ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  ЗА КАСОВИТЕ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА БА ДИАБЕТ ЗА 2014 г.
 
I. ЗА РАЗХОДИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 - 31. 12.2014 г.
 
Към  01.01.2014 г.
Наличност на каса   -     3.18лв             
Наличност по сметка  - 23,98 лв
 
През периода 01.01.2014 до 31.12.2014 са постъпили приходи по банкова сметка  общо за 353000 лв., които изцяло са отсубсидия от Правителството.
Постъпили са лихви в размер на 10,62 лв
 
Направени са разходи в размер на  353018 лв.
 
По направление „Храна на социално слаби и диабетици” от общата сума на годишната субсидия са усвоени200005 лв.От тях : за  187767 лв са доставени и раздадени  хранителни пакети на 5512 души социално слаби и материално затруднени диабетици, 856 лв са разходи по огрганизирането и изпълнението на програмата в т.ч и ЗОП и  11382 лв са заплати и осигуровки на координатор хранене.
 По направлениe„Помощот диетични храни и медикаменти”, са усвоени 19982 лв . От тях са закупени и раздадени витамини на стойност 19598 лв и за 384 лв са заредени с медикаменти спешни аптечки в регионалните центрове и чанта за спешна помощ за младежка секция.
По направление „Изграждане и поддръжка на информационно консултативни центрове”  в София и страната, информационна дейност, брошури, анкети и застъпнически програми и др.” са усвоени 80017  лв. От тях за проведени 2  централни  и  7 регионални семинара в т.ч. и за младежка секция са  разходвани 21587 лв, за поддръжка информационен сайт на БА Диабет и др. информационна дейност 1418 лв за информационни материали – ръководство за живот с диабет, абонамент за встник Клуб Д и информационен календар са разходвани 23877 лв За заплати и осигуровки на техническите сътрудници на РИКЦ са разходвани 32325 лв.За поддръжка дейността на регионалните центрове – 810 лв
 
По направление „Поддръжка и подпомагане национален клуб ДИАБЕТи на структурите в страната” са усвоени 52996 лв в т.ч. 7728  лв  възнаграждение офис сътрудник и осигуровките му, 9648 лв за счетоводни услуги,2330 лв издръжка на регионалните центрове, 620  лв банкови такси, 3947 лв командировки на УС и за ОС, 410 лв са разходите за ел.енергия, 1826 лв топлофикация, 12805 лв за мобилни , стационарни и интернет услуги, 62 лв за вода, 320 лв за  СОД, 4726 лв  хонорари –юрист,660лв за карта за цялата гр. мрежа за 1 година  и останалите са свързани с подготовката и провеждането на годишно общо събрание 4596 лв,414 лв трудова медицина ,400 лв каса, останалите са за дооборудване и ремонт  на асоциацията с технически средства, канцеларски материали , ремонт на офиса и др.
        
Наличност към 31.12.2014 г.
На каса                        7,34лв.
Наличност по сметка 11,76 лв
 
 
II. ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ИЗВЪН БЮДЖЕНИ СРЕДСТВА  НА БА ДИАБЕТ ЗА 2014 г.
 
I. Налични средства в началото на 2014 г.
 
-         Каса                                     888,96
-         Банкова сметка              17 522,53
 
II. Приходи
- чл. внос                                        6245,70
- дарения   всичко                       18 955,83
 
Всички дарения са целеви, т. е с договора за дарение точно е определено предназначението на сумата  и са както следва:
 
A/ ДИА ЕВРО                       14255,83
 
Б/ ЗА ДЕНЯ НА ДИАБЕТИКА  
 
 - Новонордиск                            3000 ЛВ        
 
 
В/ За закупуване на книга за лечението на диабета, за раздаване на лекари ендокринолози
 
Сърджикъл ООД                                1000 лв.  
 
Г/ За  провеждане на обучителен семинар на  
РИКЦ  Септември                 
Сдружение АЕБ ТРИ                              700 лв
 
- Приходи от лихви ИБС                            2,07 лв.
 
ВСИЧКО  ПРИХОДИ                            43615,09
 
III. Разходи на извънбюджетни средства :
1. Ден  на диабетика                   - общо  452 лв.
В т.ч. заснемане на събитие                     70 лв
    Торта                                                       52 лв
 Танцово събитите -                                 330 лв
 
2. ДИА ЕВРО                                 
2.1.Нощувка лагер Смолян                                 1078 лв
2.2 Лагер Бургас                                                  2083,19 лв
2.3 Пътуване Унгария    
- командировка до родните места                     260 лв
- застраховка отбор                                            119,93
- застраховка 2 водачи                                       16,62      
- нощувка отбор Белград                                   407,22
- нощувка отбор Белград                                   635,64
- нощувка водачи Белград                                   97,95
- нощувка водачи Белград                                   67,87
-  вечеря 2 водачи  Белград                                  32,58
-  вечеря отбор Белград                                        211,77
-  настаняване Унгария 2 водачи                       945,68
-  транспорт до Унгария и обратно                  3758,24
2.4 Раници за отбора                                           240,00     
2.5 Топки                                                                 39,90
2.6. Вода                                                                  20,02
2.7 Флагчета                                                            21,00
2.8.Хонорари треньор и лекар                          1306,66
2.9. Награди спортисти                                        285 лв
2.10 Сувенири                                                          42,50
Всичко отчетени                                              11590.77
 
 
3. Семинар РИКЦ Септември                          610 лв
 
4. Командировки ,куриер, такси и  и др.
дребни                                                                693.11
 
6 Такса вноска МДФ                                         365,98
7. Банкови такси                                                 264,00
8. Платени стари задължения                          283.76
9. Платен корпоративен данък за 2013
Върху договорите за спонсорство                   256,22
 
10. Възстановена сума тръжна документ.         24.00
                        
Всичко разходи касови                               14539.84
 
В края на годината :
 
Наличност в каса 68,70 лева
 
В банкова сметка 29006.55 лева
 
Общо: 29075,25 лева
 
         Информирам общото събрание , че годишните данъчни декларации за 2013 и 2014 г са подадени в срок.
В срок са подадени отчетите за  НСИ за 2013 и 2014 г и в Министерство на правосъдието за 2013 г. Предстои да бъде подаден и отчета за 2014 г. до 31.05.2015 г.
 
         Редовно и в срок са подавани в Министерство на финансите, Сметна палата и Министерство на труда и социалната политика тримесечните отчети , доклади и записки за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г.
 
Изготвил:     М.Чачева
                       (Счетоводител)                                                                                                                                 
БА Диабет във Фейсбук