ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СДРУЖЕНИЕ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

 

ГЛАВА І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. (1) Тези вътрешни правила (наричани по-нататък “правилата”) се приемат на основание чл.8б от Закона за обществените поръчки /изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г./ и уреждат реда за планиране  и  организацията  на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и контрола по изпълнение на сключените договори, за които  Сдружение „Българска асоциация Диабет” /БАД/ се явява Възложител по смисъла на ЗОП и средствата за финансирането на които се осигуряват от държавния бюджет на Р България.  
(2) В БАД дейностите, свързани с планирането, подготовката, обявяването и провеждането на обществените поръчки и контрола за изпълнение на сключените договори се осъществяват от служители на БАД по реда и условията, определени в настоящите правила.
Чл.2. Вътрешните правила имат за цел да регламентират  вътрешните процедури в БАД при възлагане на обществени поръчки в съответствие с основните принципи и изисквания на действащото законодателство.
Чл.3. Настоящите вътрешни правила се прилагат за обществени поръчки, финансирани от държавния бюджет.
 

ГЛАВА II. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
                    
Чл.4.(1) В края на всяка календарна година, с приемане на Закона за държавния бюджет за предстоящата година,  се определя целевата субсидия за  БАД.
(2) Целевата субсидия се предоставя за осъществяване на следните дейности:
      А) диетично хранене и обучение на социално - слаби диабетици;
      Б) доставка на лекарствени средства и консумативи за диабетици.

(3) На базата на определената  държавна субсидия в началото на всяка календарна година (до 31.01.),Управителният съвет на БАД взема Решения, с което определя  критериите, на които следва да отговарят бенефициентите по „Програма хранене на социално - слаби диабетици” за текущата  година.  
(4) Решението на УС по предходната алинея се публикува на интернет страницата на БАД.
Чл.5. Всяка година до 31.03. се провежда Отчетно общо събрание на БАД, на което се утвърждава бюджета, стратегията и ежегодните програми за дейността на БАД.
Чл. 6. На първото си заседание, след проведеното Отчетно събрание, Председателят на БАД предлага, а УС на БАД взема решение за стартиране на обществената поръчка.
 
