• Новини
  • НЗОК ВЪВЕЖДА ОБЛЕКЧЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

Омбудсманът с обръщение към Калфин относно реформата в ТЕЛК

 

ДО

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Към мен се обърнаха представители на неправителствени организации на хора с увреждания, силно притеснени от начина, по който се решават изключително важни за тях въпроси – въпросите на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността.

Техният проблем е свързан с публикувания за обществено обсъждане проект на концепция „Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността“, която е разработена без участието на хората с увреждания и техните организации.

Освен изключването им от процеса на обсъждане, силна тревога будят и предвидените много кратки срокове за приемане на концепцията и съответната нормативна уредба в тази област.

Винаги съм застъпвала становището, че принципите на добро управление в една правова и демократична държава, каквато е България, налагат държавната администрация и нейните ръководители да са отворени за диалог с гражданите и да вземат своите решения, базирайки се и на тяхното мнение, и в защита на техните права и обществения интерес.

В още по-голяма степен това важи при формирането на политики, касаещи правата на големи групи социално уязвими граждани, каквито са и хората с увреждания. В такъв смисъл са утвърдените международни стандарти и основните принципни текстове на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от Република България през 2012 г.

Съгласно чл. 4, ал. 3 на КПХУ „В разработването и прилагането на необходимото законодателство и политики за прилагане на настоящата конвенция, както и във всякакви други процеси на вземане на решения, отнасящи се до проблемите на хората с увреждания, държавите страни по конвенцията следва да се консултират тясно с и да ангажират активното участие на лица, включително деца, с увреждания чрез организациите, които ги представляват.“

Успешният консултативен процес, освен включването на всички заинтересовани страни, изисква и разумен срок, в рамките на който да се проведат възможно най-широки дискусии и да се чуят възможно най-много мнения.

Моята позиция е, че предвидените кратки срокове за изработване на Концепцията и приемането на промените в пакет от закони, препятстват възможността на заинтересуваните групи на хората с увреждания да се включат активно и да изразят своето мнение. Тяхната експертиза и гледна точка са важни за вземането на информирани решения, които да осигурят адекватно работещо законодателство и добри практики по неговото прилагане.

Изразявам становището, че реформирането на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, са въпроси от изключителна важност за хората с увреждания и тяхното решаване следва да се извърши с консултации с неправителствените организации, работещи в тази област и в рамките на разумен срок.

Във връзка с изложеното и с цел гарантиране на правата на хората с увреждания, се обръщам към Вас с препоръка да инициирате процес на консултации с неправителствените организации на хората с увреждания по повод решаването на въпроса с медицинската експертиза и експертизата на работоспособността и вземане предвид на тяхното мнение.

 

С оглед важността на този въпрос и необходимостта от задълбочени обществени дискусии, смятам, че е наложително спешно да бъдат предприети мерки за удължаване на предвидените в §22У от ПЗР на КСО срокове за провеждането на тази реформа.

На основание чл. 28 от Закона за омбудсмана очаквам да ме информирате в срок за становището Ви за предприетите от Вас действия.

 

С уважение,

МАЯ МАНОЛОВА

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БА Диабет във Фейсбук