. Кашкавал от краве мляко 1 200 Вакуум
12. Маслини 1 400 Вакуум
13. Ябълки 1 1 000 Найлонова
14. Олио 1 1 литър пл. бутилка

Пакетът хранителни продукти описани по-горе /от позиция 1 до позиция 14/ следва да са опаковани в кашон, плик
или по друг подходящ начин, който да не позволява разпиляване или замърсяване на хранителните продукти
индивидуално за всеки диабетик. Гореизброените хранителни продукти, опаковани в общия кашон/плик следва да
групирани в отделни опаковки по следния начин:

1. 2 броя замразени пилета;
2. Консерви, ориз, олио и канела;
3. маслини, кашкавал, сирене и извара;
4. ябълки.


II. Изисквания към качеството на доставките:

Доставяните хранителни продукти да бъдат съобразени със следните нормативни актове:
1. Закона за храните;
2. Наредба № 5/ 25.05.2006г. за хигиена на храните;
3. Наредба № 21/15.10.2002г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени
за влагане в храни;
4. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и
зеленчуци;
5. Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните;
6. Изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз, респективно Регламент 178/2002 и Регламент
№ 852/2004 (ЕО);

При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество,
експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт.
Млечните продукти следва да са без добавени растителни мазнини. Предлаганото краве сиренето да отговаря  на
стандарта БДС 15:2010 или еквивалент. Доставяното пилешко месо следва да е от Клас „А”.
Доставяните хранителни продукти трябва да са в срок на годност, отбелязан върху всяка отделна опаковка и към
датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 50% от целия срок на годност на конкретния
продукт.

III. Изисквания към опаковките:

Всеки един от хранителните продукти следва да отговаря на посочените по-долу изисквания за опаковане, а именно:

1. Опаковките да не създават условия за замърсяване на хранителните продукти или за преминаването на опасни за
здравето вещества;
2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост;
3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикирани на български език, не се допускат обозначения на етикета,
които да заблуждават потребителя, по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност,
свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба;
4. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, посочени в настоящото Техническо
задание;
5. На етикета трябва да е обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал. 1 от Наредба за изискванията за етикирането
и представянето на храните и етикирането трябва да е извършено съгласно чл. 4, т. 1а от същата наредба.
6. На етикета ясно да бъде изписана крайната дата на потребление на хранителните продукти и/или датата на
производство и срокът на годност на продуктите.Образец А


ДО
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност «Българска асоциация диабет»

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: ”Доставка на пакетирани хранителни
продукти за хранене на социално - слаби диабетици”.

от УЧАСТНИК : ……………………………………………………………….


Наименование на Участника:

Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена
поръчка с обект: «Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици».

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме
без възражения. Всички предложени от нас хранителни продукти съответстват изцяло на хранителнителните
продукти от техническата спецификацията на Възложителя.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване
на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

1. Нашата оферта е със срок на валидност..........................дни / срокът за валидност на офертата не може да бъде
по-малък от 120 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите /

2. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ще използваме подизпълнител/ /няма да използваме подизпълнител/.

3. Делът на участие на подизпълнителя ще възлиза на …………..на сто от общата стойност, предложена за изпълнение
на поръчката /попълва се при използването но подизпълнител/.

4. В случай, че нашата оферта бъде приета, ние ще представим в посоченото време гаранция за изпълнение на
договора в размер, съобразно изискванията в Документацията за участие в процедурата.

5. Приемаме да изпълняваме поръчката в срок до 31.12.2014 г.


Правно обвързващ подпис:

Дата ________/ _________ / ______
Наименование на кандидата __________________________
Име и фамилия __________________________
Длъжност __________________________
Подпис на упълномощеното лице


Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ................................
…………………………………………………………………………………………...
/попълва се в случай на упълномощаване/Образец Б


ДО
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност «Българска асоциация диабет»

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «Доставка на пакетирани хранителни
продукти за хранене на социално - слаби диабетици».

от УЧАСТНИК : ……………………………………………………………….


Наименование на Участника:

Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас
процедура с горепосочения предмет.


