• Дейност
  • Тържествено честване на 20 годишнината на БАД
ВЪЗРАЖЕНИЕ
ОТНОСНО:  Предложени промени от НЗОК за болнична рехабилитация по КП 241 и КП 244

 
 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ изказва своята голяма благодарност за изключителната подкрепа и закрила над диабетноболните на проф. д-р Тройчо Троев, д.м.н. - Национален консултант по Физикална и рехабилитационна медицина  и на Българска Асоциация Европациент
  

Уважаеми Г-н Министър,
         
       Изразявам категорично несъгласие с направените изменения в индикациите за хоспитализация по клинична пътека  № 241 и № 244, приети с Протокол от заседание между представители на НЗОК и УС на БЛС по преговори за  НРД 2015г. Въпросът не е обсъждан с Националния консултант – проф. Троев, нито е уведомен за дата и час на тези преговори.
      
 Мотивите за възражението са следните:
 
1. Текстът е в нарушение на Закона за здравето чл. 2, ал. 1 за равнопоставеност при ползването на здравни грижи и ал. 2 за осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ на всички граждани на Р България.
2. Индикациите за хоспитализация противоречат на Медицинския стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина, по който се осъществява дейността в лечебните заведения.
3. Подходът, приет за индикациите за хоспитализация е  дискриминационен спрямо пациентите с хронични заболявания, тъй като целта на здравеопазването и медицината е да се задържи патологичния процес на определен по-ранен стадий за максимално дълъг период от време, а не да се изчака крайния стадий с необратими промени, които не могат да бъдат овладени.
4. Текстовете в диагностично-лечебните алгоритми по двете пътеки  са антисоциални, антихуманни и антимедицински.
5. Грубо нарушение в алгоритъма на диабетната  невропатия е отпадането й от КП 241.
6. Пациенти с новодиагностицирани форми на артрозни изменения, с по-ранен етап на развитие, с високи възможности за повлияване при периодично и адекватно прилагане на рехабилитационни и физикални процедури, ще бъдат лишени от физикална терапия и рехабилитация, въпреки че покриват всички останали индикации за хоспитализация. Предвид социално–демографския статус на населението, голяма част от пациентите с артроза ще бъдат лишени от адекватна медицинска помощ и обречени на инвалидизация.
7. Новите индикации ще кумулират допълнителен публичен ресурс за извършване на редица диагностични изследвания и консултации със специалисти, напрежение сред ОПЛ и специалистите, особено невролози и неврохирурзи, поради принудително масово увеличаване на броя желаещи да бъдат отново и отново диагностицирани за основното си заболяване.
8. Предвид прогресиращия дегенеративен характер на повечето от болестите, включени в двете КП, при липса на навременна рехабилитация, в перспективен план ще се генерират много повече медицински и социални разходи.
9. Качеството на живот на тази група пациенти ще се влоши, за хората в трудоспособна възраст - това ще означава повече и по-дълго ползване на временна неработоспособност, а за хората в надтрудоспособна възраст – невъзможност за облекчаване на страданието, ниско качество на живот, социална изолация, психологически отклонения, усещане за  непълноценност и други прояви, които категорично ще влошат медицинския, психологическия и социалния елемент на понятието „здраве”.
10. Безпрецедентен е подходът да се лекуват с методите на физикалната и рехабилитационна медицина пациенти в напредналия трети и четвърти стадии на ревматоидните болести и на артрозните заболявания, когато патологичните промени са необратими, налице е недостатъчен рехабилитационен потенциал и са изгубени всички възможности за адекватно повлияване на заболяването, именно чрез методите на физикалната и рехабилитационна медицина. Комплексното и адекватно лечение на всяко заболяване е много по- ефективно и с прилагане на по-малък финансов ресурс, когато се прилага в първите прояви на заболяването. Лечението чрез методите на физикалната и рехабилитационна медицина на заболяванията в извънболничната помощ не предлага комплексен подход.
11. Физикалната и рехабилитационна медицина, предоставя възможности, при своевременното прилагане на методите й, съчетано и комбинирано, за ограничаване на патологичните промени при определени заболявания, да отложи във времето настъпването на тежки, инвалидизиращи усложнения, да поддържа работоспособността на хората, които страдат от дадени заболявания и спомага за социалната реинтеграция на пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
12. Параграф § 5 от Преходни и заключителни разпоредби на проекта на НРД 2015 е противозаконен, при условие, че Клиничните пътеки са определени в Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както и наличието на ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, където клинична пътека № 241 и клинична пътека № 244 са включени като вид дейност, гарантирана от бюджета на НЗОК с определени цени и обеми за 2015 г.
 
В заключение: индикациите за хоспитализация по КП 241 и 244 са проява на дискриминация спрямо пациентити и спрямо медицинската специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”.
От друга страна ще се повишат разходите за лечение на определени групи заболявания в активните болници, невъзможност за социална интеграция и реинтеграция на пациенти с определени хронични заболявания, което ще доведе до ръст в социалните разходи, както и в личните разходи на пациентите, които попадат в една от най-уязвимите групи от населението.
 
Предлагаме:    да се запази рехабилитационното лечение на пациенти по КП 241 и 244, както до сега.
 
 
С  уважение: 
проф. д-р Тройчо Троев д.м.н.  
Национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина

 
 
 
БА Диабет във Фейсбук