ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  НА  БАД - 2013 г.  
 

                                            ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ
ДИАБЕТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указания към участниците;
4. Техническа спецификация;
5. Образец на оферта – Образец А;
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Образец Б
7. Образец на ценово предложение – Образец В ;
8. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Образец Г;
9. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП – Приложение №1
10. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 ,т.3 т.4 , и т.5 от ЗОП – Приложение №2
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 3
12. Декларация за използване на подизпълнител – Приложение № 4;
13. Декларация за съгласие като подизпълнител – Приложение № 5;
14. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 6
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: «Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби
диабетици на територията на РБългария».
2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи
за срок до 31.12.2013 г.
3. Място на изпъление: населените места на територията на страна, в които живеят социално - слаби диабетици –
членове на БАД.
4. Срок за изпълнение на доставката: доставката ще се извършва в тридневен срок след предварителна заявка от
Възложителя, съобразно подаден от БАД
график на териториален принцип в рамките на съответната аднимистративна област.
5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: Гаранцията е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, която
Възложителят има право да задържи, при условие,
че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената
поръчка.
6. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-малък от 120 календарни
дни считано от крайната дата за подаване на офертите.
7. Начин на плащане: Плащането на хранителните продукти се извършва след доставката въз основа на издадена
фактура и надлежно съставена приемо-предавателна форма. Плащането на транспортните разходи се извършва
въз основа на отчет за изминатите километри. Плащането се извършва в лева по банков път по сметка на
изпълнителя при следните условия: до четиринадесет календарни дни от приемане на месечния отчет от Кординатор
хранене на „Българска асоциация диабет”.
8. Образуване на предлаганата цена и плащане: Предлаганата цена трябва да включа: стойността на хранителните
продукти, както и всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка,
в това число и разходите за пакетиране на седмичните менюта. Оферира се и цена на за транспортни разходи -
цена за изминат километър по републиканската пътна мрежа. Цената за изпълнение на обекта на поръчката не
може да се променя до окончателното изпълнение на договора.
За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени най-малко два
дни преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”
с адрес : www.badiabet.com и чрез изпращане на писмо по електронен път.
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.
Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на „БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”   www.badiabet.com с адрес -
http://www.badiabet.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=141&lang=bg,
ведно с публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите
оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания,
представени в документацията.

II. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия.

1. Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия и спецификации в настоящата документация.
2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата,
настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
3. Всеки участник може да представи само една оферта, с която участва за цялата поръчка. Не се допуска
представянето на различни варианти.
4. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
5. Офертата се подписва на всяка страница от законния представител на Участника или от изрично упълномощено
лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.
6. Цените посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната
запетая. В тези цени трябва да се включат: стойността на хранителните продукти, включени в седмичните менюта,
както и всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, в това число
и разходите за пакетиране на седмичните менюта; цена за транспорти разходи – представляваща цена за километър
по републиканската пътна мрежа.
7. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е:
7.1. В незапечатан, скъсан или прозрачен плик;
7.2. Подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.
2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата
процедура само в писмен вид.
3. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:
- лично срещу подпис;
- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;
- чрез куриерска служба;
- по факс;
- чрез комбинация от тези средства.
4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.
5. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу
подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, или по електронен
път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
6. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата.
IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:
1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ДИАБЕТ” към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова
гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя.
Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам
формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП.
1.1. Размерът на гаранцията за участие: е 1500 (хиляда и петстотин) лева, която Възложителя може да задържи по
реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.
2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ДИАБЕТ” или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от
българска банка в полза на възложителя.
2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.
2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.
2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.
2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им
усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване
и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата
процедура.
Сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума:
Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ДИАБЕТ”
Банка: Уникредит булбанк
IBAN : BG02UNCR96601030006105
BIC : UNCRBGSF


V. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ
ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

1. Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние: Годишните финансови отчети на
участниците за 2010 г., 2011г. и 2012 г. трябва да са с положителен финансов резултат (да са приключили на печалба).
Изискуемите документи са посочени в Раздел VI т.4 от настоящите условия.

2. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:
2.1. Участниците да предлагат продукти, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба;
2.2. Участникът трябва за последните три години ( 2010 г., 2011 г. и 2012 г.) да е изпълнил успешно най-малко 2 (два)
договора за доставка на хранителни продукти, обект на поръчката, не е задължително договорите да са сключени по
реда на ЗОП. Тези 2 (два) договора следва да са вече с приключило изпълнение или да се изпълняват в момента
(може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки.
2.3. Участникът да разполага с минимум пет броя транспорти средства, регистрирани по Закона за храните, с цел
постигане на максимална икономия при доставката на хранителните продукти.
2.4. Участниците да имат добра търговска репутация като доставчици на хранителни продукти;
2.5. Участниците да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; Изискуемите документи са
посочени в Раздел VI
т.5 от настоящите условия.

VІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията
и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.
Офертата на участника по процедурата се изготвя в съответствие с образците от настоящата документация и се състои
от 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП както следва:

А. В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП
отнасящи се до критериите за подбор на участниците:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице представя копие от
документа за самоличност.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения представят
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - в официален превод
на български език.
При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият;
2. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не
е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/;
3. Документ за представена гаранция за участие – Вносна бележка (или Платежно нареждане) по сметка на Възложителя
парична сума – във формата на фотокопие, заверено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал
на банкова гаранция, направена съгласно условията на закона и възложителя;
4. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП.
Като доказателство за изпълнение на това изискване, участникът следва да представи следните документи:
4.1. Копия от баланс и отчет за приходите и разходите, за предходните 2010г., 2011 г. и 2012 г. - заверени от независим
финансов одитор, когато това се изисква от Закона за счетоводството /заверени от кандидата с неговия печат и гриф
„Вярно с оригинала/ или декларация, че участникът не подлежи на независим финансов одит /свободен текст/.
В случаите на новорегистрирани търговски дружества (през 2012 г. и 2013г.), такива документи не се изискват;
4.2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години.
В случаите на новорегистрирани търговски дружества (през 2013 г.), такива документи не се изискват;
Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи,
той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме
за подходящ.
5. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП.
5.1. Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две референции за снабдяване с хранителни продукти
през 2011 г. или 2012 г., издадени от други възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 7 от Закона за
обществените поръчки. (в оригинал или във формата на нотариално заверени фотокопия).
5.2. Справка за транспортните средства, регистрирани по Закона за храните: Участникът следва да приложи за
притежаваните транспортни средства четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи
собствеността на специализираните превозни средства. В случай, че транспортните средства не са собствени,
се прилага договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че ще са на разположение на участника
за срока на договора. Валидни Удостоверения за регистрация на транспортните средства за превоз на хранителни
продукти от животински или неживотински произход, издадено по Закона за храните /заверено ксерокопие/.
5.3. Информация за обектите за производство и/или търговия с храни и/или складови бази, регистрирани по Закона
за храните, от които ще се извършва доставката на хранителните продукти до социално - слабите диабетици - във
формата на декларация, подписана от законния представител на участника;
5.4. Удостоверения за регистрация на обектите за производство и/или за търговия с храни съгласно чл. 12, ал.1
от Закона за храните, от които ще се извършва доставката на съответните хранителни продукти, предлагани от
участника.
5.5. Декларация, че стоката, която ще се доставя, е етикетирана съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането
и представянето на храните /свободен текст/.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП. – попълва се, подписва се
и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Приложене № 1). Декларацията се подписва
от законния представител / законните представители/
на кандидата.
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 ,т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. – попълва се,
подписва се и се подпечатва приложения към документацията образци ( Приложение №2).
Декларацията се подписва от законния представител / законните представители / на кандидата. Когато кандидатите
или участниците са юридически лица, декларирането на обстоятелствата , че лицето не е осъдено с влязла в сила
присъда и че не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност, се отнася за лицата
посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП.
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва
приложения към документацията образец (Приложение №3). Декларацията се подписва от законния представител
/ законните представители / на кандидата.
Декларацията по чл. 47, ал.5 от ЗОП се подписва задължително от: всички членове на управителния и/или контролния
орган на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тази длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството
на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или
контролен орган.
Когато кандидатът в процедура е чуждестранно лице или обединения на такива лица, Декларациите по т.6 - 8 се
представят и в официален превод на български език в оригинал или наториално заверено копие;
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор попълва се, подписва се и се подпечатва приложения
към документацията образец (Приложение № 6)
10. Копие на документа за закупуване на документацията за участие;
11. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка
по образеца приложен към документацията (Приложение №4)
12. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както
и дела им на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2
от ЗОП.
13. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя, попълва и подписва декларация за съгласие за
участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца приложен към документацията (Приложение 5 .)
14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/.
Документите от т. 1 до т. 14, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП и отнасящи се до
критериите за подбор на участниците, се поставят в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис: „Плик № 1
„Документи за подбор”, като участниците следва задължително да се съобразят с изискването на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да предостави необходимите
документи съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя
в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.

Б. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението
на поръчката, съобразно избраните от възложителя критерии, както следва:
1. Оферта – (Образец А)
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. (Образец В)
3. Подробен списък на регистираните по Закона за храните обекти за производство и/или търговия с храни и/или
складови бази, от които да става ясно представителността им в административните области в страната, съдържащ
точните им адреси.

В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа:

Ценово предложение /на хартиен и оптичен носител(CD)/, изготвено по приложения в настоящата документация
образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника (Образец В); Участникът
отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и оптичния носител и при различия между тях за
вярна се приема информацията върху хартиения носител. За нуждите на класирането се използват данните от
магнитния носител. Отговорността за разликите се носи от участника.

Ценовото предложение се подписва на всяка страница и подпечатва с печата на участника.
Извън плика с надпис “Предлагна цена”, участникът не трябва да посочва никаква информация, относно цената
на предлаганите хранителните продукти.

Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съответствие с
изискванията на възложителя.


VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА
ОФЕРТА” съгласно чл.37, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в
съответствие с изискванията на чл. 68 и сл. от ЗОП. 
2. Ценовите предложения се отварят от Председателя на комисията в тяхната последователност на постъпване.
Пликовете с ценови предложения на участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от
възложителя условия не се отварят.
3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да
изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

І. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка.

- Цена за изпълнение на поръчката –62% (max. брой 62 точки);
- Представителност на участника в административните области на територията на страната - 28 %- (max. брой
точки 28 точки)
- Транспортни разходи - 10% (max. брой 10 точки);

ІІ. Методика за комплексна оценка на офертите.

1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):

           Минимална предложена цена
К1 = ------------------------------------------------ х 62 т.70 т.
           Предложена ценаПредложената цена за изпълнение на поръчката без ДДС за целите на оценяването по този показател се изчислява
на база предложена обща стойност по периоди за двете менюта общо разделено на две по формулата: /(цена за първо
седмично меню + цена за второ седмично меню за период І) + (цена за първо седмично меню + цена за второ седмично
меню за период ІІ) /: 2.
Минимална предложена цена е най-ниската предложена, изчислена по горепосочения метод.
Оценка по този показател се изчисля по горепосочената формула с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. Представителност на участника в административните области на страната. По този показател се оценява наличието на
обекти - търговски и /или производствени обекти и /или складови бази на участника в областите в РБългария (К2):
За всеки обект на участника, регистриран по Закона за храните на територията на една административна област се
присъжда 1 точка. Наличието на повече от един обект в една административна област, не се взема предвид при
оценяването. Максималния брой точки по този показател е 28 т. Този показател е избран за постигане на максимална
икономичност при доставката на хранителните подукти до краен получател – социално - слабите диабетици – членове
на БАД на територията на страната.

3. Транспортни разходи (К3):
Предлага се цена за транспорт на изминат километър по републиканската пътна мрежа:

           Минимална предложена цена за изминат километър
                по републиканската Пътна мрежа
К3 = ----------------------------------------------------------------- х 10 т.70 т.
                       Предложена ценаКомплексна оценка (КО) = К1 + К2 +К3

Максимален общ сбор от точки - 100 точки.

4. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от
ЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените
са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна
стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти съгласно чл.71 от ЗОП когато тази оферта не може да се определи по реда на чл.71 ал. 4 от ЗОП,
като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на избора и могат да изпратят упълномощени
представители.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
1. Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което представлява участника, посочено в съдебната
регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да
се представи пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие за подписване на офертата и документацията;
2. Документите, за които се изисква легализиран превод на български език трябва да бъдат преведени от фирма, сключила
договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи;
* Списъкът на фирмите, с които Министерство на външните работи е сключило договори е публикуван в електронния сайт
на министерството;
3. По образеца на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
4. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
5. Количеството и вида на предложените хранителните продукти, трябва да отговарят напълно на изискванията на
Техническата спецификация от документацията за участие.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават в седалището на
Възложителя, гр. София, СО-район „Средец", ж.к. „Банишора", бл.20. Цена от 10.00/десет/ лева с ДДС , платими в
брой, всеки работен ден от 10 - 12 часа и от 14 - 16 часа или по банков път на следната банкова сметка:
Банка: Уникредит булбанк
IBAN : BG02UNCR96601030006105
BIC : UNCRBGSF

Срокът за получаване на документация е до 16. 00 ч. на 12.06.2013г.

X. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител, а ценовото предложение и на оптичен носител.
2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за участие в процедурата, преди часа и
датата, посочени в същото обявление като срок за представяне на офертите.
3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и
посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик. Тези
обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова
сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нeйното пристигане на
посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или
загубване на офертата е за Участника.
7. Срокът за подаване на офертите е до 16.00 часа на 19.06.2013 г. в гр. София, СО-район „Средец", ж.к.
„Банишора", бл.20.
8. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен
от него.
9. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни
или да оттегли офертата си.
10. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя.
11. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и допълване
на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.

XI. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 20.06.2013 г.- от 10:00 часа в , гр. София, СО-район
„Средец", ж.к. „Банишора", бл.20. 
При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП. Участниците се отстраняват от
участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или
липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните
съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал. 5 от ЗОП; офертата не
отговаря на предварително обявените условия; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57,
ал. 2 от ЗОП.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ
срок от участниците разяснения и допълнителна информация.
При оценката Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на
офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на
критерия «икономически най-изгодна оферта» като класираният от Комисията на първо място участник се
определя за изпълнител на обществената поръчка. След изготвяне на оценката и класирането, Комисията
представя протоколите от своята работа на Председателя на БАД, който обявява с решение класирането и  
определя класирания на първо място за изпълнител на поръчката.
Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител участник в 30-дневен срок от
изтичане на срока за оспорване на решението за определяне на изпълнител. Липсата на безусловно
изразена воля за сключване на договор в рамките на посочения 30-дневен срок се счита за неоснователен
отказ за подписване на договор. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за
изпълнител, който при подписване на договора не изпълни условията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.
 