1. Техничeско предложение на предлаганите хранителни продукти, включващо:

За доказване на съответствието на предлаганите хранителните продукти от пакета за един социално слаб
диабетик с описаните такива в Техническата спецификация на Възложителя участникът представя в табличен
вид техническа спецификация - Таблица попълнени данни за оферираните хранителните продукти, а именно:
спецификация на хранителните продукти, производител, единица мярка, информация за опаковката.
При несъответствие в данните, посочени в техническата спецификацията на предлаганите хранителни
продукти и данните от ценовото предложение, за верни се приемат данните от техническата спецификацията
на предлаганите хранителни продукти като част от техническото предложение на участника!

2. Техничeско предложение на участника за доставката на хранителните продукти
Участникът представя предложението си за извършване на доставките на хранителните продукти от своите
обекти, до социално слабите диабетици – членове на БАД, живущи в населените места, съгласно списъка с
населени места, до които ще се извършват доставките, представляващ неразделна част от документацията.
Следва да се предложи схема, от кой/кои свой /свои обект/и, включен/и в представения от участника подробния
списък, на регистираните по Закона за храните обект/и за производство и/или търговия с храни и/или складови
бази, участникът ще извършва доставките в населените места в рамките на съответната административна
област, съгласно приложения в документацията списък с населени места, в които ще се извършват доставки.
Дата:…………2014 г. Име, подпис и печат:………………….Образец В

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Във връзка с обявената открита процедура, за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на пакетирани
хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици ", представяме Ви нашето ценово предложение,
както следва:

1. Предлаганата цена в лева без ДДС за пакет хранителни продукти за един социално-слаб диабетик, е
както следва:

№ Наименование на продукта брой Тегло /гр. Единична цена в лева без ДДС на всеки продукт
1 2 3 4
1. Пиле (замразено)* 2 2 600 /
2. Риба – скумрия (консерва) 1 160
3. Риба – тон (консерва) 1 185
4. Ориз - дългозърнест 1 800
5. Пакет канела* 8 80 /
6. Зелен фасул (консерва) 1 680
7. Лютеница (консерва) 1 330
8. Грах (консерва) 1 820
9. Краве сирене от мляко 1 250
10. Извара от краве мляко 1 300
11. Кашкавал от краве мляко 1 200
12. Маслини 1 400
13. Ябълки 1 1 000
14. Олио 1 1 литър

Обща цена за целия пакет хранителни продукти
*В колона №4 се посочва ед. цена за един брой пиле и обща цена за двата броя пилета от пакета за един социално-
слаб диабетик.
*В колона №4 се посочва ед. цена за пакет канела и обща цена за осем броя пакета канела за един социално-слаб
диабетик.


Предлаганете цени на хранителните продукти следва да са в български лева, с точност до втория знак след десетичната
запетая. Същите следва да са крайни и да включват: всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с
изпълнението на обществената поръчка, в това число стойността на хранителните продукти, разходите за пакетирането
им и транспортните разходи до краен получател - социално- слабите диабетици. Цената за изпълнение на обекта на
поръчката не може да се променя до окончателното изпълнение на договора.


В ценовата оферта задължително се посочват оферираните от участника единични цени за всеки продукт и общата
цена за пакета продуктите. Общата цена за пакет хранителните продукти за един социално слаб диабетик следва да
представлява аритметичен сбор от предлаганите ед. цени за продуктите от пакета. При констатирано несъответствие
между предлаганите ед. цени и общия им сбор, предложен от участник, офертата се отстранява Оценяването се
извършва на база предложената обща цена за един пакет хранителни продукти, съобразно критерия „най-ниска
цена”. Участникът е длъжен да оферира всички видове продукти, включени в пакета хранителни продукти,
съответстващи на изискванията, посочени в техническата спецификация включително с оглед на посочения грамаж,
разфасовка / опаковка. 
Ценовата оферта задължително се представя на хартиен и оптичен носител. Участникът отговаря за идентичността на
информацията върху хартиения и оптичния носител и при различия между тях за вярна се приема информацията върху
хартиения носител. За нуждите на класирането се използват данните от оптичния носител. Отговорността за разликите
се носи от участника.ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________  (Име и Фамилия)

