• Дейност
  • Зрението е всичко! Прегледай се!
Предложения на  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ  за промени в НМЕ
- подадени до Работната група на МЗ за промени в НМЕ   – 19.03.2019 г.  


Разпоредба от настоящата наредба Предложение за промяна
Мотиви за предложението
 
1.Наредбата –
Чл. 69 …
(5) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1.
------------------------------------------------

2.Приложение №1, към чл. 63, ал.1
ЧАСТ ДЕВЕТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 
Раздел I      -    Захарен диабет
1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим): 
1.1. контролиран с диета или с перорално лечение без усложнения - 10%; 
1.2. захарен диабет на перорално лечение: 
1.2.1. захарен диабет с едно усложнение на прицелен орган - 30%; 
1.2.2. захарен диабет с две усложнения на прицелни органи - 40%; 
1.2.3. захарен диабет с повече от две усложнения на прицелни органи - 50%; 
1.3. диабет в детската възраст - 50%.
 
2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим): 
2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения - 50%; 
2.2. диабет в детската възраст без усложнения - 80% (лабилност на диабета, чести хипогликемии и хипергликемии); 
2.3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения: 
2.3.1. инсулинозависим захарен диабет с едно усложнение - 60%; 
2.3.2. инсулинозависим захарен диабет с две усложнения - 71%; 
2.3.3. инсулинозависим захарен диабет с повече от две усложнения - 80%.
 

-------------------------------------------------
3.Приложение №2, към чл. 63, ал.1
 
III. Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.
 
1.Наредбата –  да стане:
Чл. 69 …
(5) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1. (При захарен диабет тип 1, както и при захарен диабет с настъпили вече хронични усложнения се прилага  ал. 4 . )

---------------------------------------------------
2.Приложение №1, към чл. 63, ал.1
ЧАСТ ДЕВЕТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 
Раздел I      -    Захарен диабет
1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим): 
1.1. контролиран с диета или с перорално лечение без усложнения - 20%; 
1.2. захарен диабет на перорално лечение: 
1.2.1. захарен диабет с едно усложнение на прицелен орган - 50%; 
1.2.2. захарен диабет с две усложнения на прицелни органи - 55%; 
1.2.3. захарен диабет с повече от две усложнения на прицелни органи - 60%; 
1.3. диабет тип 2 в детската възраст - 50%.
 
2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим): 
2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения - 60%; 
2.2. лабилен, трудноконтролируем  диабет (с чести хипогликемии и хипергликемии) - 71% ; 
2.3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения: 
2.3.1. инсулинозависим захарен диабет с едно усложнение - 71%; 
2.3.2. инсулинозависим захарен диабет с две усложнения - 75%; 
2.3.3. инсулинозависим захарен диабет с повече от две усложнения - 80%.
 
--------------------------------------------------
3.Приложение №2, към чл. 63, ал.1
III. Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали хронични увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.
Захарният диабете хронично социално-значимо заболяване, свързано с развитие на множество ХРОНИЧНИ  усложнения– слепота, хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа, ампутации на крайници, съдови увреждания - исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест, мозъчен инсулт. Болните от диабет са застрашени 15 пъти повече от останалите хора от  ослепяване и хронична бъбречна недостатъчност, 10 пъти повече – от ампутации на долните крайници, 3 пъти повече – от инфаркт на миокарда и инсулт и др...  Всяко от тези увреждания може да доведе до сериозно инвалидизиране на пациентите и е свързано с големи разходи за здравната ни система.

Най-добрата профилактика на всички тежки усложнения на диабета е постигането и поддържането на стойности на кръвната захар максимално близки до нормата.
Според редица мащабни лонгитудинални проучвания на диабета  (американското DCCTза диабет тип 1 и  английското UKPDS– за тип 2)е установено, че  интензифицираният гликемичен самоконтрол и лечениепредпазват най-добре диабетиците от всички диабетни увреждания- те намаляват опасността от настъпване и развитие на диабетната ретинопатия със 76%, на диабетната полиневропатия – с 61%, на диабетната нефропатия – до 54%, на високото ниво на  холестерола – с 35% и др...
Всичко това е предпоставка за огромни икономии на средства   при лечението на тези увреждания!За целта е достатъчно на хората с диабет да се осигурят достатъчно средства (пенсия или друго обезщетение за инвалидност)  и реална възможност (талони) за навременно откриване на ВСЯКО диабетно усложнение, както и адекватна вторична профилактика - за максимално забавяне на неговата прогресия във времето!  
 
Тази профилактика е финансово най-изгодна за държавата,защото по данни на Между-народната диабетна федерация (IDF)  е доказано, че за ефективното лечение и поддържане на добре контролиран диабет са нужни около 10 - 20 пъти по-малко средства, отколкото за лечение на диабет с лош метаболитен контрол и множество увреждания, както и за тяхното доживотно лечение.
 
В тази връзка ние настояваме:
1.         Да се коригира Наредбата за медицинска експертиза така, че при експертизата да се отчитат всички налични  увреждания на диабета, които намаляват  работоспособността на лицето.
(Това може да стане или с предложените туккорекции в процентите – в Приложение 1, или със забележка за отчитане на ВСИЧКИ настъпили диабетни усложнения – в Приложение 2.)
 
2.         За захарен диабет тип 1, както и за захарен диабет с настъпили вече хронични усложнения на заболяването да се издава пожизнен срок на инвалидността- с право за преосвидетелстване при влошаване на здравословното състояние.
чл. 69, ал. 5, да стане :  „При множествени увреждания, поне едно от които е дефинитивно нелечимо, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 4“.
 
Отпускането на пенсия (или друго социално обезщетение за инвалидност) осигурява възможност за по-ефективно лечение и самоконтрол на диабета и ПРЕВЕНТИРА всички диабетни увреждания. Това  ще запази най-дълго работоспособността на хората с диабет, както и ще спести ОГРОМНИ средства на държавата..!
 
БА Диабет във Фейсбук