• Дейност
 • Зрението е всичко! Прегледай се!
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА  ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ С ДИАБЕТ“


 1. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.„Българска Асоциация Диабет“ /“БАД“/ е сдружение с нестопанска цел, учредено за извършване на дейност в обществена полза.
Чл. 2. В качеството си на национално представена организация  на хора с диабет, БАД получава ежегодна целева субсидия от бюджета на Република България за осъществяване на конкретни дейности.
Чл. 3. / изм. с Р. на УС, Протокол 6/10.10.2017 г.;изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./ Основна дейност на Асоциацията, финансирана с предоставяната целева субсидия е осигуряването на здравословно, диетично хранене на хора с диабет, чрез програма: „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ /Програмата/ за съответната календарна година.
Чл. 4. / изм. с Р. на УС, Протокол 6/10.10.2017 г.; изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./ БАДв качество си на Национално представителна организация на хора с увреждания /диабет/ и социално отговорна организация, ежегодно усвоява отпуснатата целева субсидия от Държавния бюджет по програма: „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, като осигурява на физическите лица, страдащи от диабет и членуващи в Сдруженията – част от Асоциацията, хранителни продукти, съобразени със здравословната диета подходяща  за лица болни от диабет.
Чл. 5. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./ Програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, се осъществява чрез доставката на хранителни продукти след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на Закона за обществените поръчки.
 
 1. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СДРУЖЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА: „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ С ДИАБЕТ“
 
Чл. 6./отм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./
Чл. 7./изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./ Ежегодно, Управителния съвет на БАД, с решение определя Сдруженията по населени места, на чиито членове ще бъдат доставени хранителни продукти по програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ за съответната година.
Чл.8. (1) Сдруженията – членове на БАД получават хранителни продукти за своите членове на ротационен принцип през една календарна година.
(2) При наличие на достатъчно финансови средства за съответната календарна година, УС може да вземе решение хранителни продукти да бъдат осигурени за членовете на всички Сдружения, членуващи в Асоциацията.
         (3) УС може да вземе решение извънредно да подпомогне с хранителни продукти Сдружение/я, в случай на природни бедствия и др. катаклизми, случили се на територията на съответното Сдружение/я.
 1. ИЗИСКАНИЯ КЪМ СДРУЖЕНИЯТА – ЧЛЕНОВЕ НА БА „ДИАБЕТ“ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА  „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ С ДИАБЕТ“
Чл. 9. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г., изм. Р. на УС, Протокол 5/21.06.2019г. / Всяко Сдружение - член на БАД с редовно  и своевременно платен годишен членски внос запредходната календарна година, съобразно и в сроковете по чл. 31 от Устава на Асоциацията и редовно  платен членски внос за текущата година към датата на Решението на УС по чл. 7 от настоящите правила, има право да участва по програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“.
Ал. 2. Не се допускат до участие в Програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет”Сдружения – членове на БАД, извършили плащане на членския си внос в нарушение на предходната алинея или заплащане на членски внос, с отчисления за повече лица с цел облаготелстване от Програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет”  .
 Ал. 3. Новоприетите Сдружения – членове на БАД, които не отговарят на условията по ал. 1 , могат да бъдат включени в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ с Решение на УС на БАД при условие, че са заплатили членски внос  за текущатакалендарна година към датата  на Решението на УС по чл. 7 от настоящите правила.
Чл. 10. Председател на Сдружение – член на БАД може да бъде включен в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, в случай, че отговаря на определените с Решение на УС изисквания за съответната година и спрямо него са изпълнени и останалите предвидени в Раздел IVусловия.
Чл.11. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  Председателите на Сдруженията, включени в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ за съответната година, са длъжни да уведомят своите членове за условията, реда и сроковете за кандидатстване по Програмата.
(2)Ежегодно със Заповед на Председателя на БАД се определят конкретните изисквания за събирането, окомплектоването и предаването на документацията за кандидатстване по програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ за съответната година.
Чл.12. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  Председателите на Сдруженията събират и съхраняват заявленията и приложените документи на своите членове за участие в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ до предаването им по реда на чл. 14 от тези Правила при стриктно спазване на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни (включително, но не само Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на лични данни) и Политиката за защита лични данни на БАД.
Чл.13. /отм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./   
Чл.14.След приключване процеса по събиране на заявления за участие Председателите на Сдружения са длъжни да предадат с приемо- предавателен протокол напълно окомплектованите документи за своите членове на техническия сътрудник към съответния РЦ или на организатор хранене/ към БАД.
Чл.15. /изм. с Решение на УС, Протокол 6/10.10.2017 г. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  Организатор хранене при БАД, техническия сътрудник към съответния РЦ или друго лице, определено със Заповед на Председателя на Асоциацията извършва проверка на получените от Председателите на Сдруженията документи за техните членове за съответствието им с настоящите правила и Решението на УС по чл.20. При констатирани нередовности /липсващи документи и др. подобни/, се уведомява съответния Председател за своевременното им отстраняване.
Чл.16. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  В случай, че Председателят на съответното Сдружение е в невъзможност да събере и предаде документите по програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, УС на съответното Сдружение  упълномощава лице, което да събере и предаде документацията в срок. Упълномощеното лице е длъжно да информира Председателя на УС на БАД или организатор хранене за настъпилите промени.
Чл.17. Председателите на Сдружения са длъжни да спазват сроковете определени от УС на БАД за събиране и предаване на заявленията от своите членове.
Чл.18 Председател на Сдружение няма право да дискриминира свои членове, отговарящи на условията за включване в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, по признаци расова принадлежност, религиозни или партийни убеждения и други подобни.
Чл.19. /отм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./   
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /БЕНЕФИЦИЕНТИ/, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА – ЧЛЕНОВЕ НА БАД, ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ С ДИАБЕТ“
Чл.20. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  С Решението си по чл. 7 от настоящите Правила или с отделно свое Решение, УС на БАД определя и изискванията към физическите лица /бенефициенти/, членуващи в Сдруженията – членове на Асоциацията, за участието в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ за съответната година.
(2)Решението по ал. 1 може да бъде допълнено, като бъдат определени и допълнителни изисквания към физическите лица, участници в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, в случай, че след приключване работата по събиране на заявления за участие в програмата се установи, че финансовите средства, определени за осъществяването й са недостатъчни за осигуряване на хранителни продукти на всички желаещи физически лица, членуващи в Сдруженията – членове на Асоциацията.
Чл.21. /изм. с Решение на УС, Протокол 6/10.10.2017 г. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  
 
