• Новини
  • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ - 2021

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Членове на Национален съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

 Изх.№ 00-74 / 19.04.2021 г.

 До

Председателя на Националният съвет за хората с увреждания

към Министерски съвет

Г-н Томислав Дончев

 

Уважаеми г-н Председател,

 На основание чл. 12, ал. 1 от Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност Ви предоставяме нашето становище по точка едно, Проект на  Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп. бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632 на Върховния административен съд от 2020 г. - бр. 63 от 2020 г. и доп. бр. 79 от 2020 г.);

Национална представителните организации в партньорство с лекарите по различните специалности предоставяме нашите становища по отделни увреждания.

 

-   Съюз на слепите в България

-   Българска асоциация “Диабет“

-   Асоциация на родители на деца с епилепсия

-   Асоциация на родители на деца с увреден слух

-   Национално сдружение на работодателите на хората с увреждане

-   Съюз на инвалидите в България

-   Българска асоциация за лицата с интелектуални затруднения

 

Всички наши предложения са съгласувани с наши специалисти и предоставени на национално представителните организации и подкрепени от тях.

Становищата на изброените организации са неразделна част от общото становище на национално представителните организации.

 

Уважаеми г-н Председател,

 

Национално представителните организации, предлагаме още:

  • Във връзка са промяна в наредбата за медицинската експертиза се отново предлага да се промени Приложение 2 и се приеме нашата редакция.
  • Служебно да отпадне записът в експертните решения на ТЕЛК "няма право на работа", тъй като е забрана за полагане на труд в противоречие с Конституцията на РБ.

Чл.48. 48.
(1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.

  • При придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, настъпило в рамките на срочен ТЕЛК, нормативно да бъде уредено неговата безсрочност в законови и подзаконови нормативни актове - поради достъп до пенсионно-осигурителната система, вкл. и с доп. и изм. в Закона за здравето.

Г-н Председател,

Национално представителните организации на и за хората с увреждания с цел усъвършенстване на Наредбата за медицинска експертиза и основно приложение №2 към чл. 63, ал.3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти” правим следните предложения за промени в проекта на Постановление на Министерски съвет отнасящи се до промени в цитирания нормативен акт.

Текста на т. III. да придобие следната редакция:

„Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/ вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/ вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане и към него се прибавят 10 на сто от сбора на уврежданията с определена степен 30 и над 30%”. Всички останали увреждания под 30% се вписват в Експертното решение, но не участват във формирането на крайния процент на види степен на увреждане/намалена работоспособност.

Текста на т. IV. да придобие следната редакция:

 

IV. (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Когато са налице две или повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, и най-малко две от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 50 или над 50 на сто, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 21 на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.

Мотиви: Продължителните обсъждания на промените в Наредбата за медицинска експертиза и основно приложение №2 към чл. 63, ал.3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти” , ние винаги сме считали, че редакцията на т. III не отразява коректно реалният здравен статус на хората с множество увреждания. Независимо, че Върховният административен съд я отхвърля с не много ясни мотиви основно от процесуален характер, ние считаме че духът на мотивите на решението ясно показват, че върховните административни съдии считат за несправедливо не отразяването в ТЕЛК-овото решение на наличието на няколко увреждания. В тази връзка ние предлагаме в редакцията на т. III да бъдат отчитани с по-нисък процент- 10% и второто и следващи заболявания, при условие че са довели до увреждане 30 и повече процента. В случай, че текста бъде приет ще постигнем желаното ограничаване на влиянието на маловажните случаи и ще отдадем значимото при оценката на увреждания от по-тежък характер.

Направеното предложение във връзка с т. IV на промяна на процента от 20 на 21 отчита факта, че ако едно лице е с водещо заболяване от 50% и допълнителните му увреждания от които едно е с 50 % имат сбор от 100%, то 21% ще му дадат шанса да премине във второто ниво на увреждане в диапазона 71-90%. В тези случаи комбинацията от високата степен на две увреждания всяко от които от 50 и над 50% плюс други увреждания под това ниво според нас води до значителен по-тежък здравен статус.

За така предложената методика получихме подкрепа от д-р Иван Маджаров Председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз /писмо № 262/30.07.2020/ .

 

С уважение,                                                            Веска Събева

Зам. председател на НСХУ към МС

Председател на АРДЕ

GSM: +359 876 951554

frde@abv.bg

 

БА Диабет във Фейсбук