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
Предметът на обществената поръчка, която ще се осъществява в изпълнение на Програма за хранене на
диабетици,  е „Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици на
територията на РБългария ", за чието изпълнение, включително и щат „Координатор хранене", на
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" е отпусната целева помощ от републиканския бюджет.
 
I.                Диетични менюта:
 
Изпълнителят ще  доставя хранителни  продукти съгласно зададения от Възложителя диетичен диабетен
режим, за изхранване на социално - слаби диабетици в страната по населени места, по две менюта,
а именно:

 

 № Наименование на продукта Брой Тегло
  I  Седмично меню:    
1 Пиле(замразено) 1 1200 гр.
2 Риба-скумрия (консерва) 1 160 гр.
3 Кашкавал от краве мляко 1 200 гр.
4 Маслини 1 300 гр.
5 Ябълки   1000 гр.
6 Пакет канела 8 80 гр.
7 Зелен фасул  консерва 1 1000 гр.
       
  II  Седмично меню:    
1 Пиле(замразено) 1 1200 гр.
2 Риба тон /консерва/ 1 185 гр.
3 Краве сирене /от краве мляко/ 1 250 гр.
4 Извара /от краве мляко/ 1 300 гр.
5 Ябълки   1000 гр.
6 Ориз /дългозърнест/ 1 800 гр.
7 Грах /консерва/ 1 820 гр.
8 Лютеница/стъклен буркан/ 1 300 гр.

 
 
 
II.       Изисквания към качеството на доставките:
 
Доставяните хранителни продукти следва да бъдат съобразени със следните нормативни актове:
1.               Закона за храните;
2.               Наредба № 5/ 25.05.2006г. за хигиена на храните;
3.               Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на
пресни плодове и зеленчуци;
4.               Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните;
5.               Изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз, респективно Регламент
178/2002  и Регламент № 852/2004 (ЕО);
 
Предлаганите хранителни  продукти следва да отговарят на нормативните изисквания за пускане на
пазара и употреба.
При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и
качество, експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт.
Млечните продукти следва да са без добавени растителни мазнини.  Предлаганото краве сиренето да
отговаря на стандарта БДС 15:2010 или еквивалент.  Доставяните замразени пилета  следва да са
от Клас „А”.
 Доставяните хранителни продукти трябва да са в срок на годност, отбелязан върху всяка отделна
опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 50% от целия
срок на годност на конкретния  продукт. 
      
III.  Изисквания към опаковките:
 
Всеки един от хранителните продукти от двете менюта следва да отговаря на посочените по-долу  изисквания
за опаковане, а именно:
 
1.     Опаковките да не създават условия за замърсяване на хранителните продукти или за преминаването на
опасни за здравето вещества;
2.     При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост;
3.     Доставяните хранителни продукти трябва да са етикирани на български език, не се допускат обозначения
на етикета, които да заблуждават
потребителя, по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав,
трайност, начин на производство и употреба;
4.     Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, посочени в настоящото
Техническо задание;
5.     На етикета трябва да е обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал. 1 от Наредба за изискванията за
етикирането и представянето на храните и етикирането трябва да е извършено съгласно чл. 4, т. 1а  от същата
наредба.
6.     На етикета ясно да бъде изписана крайната дата на потребление на хранителните продукти и/или датата
на производство и срокът на годност на продуктите.
 
Седмичните менюта (Меню 1 и Меню 2) следва да са пакетирани /в кашон, плик или по друг подходящ начин,
който да не позволява разпиляване или замърсяване на хранителните продукти/ индивидуално за всеки
диабетик.
 
 
 
 Образец  А 
 
ДО
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност «Българска асоциация диабет»
 
ОФЕРТА
 
за участие в откритапроцедураза възлагане на обществена поръчка с обект: «Доставка на пакетирани хранителни
продукти за хранене на социално - слаби диабетици на територията на РБългария.
 
от УЧАСТНИК : ……………………………………………………………….
 

 

Наименование на Участника:  
 
Представлявано от :  
Седалище по регистрация:  
BIC; IBAN:  
Булстат номер:  
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e mail:  

 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена
поръчка с обект:«Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици на
територията на РБългария.»
 
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме
без възражения. Всички предложени от нас хранителни продуктисъответстват изцяло на хранителни продукти  по
двете менюта от техническата спецификацията на Възложителя.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване
на договора, съгласно документацията за участие в посочения срокот Възложителя.
 
1. Нашата оферта  е със срок на валидност..........................дни / срокът за валидност на офертата не може да бъде
по-малък от 120 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите /
 
2. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ще използваме подизпълнител/ /няма да използваме подизпълнител/.
 
3. Делът на участие наподизпълнителя ще възлиза на …………..на сто от общата стойност, предложена за изпълнение
на поръчката /попълва се при използването но подизпълнител/.
 