Чл. 22. /отм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./
Чл.23. /отм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./ 
Чл. 24.  /отм. с Р. на УС,Протокол 5/12.07.2018г./  
 
Чл. 25. С Решението си УС на БАД може да определи и други изисквания към лицата, извън посочените в чл. 20, като се вземе предвид икономическото положение в страната, социалното и здравословно състояние на своите членове и др.
Чл.26. /изм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./   Всяко физическо лице, отговарящо на изискванията на раздел IV от настоящите Правила, съответните Решения на УС, и подало заявление  по чл. 27 от Правилата, има право да бъде включено в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, като получи хранителни продукти, съобразени със здравословния хранителен режим за страдащите от диабет.“
Чл.27. Всяко физическо лице /бенефициент/ отговарящо на условията за включване в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ е необходимо да попълни заявление по образец за участие в програмата и да приложи всички необходими документи  в обявения срок.
Чл.28. /отм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  
Чл. 29. В случай, че бенефициент подаде след указания срок заявление за участие с прилежащите документи, същият може да бъде включен като резерва. В случай на неявяване на бенефициент от основния списък в деня на получаване на хранителните продукти, резервата може да получи хранителни продукти, като това обстоятелство се отбелязва от Председателя на съответното Сдружение.
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В „ПРОГРАМА ХРАНЕНЕ“
Чл. 30. Всяко лице, членуващо в Сдружение – член на БАД, което отговаря на изискванията, посочени в настоящите Правила и Решенията на УС, взети в изпълнение на тези Правила и което желае да получи хранителни продукти по програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, е необходимо да подаде чрез Председателя на Сдружението, в което членува, следните документи:
 1. Заявление – декларация /по образец/ - Приложение 1 от настоящите вътрешни Правила;
 2. Писмено съгласие за предоставяне на лични данни /по образец/ - като част от Приложение 1 към настоящите вътрешни Правила;
 3. Доказателства, че отговаря на изискванията за участие по програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, съобразно настоящите правила и Решенията на УС в изпълнение на същите, които са следните:
3.1./изм. Р. на УС, Протокол 5/21.06.2019 г./ Документ удостоверяващ наличие на заболяване от диабет:
 - Ксерокопие на първа и втора страница от актуалната   „Рецептурна книжка“, заверена  от РЗОК.
 
