ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 2014

 

 

 

Profil na kupuvacha

 

споразумение

 


00853-2014-0002

Технически редакции
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
06.01.2015 12:18 ч. :    промяна преди публикуване
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
затвори
Технически редакции
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
06.01.2015 12:18 ч. :  2015 промяна преди публикуване
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
затвори
 

 

Технически редакции
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
06.01.2015 12:17 ч. :  06/01/2015 11:44 промяна преди публикуване
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
затвори
Технически редакции
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
06.01.2015 12:17 ч. :  06/01/2015 11:44 промяна преди публикуване
http://www.aop.bg/images/spacer.gif
затвори

 

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност "Българска асоциация Диабет", СО-район „Средец", ж.к. „Банишора", ул. "Подполковник Калитин", бл.20, За: Светлана Илиева Алексиева, РБългария 1233, София, Тел.: 089 3624142, E-mail: badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.badiabet.com.
Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com/2014-05-29-15-19-35.html..
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя
Социална закрила

 


РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 01 от 16.06.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00853-2014-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката
Доставка на хранителни продукти за хранене на социално - слаби диабетици в страната по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет хренителни продукти за един социално-слаб диабетик, включващ следните хранителни продукти:Пиле (замразено) 2 бр. - общо тегло на пилетата - 2 600 гр.; Риба – скумрия (консерва) 1бр. - 160 гр.; Риба – тон (консерва)- 1бр. - 185 гр.; Ориз - дългозърнест -1 пакет - 800 гр; Пакет канела- 8бр. - 80 гр.; Зелен фасул (консерва)-1 бр.- 680гр. ; Лютеница (консерва)-1бр. - 330 гр. Грах (консерва) - 1 бр.- 820 гр.; Краве сирене от мляко - 1 бр.- 250гр.; Извара от краве мляко - 1- бр.- 300 гр.; Кашкавал от краве мляко- 1 бр.- 200 гр.; Маслини-1бр. пакет- 400 гр.; Ябълки - 1 кг.; Олио - 1 литър пл. бутилка.

 


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
ІII.1)
Номер на договора: 1 от 10.09.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:
Процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3) Изпълнител по договора
"ЛФС" ЕООД, ЕИК 130015233, р-н "Подуяне", жк"Малашевци", ул. "Бесарабия" № 79, РБългария 1517, София, Тел.: 02 4218866, E-mail: accounting@lfsbg.com, Факс: 02 9200274
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Доставка на хранителни продукти – „пакет хранителни продукти” за хранене на социално - слаби диабетици на цени и при срокове и условия, договорени с договора.
ІІI.6) Срок на изпълнение

Начална дата
10.09.2014 г. 

Крайна дата
31.12.2014 г. 
ІII.7) Стойност посочена в договора
155000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
НЕ

 


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
договорът е предсрочно прекратен
ІV.1) Дата на приключване/прекратяване
11.12.2014 г. 
ІV.2) Причини за прекратяване на договора
На основание чл. 43, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 24, т. 2 от договора за възлагане на обществена поръчка, сключен на 10.09.2014 г. и във връзка с обстоятелството, че стойността на договора е определена до 155 000 /сто петдесет и пет хиляди/ лева без ДДС и обстоятелството че към 24.11.2014 г. са поръчани, доставени и заплатени пакети хранителни продукти на стойност 154 990.36 лв. без ДДС и обстоятелството, че цената за цената за един брой пакет хранителни продукти за един социално слаб диабетик е 28.43 /двадесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/ лева без ДДС, и във връзка с невъзможността с остатъка от 9, 64 /девет лева и шестдесет и четири/ лева без ДДС да бъде закупен цял пакет хранителни продукти, и с цел избягване задържането без основание на гаранция за изпълнение на изпълнен договор за възлагане на обществена поръчка, страните прекратяват договор за възлагане на обществена поръчка, сключен на 10.09.2014 със срок за изпълнение до 31.12.2014 г. поради предсрочно приключване изпълнението му с достигане общата му стойност, определена в чл. 2, ал. 2 от договора.
ІV.3) Договорът е изменян/допълван
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
154990.36 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

 


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ
06.01.2015 г. 

 


Възложител

Трите имена: Светлана Илиева Алексиева

Длъжност: Председател на Сдружение с нестопанска цел "Българска асоциация диабет"

БА Диабет във Фейсбук