• Дейност
Отчетен доклад на УС за дейността на
Българска Асоциация Диабет за 2014 година

 
Уважаеми колеги делегати на Общото Събрание,
Уважаеми гости,
Измина още една година на предизвикателства и трудни моменти и на усилена работа на всички вас, както и на всички членове на ръководството на Асоциацията, за преодоляването на трудностите  в нашата работа и за извеждане на нашата организация от релсите на статична социално ангажирана група от хора, която помага на диабетиците с храна и обучения по здравословно хранене,  до поставянето и на друго, по-високо ниво, съобразно променящите се реалности и изискванията на съвременния свят. С общи усилия ние издигнахме Българска Асоциация Диабет до равнопоставен партньор, с когото институциите се съобразяват, а компаниите търсят за сътрудничество и съвместна дейност по социално ангажираните си проекти.
Изминалата година не беше лесна, защото беше белязана и от редица местни и международни събития, всички от които със значително отрицателно въздействие върху макроикономическата рамка на българската икономика и на социално икономическия климат в държавата, а оттам и върху и без това трудното битие на хората с диабет, членуващи в нашите дружества и клубове в страната.
Политическата картина беше маркирана от постоянна несигурност още от изборите, проведени в края на пролетта на 2013 г. Публичните протести, които предизвикаха оставката на правителството на ГЕРБ ясно показваха неодобрението на масите към политическия елит на страната, последва оставката на кабинета на коалиционните партньори БСП и ДПС в края на юли 2014 г., избори на 05 октомври 2014 г. и ново правителство с г-н Борисов като премиер. Очакванията към новото правителство са за значителни реформи, отлагани в продължение на много години, включително - и особено важно за нас - в сферата на здравеопазването и социалното подпомагане.
Сред тези социално-политически сътресения, поредица от природни бедствия в различни райони на страната, довели до разрушения на домове, щети на имущество, унищожена селскостопанска продукция и повредена инфраструктура на значителна стойност, както и за жалост отнети човешки  животи на десетки хора, ние работихме по изпълнението на нашата програма и направихме всичко по силите си, за да изпълним максимално точно и пълно задачите, заложени в нея.
 
За ваша информация, с решения на УС от 21 Февруари и от 6 Март 2015г. бяха направени промени в управителния съвет на Българска Асоциация Диабет, като г-жа Светла Алексиева беше освободена от поста Председател на УС и член на УС. Това е причината настоящото ОС на БА Диабет да бъде свикано от мене, в качеството ми на избран от УС Председател на УС и на БА Диабет с мандат до провеждане на годишното общо събрание на нашата асоциация.
Но през цялата 2014 година съставът на УС на БА Диабет беше следният:
1.    Светла Алексиева – Председател на УС
2.    Майя Викторова – зам председател (председател на финансова комисия и връзки с международни организации и комуникации)
3.    Доц. Мария Брусева - зам.председател (председател на социална комисия и отговорник за младежката секция)
4.    Проф.Цветалина Танкова - зам.председател (председател на здравна комисия)
5.    Инж. Петър Велчев – Организационен секретар
6.    Д-р Адриан Стоев – член
7.    Александър Василев – член
8.    Даниела Илиева –член
9.    Инж. Тодор Тодоров –член
10.  Юлия Георгиева – член
Съставът на Контролния Съвет беше следният:
1.    Мариана Пироева – Председател
2.    Кирил Илиев – член
3.    Д-р Румен Богданов – член
В централния офис на БА Диабет в София работиха г-жа Анета Стаменова – касиер-домакин и сътрудник и г-жа Румяна Субашиева – технически сътрудник на РИКЦ- София.
С настоящия доклад ще се опитам да представя накратко Отчет на извършената работа по направления на дейността за 2014 година:
 