5. В случай, че нашата оферта бъде приета, ние ще представим в посоченото време гаранция за изпълнение на
договора в размер, съобразно изискванията в Документацията за участие в процедурата.
 
           6. Приемаме да изпълняваме поръчката в срок до 31.12.2013 г.
 
 
Правно обвързващ подпис:

 

Дата ________/ _________ / ______
Наименование на кандидата __________________________
Име и фамилия __________________________
Длъжност __________________________
Подпис на упълномощеното лице
 

 
Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ................................
…………………………………………………………………………………………...
/попълва се в случай на упълномощаване/
 
 
Образец  Б 
 
ДО
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност «Българска асоциация диабет»
 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
за участие в откритапроцедураза възлагане на обществена поръчка с обект: «Доставка на пакетирани хранителни
продукти за хранене на социално - слаби диабетици на територията на РБългария.
 
от УЧАСТНИК : ……………………………………………………………….
 

 

Наименование на Участника:  
 
Представлявано от :  
Седалище по регистрация:  
BIC; IBAN:  
Булстат номер:  
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e mail:  

 
 
 
            С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от
Вас процедура с горепосочения предмет.
 
 
1. Техничeско предложение на предлаганите хранителни продукти, включващо:
 
За доказване на съответствието на предлаганите хранителните продукти  по две менюта с описаните такива в
Техническата спецификация на Възложителя участникът представя в табличен вид техническа спецификация -
Таблица попълнени данни за оферираните хранителните продукти, а именно:
спецификация на хранителните продукти, производител,единица мярка, информацияза  опаковката.
При несъответствие в данните, посочени в техническата спецификацията на предлаганите хранителни продукти
и данните от ценовото предложение, за верни се приемат данните от техническата спецификацията на
предлаганите хранителни продукти като част от техническото предложение на участника!
 
2. Техничeско предложение на участника за доставката на хранителните продукти
            Участникът представя  предложението си за извършване на доставките на хранителните продукти от
своите обекти,  до социално слабите диабетици – членове на БАД, в рамките на административните области
на територията на РБългария. При изготвяне на предложението следва да се съблюдава максимална
икономичност на транспортните разходи. Следва да се предложи схема, от кои свои обекти, участникът ще
извършва доставките в  населени места в рамките на съответната административна област.
 
 
 
 
Дата:…………2013 г.                                                Име, подпис и печат:………………….
 

 
 
Образец  В
  
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
 
От
                                                                                                                                             
/наименование на участника/
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
 
Във връзка с обявената открита процедура, за възлагане на  обществена поръчка за „Доставка на пакетирани
хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р България ", представяме
Ви нашето ценово предложение, както следва:
 
1. Предлагана цена в лева без ДДС за хранителните продукти по две седмични менюта,  е както следва:

 

 № Наименование на продукта: Брой Тегло: Единична цена  в лева без ДДС
на всеки продукт от менюто за период І –
срока на валидност на офертите 
/юни, юли, август, септември 2013 г./

Единична цена в лева без ДДС за всеки продукт  от менюто за период ІІ 

 / октомври, ноември декември 2013 г./

  I  Седмично меню:        
1 Пиле(замразено) 1 1200 гр. .  
2 Риба-скумрия (консерва) 1 160 гр.   .
3 Кашкавал от краве мляко 1 200 гр.    
4 Маслини 1 300 гр.    
5 Ябълки   1000 гр.    
6 Пакет канела 8 80 гр.    
7 Зелен фасул  консерва 1 1000 гр.    
   Обща  цена в лева без ДДС  на Седмично меню І        
  II  Седмично меню:        
1 Пиле (замразено) 1 1200 гр.    
2 Риба тон /консерва/ 1 185 гр.    
3 Краве сирене /от краве мляко/ 1 250 гр.    
4 Извара /от краве мляко/ 1 300 гр.    
5 Ябълки   1000 гр.    
6 Ориз /дългозърнест/ 1 800 гр.    
7 Грах /консерва/ 1 820 гр.    
8 Лютеница /стъклен буркан/ 1 300 гр.    
  Обща  цена в лева без ДДС на
Седмично меню ІІ
       

 

 
2. Транспортни разходи - Предлагана цена в лева без ДДС за километър по републиканската пътна мрежа,
както следва: ……………………… , /словом……………. лева без ДДС.
 
Предлаганата цена на седмично меню трябва да  включа: стойността на хранителните продукти, както и всички
разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, в това число и
разходите за пакетиране на седмичните менюта.
В ценовата оферта   задължително се посочват оферираните от участника единични цени за всеки продукт от
седмичното меню  валидни за съответния период и общата цена за седмичното меню.  Общата цена за
седмично меню следва да представлява аритметичен сбор от предлаганите ед. цени за продуктите от менюто.
При констатирано несъответствие между предлаганите ед. цени и общия им сбор, предложен от участник,
офертата се отстранява  Оценяването се извършва на база предложената обща цена за меню, съобразно
подробно описаната методика за оценка.  Участникът е длъжен да оферира всички видове продукти, включени
в седмичните менюта,   съответстващи на изискванията, посочени в техническата спецификация включително с
оглед на посочения грамаж, разфасовка / опаковка.
Ценовата оферта задължително се представя на хартиен и оптичен  носител. Участникът отговаря за
идентичността на информацията върху хартиения и оптичния  носител и при различия между тях за вярна се
приема информацията върху хартиения носител. За нуждите на класирането се използват данните от оптичния
носител. Отговорността за разликите се носи от участника.
  
