• Дейност
  • Хора с диабет от всички възрасти се обединиха около мотото ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ
Наредба за медицинската експертиза  
Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК
 
На 12.02.2019г. се проведе среща на министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с: Омбудсмана на РБългария, Национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: Системата ни убива всички и Системата ни убива, представител на СЗО за България.
Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участиците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от министерството на здравеопазването, за лицата преминали през системата на ТЕЛК, след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018г.
Заинтересованите страни разгледаха различни предложения за спешни промени в Наредбата за медицинска експертиза. Бяха приети следните решения:
 
  1. До 16ч. на 13.02.2019г. участниците в срещата да представят становище по предложението на Национално представителните организации на и за хора с увреждания за изменение на Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалена работоспособност ( вида и степента на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинска експертиза изразяващи се в:

А) Когато са налице няколко увреждания, две и повече с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен за увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.
Б) Ако водещото заболяване с 50 и над 50 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други едно и повече заболявания и увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 10 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.


        2. Министъра на здравеопазването се ангажира в срок до два месеца от датата на срещата, да бъде извършен допълнителен анализ на приложение №1 –
            ”ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ”към чл.63, ал.1 от Наредбата за мадицинска експертиза. На база на резултатите ще бъдат извършени необходимите изменения и допълнения на нормативния акт, с цел постигане на по-висока справедливост при оценката на здравния статус на лицата с увреждания.

         3. В кратки срокове да започне широко експертно и обществено обсъждане и подготовка за прилагане в България на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация.


 Приложение:

До: министъра на здравеопазването
 
СТАНОВИЩЕ
 
От: Национално представителните организации на и за хора с увреждания
                                                                     
Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинската експертиза през периода 3.08.2018г.- 18.12.2018г.
 
Уважаеми г-н министър,
В началото на нашето становище трябва да отбележим, че от предоставената ни информация можем да направим извода, че прз системата на ТЕЛК за периода 3.08.2018г.- 18.12.2018г. са преминали за преосвидетелстване:
1.  лица с трайни увреждания  над 16г. - 35 368
2.  лица с трайни увреждания  под 16г. – 3 519
В приложение №1 е представен анализ на динамиката на старата и новата оценка на медицинската експертиза.
Обобщените данни налагат следните изводи:
 
Лица със трайно намалена работоспособност/степен на увреждане над 16г. възраст
 
1.                          Брой лица запазили степента на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 23 451- 66,3 % от общия бройпреосвидетествани.
2.                          Брой лица повишили степента на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 5 140- 14,5 % от общия бройпреосвидетествани.
3.                          Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 6 777- 19,2 % от общия бройпреосвидетествани. От тях:
А) Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане от 50 до 100% - 5 087- 14,5 % от общия бройпреосвидетествани.
Тези лица са със намалена степен на подкрепа изразяваща се в: понижен размер на пенсия, финансова подкрепа и целеви помощи по ЗХУ, социални помощи по ЗСП и други;
Б) Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане до 50% - 1 690 – 4,7 % от общия бройпреосвидетествани.
Тези лица отпадат от системата на подкрепа!
 
Лица със трайно намалена работоспособност/степен на увреждане под 16г. възраст
 
1.             Брой лица запазили степента на увреждане- 2294 – 65,1% от общия бройпреосвидетествани.
2.             Брой лица повишили степента на увреждане- 665 – 18,9%от общия бройпреосвидетествани.
3.             Брой лица с намалена на степен на увреждане- 560 – 16%от общия бройпреосвидетествани. Тези лица са загубили права и респективно доходи в резултат на реформата в медицинската експертиза.
 