І. Организационна дейност
През 2014 година УС на БА Диабет е провел общо 11 присъствени и неприсъствени заседания, а КС е направил проверки с представени пред УС доклади с констатации и препоръки за които ще бъдете информирани с отделен доклад.
На проведените заседания УС е вземал решения по всички важни организационни, финансови и текущи въпроси, касаещи дейността на асоциацията. Такива решения са например решенията относно ОП за „Програма Хранене на социално-слаби диабетици“, ОП за доставка на витамини за диабетици, решение за участие в европейски турнир за хора с диабет "Диаевро 2014", решения за участие в различни инициативи, както и вземане на отношение и представяне на становища по задължителни процедури и проекти от дейността на IDF във връзка с членството на БАД, решения за утвърждаване на вътрешни нормативни документи, за програма за отбелязване на Ноември 2014 - Месец на Диабета и други, както и за приемане и одобрение на отчетните доклади за извършените действия по одобрените програми за мероприятия и инициативи. Всички взети решения от УС на БА Диабет за 2014 г. са на разположение за ваша информация и за информация на дружествата, членуващи в БА Диабет.
През 2014 г. дружествата, членуващи в БА Диабет са 140 на брой. Общият брой на лицата, членуващи в дружествата на асоциацията, съгласно направените отчисления от членски внос за 2014 г. е 12 899 души .
Младежката секция на БА Диабет, която беше учредена през 2013 г., продължава да работи за повишаване информираността на младите пациенти с диабет и укрепване имиджа и влиянието на БА Диабет сред тях, като използва всички съвременни средства за комуникация, присъщи на младите хора в днешния дигитален свят и провежда сбирките си повече като виртуална организация. Материалите, които се публикуват във фейсбук страницата, набират все по-голям брой привърженици. По повод месеца на Диабета - Ноември 2014, от младежите беше организирана информационна кампания за профилактиката и лечението на заболяването под формата на „флашмоб“ с раздаване на информационни листовки. Заснетият клип с популярни лица от брейкърски групи, облечени в тениски на БА Диабет с надпис „Живей активно с диабет“ беше гледан в Ютюб от много фенове и получи многобройни „харесвания“.
Обединените софийски дружества придобиха ново лице и развиват активен организационен живот, а клуб „Диабет“ отново е естественото място за събиране на членовете на софийските дружества за лекции и мероприятия.
Както знаете, на територията на страната има изградени и функционират осем на брой РИКЦ,  в които работят служители на БА Диабет, които наричаме „технически сътрудници“. Това са: във Варна – г-жа Димитрула Панайотова, в Монтана – г-жа Младенка Андреева, в Плевен – г-жа Даниела Илиева, в Септември – г-н Александър Василев, в Силистра – г-жа Калинка Давидова, в Сливен – г-н Николай Нейков, в Смолян – г-н Кирил Илиев и в София – г-жа Румяна Субашиева.
На предишно ОС на БА Диабет беше поставен от делегат на събранието въпроса „Какво работят сътрудниците в РИКЦ"?  Имах възможност да се запозная с подробните отчети за работата на РИКЦ през 2014 г., както и с отчетите за изминалите месеци на 2015 г.,  така че мога да потвърдя, че това са хората, които са пряката „топла“ връзка между ръководството на БАД и хората с диабет, членуващи в нашите дружества по места. Те са нашите „антени и нашите посланници“. И тук е мястото да изразя своето искрено възхищение и сърдечна благодарност за неуморните усилия, истинската тяхна изобретателност в търсенето на средства и възможности да достигнат до всеки отделен човек, да не жалят труда и времето си и да проявяват човешка съпричастност към всеки отделен диабетик. Изключително ценна е и връзката, която те успяват да изградят и да поддържат с изтъкнати специалисти ендокринолози по места. Още веднъж искам да изразя своето уважение и подкрепа на работата на техническите сътрудници, за всичко, което правят и за усилията, които полагат за запазване авторитета и репутацията на организацията!
По отношение на нашите амбиции за териториално покритие в цялата страна, трябва да признаем, че засега изоставаме. БА Диабет трябва да има членове във всяка област на България! Постоянно трябва да се търсят и реализират възможности за създаване на нови дружества, като се използват всички контакти на местно ниво и се спазва йерархичната структура – БАД - Регионален център – Общински сдружения  - секции по места.  Идеалният модел е тези центрове в бъдеще да прераснат (или се съчетаят) с  Регионални диабетни центрове за цялостно комплексно обслужване на пациентите с диабет.
По отношение на дружествата – членове на БА Диабет:  Всяко дружество е длъжно да проведе годишно отчетно събрание. Не за всички дружества се получават навреме материалите от тези събрания и липсва пълната информация за дейността по места. Не беше лесно и събирането от всички дружества на актуалните списъци, въпреки че тази година актуализацията на списъците беше значително по-успешна. Молбата ни е също така, да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в ръководството или в адреса за кореспонденция на вашите дружества, за да сме сигурни, че имаме коректна връзка за комуникация и информация. За активния организационен живот на дружествата по места благодарим на председателите за тяхната работа и неуморни усилия.
През 2014 година успяхме да организираме обучителни семинари за председателите на дружества, които бяха проведени на 2 сесии – през пролетта – по време на провеждане на годишното ОС и през месец ноември, заедно с отбелязването на световния ден за борба с диабета. За тези лекционни семинари успяхме да привлечем като лектори най-изтъкнатите български лекари - ендокринолози:  проф. Михаил Боянов, доц. Малина Петкова, Проф. Цветалина Танкова и други.
През настоящата 2015 г. година БА Диабет разработи програма за обучения за пациенти с диабет от вашите дружества, която ще се осъществява съвместно с Българско Дружество по Ендокринология и Съюза на Диабетните Сестри в България. За конкретните дати и места за провеждане на лекциите следва да се обърнете към съответните РИКЦ за информация и подаване на предложения за участие.
Не е възможно в този кратък доклад да изредя всички инициативи, организирани от вас през годината, в дружествата ни в цялата страна. Опасявам се, че като спомена десетина, ще пропусна много повече. Това, което отличава вашата работа през изминалата година от работата ви през предишните години е, че всички вие търсите нови форми за организационната работа, че успявате да създадете трайни партньорства с водещи ендокринолози по места, че разчупвате стереотипите и намирате по-широки хоризонти, включително осъществявате успешно международно и трансгранично сътрудничество –като дружеството от Нова Загора и дружеството от Сливница.  Лекции, екскурзии, измерване на кръвна захар и осигуряване на лентички на преференциални цени, отбелязване на празници и именни дни, морална и логистична подкрепа са част от активностите, които присъстват във всички отчети.
Ще си позволя да изразя силното впечатление което ми направи огромната работа извършена в регион Плевен за изминалата година – във всички 23 дружества с общо 1450 души членуващи в тях и многото и полезни инициативи и мероприятия, проведени в малки и големи населени места: Малчика, Дебово, Никопол, Ставерци и Градище, Ловеч и разбира се – Плевен: с постоянната и много ценна подкрепа на специалисти ендокринолози от УМБАЛ д-р Г.Странски и благодарение на „топлата връзка“ за всички обучителни семинари – д-р доцент Катя Тодорова.
Ще си позволя да цитирам още само една оценка от доклада на колега за работата на сдруженията от неговия регион: Най-добре през 2014г. работиха сдруженията в с.Радилово,гр. Панагюрище,гр. Пещера,гр.Костенец и гр. Септември.
Добре са работили и дружествата в Монтана,Вършец, Копиловци, Боровци, Замфирово, Бойчиновци, Медковец, Вълчедръм, Габровница.
Но такива отличници има във всички региони и те заслужават нашето уважение! Не ни стига времето да изброим всички!
Интересни и много полезни са организираните в Силистра модулни обучения за диабетно болни и техните близки,със засягане на важни теми като „Оказване на първа долекарска помощ от близки при животозастрашаващи усложнения“ и „Психологически интервенции, поведенческа терапия заподобряване на способността на новооткритият диабетик да се справи със стреса“ и други.
 