ГЛАВА IІІ.  ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 
Чл.7.(1) УС взема решение за стартиране на подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, като определя минимум: вида на процедурата; обекта и предмета на поръчката;  количеството или обема, включително на обособените позиции, ако се предвиждат такива; минимални изисквания за допустимост на участниците и технически спецификации за изпълнение на поръчката; критерия за оценка на офертите; прогнозната стойност и срока  за изпълнение на поръчката. УС  определя и срок за подготовката на документацията за възлагане на обществената поръчка, който е съобразен с обекта, предмета и сложността на обществената поръчка.
(2). В изпълнение на решението по ал.1, Председателят на БАД, възлага на юриста на БА „Диабет“ да изготви проекта на документация. В работата по подготовка на  документацията вземат участие:  Координатор - хранене при БАД и технически сътрудник при БАД.  
(3). В подготовката на документацията, при необходимост взема  участие и счетоводителят при БАД.
(4) Техническата спецификация се изготвя от специалист в съответната област.
Чл. 8 Документацията за възлагане на обществена поръчка се изготвя в съответствие с разпоредбите на ЗОП и включва всички изискуеми документи, съобразно вида на процедурата, обекта и предмета на обществената поръчка. 
Чл. 9. Документацията за възлагане на обществена поръчка се съгласува задължително от счетоводителя.
Чл. 10. След приключване работата по изготвянето на документацията, същата се окомплектова  и предава на Председателя на БАД.
Чл. 11 Председателят на БАД, предлага за утвърждаване от УС на изготвената документация за възлагане на обществената поръчка.
Чл.12.(1) УС утвърждава проекта на документация на свое заседание и ако има корекции, същите се отразяват в проекта на документация и протокола от проведено заседание.
(2) С решението си за утвърждаване на документацията, УС на БАД възлага на Председателя да открие и проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка.    
Чл. 13. (1) Председателят на БАД подписва решението за откриване на процедурата.
(2) Решението и обявлението се изготвят от юриста на БАД и след подписването, чрез електронния подпис на Председателя на БАД се импортират  за публикуване в регистъра на АОП, в Държавен вестник и/или в Официалния вестник на ЕС ако е приложимо.
(3)  След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки Координатор хранене,  изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.
(4) Изготвената и комплектована документация за участие се предава на техническия сътрудник при БАД.
(5) Техническият сътрудник при БАД извършва регистриране (извеждане) на решението за откриване на процедурата и на съпроводителните писма и поканите, ако има такива съобразно вида на процедурата, след което посочените в съпроводителните писма документи (решение, обявление и др.) се изпращат на адресатите, които могат да бъдат Агенцията по обществени поръчки, редакцията на Държавен вестник, Официалния вестник на ЕС /ако е приложимо/ или поканени да подадат оферти кандидати. 
(6) В рамките на посочения в обявлението за обществена поръчка срок  Техническият сътрудник при БАД съхранява документацията за участие, размножава и предоставя на желаещите да я получат.
(7) При получаване на Документацията за участие представителят на съответния  потенциален участник/кандидат попълва предоставената му от Техническия сътрудник на БАД бланка – Приложение №1 към настоящите правила.
(8) При приемане на подаваните оферти Техническият сътрудник ги регистрира в деловодната книга на БАД, отбелязвайки и върху плика на самата оферта номера, датата, часа и минутата на постъпването й, като предоставя тази информация на приносителя, когато офертата се подава на ръка. Наред с това наименованието на участника/кандидата и реквизитите от регистрацията на офертата му се отразяват и в бланката – Приложение №2 към правилата.
(9) След изтичане на определения срок оферти не се приемат, ако са донесени на ръка, или се връщат неотворени по пощата, ако са получени чрез нея.
(10) След изтичане на срока за подаване на оферти изготвеният списък на постъпилите такива в хронологичен ред (Приложение №2), заедно с постъпилите оферти, се предават от Техническия сътрудник с протокол на председателя на Комисията по чл. 16, ал.1 от правилата за провеждане на процедурата в деня, определен за започване на работата й.
Чл.14.(1) В случай че в законоустановените срокове в периода за подаване на оферти постъпи писмено искане за разяснения по документацията за участие, в зависимост от характера на въпросите разясненията се изготвят от Координатор - хранене при БАД, подпомаган от юриста, а при необходимост и от съответен специалист.
(2) Изготвените съгласно предходната алинея разяснения се подписват от възложителя и в 4-дневен срок от постъпване на искането се изпращат до всички закупили документация за участие, като не се отбелязва от кого е постъпило запитването.
(3) Екземпляр от писменото разяснение се добавя към документацията за участие, предназначена за продажба на други потенциални участници/кандидати.
Чл.15. При възникване на необходимост от удължаване на срока за получаване на оферти на основание чл.27а, ал.5, ал.8 и ал.9 от ЗОП, юристът  изготвя съответно решение, и се представя за подпис на Председателя на БАД. С подписаното решение се процедира съгласно указания в чл.13, ал.4 от настоящите правила начин.
 
ГЛАВА  IV.  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 
Чл.16.(1) След изтичане на срока за приемане на оферти, респективно заявления за участие, Председателят на БАД,  назначава със заповед Комисия за провеждане на обявената процедура.