_____________________  (Длъжност на управляващия дружеството на участника)Образец Г


П Р О Е К Т     Н А    Д О Г О В О Р

З А    Д О С Т А В К А    Н А    Х Р А Н И Т Е Л Н И   П Р О Д У К Т ИДнес, ................... 2013 г. в гр. София между:
1. Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет", ЕИК 121462057, дан.№1220004291. със седалище и
адрес на управление гр.София, СО-район „Сердика", ж,к.Банишора бл.20, представлявано от Председателя на УС
Светлана Алексиева, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,


2. ..........................................................., от друга страна, наричано за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”


на основание чл. 74, ал. 1. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № .. / ……… 2014 год.
на Председателя на Българска асоциация диабет за класиране на участниците и определяне на изпълнител на
обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по два броя менюта за хранене на социално -
слаби диабетици на територията на Р. България”

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на хранителни продукти – „пакет
хранителни продукти” за хранене на социално - слаби диабетици на цени и при срокове и условия, договорени с
настоящия договор.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила с подписването му и има срок на действие до 31.12.2014 .

III. КАЧЕСТВО
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че качеството на предлаганите хранителни продукти съответства на изискванията
на техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Цената за един брой пакет хранителни продукти за един социално слаб диабетик е …………………лева
без ДДС;

(2) Общата стойност на настоящия договор е в размер до 155 000 лева без ДДС.

Чл. 5. Цената по чл. 4 (1) е определена при условие на доставка и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнението на поръчката, в това число стойността на хранителните продукти, разходите за пакетирането им и
транспортните разходи до краен получател- социално слабите диабетици.
Чл.6. Цените по чл. 4 от настоящия договор остават непроменени за срока на действие на сключения договор

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставените хранителни продукти в четиринадесет дневен срок, след
представяне на фактура и обобщен отчет за доставените хранителни продукти, по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

VI. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 8. (1) Всяка доставка се извършва в тридневен срок, след получаване на заявка от страна на Възложителя, в
населените места, намиращи се в рамките на съответната административна област, съгласно приложения към
документацията списък на населените места, в които ще се извършват доставките.
(2) В случай, че до изтичане срока на настоящия договор не е достигната посочената в чл. 4, ал. 2 стойност на
договора и едновременно с това, всички социално-слаби диабетици от населените места, посочени в списъка
към документацията са поучили пакет хранителни продукти, Възложителят запазва правото си да направи заявка
за доставка на пакети хранителни продукти за социално-слаби диабетици, живущи в друго населено място, извън
посочените в списъка, приложен към документацията.
Чл. 9 Доставката на хранителните продукти следва да се извърши съобразно заявката на Възложителя до
съответното сдружение – член на БАД или друго място, посочено от Възложителя в заявката. Доставянето и
получаването на хранителните продукти става с подписването на приемо-предавателни протоколи от
упълномощени представители на двете страни. Задължение за представяне на приемо-предавателен протокол
е на Изпълнителя. При липса на приемо -предавателен протокол, рекламациите за явни недостатъци (количества,
разфасовка и опаковка), може да бъде направено от Възложителя във всеки един момент.

VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да достави хранителните продукти /без да се отклонява от утвърдените менюта/ в договорения срок и да ги
предаде придружени със сертификат за качество;
2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне;
3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 9
от настоящия договор;
4. да доставя хранителните продукти със собствен транспорт, който следва да отговаря на хигиенните изисквания за
транспорт на хранителни продукти;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена, съгласно условията на този договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили съгласие
за участие при изпълнение на поръчката.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на дейностите, за които е
ангажирал подизпълнители.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в
настоящия договор;
2. Да заплати доставените хранителни продукти в уговорените срокове;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил.

ІХ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
Чл. 11. (1) Качеството на хранителните продукти, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя.
(2) Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, трябва да е не
по-малък от 50 на сто.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане
остатъчния им срок на годност е по-малък от посочения в предходната алинея.

Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации за:
(1) явни недостатъци /рекламации за количество или техническата документация и други/ - установени при тяхното
приемане до три дни след подписване на приемо-предавателния протокол.
(2) скрити недостатъци /относно качеството на стоките и други/, които могат да се предявяват за целия период на
договора и до една година след изтичането му.
Чл. 13. При рекламации ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му посочва: номера на договора,
индивидуалните белези на рекламираните хранителни продукти, основанието за рекламация и искане за замяна на
стоките или сторниране на тяхната стойност от доставката (фактурата).
Чл. 14. В 3-дневен срок от получаване на сигнал за рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: писмено да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че приема направената рекламация и исканията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да определи свой
представител, който на място на доставяне, заедно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подпише констативен
протокол за установените рекламации.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 7-дневен срок, считано от изтичане на срока по предходния член да замени
стоките с нови, които са без недостатъци или да сторнира тяхната стойност от доставката (фактурата).
Чл. 16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заплати
съответните стоки и има право на неустойка в размер на стойността на рекламираните стоки, която може да удържи от
гаранцията за изпълнение на договора. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да оспори действията на КУПУВАЧА по
общия исков ред.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, с 30-дневно писмено предизвестие
при три и повече рекламации на стоки за явни и/или скрити недостатъци.

ХІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. При неизпълнение на задълженията си по чл. 8 от договора ВЪЗЛЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02%
за всеки ден забава, но не повече от 2% от стойността на неиздължената сума. Страните се съгласяват, че уговорената
неустойка компенсира изцяло забавата и че не си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че вследствие на забавата е претърпял вреди над предвидената неустойка, техният размер
подлежи на доказване и не се презумира с размера на неустойката.
Чл. 19. При забава в доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 50 (петдесет) лева – за всеки
ден забава на доставката, но не повече от 30 (тридесет) на сто от стойността на неизпълнението.
Чл. 20. В друг случай, че не изпълни други свои задължения по договора, освен тези по предходната точка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от стойността на договора,
която може да бъде удържана от гаранцията за изпълнение на договора. При повторно неизпълнение на същото
условие (задължение) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с 30-дневно писмено предизвестие.
Чл. 21. Независимо от причините, при забава в една или повече доставки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите
на обективна невъзможност при форсмажорни обстоятелства), продължила повече от 5 (пет) работни дни,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора с предизвестие, като даде на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока да смята договора за
прекратен. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
вреди от прекратяването на договора.
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор със 7-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и извън случаите на предходната алинея, когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на възражение се
установи, че не може да  изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на
договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки както от гаранцията за
изпълнение на договора, така и от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 24. Договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;.
2. с достигане на общата му стойност;
3. в други случаи, предвидени по закон или подзаконов нормативен акт;
4. при подписване на нов договор за обществена поръчка със същия предмет – изцяло или частично за стоките, за
които е подписан новия договор след проведена процедура по ЗОП.
Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен и при:
1. в случаите на чл.43, ал.4 от ЗОП;
2. едностранно, с 6 месечно писмено предизвестие;
3. в други случаи, предвидени в настоящия договор;
Чл. 26. При прекратяване на договора на посочените основания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения за вреди,
които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял вследствие на прекратяването на договора.


ХIІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 27. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени
в писмена форма и подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 28. За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.
Чл. 29. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                               ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
......................................... ………                               ...................... ……………………………..

Чл. 30. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 календарни дни за
промяната.

XII . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. (1) Гаранцията за изпълнение на този договора е в размер на 4000 /четири хиляди/ лева и се представя в
деня на подписването на договора в предвидените в чл. 60 от ЗОП форми.
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 3/три/ работни дни след приключване на изпълнението
на договора.
В случай, че от гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е удържал суми за неустойки, в срок от 3/три/
работни дни от приключване на изпълнението на договора, той трябва да върне само оставащата част от
нея, ако има такава.
(3) Гаранцията се задържа, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 32. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор.
(2) За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото българско законодателство.
(5) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- Приложение № 1 - Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 2 – Приемно-предавателен протокол за доставената храна.
- Приложение № 3 – заявка за хранителни продукти;
- Приложение № 4 – списък на населените места, в които ще се извършва доставката.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два
за Възложителя.
При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представи следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, а именно:


1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. ………………...
5. ………………...
6. Гаранция за изпълнение на договора № ......... от .................... .


