Отчет № 2 - от 03.11.2014 година -З А Я В К А
№ 2 / 25.09.2014 г.


От Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”; регистрирано в СГС, ФО, ФД № 12028 / 90 г.; БУЛСТАТ 121462057; дан. № 1220004291,със седалище и адрес на управление – гр. София; СО – район „Сердика”; ж.к. „Банишора”; ул.”Подполковник Калитин” бл. 20 (партер) с представлявано от Председателя на Управителен съвет Светла Илиева Алексиева

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с осъществяването на предмета на Договор от 10.09.2014 г. за изпълнение на Общиствена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България” , преставям на вниманието Ви настоящата заявка:
Да бъдат доставени хранителни продукти за социално слаби диабетици за периода от 01.09.2013 г. до 17.10.2014 г., както следва:

1. На 01.10.2014 г. в гр. Своге – 48 (четиридесет и осем) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 14.00.; при Читалището с лице за контакт Райна Маринова; тел.0889574567

2. На 08.10.2014 г. в гр. Перник – 230 (двеста и тридесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 8.00.; ул.”Кракра Пернишки” бл. 14 с лице за контакт марияна Борисова ;тел. 0894300260
3. На 08.10.2014 г. в гр. Радомир – 49 (четиридесет и девет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 10 ч; ул.”Райко Даскалов” № 50 (мед. център); с лице за контакт Гергана Михайлова; тел. 0894300266
4. На 08.10.2014 г. в гр. Брезник – 81 (осемдесет и един) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 11.00; ул.”Радослав Григоров” № 6А; с лице за контакт Мария Янкова; тел.: 0885914363
5. На 08.10.2014 г. в гр. Трън – 40 (четиридесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 11.00 - центъра; с лице за контакт Петър Стеф. Петров тел. 0898523020
6. На 08.10.2014 г. в гр. Кюстендил – 92 (деведесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 14.00.; ул.”19-ти февруари” № 5 лице за контакт Олег Ст. Христов; тел. 0898460761


7. На 13.10.2014 г. в с. Славовица – 22 (двадесет и два) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 8.00 ; Читалището с лице за контакт Георги Спасов; тел. 0898798222
8. На 13.10.2014 г. в с. Виноградец – 38 (тридесет и осем) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 8.30.; Центъра – „Клуб на пенсионера” с лице за контакт; Васил Чубалигов тел. 0894795295
9. На 13.10.2014 г. в гр. Ветрен – 14 (четиринадесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 9.00 ч.. - Центъра „Клуб на пенсионера”; с лице за контакт – Верка Попова; тел.: 0897535007
10. На 13.10.2014 г. в гр. Септември – 50 (педесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 10.00 ч.; ул.”Никола Вапцаров.”№ 12 „Клуб на пенсионера” (до техникума); с лице за контакт Александър Василев; тел.: 0893624148
11. На 13.10.2014 г. в с. Радилово – 31 (тридесет и един) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в .......; „Клуб на пенсионера” – центъра; с лице за контакт Виолета Гешева; тел 0896326449
12. На 13.10.2014 г. в гр. Пещера – 154 (сто педесет и четири) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 12.00.; „Клуб на диабетика” – Центъра ; с лице за контакт Васил Мулетаров; тел: 0877438337
13. На 13.10.2014 г. в гр. Брацигово – 28 (двадесет и осем) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 13.30. – центъра - Читалището; с лице за контакт Анастасия Иванова; тел.: 0893269897

14. На 14.10.2014 г. в гр. Стамболийски – 100 (сто) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 10.00 ; читалището - центъра с лице за контакт Панаьот Безов; тел.: 0888562322
15. На 14.10.2014 г. в гр. Садово – 50 (педесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 11.00 - Старото училище с лице за контакт Величка Николова; тел. 0882478201
16. На 14.10.2014 г. в гр. Баня (Карловско) – 39 (тридесет и девет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 12.30.; пред пощата (павилион на центъра) с лице за контакт Пенка Т. Павлова; тел. 0896965807
17. На 14.10.2014 г. в гр. Копривщица – 38 (тридесет и осем) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 13.30.; пред Общината с лице за контакт Мариана Динева; 0895641133; 0888008604