(2) Проектът на заповед се изготвя от юриста, обслужващ БАД и се съгласува със счетоводителя при БАД.
(3) Комисията се състои от не по-малко от петима, респективно трима членове, в зависимост от реда, по който се провежда процедурата, В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.  В заповедта за назначаване на Комисията се посочва поне един резервен член.В  състава на комисията не могат да участват лица, които са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.
(4)  В случай, че БАД  не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 3, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие с този закон.
(5) Членовете на Комисията следва да отговарят на изискванията на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП, като след получаване на списъка с кандидатите/участниците подписват декларация за това.
(6) В заповедта по ал.1 се посочва поименно съставът на Комисията, длъжностите на членовете й, задачите, които Комисията следва да изпълни, денят, часът и мястото на отваряне на предложенията, срокът за приключване на работата и размерът на възнаграждението на членовете на Комисията.
(7) При възникнала необходимост от встъпване на резервен член в състава на Комисията, нова заповед не се издава, а това обстоятелство се отбелязва в протокола.
Чл.17. Председателят на БАД може да осъществи контрол върху работата на Комисията преди издаване на съответните решения лично, или чрез упълномощено за целта лице. Контролът се извършва съгласно разпоредбите на чл.36а, ал.2 от ЗОП.
Чл.18.(1) Комисията разглежда, оценява и класира постъпилите предложения при условията и по реда на съответните разпоредби от ЗОП съобразно вида на конкретната процедура, във връзка с провеждането на която е назначена.
(2) Когато в оценяваната процедура има определена гаранция за участие, Комисията проверява дали тя е действително адресирана до Сдружение „Българска Асоциация Диабет” като сравнява посочения в документа за гаранцията IBAN и BIC с предварително обявените от възложителя, ако гаранцията е под формата на парична вноска или съответните реквизити на банковата гаранция, ако участникът е избрал тази форма на гаранция.
(3) След назначаването на Комисията до приключване на нейната работа цялата кореспонденция с участниците в процедурата се подписва от нейния председател.
(4) Комисията взема решенията си с мнозинство в съответствие с разпоредбите на чл.36, ал.1 от ЗОП.
(5) За извършените съгласно предходните алинеи дейности Комисията съставя протокол/и/ или протокол/и/ и доклад/и/ в съответствие с разпоредбите на ЗОП в зависимост от вида на процедурата.
(6) След изготвяне на документите по предходната алинея председателят на Комисията ги представя с докладна записка на Председателя на БАД.  
Чл.19.(1) В случай, че Председателят или упълномощеното от него длъжностно лице осъществят контрола по чл.17, упълномощеното да извърши този контрол лице, с писмо предлага:
а) Процедурата да бъде финализирана съобразно отразените в протоколите обстоятелства, в случай че не са установени нарушения в работата на Комисията.
б) Предлага прекратяване на процедурата в случай на установени нарушения в работата на Комисията, които не могат да бъдат отстранени, без с това да се променят условията, при които е била обявена процедурата.
1. Упълномощеното да извърши  контрола лице представя на Председателя на БАД  в срок до 5 работни дни от получаването им, предоставените му от председателя на Комисията протоколи с докладна записка, в която предлага писмени указания за отстраняване на установени нарушения в работата на комисията, които могат да бъдат отстранени, без да се налага прекратяване на процедурата.
(2) В случаите по т.1 от предходната алинея Председателят на БАД с резолюция върху докладната записка връща на председателя на Комисията протоколите заедно с писмените указания за отстраняване на допуснатите нарушения. Указанията стават задължителни за Комисията, която ги изпълнява в съответствие с разпоредбите на чл.36а, ал.4 от ЗОП, като с изготвения в изпълнение на указанията протокол се процедира съгласно чл.18, ал.6 от правилата.
(3) Когато Председателят на БАД или упълномощеното от него длъжностно лице не упражнят правото си на контрол по чл.17 от правилата, след предаване на докладната от председателя на Комисията с приложените протоколи, се пристъпва към изготвяне на Решение (за класиране и определяне на изпълнител, за определяне на кандидати, които да бъдат поканени да представят оферти, да участват в състезателен диалог или в провеждане на договаряне или за прекратяване на процедурата).
Чл.20. (1) В указаните в ЗОП срокове, съобразно вида на процедурата и  решението, след получаване на писмото с протоколите по чл.19, ал.1, т.1 или резолираната докладна по ал.3, юристът осигурява изготвянето на съответното решение (за класиране и определяне на изпълнител, за определяне на кандидати, които да бъдат поканени да представят оферти, да участват в състезателен диалог или в провеждане на договаряне, или за прекратяване на процедурата). Решението се  подпис на Председателя на БАД.
(2) В срок от един ден след подписване на решението по предходната алинея, председателят на Комисията предава цялата получена, както и събраната допълнително в хода на работата на Комисията документация с протокол на Координатор - хранене  при БАД.
(3) В тридневен срок от издаване на решението по ал.1, копие от него се изпраща на  участниците в процедурата със съпроводително писмо, изготвено от юриста и подписано от възложителя.

