Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП

(Публикувано на 09.09.2018 г.)
 
       за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (І етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на работата на комисията по чл. 103 ЗОП

( Вижте в ПДФ форматРАЗДЕЛ І
Процедура
 

Към КСИ № КСИ-162/2018 г.
ИН на регистрационната форма от ССИ: 20180813-00853-0009
Възложител: Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Българска Асоциация Диабет“
Вид на възложителя:     публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
    секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Вид на процедурата     Открита
    Ограничена
    Състезателна процедура с договаряне
    Договаряне с предварителна покана за участие
    Състезателен диалог
    Партньорство за иновации
    Договаряне без предварително обявление
    Договаряне без предварителна покана за участие
    Конкурс за проект
    Публично състезание
    Пряко договаряне
Процедурата е „ускорена“:     Да
    Не
Обект на поръчката:     Строителство
    Доставки
    Услуги
    Услуги по Приложение № 2
Предмет на поръчката: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията членове на БАД"
Обособени позиции:     Да                                   Брой:
    Не
Професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка (според възложителя): 68. Хранително-вкусова промишленост
Срок за изпълнение: 31.12.2018 г.
Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС: 141 660 лв.
Финансиране:     Изцяло от националния бюджет
    Изцяло или частично със средства от ЕС
    Друго:
Критерий за възлагане на поръчката:     Най-ниска цена
    Ниво на разходите
    Оптимално съотношение качество/цена
Коментари и други бележки:
 
 
 
РАЗДЕЛ ІІ
Проверени документи
 

Проверката обхваща следните документи:
1.    Проекта на решение за откриване на процедурата
2.    Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата
3.    Проекта на техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП  Да        Не                            
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред  Да        Не
Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП.  Да        Не                            
Коментари и други бележки:
За проверката на проекта на техническата спецификация е избран външен експерт по реда на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръки. Доколкото външният експерт не е приел възложената работа в срока по чл. 18 от Наредбата,проверката е осъществена от  експерти на АОП.
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Резултатиот контрола
 
ІІІ.1) Проект на обявление за обществена поръчка
 

Възлагащ орган
Констатации и препоръки:
В поле I.3) е посочен неактуален адрес за достъп до документацията. Обръщаме внимание, че при откриване на процедурата в полето следва да се посочи адрес, който директно да препраща към самостоятелния раздел в профила на купувача, съдържащ документите и информацията за конкретната поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП).
 
 

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:
В поле II.2.4)е посочено, че ще се доставят пакети хранителни продукти за диабетици, но липсват данни относно естеството и количеството на продуктите, съдържащи се в пакета. Препоръчваме допълване.
 
 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Констатации и препоръки:
В поле VI.3) възложителят е посочил предвидените основания за отстраняване. За част от тях е указан начинът на декларирането им в ЕЕДОП, но за други липсва (напр. за основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП и др.). Препоръчваме допълване.
Обръщаме внимание, че насоките за подготовка и попълване на ЕЕДОП се поясняват в документацията за участие (вж. чл. 31, ал. 1, т. 4 ЗОП), а в обявлението за поръчка се посочват конкретните критерии за изключване.
 
 

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:
1.                 В поле ІІІ.1.3) възложителят е поставил изискване участниците да са изпълнили поне 2 доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят може да изисква участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с възлаганите. В тази връзка възложителят следва да разполага с аргументи, че лице, което има опит с реализацията на една доставка в обем, равен или надвишаващ възлагания, не може да е успешен изпълнител.
2.                 В т. 2 на коментираното поле е посочено, че „Участниците, следва да притежават или разполагат с минимум 3 /три/броя специализирани (хладилни)  транспортни средства за превоз на хранителните продукти“. Условието може да се разглежда като ограничително и непропорционално, ако доставките могат да се извършат с едно транспортно средство, но на различни интервали от време. Препоръчваме да се прецени дали изискването е съобразено с характера и обема на поръчката.
 3. В поле III.1.3) липсва информация за документите, с които се доказва съответствие с поставените критерии за подбор относно технически и професионални възможности на участниците, съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП. Независимо че участниците декларират съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, възложителят е длъжен да укаже какви документи приема за доказване на критериите за подбор при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Препоръчваме допълване (вж. чл. 64 ЗОП).
 
 

Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:
В поле III.2.2) възложителят е посочил гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, като конкретна сума. Съгласно чл. 111, ал. 4 ЗОП в обявлението се посочват гаранциите и техният процент. Препоръчваме гаранцията да се посочи като процент от стойността на договора.
 
 
ІІІ.2) Проект на техническа спецификация
 

Констатации и препоръки:
За някои от продуктите са поставени изисквания доставките да са в определени разфасовки и/или определен тип опаковка, като напр. риба тон в собствен сос – консерва, 170 гр. Подобни условия могат да се разглеждат като ограничителни, ако на пазара се срещат продукти от същия тип, но в по-различна разфасовка/опаковка и възложителят не може да обоснове изискването за точни опаковки. Да се има предвид, че изискванията в техническата спецификация следва да се конкретизират до степен, позволяваща участието на повече от един участник.
 
 
 
РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя.
2.На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира писмено в досието на обществената поръчка.
 