 1. /отм. с Р. на УС, Протокол 5/12.07.2018г./  
 
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ Настоящите вътрешни Правила са приети с Решение № 6 по Протокол № 1 / 27.02.2016 г., изменени с Решение, Протокол № 6 / 10.10.2017 г. , изменени с Решение  Протокол 5/ 12.07.2018 г. , изменени с Решение, Протокол 5/21.06.2019 г. от заседание на Управителен съвет на БАД.
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
 
 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС
            НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА  А СОЦИАЦИЯ „ДИАБЕТ“
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
От .....................................................................................................................................................
(имена  по лична карта)
гр. / с…….................................................; общ…………………....................................; обл..............................................
ж.к..................................; бул./ул.“................................................“№....; бл.......; вх.“....“; ап........, ЕГН.................................; тел.:...................................
 
 
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
         Моля, да бъда включен/а в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, финансирана от Държавния бюджет на Р България за 2019 г.
        
ДЕКЛАРИРАМ  ЧЕ:
1/ Съм член на Сдружение .................................................................................
2/ Страдам от диабет.
3/ Съм заплащал членски внос на Сдружението в което членувам за текущата и предходната календарна година/ за текущата календарна година /вярното се подчертава/.
4/Не ползвам на друго основание безплатна храна (обществена трапезария и др.)
 
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ  ДОКУМЕНТИ:
 
 1. Ксерокопие на първа и втора страница от актуалната  „Рецептурна книжка“, заверена от РЗОК/в случай, че в някой от представените документи по тази точка се съдържат и други лични данни относно здравословното състояние на заявителя, същият следва да ги заличи, като представи документа съдържащ данните единствено относно страданието си от диабет/ .
 2. Лична карта за справка пред Председател  на Сдружение (не се прилага копие).
 
 
Дата..................2019 г.                                 С УВАЖЕНИЕ:..........................
                                                                                              (подпис, име фамилия)
гр/ с. .................................          
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
От
 
.................................................................................................................................
ЕГН...............................
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
Давам изричното си съгласие Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Българска Асоциация диабет“ /БАД/, БУЛСТАТ 121462057, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Банишора“, ул. „Подполковник Калитин“, бл. 20, представлявано от  председателя на УС Майя Викторова – Ханджийска,  признато за Национално представителна организация на хора с увреждания /диабет/ с Решение на МС № 293 от 03.05.2018 г. и в качеството си на администратор на лични данни да събира, съхранява и обработва личните ми данни: три имена, ЕГН постоянен адрес, телефон, включително и лични данни относно здравословното ми състояние /диагноза диабет/, предоставени му доброволно от мен във връзка и с цел участието ми в програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ /Програмата/ за 2019, финансирана с целева субсидия от бюджета на Р България за 2019 г.
 
Съгласен съм                                                           Не съм съгласен
 
 
Беше ми разяснено, че в случай на отказ от предоставяне на съгласие по-горе, няма да мога да участвам Програмата и да получа хранителни продукти, доколкото обработването на горепосочените мои лични данни е необходимо за целите на осъществяването й.
 
Запознат/а съм с:
 
 • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
 • доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
 • правото си да оттегля настоящото съгласие във всеки един момент с писмено уведомление до Длъжностното лице по защита на данните на БАД.
 
 
 
 
дата...........................                                                подпис:...........................
гр. ..............    .............                                                   (................................................)
 


БА Диабет във Фейсбук