 
Частичният анализ на предоставената ни информация по видове заболявания съгласно приложение №1 към чл.63 на Наредбата за медицинска експертиза очертава картината изложена в следната таблица:  
Състояние до експертизата ГРУПА Оценка на работоспособността/вид и ст. на увр  ГРУПА Състояние до експертизата % Оценка
на работ.
/вид
и ст. на увр
 %
Предишно ЕР - Водеща диагноза Ново ЕР –
Водеща диагноза
71%-90% 50%-70% 80 50 Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб Бронх или бял дроб, с
неуточнена локализация
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 90 60 Междукамерен септален дефект Междукамерен септален дефект
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 100 30 Вродени деформации на стъпалото Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)
над 90% вид и ст. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 100 50 Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus) Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)
над 90% без ч.п. 50%-70% 85 70 Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменени Фонова ретинопатия и
ретинални съдови изменени
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 60 Други видове хидроцефалия Други видове хидроцефалия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. без % вид и ст. на увр. 100   Варус на метатарзалните кости (metatarsus varus)  
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.   60   Плоско стъпало [pes planus] (придобито)
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 90 Обструктивна хидроцефалия Обструктивна хидроцефалия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 94 71 Вродена липса, атрезия и стеноза  на дебелото черво Вродена липса, атрезия и
стеноза  на дебелото черво
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 80 Вродени аномалии на лещата Вродени аномалии на лещата
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 50 40 Междупредсърден септален дефект Междупредсърден септален дефект
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 100 56 Вродени аномалии на задния сегмент на окото Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 50 Тетралогия на Fallot Тетралогия на Fallot
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 80 60 Увреждания на брахиалния плексус Увреждания на брахиалния плексус
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. без % вид и ст. на увр. 70 0 Болест на Hirschsprung Болест на Hirschsprung
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 74 50 Коарктация на аортата Коарктация на аортата
над 90% вид и ст. на увр. без ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 75 Специфични разстройства в развитието  на двигателната функция Специфични разстройства в развитието  на двигателната функция
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 90 80 Други родови травми на раменния сплит Други родови травми на
аменния сплит
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 71 60 Вродена стеноза на аортната клапа Вродена стеноза на аортната
клапа
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 75 Злокачествено новообразувание на главния мозък Злокачествено новообразувание на главния мозък
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 50 Цепка на небцето, срединно Цепка на небцето, срединно
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. без % вид и ст. на увр. 80 0 Цепки на твърдото и мекото небце с едностранна цепка на устната Цепки на твърдото и мекото
небце с едностранна цепка на устната
до 50% вид и ст. на увр. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 86 30 Вроден хипотиреоидизъм без гуша Вроден хипотиреоидизъм
без гуша
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. над 90% вид и ст. на увр. без ч. п. 50 30 Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период Неалергична астма
50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 60 50 Цьолиакия Цьолиакия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 80 Вродени аномалии на сърдечната  преграда Вродени аномалии на
сърдечната  преграда
50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 62 30 Аортопулмонален септален дефект Аортопулмонален септален
дефект
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 60 75 Епилепсия Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal]
 или без тях), неуточнени
над 90% вид и ст. на увр. без ч. п. 71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 100 71 Болест на Hirschsprung Болест на Hirschsprung
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 50 Други форми на вродена хидроцефалия  Други форми на вродена хидроцефалия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 100 50 Вродени деформации на стъпалото Вродени деформации
на стъпалото
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 60 40 Епилепсия, неуточнена Епилепсия, неуточнена
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 50 Вродена диафрагмална херния Неалергична астма
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 70 50 Тетралогия на Fallot Тетралогия на Fallot
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 50 10 Вродена хидронефроза Вродена хидронефроза
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 100 50 Други вродени аномалии на крайник (крайници) Други вродени аномалии на крайник (крайници)
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 60 "Доброкачествени"и не причиняващи смущения сърд.шумове" Умерена умствена изостаналост
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 80 60 Вроден мегауретер Вроден мегауретер
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 100 60 Вродена липса, атрезия и стеноза на ануса с фистула Вродена липса, атрезия и стеноза на ануса с фистула
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 76 60 Други уточнени вродени аномалии на сърцето Други уточнени вродени
аномалии на сърцето
до 50% вид и ст. на увр. без % вид и ст. на увр. 40 0 Вторична тромбоцитопения Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 50 30 Астма с преобладаващ алергичен компонент Астма с преобладаващ алергичен компонент
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 60 50 Вродени мозъчни кисти Вродени мозъчни кисти
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 50 40 Астма Астма
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 95 75 Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната,  кръвотворната и сродните им тъкани Болест на Letterer-Siwe
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 72 51 Бъбречна хипоплазия, едностранна Бъбречна хипоплазия, едностранна
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 50 Междукамерен септален дефект Междукамерен септален дефект
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 73 50 Глаукома Глаукома
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 92 85 Детски аутизъм Детски аутизъм
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. до 50% вид и ст. на увр. 50 20 Разстройство на експресивната реч Поведенческо и емоционално разстройство с начало, типично
за детството и юношеството, неуточнено
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 74 60 Вроден мегауретер Вроден мегауретер
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 60 Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 50 Малък мозък Малък мозък
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 80 60 Синдроми на вродени аномалии с предимно засягане на лицевата област Синдроми на вродени аномалии
с предимно засягане на лицевата област
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 88 50 Вроден везико-уретеро-ренален рефлукс Вроден везико
-уретеро-ренален рефлукс
 
 
Вземайки впредвид резултатите от медицинските експертизи на ТЕЛК и очертаващите с в тях тенденции Национално представителните организации на и за хора с увреждания предлагаме:
 
Относно: МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОТПРАВНИТЕ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНОНАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ) В ПРОЦЕНТИ:
 
III. да придобие следната редакция:
Когато са налице няколко увреждания, две и повече довели до 50%  и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен за увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намаленатаработоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.
IV. да придобие следната редакция:
Ако водещото заболяване с 50 и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други едно и повече заболявания и увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 10 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.
 
Поради изключително ограниченото време за анализ и консултации с компетентни медицински лица, предложение за промени в приложение №1 към чл.63 от Наредбата експертиза ще направим допълнително.
 