Чл.21. При писмено искане от участник в процедурата на достъп до протокола за работата на Комисията или на копие от него, в изпълнение на резолюцията на възложителя върху искането, Координатор - хранене осигурява достъп до протокола или неговото копие в тридневен срок от постъпване на искането.
Чл.22.(1) Гаранцията за участие в процедурата се възстановява на участниците съгласно разпоредбите на чл.62 от ЗОП.
(2) След финализиране на всяка процедура Координатор - хранене, съгласувано с юриста, изготвя писмо до счетоводителя на БАД, в което се дават указания за освобождаване или задържане на внесените като парична сума гаранции за участие на участниците.
(3) Когато гаранцията за участие е представена във формата на банкова гаранция, Координатор - хранене, съгласувано с юриста, изготвя писмо до съответния участник, с което той се поканва да получи оригиналния екземпляр на документа на ръка. Връщането на банковата гаранция в този случай се удостоверява със запис: „Получих оригинал на банкова гаранция от … страници на ръка”, име, дата и подпис, положени от представителя на участника върху копие на документа, което замества върнатия оригинал на гаранцията в съответната оферта.
(4) В отделни случаи при изрично писмено искане на участника, оригиналният документ на банковата гаранция за участие може да бъде изпратен на участника по пощата или чрез куриер с обратна разписка.
Чл.23.(1) Договорът за обществена поръчка в резултат на проведената процедура се сключва съгласно чл.41 или 41а и при ограниченията на чл.42 и чл.43 от ЗОП.
(2) Окончателният вариант на договора се изготвя съобразно офертата на изпълнителя от юриста, съвместно с Координатор - хранене. Координатор - хранене при БАД уведомява определения за изпълнител участник за документите, които трябва да бъдат представени съгласно чл.47, ал.10 и ал.11 от ЗОП. Комплектованият с всички приложения договор се съгласува със счетоводителя на БАД, който проверява за целесъобразността на поеманите задължения и извършените разходи в БАД, както и за тяхната законосъобразност
Чл.24.(1) Договорът се предоставя за подпис на изпълнителя в централния офис на БАД.
(2) Юристът на БАД, по предложение на Председателя на БАД изготвя заповед, с която се определя отговорно за изпълнението на договора  длъжностно лице или се назначава Комисия. Със заповедта се определят реда и задълженията на лицето/комисията за приемане на изпълнението. Заповедта се предоставя за съгласуване и със счетоводителя на БАД.
(3) Подписаният от изпълнителя Договор се подписва от счетоводителя на БАД, след което заедно със заповедта по предходната алинея се представят за подпис на Председателя на БАД в три екземпляра, като след подписването му договорът се завежда в деловодната книга на сдружението.
(4) Екземплярите на сключения договор се разпределят както следва:
1.  При счетоводителя на БАД се предава  екземпляр от договора.
2. Вторият екземпляр с копие от заповедта по ал.1 се предава на изпълнителя.
3. Третият екземпляр на договора, със съгласувателните подписи,  с всички приложения, представените от изпълнителя документи съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП и екземпляр от заповедта по ал.1, съставляват досието на договора и се добавят към досието на обществената поръчка, което се съхранява от Координатор - хранене за срок от четири години след приключването на договора.
(5) Копие на досието на договора по т.3 на ал.4 се предоставя на отговорното за изпълнението на договора длъжностно лице/комисия заедно с копие от бланка „Административни сведения за изпълнителя”. Отговорното лице/комисията добавя към досието всички документи (приемо-предавателни протоколи, уведомления и др.), съставени в хода на изпълнение на договора.