ІІ.Финансова дейност
Българска асоциация диабет, като юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност, няма типично финансова дейност. БА Диабет се стреми при осъществяване на своята дейност да спазва стриктно изискванията на закона за счетоводството и работи активно за подобряване на финансовата дисциплина и осигуряване навременна отчетност от страна на своите поделения по места.
Получените средства от държавната субсидия за 2014 година са изразходвани както следва:
Най - голям дял от субсидията за 2014 г. е разходван по програма : „Диетично хранене на социално - слаби диабетици”. По нея са отпуснати 200000 хиляди лева. На основание решение на УС и след проведена процедура по ЗОП  са доставени и раздадени  хранителни пакети за  187767 лв. на 5512 души социално - слаби и материално затруднени диабетици, 856 лв. са разходи по организирането и изпълнението на програмата в т. ч и ЗОП и  11382 лв. са заплати и осигуровки на координатор - хранене.
Списъкът на дружествата, които са получили храна по програмата за 2014 г. е наличен и е на разположение на желаещите да се запознаят с него.
 
През  периода 01.12 2014 - 26.02.2015 г. бе извършен Одит на сдружение Българска асоциация Диабет за „Съответствие на управлението на субсидия на юридически лица с нестопанска цел, предоставена от централния бюджет - Сдружение БАД“.
Одитът  завърши с предварителен констативен протокол и предстои да бъде изготвен и връчен одитен доклад.
По време на одита са прегледани всички документи касаещи изготвянето и утвърждаването на бюджета на БА Диабет и не са констатирани нарушения.     
Проверени са всички счетоводни документи за периода 01.01.2013 - 31.12.2013г.  и по тях не са констатирани нарушения.
Дадени са две препоръки по програма  „Диетично хранене на социално - слаби диабетици”.
През изтеклия период БА Диабет е получила средства от спонсорство и целеви дарения от фирмите „Ново Нордиск България“, „Новартис Фарма“, „Марвена“, „ЛиведаМед“, „Аббът България“, „Софарма“, както и от частни лица. Подробен отчет за получените и изразходвани средства от спонсорство и дарения е изготвен и ще бъде представен от г-жа М.Чачева.
 
