ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА
ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ,
ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

(Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 22.08.2019г. )


Статус: Обявена
Процедура: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставка
Дата на публикуване: 22.08.2019
№ в РОП/ПОП:  00853-2019-0001

Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772
E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732363437ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

  1. Решение за откриване на процедурата;
  2. Обявление за обществена поръчка;
  3. Документация
  4. ЕЕДОП

 

Всички документи и приложения можете да изтеглите от   ТУК.

(ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 22.08.2019 ГОДИНА.)


П р о т о к о л  № 1 от работата на Комисия, назначена със Заповед № 08/18.09.2019 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"

(Дата на публикуване - 19.09.2019 г.)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
 

На 26.09.2019 г., в 10.00 ч.  в офиса на "Българска Асоциация Диабет" гр. София, ул. Подполковник Калитин бл. 20, ет. партер ще бъдат отворени в публично заседание ценови оферти за участие в обществена поръчка с предмет:  „ Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД "

.  На заседанието могат да присъстват представители на лицата по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.   


П р о т о к о л № 2  от работата на Комисия, назначена със Заповед № 08/18.09.2019 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД",
(Дата на публикуване - 26.09.2019 г.)


ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181, АЛ. 4 ОТ ЗОП от работата на Комисия, назначена със Заповед 08/18.09.2019г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 26.09.2019 г.)


РЕШЕНИЕ №2/27.09.2019г.  на Председателя на УС на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 27.09.2019 г.РЕШЕНИЕ НА  УС НА БАД ЗА НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ -  ПО СДРУЖЕНИЯ

1. Препис от Протокол № 6 от Заседание на УС на БАД, проведено на 13.10.2019 г. 
2. Указания до техническите сътрудници в Регионалните центрове на БАД и до председателите на сдруженията, членове на БАД - включени в Програма 
„Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
3. СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СДРУЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ" ЗА 2019 ГОДИНА 

 

==================================================================================================

 

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ВЪЗЛОЖЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 18.11.2019 г.)

  1. Обявление за възложена поръчка

 

 

ДОГОВОР  ЗА  ДОСТАВКА  НА  ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ

(Дата на публикуване - 18.11.2019 г.)
 

  1. Договор за ОП - 2019
  2. Приложения към договора

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  (ЗОП)   -      

 (Дата на публикуване - 27.12.2019 г.)

  1.  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
БА Диабет във Фейсбук