Уважаеми г-н министър,
Отчитайки изключителната важност на реформата в медицинската експертиза и факта, че процента на преосвидетестваните лица с трайно намалена работоспособност/степен на увреждане, служещи за база на настоящият анализ е малък спрямо общият брой на лицата, на които предстои преосвидетелстване, ние считаме, че:
1.                          Изнесените данни са достатъчно основание за тревога, тъй като 15,2% от преосвидетелстваните лица над 16г. и 16% от преосвителстваните лица под 16г., са с намалени показатели на степента на намалена работоспособност/степен на увреждане.
2.                          Картината ще придобие висока степен на достоверност при по-голяма извадка т.е. анализът трябва да продължи през следващите 6-8 месеца;
3.                          Необходимо е министерството на здравеопазането да поеме ангажимента, след извършване на налагащите се промени в НМЕ потърпевшите преосвителелствани лица по новия ред, да бъдат поканени пред ТЕЛК предсрочно и отново да бъде извършена оценка на техния здравен статус в съответствие с коригираните критерии и правила;
 
Приложение №1
 
ОБОБЩЕНИ ДАННИ месец август-декември 2018г.
 
ЛИЦА над 16г.
стар ТЕЛК сега
над 90%
с ч.п.
сега над 90%
без ч.п.
 
71-90%
 
50-70%
 
до 50%
 
вр. нераб
лице
с увр.
 
 
врем.
нераб.
 
запазен %
 
работо
способ.
 
 
общо
над 90%
с ч.п.
- 83 63 21 2 1 - 1 489 - 1 659
90%
без ч.п.
546 - 1039 215 10 6 - 1 885 - 3 701
71-90% 609 976 - 3 670 207 6 - 7369 34 12871
50-70% 271 500 1397 - 1352 2 13 12 174 74 15783
до 50% 39 86 179 497 - - 8 534 11 1354
                  Общо: 35 368
 
ЛИЦА до 16г.
 
стар ТЕЛК
%
сега
над 90%
с ч.п.
сега над 90%
без ч.п.
 
71-90%
с ч.п.
 
71-90%
без ч.п
 
50-70%
с ч.п.
 
50-70%
без ч.п.
 
до 50%
 
 
без
%
 
запазен %
 
 
общо
над 90%
с ч.п.
- 6 40 12 8 10 4 2 410 492
90%
без ч.п.
7 - 3 8 1 7 - - 21 47
71-90% с ч.п. 80 29 - 27 33 34 6 1 225 435
71-90% без ч.п. 29 46 25 - 25 82 10 6 196 419
50-70 с ч.п. - 38 59 38 - 38 - - 77 250
50-70% без ч.п. 8 13 20 160 27 - 163 29 1299 1719
до 50% 1 - 2 3 2 45 - 5 66 124
без % - - 3 5 3 9 7 6 - 33
                  Общо: 3 519
 
ЛИЦА над 16г.
стар ТЕЛК сега
над 90%
с ч.п.
сега над 90%
без ч.п.
 
71-90%
 
50-70%
 
до 50%
 
вр. нераб
лице
с увр.
 
 
врем.
нераб.
 
работо
способ
 
 
Общо
Паднал%
 
 
запазен %
над 90%
с ч.п.
- 83 63 21 2 1 - - 130 1 489
90%
без ч.п.
- - 1039 215 10 6 - - 1270 1 885
71-90% - - - 3 670 207 6 - 34 3 917 7369
50-70% - - - - 1352 2 13 74 1441 12 174
до 50% - - - - - - 8 11 19 534
          1571   Общо: 119 6 777 23 451
 
Общо преминали лица над 16г. през ТЕЛК: 35 368
Запзили степен на увреждане/намалена работоспособност: 23 451   - 66,3%
Повишена степен на увреждане/намалена работоспособност: 5 140  - 14,5%
Намалена степен на увреждане/намалена работоспособност: 6 777  - 19,2%
Намалена степен на увреждане/неработоспособни до 50% и обявени за работоспособни- 1690 – 4,7%
ЛИЦА до 16г.
 
стар ТЕЛК
%
сега
над 90%
с ч.п.
сега над 90%
без ч.п.
 
71-90%
с ч.п.
 
71-90%
без ч.п
 
50-70%
с ч.п.
 
50-70%
без ч.п.
 
до 50%
 
 
без
%
общо
паднал
%
 
запазен %
над 90%
с ч.п.
- 6 40 12 8 10 4 2 82 410
90%
без ч.п.
- - 3 8 1 7 - - 19 21
71-90% с ч.п. - - - 27 33 34 6 1 101 225
71-90% без ч.п. - - - - 25 82 10 6 123 196
50-70 с ч.п. - - - - - 38 - - 38 77
50-70% без ч.п. - - - - - - 163 29 192 1299
до 50% - - - - - - - 5 5 66
                Общо: 560 2294
 
Общо преминали лица под 16г. през ТЕЛК: 3 519
Запазили степен на увреждане: 2294 – 65,1%
Повишена степен на увреждане: 665 – 18,9%
Намалена степен на увреждане: 560 – 16%
 
 
 
БА Диабет във Фейсбук