• Полезно
  • Д-р Рагнар Ханас - "Диабет тип 1 при деца, юноши и млади хора"
УКАЗАНИЕ ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА
в Република България


Като пациент в Република България в съответствие със законите, имате следните права:
Право на разбиране и приемане на долу указаните права в пълен обем. Ако по някаква причина тяхното съдържание не Ви е напълно разбираемо или се нуждаете от помощ за тяхното тълкуване, лечебното заведение, в което се лекувате е длъжно да Ви окаже необходимото съдействие, включително и да Ви осигури преводач.
Право да получите спешна помощ безплатно на територията на цялата страна.
Право на свободен избор на лекар и лечебно заведение, където да се лекувате.
Право на безплатен транспорт по медицински показания.
Право на лекарства за домашно лечение, напълно или частично платени от НЗОК.
Право на изследвания и консултации по преценка на лекуващия лекар, без да заплащате допълнително за това, освен дължимата потребителска такса. Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на спокойно постъпване в болница в хигиенична и безопасна обстановка без необосновани ограничения. За постъпване в болница, лекуващият лекар издава Направление за хоспитализация. Не се нуждаете от такова направление, ако сте насочен от Спешна помощ или сте се обърнали направо към Спешния портал на самата болница.
Право да знаете фамилията и служебното положение на лекуващия Ви лекар. Право да знаете фамилията, длъжността и функциите на персонала на лечебното заведение, занимаващ се с Вашето лечение и в случай на необходимост да се откажете от техните наблюдения, оценки и лечение.
Право на повече от едно медицинско становище, относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването. В този случай, лечебното заведение е длъжно да осигури достъп на посочени от Вас лекари до медицинската Ви документация.
Право да получите цялата информация, необходима за Вашето съгласие за предлаганите процедури и методи на лечение. Тази информация трябва да съдържа сведения за диагнозата и характера на заболяването, описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата, потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение, преимуществата и възможните рискове от предложеното лечение.
При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето Ви или до временна промяна в съзнанието, информираното съгласие се дава в писмена форма.
При лечение в болница имате право да бъдете посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация, да приемате или да отказвате посетители, да ползвате услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител. Имате право на образование и достъп до занимания, отговарящи на Вашите социални, религиозни и културни потребности. Единственото, което сте длъжен да заплатите в болницата е потребителската такса и някои консумативи, определени от НЗОК. Лечебното заведение е длъжно да Ви издаде фактура за направените разходи.
Право да се откажете по всяко време от предложения метод на лечение и да получите изчерпателни обяснения за възможните последици за Вашето здраве, както и да напуснете лечебното заведение.
Право да се откажете от участие в клинични проучвания. Вие имате право на изчерпателна информация, независимо от това дали сте съгласен или не да участвате в такива проучвания.
Право на поверителност на сведенията за Вашето здраве. Данните за Вашето здраве са защитени и не могат да стават достояние на трети лица без Вашето съгласие, освен в изрично определени със закон случаи.
Право да вземете участие при вземането на решения, относно методите на лечение и изписването Ви от болницата. Болницата е длъжна да Ви предостави епикриза при Вашето изписване, както и писмени указания за реда, по който да продължите лечението си при домашни условия, ако това се налага.
Право да получите безплатен достъп до своите медицински документи, както и да получите копие от медицинската си документация на разумна цена.
Право да получите фактура за платените от Вас суми, включително за потребителска такса по време на Вашето лечение.
Право да получите болничен лист, ако състоянието Ви не позволява да работите.
Право да бъдете насочен и освидетелстван от ТЕЛК в случаи на трайно намалена работоспособност.
Право да изразите писмено несъгласие относно донорството на Вашите анатомични органи, тъкани и клетки. Несъгласието се изразява, чрез подписване на писмена декларация пред Вашия общопрактикуващ лекар, който отразява обстоятелството във Вашата здравноосигурителна книжка. Ако не сте здравноосигурен можете да подадете писмена декларация за несъгласие в общината по постоянен адрес.
Право да отправяте жалби срещу медицинското обслужване до Районният център по здравеопазване. В 10 дневен срок от подаването на жалбата Районният център по здравеопазване е длъжен да Ви уведоми за резултатите от проверката и предприетите действия. Право да отправяте жалби срещу медицинското обслужване до Районната здравноосигурителна каса. Право да изпратите жалба до Изпълнителна агенция Медицински одит. Право да изпратите жалба до Прокуратурата.
Право на съдебен иск, за причинени имуществени и неимуществени щети.

Настоящите указания са разработени от Център за защита правата в здравеопазването.
Не се колебайте да ни потърсите, когато считате или дори само се съмнявате, че правата Ви са нарушени! Нашата мисия е да Ви защитим. - 
БА Диабет във Фейсбук