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………… ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………


Приложение №1


ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП
(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)


Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . .. . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
(място на издаване), с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)
представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(наименование на юридическото лице, на ЕТ) със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , с ЕИК ………...……./ БУЛСТАТ. …………………... .
в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . (посочва се длъжността, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.
253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2
2. Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в
областта на отбраната и сигурността;

гр.: ……………                                                           ДЕКЛАРАТОР:
Дата: ………….                                                                                        (подпис)


Приложение №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 ,т.3 т.4 , и т.5 от ЗОП
(попълва се от участник, вкл.подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/ а лична карта №. . ……….............….., издадена на . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(място на издаване), с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)
представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)
със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . ,
вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ представляваното от мен юридическо лице:

1. не е обявено в несъстоятелност;
2. не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови
актове.
3. не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си
4. който има/ няма (зачертава се ненужното) задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
5. има / няма (зачертава се ненужното) наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
6. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане
на процедури за възлагане на обществени поръчки;


гр.: …………… ДЕКЛАРАТОР:
Дата: …………. (подпис)


Забележка: Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на
декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
(попълва се от участник, вкл.подизпълнител, когато се предвижда такъв)


Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . .. . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . .  . . . . . . . . . . .
(място на издаване), с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (постоянен адрес)
представляващ . ………………………………………………………….. .. . . . . ,     (наименование на юридическото лице, на ЕТ)
със седалище и адрес на управление:. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ,      тел./факс. . . . . . . . . . . .. . , вписано в
. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . ......... . . . . . . . .    в качеството си на
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ..  
(посочва се длъжността на представляващия, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с
.......................................................................................................................................................
(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя;
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.гр.: …………… ДЕКЛАРАТОР:
Дата: …………. (подпис)§1, т. 23а. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) "Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява
правата на държавата, съответно на общината в това дружество.


Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за използване на подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на __________________ (посочете
длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици»,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Ще ползваме/няма да ползваме /ненужното се зачертава/ подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме, с подизпълнител са:


Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас.


Дата: ……………… г. Декларатор: …………


Приложение № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

В обществена поръчка с предмет: «Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици».


Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , в качеството ми на ____________________________ __________
(посочете длъжността) на (посочете фирмата на подизпълнителя), БУЛСТАТ/ЕИК регистриран по фирмено дело № по описа
за г. на окръжен съд, със седалище и адрес на управлениеД Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният (ото) от мен . (посочете фирмата, която представлявате)
е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва:

(избройте конкретните дейности и техния дял от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като
подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената
процедура със самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ¬
(дата на подписване)СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА – ХРАНЕНЕ 2014 Г.

ИКЦ – Мездра
Общ. Мездра – села
Общ. Роман – села

РИКЦ – МОНТАНА
Гр. Вълчедръм;
С. Септемврийци
С. Бързия
С. Медковец
с. Габровница

РИКЦ – ПЛЕВЕН
Гр. Плевен
Гр. Гулянци
Гр. Долни Дъбник
Гр. Никопол
Гр. Искър
Гр. Ловеч
Гр. Павликени
Гр. Троян
Гр. Левски
Гр. Долна Митрополия
С. Опанец
С. Староселци
С. Малчика
С. Градище
С. Дебово
С. Ставерци

РИКЦ – СЕПТЕМВРИ
Гр. Септември
С. Ветрен
С. Виноградец
С. Славовица
Гр. Пещера
С. Радилово
Гр. Брацигово
Гр. Сърница
Гр. Стамболийски
Гр. Садово
Гр. Баня
С. Алеко Константиново

РИКЦ – СЛИВЕН
Гр. Маджрово
Гр. Свиленград
Гр. Стара Загора
Гр. Стралджа
Гр. Тополовград
Гр. Царево

ИКЦ – СМОЛЯН
Гр. Смолян
Гр. Златоград
Гр. Чепеларе
Гр. Родозем
Гр. Мадан


РИКЦ – СОФИЯ
Гр. София – Миронка
Гр. Перник
Гр. Радомир
Гр. Брезник
Гр. Кюстендил
Гр. Банкя
Гр. Велинград
Гр. Банско
Гр. Гоце Делчев
Гр. Сливница
Гр. Своге
Гр. Етрополе
Гр. Копривщица
Гр. Костинброд

РИКЦ – ВАРНА
Гр. Смядово

РИКЦ – СИЛИСТРА
гр. Алфатар
с. Кайнарджа
с. Садина обл. Търговище
гр. Кубрат
с. Смилец
с. Проф. Иширково
с. Калипетрово
 


СКАНИРАНИ  ДОКУМЕНТИ:

1. Решение за откриване на процедурата: 
2. Обявление за обществена поръчка:

________________________________________________________________________________________________


РЕШЕНИЕ
Номер: 35 от 28.05.2014 г. 
чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

 
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност "Българска асоциация Диабет",
СО-район „Средец", ж.к. „Банишора", ул. "Подполковник Калитин", бл.20, За: Светлана Илиева Алексиева, Р.
България 1233, София, Тел.: 089 3624142,
E-mail:badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175
Място/места за контакт: 0893624142
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.badiabet.com..
Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com/2011-11-02-11-34-57/269--2014-.html..
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Социална закрила
 
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
«Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици».
II.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици в страната по населени места,
съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет хранителни продукти за един
социално-слаб диабетик, включващ следните хранителни продукти: Пиле (замразено) 2 бр. - общо тегло на
пилетата - 2 600 гр.; Риба– скумрия (консерва) 1бр. - 160 гр.; Риба – тон (консерва)- 1бр. - 185 гр.; Ориз -
дългозърнест -1 пакет - 800 гр; Пакет канела- 8бр. - 80 гр.; Зелен фасул (консерва)-1 бр.- 680гр. ; Лютеница
(консерва) -1бр. - 330 гр. Грах (консерва) - 1 бр. - 820 гр.; Краве сирене от мляко - 1 бр.- 250гр.; Извара от
краве мляко - 1- бр.- 300 гр.; Кашкавал от краве мляко -1 бр. - 200 гр.; Маслини-1бр. пакет- 400 гр.; Ябълки -
1 кг.; Олио - 1 литър пл. бутилка

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
15800000
Описание:
Различни хранителни продукти 
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
 
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 01 от 13.05.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя
28/13.05.2014
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2014-603331
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 853-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
603331
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
13.05.2014 г. 
 
ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
 
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1) Причина за корекциите/допълненията:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:
В оригиналното обявление
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Минимални изисквания:
Вместо:
Годишните финансови отчети на участниците за 2011г., 2012 г. и 2013 г. трябва да са с положителен финансов
резултат (да са приключили на печалба).
Да се чете:
Годишните финансови отчети на участниците сумарно, общо за: 2011г., 2012 г. и 2013 г. трябва да са с
положителен финансов резултат.
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на офертите/заявленията за участие:
Вместо:
12/06/2014 16:00
Да се чете:
26/06/2014 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на документация за участие:
Вместо:
05/06/2014 16:00
Да се чете:
19/06/2014 16:00
 
VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: htt://www.cpc.bg.
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
 
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
 
VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
28.05.2014 г. 
 
Възложител
Трите имена: Светлана Илиева Алексиева
Длъжност: Председател на УС на Българска асоциация Диабет"
 


РЕШЕНИЕ
Номер: 36 от 30.05.2014 г. 
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност "Българска
асоциация Диабет", СО-район „Средец", ж.к. „Банишора", ул. "Подполковник Калитин", бл.20,
За: Светлана Илиева Алексиева, Република България 1233, София, Тел.: 02 9310779,
E-mail: badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175
Място/места за контакт: 089 3624142
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.badiabet.com..
Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com/2011-11-02-11-34-57/269--2014-.html.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Социална закрила
 
В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
«Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици».
II.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици в страната по
населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет
хренителни продукти за един социално-слаб диабетик, включващ следните хранителни продукти:
Пиле (замразено) 2 бр. - общо тегло на пилетата - 2 600 гр.; Риба – скумрия (консерва) 1бр. - 160 гр.;
Риба – тон (консерва)- 1бр. - 185 гр.; Ориз - дългозърнест -1 пакет - 800 гр; Пакет канела- 8бр. - 80 гр.;
Зелен фасул (консерва)-1 бр.- 680гр. ; Лютеница (консерва)-1бр. - 330 гр. Грах (консерва) - 1 бр.- 820 гр.;
Краве сирене от мляко - 1 бр.- 250гр.; Извара от краве мляко - 1- бр.- 300 гр.; Кашкавал от краве мляко-
1 бр.- 200 гр.; Маслини-1бр. пакет- 400 гр.; Ябълки - 1 кг.; Олио - 1 литър пл. бутилка
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
15800000
Описание:
Различни хранителни продукти 
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
 
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 01 от 13.05.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя
28/13.05.2014
Година и номер на документа:
2014-603329
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 853-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
603329
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
13.05.2014 г. 
 
ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
С писмо вх. № 33/23.05.2014 г на основание чл. 27а, ал. 2 от ЗОП до Възложителя е отправено
предложение за промяна в публикуваното обявлението за участие в откритата с Решение
№ 28/13.05.2014 г.На Председателя на УС на БАД, процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално -
слаби диабетици и след Решение №1 на УС, взето с Протокол № 4 от 28.05.2014 г. за
утвърждаване на предложените промени, с Решение за промяна, изх. № 35/28.05.2014г.,
издадено на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, с цел осигуряване законосъобразност на
процедурата за възлагане на обществена, Възложителя е извършил промяна в обявлението,
изразяващи се в промяна в минималните изисквания за доказване на икономически и финансови
възможности на кандидатите и тъй като извършените промени засягат критарий за подбор с
решението е определен и нов срок за получаване на оферти в съответствие с чл. 27а, ал. 5 от ЗОП.
След публикуване на Решението по чл.27а, ал. 3 от ЗОП, при прегледа на обявеното вече Решение,
е установено, че в същото е допуснат пропуск, който към настоящия момент не би могъл да бъде
отстранен, без това да промени условията, при които е обявена поръчката, а именно: пропуск да се
създаде и генерира ново поле и да се генерира новата дата за отваряне на офертите на участниците,
съобразена с удължения срок за получаване на оферти, съгласно чл. 27а, ал. 5 от ЗОП. Съгласно
публикуваното вече Решение, изх. № 35 от 28.05.2014 г., новоопределеният срок за получаване на
оферти за участие е до 16.00 часа на 26.06.2014 г., докато датата за отваряне на оферти съгласно
обявлението е 13.06.2014 г. Последната дата се явяване невъзможна, тъй като предшества датата,
до която могат да се подават оферти. Посочването на дата за отваряне на офертите е съществено
обстоятелство и е част от минималното съдържание, което следва да включва обявлението за
възлагане на обществена поръчка. Към настоящия момент поправката на тази техническа грешка е
невъзможна, тъй като Възложителят вече е упражнил правото си да издаде решение на основани
чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, което право е предоставено еднократно от закона и липсва друга разписана
процедура в Закона за обществените поръчки, която да регламентира отстраняване на този порок.
Към настоящия момент гореустановеният порок при откриването и провеждането на процедурата не
може да бъде отстранен по никакъв начин, практически е невъзможно отстраняването на тази грешка.
Установеният порок се явява съществен, тъй като единственият законосъобразен и регламентиран в
ЗОП начин за оповестяване на датата за отваряне на офертите е чрез публикация в РОП, като всички
други възможности / в сайта на БАД, публичен печат и т. н./ са допустими след обявяване на
информацията подлежаща на оповестяване в РОП, като не се допуска несъответствие между обявената
в РОП информация и в профила на купувача напр. Предвидения от ЗОП ред за оповестяване гарантира
публичността при провеждане на процедурата. Пропускът води до необратими пороци на цялата
процедура, изразяващи се в невъзможността да се оповести дата на отваряне на офертите, по реда
предвиден в ЗОП, което от своя страна нарушава и основен принцип, заложен в ЗОП, а именно принципа
на публичност при провеждане на обществени поръчки Този порок не може да бъде саниран с никакво
последващо действие от страна на Възложителя, поради което продедурата следва да бъде прекратена
на основание чл. 39, ал.1, т. 6 от ЗОП. Във връзка с гореизложеното, допуснатият пропуск води до
невъзможност, препятства възможността за понататъшно законосъобразно провеждане на процедурата
за възлагане на обществената поръчка. Ето защо за Възложителят възниква задължение процедурата да
бъде прекратена, тъй като вече са установени такива нарушения при откриването и провеждането на
процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена
процедурата.
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА
 
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.:
02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: htt://www.cpc.bg.
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
 
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
 
VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
30.05.2014 г. 
 
Възложител
Трите имена: Светлана Илиева Алексиева
Длъжност: Председател на "Българска асоциация диабет"
 
БА Диабет във Фейсбук