• Дейност
 • Промени в законодателството свързани с регистрирането и дейността на ЮЛНЦ

 НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - 

Членове на Национален съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

До

Президента на Република България

Министър-председателя на Република България

Парламентарните групи в 47-то Народно събрание

Омбудсмана на Република България

Медиите

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Уважаеми госпожи и господа,

На 3 декември в цял свят се отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Чуваме различни послания на този ден, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много лица. Вие сте новото политическо лице на България, а ние също сме тук пред вас и не сме просто безлична статистика.

В световен мащаб над един милиард души, или около 15% от населението има някаква форма на увреждане. В България, по данни на Агенцията за хората с увреждане, в техния регистър са въведени 685 хиляди човека са с призната намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Над 80 хиляди са децата с увреждания отново по данни на Агенцията за хората с увреждане.

Трети декември е момент за оценка на извървяния път и дебат за перспективите на развитие на социалните политики за тези хора и осигуряване на условия за равнопоставеното им участие в развитието на обществото и държавата.

Днес, в кризисната здравна и икономическа обстановка, нека се видим лице в лице, защото сме заедно в бъдещето на България и заедно трябва да намерим верните решения за:

 • Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на нормални стандарти на живот за хората с увреждания;
 • Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането, възможностите и потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със специфични възможности;
 • Повишаване ефективността на здравната система чрез: своевременна медицинска профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на безплатни лекарствени средства и медицинска рехабилитация;
 • Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински изделия и приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното качество;
 • Повишаване качеството на приобщаващото образование;
 • Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания и осигуряване на напълно нов модел и правила за финансиране на хората с увреждания и работодателите, според броя на осигурените работни места и тежестта на увреждането на работещите. Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните работодатели;
 • Значимо завишаване стандартите за финансиране на социалните услуги, с цел създаване на качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на качествени професионално подготвени специалисти; преодоляване на високата инфлация, завишените цени на горива и ел. енергия и разработване на карта за оптималното им разпределение в страната;
 • Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда;
 • Повишаване доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, лечение и рехабилитация;
 • Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните политики за хората с увреждания и създаване на Държавна агенция за хората с увреждания;
 • Промяна на режима на поставяне под запрещение на хората с увреждания с цел осигуряване на право на избор;

 

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Заявяваме своята готовност за участие в създаването и реализацията на политиките, усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в страната.

              

Веска Събева – председател 

Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Заместник- председател на Националния съвет за хората с  увреждания

Красимир Коцев – председател       

Съюз на инвалидите в България                              

Васил Долапчиев – председател

Съюз на слепите в България

Величка Драганова – председател

Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Мария Недялкова – председател

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения          

Маринела Ангелова – председател            

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

Майя Викторова – председател

Българска асоциация “Диабет”

Диана Инджова – председател

Център за психологически изследвания

Петър Велчев – председател

Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Николай Нинов -председател                    

Съюз на глухите в България

Лазар Живанкин – председател      

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение

Мария Кръстева – председател                 

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

Божидар Станчев – председател

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Венка Шаркова – председател

Българска асоциация за невромускулни заболявания

Стефан Данчев – председател

Национален център за рехабилитация на слепи

Светослав Чернев – председател

Национална организация „Малки български хора”

Павел Савов – председател   

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Бончо Бонев- председател               

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Георги Георгиев – председател

Национален алианс за социална отговорност

Доброслав Илиев – председател

Българска асоциация за рекреация, интеграция и туризъм

Златомир Стоянов – председател

Национална асоциация на хора с придобити увреждания

 

БА Диабет във Фейсбук