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
 
_____________________ (Име и Фамилия)
 
_____________________ (Длъжност на управляващия дружеството на участника)Образец  Г
 
 
П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р
 
З А   Д О С Т А В К А   Н А   Х Р А Н И Т Е Л Н И  П Р О Д У К Т И 
   
 
Днес, ................... 2013 г. в гр. София между:
1.     Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет", ЕИК 121462057, дан.№1220004291. със седалище
и адрес на управление гр.София, СО-район „Сердика", ж,к.Банишора бл.20, представлявано от Председателя на УС д-р Адриан
Константинов Стоев, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
 
 
2. ...........................................................,от друга страна, наричано за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”
 
 
на основание чл. 74, ал1. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № ……..….. / ……… 2013 год. на  
Председателя на Българска асоциация диабетза класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената
поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти по два броя менюта за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България”

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТвъзлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка  на пакетирани хранителни продукти по два
броя менюта за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България на цении при срокове и условия,
договорени с настоящия договор.

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.Настоящият договор влиза в сила с подписването му и има срок на действие до 31.12.2013 .
 
III. КАЧЕСТВО
Чл. 3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че качеството на предлаганите хранителни продуктисъответства на изискванията на
техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

 

IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

 
Чл. 4. (1) Цената  на І – во седмично меню е ………………….без ДДС,
                 Цената на ІІ-ро седмично меню е в размер на …………….. без ДДС за период І;
            (2)Цената  на І – во седмично меню е ………………….без ДДС,
                 Цената на ІІ-ро седмично меню е в размер на …………….. без ДДС за период ІІ
(2)Общата стойност на настоящия договор е в размер на ……………………….  без ДДС.
Чл. 5.Цената по чл. 4 (1)и (2), е определена при условие на доставкаи включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението
на поръчката, включително и за опаковане на седмичните менюта за всеки социално - слаб диабетик.
Чл.6.(1)Цената за километър по републиканската пътна мрежа е в размер на ……………… лв. за километър без ДДС.  
            (2)Възложителят заплаща транспортни разходи, изчислени на база най- краткия маршрут от обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
до крайния получател – социално слабите диабетици, по пътната карта на РБългария.
Чл. 7. (1)Цените по чл.  4 и чл. 6 от настоящия договор  оставатнепроменениза срока на действие на сключения договор;
(2) Цената за изпълнение на обекта на поръчката не може да се променя до окончателното изпълнение на договора.

 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТзаплаща цената на доставените хранителни продукти и цената за  траспорт по чл. 6 от договора  в
четиринадесет дневен срок, след представяне на  фактура  обобщен отчет за доставените хранителни продукти,отчет за
изминатите километри /транспортни разходи/по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 ......................................................................................................................

 

VI. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 9.(1)Всяка доставка се извършва в тридневен срок, след получаване на заявка от страна на Възложителя,  в рамките
на съответната административна област на страната, за съответната доставка.
(2) Доставката на хранителните продукти следва да се извърши съобразно заявката на Възложителя до съответното
дружество – член на БАД или друго място, посочено от Възложителя в заявката.  Доставянето и получаването на
хранителните продукти  става с подписването на приемо-предавателни протоколи от упълномощени представители на
двете страни.  Задължение за представяне на приемо-предавателен протокол е на Изпълнителя. При липса на приемо-
предавателен протокол, рекламациите за явни недостатъци (количества, разфасовка и опаковка), може да бъде
направено от Възложителя във всеки един момент.

 

VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава:
1. Да достави хранителните продукти /без да се отклонява от утвърдените менюта/ в договорения срок и да ги предаде
придружени със сертификат за качество;
2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне;
3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 9,
ал. 2 от настоящия договор;
8. да доставя  хранителните продуктисъс собствен транспорт, който следва да отговаря на хигиенните изисквания за
транспорт на хранителни продукти;
 (2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена, съгласно условията на този договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТняма право да наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили съгласие
за участие при изпълнение на поръчката.
(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТноси пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на дейностите, за които е ангажирал
подизпълнители.
 
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в
настоящия договор;
2. Да заплати доставените хранителни продукти  в уговорените срокове;
3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТе длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил.
 
ІХ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
Чл. 11. (1)  Качеството на хранителните продукти, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя.
(2)  Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, трябва да е не
по-малък от 50 на сто.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ       може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане
остатъчния им срок на годност е по-малък от посочения в предходната алинея.
 
Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТпредявява предИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации за:
(1)  явни недостатъци /рекламации за количество или техническата документация и други/ - установени  при тяхното
приемане до три дни след подписване на приемо-предавателния протокол.
(2)  скрити недостатъци /относно качеството на стоките и други/, които могат да се предявяват за целия период на
договора и до една година след изтичането му.
Чл. 13.  При рекламации ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТуведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му посочва: номера на договора,
индивидуалните белези на рекламираните хранителни продукти, основанието за рекламация и искане за замяна на
стоките или сторниране на тяхната стойност  от доставката (фактурата).
Чл. 14.  В 3-дневен срок от получаване на сигнал за рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: писмено да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че приема направената рекламация и исканията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да определи свой
представител, който на място на доставяне, заедно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подпише констативен
протокол за установените рекламации.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен в 7-дневен срок, считано от изтичане на срока по предходния член да замени
стоките с нови, които са без недостатъци или да сторнира тяхната стойност от доставката (фактурата).
Чл. 16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТне изпълни задължението си по чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТне е длъжен да заплати
съответните стоки и има право на неустойка в размер на стойността на рекламираните стоки, която може да удържи
от гаранцията за изпълнение на договора. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да оспори действията на КУПУВАЧА
по общия исков ред.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да прекрати едностранно настоящия договор, с 30-дневно писмено предизвестие
при три и повече рекламации на стоки за явни и/или скрити недостатъци.
 
ХІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18.При неизпълнение на задълженията си по чл. 8 от договора ВЪЗЛЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02%
за всеки ден забава, но не повече от 2% от стойността на неиздължената сума. Страните се съгласяват, че уговорената
неустойка компенсира изцяло забавата и че не си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че вследствие на забавата е претърпял вреди над предвидената неустойка, техният размер
подлежи на доказване и не се презумира с размера на неустойката.
Чл. 19. При  забава в доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТдължи неустойка за забава в размер на 50 (петдесет) лева – за всеки
ден забава на доставката, но не повече от 30 (тридесет) на сто от стойността на неизпълнението.
Чл. 20.В друг случай, че не изпълни други свои задължения по договора, освен тези по предходната точка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от стойността на договора,
която може да бъде удържана от гаранцията за изпълнение на договора. При повторно неизпълнение на същото условие
(задължение)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да прекрати настоящия договор с 30-дневно писмено предизвестие.
Чл. 21.  Независимо от причините, при забава в една или повече доставки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ(освен в случаите
на обективна невъзможност при форсмажорни обстоятелства), продължила повече от 5 (пет) работни дни,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да прекрати едностранно изцяло или частично договора с предизвестие, като даде на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯподходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока да смята договора за
прекратен. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТне дължи неустойка и обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди
от прекратяването на договора.
Чл. 22.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да прекрати този договор със 7-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
извън случаите на предходната алинея, когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на възражение се
установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора,
като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки както от гаранцията за изпълнение
на договора, така и от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 24. Договорът се прекратява:
1.с изтичане на срока, за който е сключен;.
2. с достигане на общата му стойност;
3. в други случаи, предвидени по закон или подзаконов нормативен акт;
4. при подписване на нов договор за обществена поръчка със същия предмет – изцяло или частично за стоките, за които е
подписан новия договор след проведена процедура по ЗОП.
Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен и при:
1.  в случаите на чл.43, ал.4 от ЗОП;
2.  едностранно, с 6 месечно писмено предизвестие;
3.  в други случаи, предвидени в настоящия договор;
Чл. 26. При прекратяване на договора на посочените основания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТне дължи обезщетения за вреди, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯе претърпял вследствие на прекратяването на договора.  
 
ХIІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 27. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена
форма и подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 28. За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.
Чл. 29. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:
 


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                             ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
.........................................                                    ……………………………
.........................................                                      ……………………………..
                                                          
Чл. 30. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 календарни дни за промяната.
 
XII . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
Чл. 31. (1)Гаранцията за изпълнение на този договора е в размер на 5000 /пет хиляди/ леваи се представя в деня на подписването
на договора в предвидените  в чл. 60 от ЗОП форми.
(2)Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 3/три/ работни дни след приключване на изпълнението на договора.
В случай, че от гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТе удържал суми за неустойки, в срок от 3/три/ работни дни от
приключване на изпълнението на договора, той трябва да върне само оставащата част от нея, ако има такава.
(3)Гаранцията се задържа, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.
 
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 32. (1)Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.
 (2)За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото българско законодателство.
(5)Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- Приложение № 1 - Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 2– Приемно-предавателен протокол за доставената храна.
- Приложение № 3 – заявка за хранителни продукти;
 
Настоящият договор се състави и подписа в триеднообразни екземпляра - един заИзпълнителя и два за Възложителя.
При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл. 47, ал. 9от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТпредстави следните документи
от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, а именно:
 
 
1.                         ...........................
2.                         ...........................
3.                         ...........................
4.                         ………………...
5.               ………………...
6.                         Гаранция за изпълнение на договора № ......... от .................... .
 