Чл.25.(1) Не по-късно от 7 дни след сключване на договора Координатор - хранене, съгласувано с юриста на БАД е длъжен да осигури изпращането на информация за него по образец до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и до Официалния вестник на ЕС в хипотезата на чл. 45 а, ал.1 от ЗОП.
(2) В срока по алинея първа, отговорното за изпълнение на договора лице по чл. 24, ал. 2 от правилата, изпраща копие от договора ведно със заповедта за назначаването си до всички регионални структури на БАД.
Чл.26. Когато за договор, сключен в резултат на процедура за възлагане на обществена поръчка, изпълнителят е учредил банкова гаранция за изпълнение, оригиналът на банковата гаранция до усвояването й от възложителя или връщането й на изпълнителя, се съхранява от счетоводителя на БАД, а в досието на договора по чл.24, ал.4, т. 3 от правилата се прилага копие, на което счетоводителят е удостоверил с подпис получаването на оригиналния екземпляр.
Чл.27.(1) Контролът върху изпълнението на договора за обществена поръчка се осъществява от Председателя на БАД чрез определеното по реда на чл.24, ал.2 от тези правила отговорно лице или комисия.
(2) Отговорното лице или комисия осъществява контрола по изпълнението на договора като следи за точното и качествено изпълнение на заложените в клаузите му задължения на изпълнителя. Всички възникнали по време на изпълнението на договора въпроси се решават съобразно уговореното в него или по реда на гражданското законодателство, като при необходимост от юридическа помощ се търси съдействието на юриста на БАД.
(3) В срок от 5 дни след приемане на съответен етап или окончателен доклад за изпълнение на договора, отговорното лице или комисия изпраща копие от протокола, с който е прието изпълнението до счетоводителя на БАД за  извършване на разплащане съгласно договора.
(4) В срок от 5 дни след окончателното приемане на изпълнението и подписване на съответните документи съобразно уредбата на този въпрос в договора, отговорното лице/комисията уведомява за това Председателя на БАД и счетоводителя с докладна записка, към която прилага оформеното досие на приключения договор.
(5) Съгласно докладната записка по предходната алинея Координатор - хранене, съгласувано с юриста,  изготвя писмо до счетоводителя с указания за освобождаване или задържане на гаранцията за изпълнение. Към писмото се прилагат копие от документа за гаранцията, копие от окончателния приемо-предавателен протокол и копие от административните сведения за изпълнителя.
(6) Когато гаранцията за изпълнение е представена във формата на банкова гаранция, едновременно с писмото по предходната алинея се изготвя и  писмо до изпълнителя, с което той се поканва да получи оригиналния екземпляр на документа на ръка. Писмото се съгласува с юриста на БАД. В този случай представителят на Изпълнителя получава оригинала на банковата гаранция от счетоводителя на БАД, като удостоверява връщането й със запис: „Получих оригинал на банкова гаранция от … страници на ръка”, име, дата и подпис, положени върху копие на документа, което се прилага към досието на договора.
(7) В отделни случаи при изрично писмено искане на изпълнителя, оригиналният документ на банковата гаранция може да бъде изпратен на изпълнителя по пощата или чрез куриер с обратна разписка.
(8) В едноседмичен срок след приключване изпълнението на договора или неговото предсрочно прекратяване, Координатор - хранене, съгласувано с юриста на БАД изготвя и след подписване от Председателя на БАД, изпраща до АОП информация за това.  
Чл.28.(1) За всяка обществена поръчка се създава досие, което съдържа:

