• Полезно
  • Препоръки към хората с диабет за профилактика от Ковид-19
Диспансеризация на диабета по НЗОК

За децата до 18-годишна възраст със захарен диабет диспансерното наблюдение се провежда от ендокринолог. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща 12 прегледа годишно, консултация с тесен специалист (нефролог, офталмолог, невролог и др.) – един път на годината, както и следните изследвания: кръвнозахарен профил (КЗП), гликиран хемоглобин, холестерол, триглицериди, микроалбуминурия – два пъти годишно.
На болните със захарен диабет тип 2 НЗОК заплаща три диспансерни прегледа годишно при общопрактикуващ лекар. Задължително един път в годината болният се консултира със специалист ендокринолог, който назначава изследване на урина за микроалбуминурия (с цел ранно откриване на бъбречно увреждане – начална нефропатия).

Общопрактикуващият лекар назначава 2 пъти годишно изследване на гликиран хемоглобин или КЗП – 2 до 4 пъти в годината. Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, съдов хирург или хирург) – един път на две години.

При болните със захарен диабет на инсулиново лечение над 18-годишна възраст диспансерното проследяване се извършва от специалист по ендокринология. НЗОК заплаща на болните с диабет на инсулиново лечение три диспансерни прегледа годишно при ендокринолог, които включват общ клиничен статус с насоченост към сърдечносъдовата и нервната система. Един път годишно задължително се прави ЕКГ, а по прeценка на лекаря – при всеки преглед.

Два пъти в годината се определя кръвна глюкоза с глюкомер. Изследва се КЗП, гликиран хемоглобин, седимент в урината, креатинин, холестерол.

Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург или хирург) – един път годишно.

Политика на НЗОК за превенция на диабет

Всяка година общопрактикуващият лекар (ОПЛ) извършва профилактични прегледи на всички здравноосигурени лица от пациентската му листа. В профилактичния преглед на хората над 18-годишна възраст, освен всички предвидени дейности, са включени още: определяне на кръвна глюкоза с глюкомер и изследване на урина с тест-ленти (за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин и рН).

При профилактичните прегледи, които ОПЛ провежда при здравноосигурени, с оглед на профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, лекарят формира рискова група „Захарен диабет“ при конкретни категории хора:

- с фамилна анамнеза за диабет тип 2

- със затлъстяване

- с артериална хипертония

- с дислипидемия

- с намален глюкозен толеранс

Здравноосигурените над 18-годишна възраст, включени в тази рискова група, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при специалист по ендокринология и болести на обмяната.

Грижи и услуги за пациентите с диабет в извънболничната помощ

Всички болни с диагностициран диабет се наблюдават диспансерно от общопрактикуващия лекар или от специалист по ендокринология и болести на обмяната.

Общопрактикуващият лекар наблюдава пациенти над 18-годишна възраст със захарен диабет тип 2 на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени средства.

Специалистът по ендокринология и болести на обмяната осъществява наблюдението:

- при лица до 18-годишна възраст с диабет тип 1 и диабет с очни усложнения

- при лица над 18-годишна възраст диабет тип 1, диабет тип 2 на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени средства и/или диета и диабетна полиневропатия

Диспансерното наблюдение от специалист се осъществява чрез еднократно издадено от общопрактикуващия лекар направление към специалист за срока на диспансерното наблюдение.

На диспансерно наблюдение подлежат всички видове диабет, включитело и диабетът с усложнения.

БА Диабет във Фейсбук