18. На 15.10.2014 г. в гр. Стара Загора – 58 (педесет и осем) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 10.30. „Клуб на диабетика” ул.”Ген. Столетов” № 60; с лице за контакт Стефанка Койнова; тел. 042 257132
19. На 15.10.2014 г. в гр. Стралджа – 78 (седемдесет и осем) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 11.30; до Общината ул.”Димчо Русев” № 3 с лице за контакт Петранка Рахнева; тел. 0877747115
20. На 10.2014 г. в гр. Тополовград – 114 (сто и четиринадесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 13.00; центъра; с лице за контакт Руска Митрева Ирибаджакова; тел.: 0898913820
21. На 10.2014 г. в гр. Свиленград – 80 (осемдесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 14.00.; на Автогарата с лице за контакт Михаил Георгиев Острев; тел. 0877523224
22. На 10.2014 г. в гр. Маджарово – 15 (петнадесет) броя съгласно калкулационен лист по документацията в 15.00 ч. на центъра; ул.”Стария квартал” бл. 20 8-ми фамилен; вх.”А; ет. 2; Марийка Атанасова Радева; тел.: 0889929008

23. На 17.10.2014 г. в гр. Сърница – 61 (шестдесет и един) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 11.00. „Пенсионерски клуб” - площада; Кемил Халил Боза с лице за контакт; тел. 0894740286
24. На 17.10.2014 г. в гр. Велинград – 59 (педесет и девет) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 12.00; Даскал Георги Чолаков” № № 12 с лице за контакт Димитър Любенов Ждраков; тел.0894300267; 0876660907
25. На 17.10.2014 г. в гр. Банско – 22 (двадесет и две) броя съгласно калкулационен лист по документацията на обществената поръчка в 14.00 х-л „Мартин” ул.”Неофит Рилски” № 28; тел. с лице за конв такт Янка Рахова; тел.: 0898533733ОБЩО ЗАЯВЕНИ: 1591 (хиляда петстотин деведесет и един) бр. пакети индивидуално пакетирани съгласно калколационен по документацията на обществената поръчка за 1591 бр. социално слаби диабетно болни.

                                                                                                                        Организатор – хранене при БАДИАБЕТ:.................................
                                                                                                                                                                                                 (Светла Алексиева)

Днес, 12.09.2014 г., подписаният..................................................................................., като представител на „ЛФС” ЕООД с ЕИК 130015233, в качеството на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по два броя менюта за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България” за 2014 г.,

                                                                                                           получих настоящата заявка:.......................................
                                                                                                                                                              (............................................)

МЕСЕЧЕН  ОТЧЕТ
№ 2 / 17.10.2014 г.
ЗА  ИЗПЪЛНЕНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ПО ДОГОВОР ОТ 10.09. 2014 г.
ПО ЗАЯВКЯ № 2 / 25.09.2014 г.

 
Стойността за 1 пакет, съгласно Договора е 28.43 лв.   (Изчисленията са в цени без ДДС). 
 

дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 01.10 Гр. Своге 48 1 364.64
Общо  за  деня 48 1 364.64
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 08.10 Гр. Перник 230  6 538.90
2. 08.10 Гр. Радомир   49 1 393.07
3. 08.10 Гр. Брезник   81   2 302.83
4. 08.10 Гр. Трън   40   1 137.20
5. 08.10 Гр. Кюстендил   92   2 615.56
Общо  за  деня 492 13 987.56
 
Дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 13.10 С. Славовица   22    625.46
2. 13.10 С. Виноградец   38 1 080.34
3. 13.10 Гр. Ветрен   14    398.02
4. 13.10 Гр. Септември   50 1 421.50
5. 13.10 С. Радилово   31     881.33
6. 13.10 Гр. Пещера 154 4 378.22
7. 13.10 Гр. Брацигово   28   796.04
Общо  за  деня 337 9 580.91
 
Дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 14.10 Гр. Стамболийски 100 2 843.00
2. 14.10 Гр. Садово   50 1 421.50
3. 14.10 Гр. Баня (Карловско)   39 1 108.77
4. 14.10 Гр. Копривщица   38 1 080.34
Общо  за  деня 227 6 453.61
 
 
 
Дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 15.10 Гр. Стара Загора   58 1 648.94
2. 15.10 Гр. Стралджа   78 2 217.54
3. 15.10 Гр. Тополовград 114 3 241.02
4. 15.10 Гр. Свиленград   80 2 274.40
5. 15.10 Гр. Маджарово   15    426.45
Общо  за  деня 345 9 808.35
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 17.10 Гр. Ракитово  30    852.90
2. 17.10 Гр. Велинград  29    824.47
3. 17.10 Гр. Сърница   61 1 734.23
4. 17.10 Гр. Банско   22    625.46
Общо  за  деня 142 4 037.06
 
 
ОБЩО  от 01.10. до 17.10. 2014 г. в 26 Сдружения са доставени на 1591 лица 1 591 бр. пакети  Х 28.43 = 45 232.13 лв. (без ДДС)      =  54 278.56 лв. с ДДС
 
                                                           ОРГ. ХРАНЕНЕ:            (Светла Алексиева)
                                                          
 
БА Диабет във Фейсбук