ОБЩА  СТРАТЕГИЯ
  за работа на всички диабетни организации в България – на национално и на местно ниво за периода 2010 -2015 година

І. Организационна дейност –

 1. Всички организации по места да организират своите членове и да ги привличат като помощници в своята дейност. 
 • Постоянно да се търсят и реализират възможности за създаване на НОВИ СДРУЖЕНИЯ в околните селища, като се използва натрупания опит на добре работещите организации...!
 • Ръководството на БАД да подготви писмо до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с което да потърси съдействие от всички общински кметове за оказване на материална, финансова, организационна и друга ... помощ на нашите дружества  по места !
 •  

  ІІ. Основни искания и дейности  -  

  1. Изграждане на Национален диабетен регистър от НЗОК, който ясно да дефинира броя на диабетноболните в България по – възраст, тип диабет, вид лечение, усложнения от диабета, ползвани лекарства, нужди от самоконтрол и други .... Само така ще има РЕАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИАБЕТА  и ще могат да се набележат  конкретни управленски мерки и да се планират достатъчно средства за борба с това социално – значимо заболяване !
  2. Приемане на Национална програма за борба с диабета (съвместно с БДЕ), която да набележи основните стъпки за профилактика, съвременно лечение, обучение, самоконтрол и вторична профилактика на всички диабетни увреждания, социални мерки и други ... и да осигури гарантирано финансиране на всички дейности от републиканския бюджет !
  3. Включване на наши представители (диабетици) в управителните органи на Експертния съвет по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ  към  МЗ и в УС на НЗОК (като държавни органи – формиращи и реализиращи здравната политика на страната в областта на диабета) !
  4. Създаване на регионални ДИАБЕТНИ  ЦЕНТРОВЕ – първо към университетските болници и областните градове, а по-късно и в по-малките населени места (където има възможност..!) , както и възстановяване на съществувалите... Там трябва да са осигурени условия за обучение и комплексно лечение на диабета и всички негови увреждания ....!
  5. Привличане на общественото внимание върху лечението, профилактиката, разпространението, новостите, самоконтрола, обучението, условията на живот, социалната защита, организационния живот на БАД и дружествата, както и всички други проблеми на диабетно-болните в  България !
  6. Привличане по всякакъв начин (роднини, познати, колеги, партньори ...) на видни личности – политици, депутати, журналисти, бизнесмени, интелектуалци ...  (болни от диабет или имащи отношение към диабета) и формиране на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот ! 
  7. Провеждане на конкурс за щатна длъжност  „Национален координатор на БАД”. Той ще реализира програмата на БАД, ще обикаля и подпомага дружествата в страната, ще представлява Асоциацията пред всички държавни органи и работни групи,  ще участва в тяхната работа и защитава нашите позиции. Координаторът   ще отчита дейността си пред Управителния съвет на БАД .  По - нататък (когато има финансова възможност...?!) ще определим подобни регионални координатори поне в шестте зони, на които ЕК разделя България . Те ще реализират на зонално ниво програмата на БАД и ще работят на хонорар (докато няма пари за щатни бройки ...) ! 

   

  ІІІ. Конкретни искания  към   НЗОК –

  1. Да се гарантира безпроблемното снабдяване с всички най-ефективни медикаменти за лечение и поддържане на диабета и всички негови усложнения.
  2. Да се увеличи броят на отпусканите тестове за самоконтрол, съобразно РЕАЛНИТЕ нужди на провежданото лечение :
   • При ИНТЕНЗИФИЦИРАНО лечение с инсулин – от 800 до 1500 теста;
   • При КОНВЕНЦИОНАЛНО лечение с инсулин – от 100 до 200 теста;
   • При лечение с ТАБЛЕТКИ – от 50 до 100 теста /  годишно .
  3. Да се осигурят ДОСТАТЪЧНО  ТАЛОНИ  за прегледи и изследвания на диабетно-болните, за проследяване на тяхното състояние, метаболитен контрол и профилактика на всички диабетни увреждания .
  4.  

   

           Изготвил и допълнил:  д-р А. Стоев (зам. председател на БАД)

       (Забележка: Стратегията е разгледана, обсъждана и приета на работната среща с председателите на всички диабетни дружества от страната  на 3 октомври 2009 г.)

  БА Диабет във Фейсбук