• Дейност
  • Писмо за реимбурсация на сензорите в България

Отговор на Омбудсмана за алфа-липоевата киселина

ОТГОВОР НА ОМБУДСМАНА  НА ПИСМО НА ВАРНЕНСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ СРЕЩУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА ЛЕКАРСТВАТА С АЛФА-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА


БА Диабет във Фейсбук