 
 
 
                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
                                                                                       Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
 
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП

 
       за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (І етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на работата на комисията по чл. 103 ЗОП
 
РАЗДЕЛ І
Процедура
 

Към КСИ № КСИ-162/2018 г.
ИН на регистрационната форма от ССИ: 20180813-00853-0009
Възложител: Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Българска Асоциация Диабет“
Вид на възложителя:     публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
    секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Вид на процедурата     Открита
    Ограничена
    Състезателна процедура с договаряне
    Договаряне с предварителна покана за участие
    Състезателен диалог
    Партньорство за иновации
    Договаряне без предварително обявление
    Договаряне без предварителна покана за участие
    Конкурс за проект
    Публично състезание
    Пряко договаряне
Процедурата е „ускорена“:     Да
    Не
Обект на поръчката:     Строителство
    Доставки
    Услуги
    Услуги по Приложение № 2
Предмет на поръчката: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията членове на БАД“
Обособени позиции:     Да                                   Брой:
    Не
Професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка (според възложителя): 68. Хранително-вкусова промишленост
Срок за изпълнение: 31.12.2018 г.
Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС: 141 660 лв.
Финансиране:     Изцяло от националния бюджет
    Изцяло или частично със средства от ЕС
    Друго:
Критерий за възлагане на поръчката:     Най-ниска цена
    Ниво на разходите
    Оптимално съотношение качество/цена
Коментари и други бележки:
 
РАЗДЕЛ ІІ
Проверени документи
 

Проверката обхваща следните документи:
1.    Решение за откриване на процедурата
2.    Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата
3.    Техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП  Да        Не                            
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред  Да        Не
Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП.  Да        Не                            
Коментари и други бележки:
Проверката на техническата спецификация на двата етапа на предварителен контрол е осъществена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП.
РАЗДЕЛ ІІІ
Резултатиот контрола
 
Техническа спецификация
 

Констатации и препоръки:
Налице е разминаване в информацията за грамажа относно продукта „Риба тон в собствен сос – консерва“: в обявлението е записано – 160 гр., а в техническата спецификация – 170 гр.
 
 
РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя.
2.На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира писмено в досието на обществената поръчка.
 
 
 
 
                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Подпис (не се чете)
 
                                                                                                        Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
 
Вярно с оригинала,
подписан на хартия---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОТГОВОР  НА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ 
НА ОКОНЧАТЕЛНОТО СТАНОВИЩЕ НА АОП

-    в PDF файл 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО
МАЙЯ ВИКТОРОВА - ХАНДЖИЙСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“
На Ваш изх. № 37/ 03.10.2018 г.

 
 
Относно: Прилагане на чл. 116 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) по отношение на становище КСИ-162/02.10.2018 г. за осъществен контрол по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)на процедура с предмет „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията членове на БАД“, с уникален номер в РОП 00853-2018-0001.
 
 
УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ХАНДЖИЙСКА,
 
В отговор на Вашето писмо, в което се иска промяна на становището за осъществен контрол по чл. 232 ЗОП на посочената процедура, Ви информираме за следното:
В резултат от извършена допълнителна проверка се установи, че в действителност не са налице основания за направената от нас констатация за несъответствие на данни в два различни документа по поръчката. Допусната е техническа грешка от страна на АОП. В тази връзка на основание чл. 116 ППЗОП изготвихме ново становище, което отменя и заменя становището на АОП с изх. №  КСИ-162/04.10.2018 г.
Моля да ни извините за причиненото неудобство.
 
Приложение:
Становище с изх. № КСИ-162/10.12.2018 г.
 
                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
                                                                                Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
 
 
Вярно с оригинала, подписан на хартия

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП

 
       за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (І етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на работата на комисията по чл. 103 ЗОП
 
РАЗДЕЛ І
Процедура
 
Към КСИ № КСИ-162/2018 г.
ИН на регистрационната форма от ССИ: 20180813-00853-0009
Възложител: Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Българска Асоциация Диабет“
Вид на възложителя:     публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
    секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Вид на процедурата     Открита
    Ограничена
    Състезателна процедура с договаряне
    Договаряне с предварителна покана за участие
    Състезателен диалог
    Партньорство за иновации
    Договаряне без предварително обявление
    Договаряне без предварителна покана за участие
    Конкурс за проект
    Публично състезание
    Пряко договаряне
Процедурата е „ускорена“:     Да
    Не
Обект на поръчката:     Строителство
    Доставки
    Услуги
    Услуги по Приложение № 2
Предмет на поръчката: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията членове на БАД"
Обособени позиции:     Да                                   Брой:
    Не
Професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка (според възложителя): 68. Хранително-вкусова промишленост
Срок за изпълнение: 31.12.2018 г.
Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС: 141 660 лв.
Финансиране:     Изцяло от националния бюджет
    Изцяло или частично със средства от ЕС
    Друго:
Критерий за възлагане на поръчката:     Най-ниска цена
    Ниво на разходите
    Оптимално съотношение качество/цена
Коментари и други бележки:
Настоящото становище отменя и заменя становище с изх. номер КСИ-162 от 02.10.2018г. на основание чл. 116 ППЗОП поради допусната от АОП техническа грешка.
 
РАЗДЕЛ ІІ
Проверени документи
 
Проверката обхваща следните документи:
1.    Решение за откриване на процедурата
2.    Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата
3.    Техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП  Да        Не                            
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред  Да        Не
Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП.  Да        Не                            
Коментари и други бележки:
Проверката на техническата спецификация на двата етапа на предварителен контрол е осъществена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП.
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Резултатиот контрола
 
Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.
 
 
РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация
 
1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя.
2.На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира писмено в досието на обществената поръчка.
 
 
 
 
                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
                                                                                        Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
 
Вярно с оригинала, подписан на хартия

=====================================================================================================
БА Диабет във Фейсбук