П О К А Н А
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ
 
 
УВАЖАЕМИ/А    ГОСПОДИНЕ/ЖО,
 
      Управителният съвет на БА «Диабет»  Ви кани на Отчетно събрание на Българска Асоциация Диабет, което ще се проведе на 16 май 2015 г. /събота/ в хотел ,,София Плазагр. София, бул. ,, Христо Ботев№ 154   от 14.00 часа.
 
ПЛАН – ПРОГРАМА НА МЕРОПРИЯТИЕТО НА 16 МАЙ
 
     1. Регистрация до 12.00 часа в хотела (на рецепцията и регистрация за участие )
     2. Обяд от 12.00 ч. до 13.00 часа
     3. І-ви модул – Отчетно събрание от 14.00 часа
     4. Кафе – пауза от 16.00 ч. до 16.30 часа
     5. ІІ-ри модул – обучителен семинар от 16.30 ч. до 17.30 часа
     6. Свободно време от 17.30 ч. до 19.00 часа
     7. Вечеря от 19.00 часа
     8. Нощуване
 
НА 17 МАЙ
1.    Закуска от 7.30 ч. до 9.00 часа
2.    Отпътуване
І. ДНЕВЕН РЕД НА ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ:
  1. Отчетен доклад за дейността на БАДиабет за 2014 год.
  2. Приемане на Годишния доклад за дейността на БАДиабет за   
      2014 год.
  3. Финансов отчет на БАДиабет за 2014 год.
  4. Приемане на финансов отчет за 2014 год.
  5. Отчет на контролния съвет на БАДиабет.
  6. Приемане на бюджет 2015 год.
  7. Предложения за промени в Устава на БАДиабет.
  8. Освобождаване на двама членове от състава на УС, подали   
      заявление за предсрочно прекратяване на мандата им. Избор
      на двама нови членове на УС с цел допълване числеността на
      настоящия УС до края на мандата му – 2017 год.
  9. Разни.
 
   Делегати на Общото събрание са само Председателите на Дружества и Сдружения, членове на БА «Диабет»  или лице упълномощено от Управителния съвет на Дружеството,  с препис – извлечение на Протокол от заседание,  проведено до 30.04.2015 год.
 
ОТ ВСЯКО ДРУЖЕСТВО И СДРУЖЕНИЕ ПРИСЪСТВА САМО  ПО  1 ДЕЛЕГАТ
 
   БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ ПОЕМА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ САМО ЗА ИДВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ / В ЕДНА ПОСОКА / - ОБЯД, ВЕЧЕРЯ, НОЩУВКА И ЗАКУСКА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ОТ СТРАНАТА.
   ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА НОЩУВАТ В САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ ДОПЛАЩАТ РАЗЛИКАТА ОТ ПРИЕТАТА ОТ УС НА  БА «ДИАБЕТ»  ЦЕНА ЗА НОЩУВКА.
 
 
Моля, потвърдете Вашето участие до 4 май 2015 год. на телефони:
 О2 931 07 79;   0893 62 41 44;   0893 62 41 41

Или на e-mail:       badiabet@abv.bg                    skype: badiabet

БА Диабет във Фейсбук