1.    Решение на УС за стартиране на подготовката по провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
2.    Проекта на  документация;
3.    Решение на УС за утвърждаване на документацията;
4.    Решението за откриване и одобрените с него обявление и документация за участие или покана;
5.    Кореспонденцията по чл.20 от правилата;
6.    Решението и кореспонденцията по чл.20 от правилата;
7.    Заповедта за назначаване Комисия за провеждане на обявената процедура;
8.    Писмото с приложените докладна записка и протоколи на комисията по чл.19 от правилата;
9.    Протокола с документацията по чл.18, ал.6 от правилата;
10.  Решението по чл.20  кореспонденцията, във връзка с издаденото решение;
11.  Писмото по чл. 22, ал.2 от правилата;
12.  Досието на договора по чл.24, ал.4, т.3 от правилата;
13.  Докладната записка с приложението по чл.27, ал.4 и писмото по ал.5 на същия член от правилата.
14.  Други документи, съгласно разпоредбите на ЗОП или вътрешните нормативни актове  на Възложителя

(2) Досиетата на бенифициентите се събират от председателите на Общинските сдружения, които са включени за Програма хранене за настоящата година и се предават на техническия сътрудник в РИКЦ за проверка и съхранение.

(3) Досиетата на бенифициентите на обществената поръчка се събират в РИКЦ-тата и се съхраняват от технически сътрудникпри РИКЦ в специални шкафове, до които имат достъп само сътрудниците РИКЦ до поискване от Координатор - хранене. Те се предават с Приемо- предавателен протокол на Координатор - хранене, който ги проверява и съхранява в Централния офис на БАД.
(4) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват от Координатор - хранене при БАД в специално определено за целта помещение, до което достъп имат само Председателя на БАД и Координатор - хранене. В случай на обжалване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, на съдебен спор с изпълнител по сключен договор за обществена поръчка или при друга необходимост, съответните оригинални досиета или съставни части от тях се ползват от натовареното със защитата лица, като тяхното получаване и връщане се отбелязва върху описен лист с подписите на лицата, които предоставят и получават материалите.
 
 
ГЛАВА V. ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

           
Чл.29.(1) Когато стойността на обществената поръчка е в обхвата на чл.14, ал.4 от ЗОП и ако се установи, че няма обявени и възложени поръчки със същия предмет или има, но са в рамките на този обхват, може да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка, а възлагането да се извърши чрез събиране на оферти с публична покана.
(2)  Поканата се изготвя от  юриста  по образец утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. Към поканата  се прилагат технически спецификации и проект на договор и  тези документи се съгласуват от счетоводителя на БАД, подписват се от Председателя на БАД, след което се изпращат до АОП за публикуване на Портала за обществени поръчки, поканата се публикува и в профила на купувача.
(3) В деня на публикуването на поканата Председателя на БАД  изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията, посочени в поканата. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
(4) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, Председателя на БАД е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Писмените разяснения се изготвят от юриста на БАД или лицето, изготвило техническата спецификация.
(5) Едновременно с изготвяне на поканата, Координатор - хранене, съгласувано с юриста на БАД, /по предложение на Председателя на БАД/  изготвя заповед за определяне на служителите, които да получат, разгледат и оценят офертите. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Заповедта се представя на Председателя на БАД за подпис.
Чл.30.(1) След получаване на офертите служителите по чл.29, ал.3 попълват декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП и процедират съгласно разпоредбите на чл.101г, ал.3 от същия закон, като представят на Председателя на БАД за утвърждаване протокола от работата си,  след което в един и същи ден  протоколът се изпраща от техническия сътрудник при БАД на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3.
(2) Договорът с избрания изпълнител се сключва в писмена форма, като при сключването му той е длъжен да представи документите и декларациите, посочени в чл.101е, ал.2 от ЗОП.
(3) Договорът се изготвя от юриста на БАД, след което с него се процедира съгласно чл.23, ал.2 и ал.3 от тези правила.

                 
                              ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
            

§ 1. Реда за  изпращането на документи,  поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, както и видовете документи, подлежащи на публикуване в профила на купувача, са уредени във Вътрешни правила,  утвърдени с Решение № 6/13.09.2014 г.  на УС на БАД.
§ 2. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 01.10.2014 г.  с утвърждаването им от УС на БАД с Решение № 6/13.09.2014 г.
 
Приложения:
·         Приложение № 1– Таблица за отразяване данните на лицата, закупили документация за участие в процедура за възлагане на   обществена поръчка;
·         Приложение № 2– Списък на кандидатите, подали оферти за участие.
 
 
 Приложение № 1
 
 
Таблица за отразяване данните на лицата, закупили документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ……………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 

Наименование (фирма) на кандидата Пълен адрес за кореспонденция Телефон, факс, електронен адрес Име и подпис на лицето, закупило документацията
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Забележка: Офертата се подава запечатана в ЕДИН запечатан непрозрачен плик/кутия/кашон, надписан съгласно документацията за участие в процедурата.Приложение № 2
 
Списък на кандидатите, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………………………………….
 
 

N Наименование (фирма) на участника Входящ N и дата на офертата Час на подаване на офертата
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
Предал: ………………..                                                                   Приел: …………………….
             /име и подпис/                                                        
 

БА Диабет във Фейсбук