 


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………                   ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………        
Приложение №1
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП
(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

 
 
Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. (собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/ а лична карта №. . …...................……….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР -
гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес),
представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . , (наименование на юридическото лице, наЕТ)
със седалище иадрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . ........... . . . . . . . . ,
вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. , с ЕИК ………...............…………./БУЛСТАТ. ….........………………………....,
в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от
Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2
2.  Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
 
гр.: ……………                                                                               ДЕКЛАРАТОР:     
Дата: ………….                                                                               (подпис)
 
 
  
Приложение №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за обстоятелстватапо чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3и ал. 2, т. 1 ,т.3  т.4 , и т.5 от ЗОП
(попълва се от участник, вкл.подизпълнител, когато се предвижда такъв)

 
Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване)от  МВР -
гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване),
с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)
представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)
със седалище иадрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . ,
вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  с ЕИК …………………./БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия),
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕпредставляваното от мен юридическо лице:
 
1.не е обявено в несъстоятелност;
2.не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не  се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил
дейността си;
4. който има/ няма (зачертава се ненужното)задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата;
и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения
за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
5. има /  няма (зачертава се ненужното)наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до
5 години;
6. не  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
 
 
гр.: ……………                                                                             ДЕКЛАРАТОР:
Дата: ………….                                                                            (подпис)
 
 
 Забележка: Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларацията от едно от лицата,
които могат самостоятелно да го представляват.
                  
 
  
Приложение № 3
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
(попълва се от участник, вкл.подизпълнител, когато се предвижда такъв)

 
 
Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване)от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване),
с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (постоянен адрес)
представляващ . ……………………………………….. .. . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, наЕТ), със седалище иадрес на управление:
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . .. . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
с ЕИК …………………./БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(посочва се длъжността на представляващия,
съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),
 
Д Е К Л А Р И Р А М:
 
1.Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с ................................................ ................................................................................................
(посочете наименованието на Възложителя)или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя;
2.Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 
 
 
гр.: ……………                                                                             ДЕКЛАРАТОР:
Дата: ………….                                                                            (подпис)
 

 
Приложение № 4 
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за използване на подизпълнител

 
Долуподписаният /-ната/  .......................................................................................................,  с лична карта № .............................................., издаден на  .......................... от
.........................................., с ЕГН ...............................................                                              ,
в качеството ми на   ............................................................... (посочете длъжността) на .............................................................................(посочете фирмата на участника) -
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:«Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби
диабетици на територията на РБългария»,
 
Д Е К Л А Р И Р А М:
 
Ще ползваме/няма да ползваме[1] подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка.
 
Дейностите, които ще изпълняваме, с  подизпълнител са:
 
 
Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас.
 
 
Дата: ………………  г.                                                                    Декларатор: …………

 

 
 

Приложение № 5
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 за съгласие за участие като подизпълнител

 
     В обществена поръчка с предмет:«Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици на територията на РБългария.»
 
 
Долуподписаният /-ната/  ............................................................................., с лична карта №........................................., издадена на .................... от  ...........................  ,
в качеството ми на ................................................................................  (посочете длъжността) на  ...............................................................................................................                                                                
(посочете фирмата на подизпълнителя),БУЛСТАТ/ЕИК  ..................................................................  регистриран по фирмено дело № .................................................
по описа за  ....................... г.  на .............................................................  окръжен съд, със седалище и адрес на управление                                                                                                                            
 
 
 
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
 
 Представляваният (ото) от мен ................................................................................................................................................. .  (посочете фирмата, която представлявате)    
е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника  ................................................................................................................................           при изпълнение на
  ..........................................................................................................   (посочете участника, на който сте подизпълнител) горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва:
                                                                                                                                             
(избройте конкретните дейности  и техния дял  от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
 
Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
                                    г.                                                       Декларатор: ­                        
(дата на подписване)                                                                                       
 
  

Приложение № 6
  
 
ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОПза приемане на условията в проекта  на договор

 
Долуподписаният /-ната/ ............................................................................................., с лична карта № ..........................................  , издадена на ..........................,
от .............................. , в качеството ми на...............................................................................................(посочете длъжността) на  .....................................................
(посочете фирмата на подизпълнителя), БУЛСТАТ/ЕИК  ......................................................  регистриран по фирмено дело № ...............................
по описа за ......................... г. на  ...........................................................................  окръжен съд, със седалище и адрес на управление                                                                                                                            
 
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
Запознат съм с проекта на договор за възлагане на  обществена поръчка «Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално -
слаби диабетици  на територията на РБългария», представляващ неразделна част от документацията за участие в процедурата.
            Приемам безусловно всички клаузи по договора и в случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на
обществената поръчка с  предмет:„Доставка на пакетирани хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици на територията на
РБългария ", ще подпиша предложения договор
без промени по клаузите в него.
 
 
 
                                   г.                                                                   Декларатор: ­                        

 

 

РЕШЕНИЕ  ЗА  ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРАТА

                                                                            
ОБЯВЛЕНИЕ   ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА 

БА Диабет във Фейсбук