• Дейност
  • Отговор на НЗОК за снабдяването с лекарства - 03.2020

Програма на Работната среща - Дискусия на ръководството и председателите на сдружения- членове на Българска Асоциация Диабет 100 години от откриването на инсулина.

Работната среща имаше за цел в неформална обстановка да събере заедно за дискусия членове на УС , КС и техническите сътрудници с председатели на сдружения, членуващи в БАД.

Форумът започна с представяне на участниците, мултимедия с представяне на събития от живота на асоциацията и презентация за откриването на инсулина

Съгласно предварително обявената програма събитието включваше следните лекции и презентации:

БАД – фактор в застъпничеството за по-добри медицински грижи за хората с диабет в България от председателя на БАД М.Викторова

Развитие и новости в лечението и медицинските грижи за диабетното състояние от проф. Здравко Каменов – Началник клиника по ендокринология в Александровска

100 години инсулин – презентация от д-р Васил Вълов- ръководител иновации в Ново Нордиск България

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program of the Working Meeting - Discussion of the management and the chairmen of the associations - members of the Bulgarian Diabetes Association 100 years since the discovery of insulin.

The aim of the working meeting was to bring together in an informal atmosphere for discussion members of the Management Board, the Constitutional Court and the technical assistants with the chairmen of associations, members of BAD.

The forum started with a presentation of the participants, a multimedia presentation of events from the life of the association and a presentation on the discovery of insulin

According to the pre-announced program, the event included the following lectures and presentations:

BAD - a factor in the advocacy for better medical care for people with diabetes in Bulgaria by the President of BAD M. Viktorova

Development and innovations in the treatment and medical care of the diabetic condition by Prof. Zdravko Kamenov - Head of the Clinic of Endocrinology in Alexandrovska

100 years of insulin - presentation by Dr. Vasil Valov - Head of Innovation at Novo Nordisk Bulgaria

 

 

img 20210910 174130

img 20210910 174209

img 20210910 174214

БА Диабет във Фейсбук