ІІІ.Социална дейност
Социалната политика на БА Диабет през 2014 г. се изразява основно в следните направления:
-       Програма „Диетично хранене на социално слаби диабетици”, по която са били обхванати 5512 бенефициенти, определени съгласно одобрените критерии за социално слаби диабетици от 76 дружества в страната;
-       Програма „Помощи от медикаменти , лекарства , помощни средства” – през 2014г. се взе решение за предоставяне на витамини за диабетици – осигурени и разпределени бяха  4 333 броя опаковки витамини ФАВИО за диабетици от 118 дружества в страната на обща стойност 19600 лева.
-       Съдействие на наши членове за решаване на социални или други проблеми, чрез осъществяване на консултации и подаване на сигнали до институции.
-       Постоянно присъствие на всички форуми и събития свързани със защита правата на пациентите с диабет, участие в НСИХУ, в комисии и работни групи като комисията по Конвенцията за хората с увреждания, Комисията по социалните въпроси към МС и Комисията по здравеопазване. През 2014 г. са подготвени и изпратени до всички ангажирани с проблемите на профилактиката и лечението на заболяването диабет държавни институции множество писма с предложения за конкретни решения, свързани с приетата здравна стратегия и относно необходимостта от Национална програма за диабета и Национален Диабетен регистър. Получените отговори от институциите, независимо че не дават еднозначен отговор на исканията ни за Национална Програма за диабета и Национален Диабетен регистър, дават основание за очакване на положителна промяна, както и показват ясно, че институциите припознават Българска Асоциация Диабет като важен обществен фактор, с който трябва да се съобразяват и като сериозен партньор за по-нататъшно сътрудничество в усилията за подобряване на грижите за пациентите с диабет в България.

ІV.Медицинска Дейност
Ръководството на Българска Асоциация Диабет поддържаше тесни контакти с Българско дружество по Ендокринология (БДЕ), Сдружение на диабетните сестри в България (СДСБ), Български Лекарски Съюз (БЛС), Български стоматологичен съюз и др. Проф. Цветалина Танкова – зам.председател на УС и председател на медицинската комисия на БА Диабет - е наш постоянен консултант по здравни въпроси и нашият съветник при преговори и обсъждания с НЗОК, МЗ и други здравни институции.
Осигурихме абонамент за дружествата на БА Диабет за вестник „Клуб Д“, откъдето хората с диабет могат да черпят полезна информация за новости в лечението и контрола на заболяването диабет.
През 2014 г. продължиха обучителните семинари по здравословно хранене и диабет, провеждани по съвместна програма с г-жа Галя Вутова в рамките на програма „Заедно срещу диабета“.
На много места са проведени лекции и семинари, организирани по инициатива на РИКЦ или на отделни дружества с поканени лектори – видни ендокринолози и други медицински специалисти.
През 2014 г. на база партньорски отношения с фармацевтични компании, в рамките на програми за социално отговорни инициативи, бяха проведени лекционни семинари, акции за измерване на кръвна захар и други.

V.Връзки с обществеността
Като национално представителна организация  БА Диабет е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС, както и е член на Конфедерацията за защита на здравето (КЗЗ).
През 2014 г. дейността на БА Диабет беше по-видима отвсякога за обществото с отразяването на различни прояви в медиите, като подготовката на отбора за участие в европейски турнир по футбол с няколко прессъобщения за медиите и отразяване с материал във вестник 24 часа, участие на Председателя на БА Диабет в две пресконференции, организирани в БТА по повод 14 ноември и Месеца на диабета, участие в телевизионно предаване на БНТ и в новинарския блок на Нюз 7 по повод месеца на диабета, отразяване на събитието за честване на 14 ноември от младежката секция на БАД  в специалното издание на IDF, Многобройни побликации в сайта на БА Диабет и в официалната фейсбук страница на асоциацията с привлечени много нови симпатизанти и съмишленици от общността на хората които живеят с диабет.
Много инициативи на дружествата от страната намериха отражение в местния печат и в местни телевизионни канали.

