ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

1. Обща информация -

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ е Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност (СНЦООПД), регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
СНЦООПД „Българска асоциация Диабет“ е национално представена организация на хората с диабет в България, която получава целева субсидия от Държавния Бюджет за осъществяване на своята разнообразна обществено-полезна дейност.
Една от основните задачи на Сдружението е да обучим ВСЕКИ ДИАБЕТИК САМ ДА ПОДДЪРЖА КРЪВНАТА СИ ЗАХАР В ОТНОСИТЕЛНО НОРМАЛНИ ГРАНИЦИ, което най-сигурно ще го предпази от всички проблеми и усложнения на ДИАБЕТА!
„Българска асоциация Диабет“ е Възложител по чл. 7, т. 3 /публичноправна организация/ от ЗОП. 
  
СНЦООПД „Българска асоциация Диабет“  е със седалище и адрес на управление:
гр. София,  п.к.1403,  ж.к. „Банишора“,  ул. „Подполковник Калитин“,  бл. 20, партер
БУЛСТАТ - 121462057,  представлявано от Председателя на УС на сдружението.
Данни за кореспонденция с  "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки: 
Телефон: 029310779,       факс:  028326175 ,      
Електронна пощаl:  badiabet@abv.bg   
Официална страница в интернет:   www.badiabet.com
Работно време:   от 8.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа

Обща информация за обществените поръчки, възлагани  от СНЦООПД „Българска асоциация Диабет“ може да се  получи от следните длъжностни лица:
    1. Румяна Танева - координатор по програма "Диетично хранене"  -  GSM - 0878254741 ; 
    

 
БА Диабет във Фейсбук