СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

     БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ защитава правата на над половин милион български граждани с диабет и техните семейства. Това са около 1,5 милиона български граждани, които в различна степен са засегнати от поредните промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).  

         През лятото на 2018 г. бе приета нова Наредба за медицинска експертиза. Тя предизвика множество протести на хората с увреждания, на национално-представените организации от НСИХУ и на повечето пациентски организации в страната. За коригиране на регистрираните в изпитателния период проблеми в НМЕ, ощетяващи хиляди хора с увреждания, през 2019 година към МЗ бе сформирана Работна група, която проведе редица обсъждания на внесените предложения за оптимизиране на НМЕ. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ също внесе няколко конкретни предложения за подобряване на Наредбата, които бяха напълно подкрепени и от „Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната“ към МЗ. Въпреки всички усилия накрая НМЕ бе приета в своя първоначален вариант, ощетяващ голяма част от българските граждани с увреждания…!

         Сега отново се прави пореден опит за ощетяване на нови групи хора с увреждания, без да се отчитат реалните нужди и ефективност на тяхното лечение. Очевидно основната цел заложена и в тази поредна промяна на Наредбата отново е „икономията“ на средства в НОИ, без да се отчита фаталния ефект от това върху хиляди хора с прогресиращи и множествени увреждания.  

         Нека припомним, че човекът с увреждане (за разлика от здравите хора) има нужда от множество допълнителни разходи - за медикаменти, доплащане на лечение, диетолечение, обучение, вторична профилактика, рехабилитация, физиотерапия, психологическа помощ, редица допълнителни изследвания, прегледи и консултации за следене на здравословното си състояние и др…, които трябва да се провеждат РЕДОВНО...!  

         Отделно ние, хората с диабет, освен за своите многобройни диабетни увреждания – сърдечно-съдови, микро- и макроваскуларни усложнения, диабетна полиневропатия, ретинопатия, нефропатия, диабетно стъпало, както и за нашите допълнителни, несвързани с диабета заболявания и увреждания... (всяко от които изисква разходи!) имаме нужда от редовен самоконтрол на диабета - само ежедневното поддържане на възможно най-близка до нормалните стойности кръвна захар предпазва хората с диабет от по-нататъшни усложнения, чести хоспитализации, възникване на нови увреждания, инвалидизации и др.    

    

         В света вече е доказано категорично, че за доброто лечение и поддържане на един добре контролиран диабет са нужни около 10 - 20 пъти по-малко средства, отколкото за диабет с лош контрол и множество увреждания..!

           С абсурдния пореден опит да се „икономисат“ пари от хората с увреждания, те се обричат на много по-бърза инвалидизация, спиране от работа, хоспитализации, залежаване и смърт, а здравната ни система - на множество допълнителни разходи..!

          Във връзка с изложеното НАСТОЯВАМЕ:

1.  Да се коригира Наредбата за медицинска експертиза така, че да се отчитат ВСИЧКИ увреждания намаляващи работоспособността на лицето.     Ако това не се приеме предлагаме да се коригират текстовете в Приложение 2 - МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОТПРАВНИТЕ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ ) В ПРОЦЕНТИ, съобразно внесено предложение от всички национално-представени организации на и за хора с увреждания в Работната група към МЗ през 2019 година – за т. III и т. IV.

2.  Наред с това настояваме в ЧАСТ ДЕВЕТА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – „Захарен диабет“ в Приложение 1 на НМЕ да бъдат увеличени процентите неработоспособност при хората с диабет тип 2, лекувани с инсулин, които са най-ощетени от новите промени. Тези хора реално имат нужда от много по-редовен самоконтрол на диабета от останалите хора с диабет тип 2.    За целта предлагаме да се добави нова точка Захарен диабет тип 2 (на лечение с инсулин). (Вижте текстовете в предложената от нас Таблица 1.)

3.  За диабет тип 1, както и при диабет с настъпили нелечими увреждания да се прилага чл. 69, ал. 4 от НМЕ като текстът бъде допълнен по следния начин –              (4) При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване се определя пожизнен срок на инвалидността, с право за преосвидетелстване при влошаване на здравословното състояние по преценка на лекуващия лекар.

 

 

17.04.2021 г.                                  С уважение : ……………………….

гр. София                                   ( Председател на БАД - Майя Викторова)

 

Приложения:

 

Таблица 1

Предложение на БАД за допълнение към ЧАСТ ДЕВЕТА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – „Захарен диабет“ в Приложение 1 на НМЕ

ЧАСТ ДЕВЕТА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Раздел I

Захарен диабет

1. Захарен диабет тип 2 (на лечение с перорални и инжекционни неинсулинови препарати):

1.1. без усложнения – 20 %;

1.2. с усложнения:

1.2.1. с едно усложнение – 40 %;

1.2.2. с две усложнения – 50 %;

1.2.3. с повече от две усложнения – 60 %.

2. Захарен диабет тип 2 (на лечение с инсулин):

2.1. без усложнения – 30 %;

2.2. с усложнения:

2.2.1. с едно усложнение – 50 %;

2.2.2. с две усложнения – 60 %;

2.2.3. с повече от две усложнения – 71 %.

3. Захарен диабет тип 1:

3.1. без усложнения – 50 %;

3.2. с усложнения:

3.2.1. с едно усложнение – 60 %;

3.2.2. с две усложнения – 71 %;

3.2.3. с повече от две усложнения – 80 %.

3.3. деца до 16 годишна възраст – 80 %.“.

БА Диабет във Фейсбук