К Р Ъ Г Л А    М А С А 

„Катаклизмите в реформата на системата на ТЕЛК и пагубните ефекти, до които ще доведе тя върху хората с увреждания и специалистите работещи в нея.“

Дата на провеждане и локация
29.02.16 год., от 11.00 часа
в Зала “София” в Гранд Хотел София, ул. Гурко №1, София 1000, България

 

ОРГАНИЗИРАНА   ОТ:
Център за психологически изследвания, Национално представени организации на и за хора с увреждания и Асоциацията на лекарите, работещи в системата на медицинската експертиза на работоспособността в Р.България.
Темите които ще бъдат засегнати се разделят в два панела:
1. Обсъждане на концепцията за промените залегнали в "Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността" на МТСП.
2. Обсъждане на предложенията за промените в Закона за здравето и конкретно в частта му за Медицинската експертиза от страна на МЗ.

КОНТЕКСТ
С предложените ”Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността”, „Основни насоки за нова политика за трудова експертиза” и Предложението за промени в Закона за здравето на министерство на здравеопазването, се прави поредният опит за административно регулиране на броя на хората с увреждания, в зависимост от финансовите възможности на НОИ. Предложените материали за обсъждане на заседанието на 09.02.2016г. на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, изготвени без наши представители, са основание за възникване на нови проблеми, вместо да предлагат решения. Голямото бързане буди основателна тревога, че се цели само отнемане на права, а не комплексно решаване на проблема за социалното включване на хората с увреждания, предлагаме да бъде акцентирано в следните аспекти на двата основни въпроса по време на дебата:
1. Предлаганото създаване на нови два вида комисии, при запазване на отделното извършване на социална оценка от социалните органи, въвежда тройна система за оценка, което няма да доведе до оптимизиране на публичните разходи и обслужване на гражданите на едно гише.
2. С увеличаване на броя на компетентните органи и на процедурите за признаване на социалните и осигурителните права на хората с увреждания се увеличава и опасността от липса на съгласуваност между тях, забавяния при преминаване от един етап на производството към друг. Не е възприето многократно предлаганото от нас внедряване на Единна информационна система на медицинската експертиза.
3. Решаващият порок на предложението за промени в системата за оценка на уврежданията и работоспособността е отсъствието на частта за осигурителните и социални права, които ще се считат породени за хората с увреждания при новата структура на института.
4. Разделянето на системата за оценка на уврежданията влиза в противоречие с модела на Международната класификация на човешкото функциониране, уврежданията и здравето /ICF/ на СЗО.
5. Предвижданото поетапно изграждане на системата за оценка на уврежданията предполага в периода от време между изграждането на първия и втория етап и между изграждането на втория и третия етап хората с увреждания да останат без възможност да получат едновременно и трите оценки и да ползват всички свои социални и осигурителни права.
 

Благодарим предварително за Вашата ангажираност по този така важен социален въпрос засягащ живота на хората с увреждания и се надяваме на вашето присъствие на събитието.

БА Диабет във Фейсбук