VІ.Международна дейност
Българска Асоциация Диабет, в качеството си  на пълноправен член на Световната Диабетна Федерация (IDF), участва активно в различни форми на международно сътрудничество, както с участие в международни форуми и заседания, така и чрез участие в проучвания относно състоянието на диабетните грижи в отделните страни, и в частност, редовно предоставя информация за състоянието на диабетните грижи в България. IDF ползва широка мрежа от източници за осигуряване на точна и достоверна информация, както и висококвалифицирани специалисти от различни специалности и различни точки на света, включени в работни групи по отделни проекти. Чрез обратната връзка към БА Диабет, след приключване на проучванията, получаваме и разполагаме с най-актуалната информация. С наши писма до МЗ сме заявили нашата готовност за сътрудничество и предоставяне на информация на експертите на министерството, за да може тази информация да бъде използвана максимално ефективно по предназначението й, а именно - за подобряване медицинските грижи и лечението на пациентите с диабет в България.  “Диабетен атлас” (IDF Diabetes Atlas), „Проучване за достъпа до медикаменти и медицински устройства“ на пациентите с диабет от европейски страни (Accessto Quality Medicinesand Medical Devicesfor Diabetes Carein Europe), „Глобална карта за оценка“ по отношение на диабета (Global diabetes Score card) и страницата за България и други съдържат важна информация и анализи, показват реалната картина на състоянието на диабетните грижи в страната, а сравнението с показателите в други страни от Европа е ориентир за състоянието на българските диабетни грижи и нужната посока за постигане на подобрението им. През 2014г. участвахме в проучване за актуализация на данните и подготовка на четвъртото издание на “Пъзел от политики” (Policy Puzzle)  и  на „Глобално проучване на обучението за диабетици“ (GDS-survey), както и на „Диабетен индекс 2014“, с който се актуализираха данните от минало проучване от 2008 г. и който за съжаление постави България на последно място в Европа по обобщените показатели за грижи за пациенти с диабет.
През 2014 г. се осъществи второто участие на аматьорския футболен отбор на Българска Асоциация Диабет в турнир за хора с диабет под патронажа на Унгарската диабетна Асоциация и IDF, DIAEURO 2014 в град Балатонфюред, Унгария от Първи до Пети Септември 2014 г. Българският отбор изигра три мача в групата си с отборите на Сърбия, Полша и Узбекистан. С точна и красива игра момчетата успяха  да реализират актив от 2 точки и оставиха  след себе си отборите на Италия, Русия, Словакия и Узбекистан в крайното класиране. Участието в DIAEURO беше възможно благодарение на усилията на натоварените с организацията членове на ръководството на БА „Диабет“, подкрепата на много съмишленици и приятели и финансовата помощ от социално отговорни компании - партньори на асоциацията.

През 2014г. представители на ръководството на БА Диабет, определени с решение на  УС - Светла Алексиева - Председател на БА Диабет, Майя Викторова - член на УС с ресор Международни връзки и комуникации, Даниела Илиева и Кирил Илиев взеха участие в Годишното Общо Събрание на Европейската диабетна федерация през м. ноември в Истанбул с участие и в работен семинар под надслов „Заедно сме по силни”.

Основни теми на работните семинари бяха „Защита на правата на пациентите с диабет“ и Проекта на IDFEXPAND, който цели изграждане на световна мрежа от политици - парламентаристи от различни страни, които да работят заедно за мисията на IDF. По тези теми бяха изнесени доклади и презентациии за „Работа с организациите за защита на човешките права“ и „Как се постигат законодатели промени“, „От научните изследвания и постижения  до болничното легло – теорията превърната в практика в медицинските грижи“, „Обучението за диабета и за диабетиците – предизвикателства и решения“. Нашата делегация се включи в работата по групи по темата за обучението и уърк-шоп на тема: Необходимост от непрекъснат процес за обучение на деца и младежи с диабет - липса на структуриран подход и връзка, необходимост от екип от специалисти. Другите теми на семинарите бяха: „Как да подобрим работата с асоциациите“; „Основните човешки права и правото на достъп до лечение“, в които също взехме активно участие.
През изминалата година бяха осъществени контакти с ръководители и представители на пациентски организации от Румъния, Турция, Гърция, Сърбия и други, с цел организиране на Балканска среща на диабетните асоциации от региона за обмяна на опит и споделяне на добри практики. Предстоящият футболен турнир в Румъния ще даде възможност за среща и уточняване на позициите за изработване на програма и план за осъществяване на такава среща в България с оглед осигуряване на финансиране и логистична подкрепа за участниците.
 
 
БА Диабет във Фейсбук