Отчет № 3 - от 10.11.2014 година -З А Я В К А
№  3 / 15.10.2014 г.

 
         От Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”; регистрирано в СГС, ФО, ФД № 12028 / 90 г.; БУЛСТАТ 121462057; дан. № 1220004291,със седалище и адрес на управление – гр. София; СО – район „Сердика”; ж.к. „Банишора”; ул.”Подполковник Калитин” бл. 20 (партер) с представлявано от Председателя на Управителен съвет Светла Илиева Алексиева
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ГЕОРГИЕВ,
 
            Във връзка с осъществяването на предмета на Договор от 10.09.2014 г. за изпълнение на Общиствена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти  за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България” , преставям на вниманието Ви настоящата заявка:
           
            Да бъдат доставени хранителни продукти за социално слаби диабетици за периода от 20.10.2013 г. до 31.10.2014 г., както следва:
 
  1. На 21.10.2014 г. в гр. София – 80 (седемдесет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 9.00 в Централен офис – София; ж.к. „Банишора”; бл. 20  ; с лице за контакт Румяна Субашиева
  2. На 22.10.2014 г. в гр. Правец; обл. София – 15 (петдесет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 08.00.; при Читалището  с лице за контакти Петя Фердинандова; тел.: 0878813610
  3. На 22.10.2014 г. в гр. Етрополе; обл. София– 170 (сто и седемдесет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 9.00 ч. в „Клуб на диабетика с лице  за контакти Гинка Хр. Михайлова; тел. 0888017118
  4. На 23.10.2014 г. в гр. Мездра; обл. Враца – 333 (триста тридесет и три) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 10.00 ч. в „Клуб на Диабетика”   с лице за контакт Петя Г. Христова; тел. 0884631154
  5. На 01.10.2014 г. в гр. Роман – 100 (сто) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 11.00 в „Клуб на Диабетика”  с лице за контакт Радка Тонова;  тел.0899088734
  6. На 28.10.2014 г. в гр. Софи – 66 (шестдесет и шест) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 09.00 ч. в Централен офис – София; ж.к. „Банишора”; бл. 20  ; с лице за контакт Румяна Субашиева
  7. На 29.10.2014 г. в гр. Девин; обл. Смолян – 400 (четиристотин) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 11.00.; при Читалището  с лице за контакт Венета Тодорова;  тел.: 0878278492
  8. На 31.10.2014 г. в гр. Самуил; обл. Разград – 94 (деведесет и четири) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 11.00.; при Читалището  с лице за контакт Нюлфер Мустафова;  тел.0883312470
  9. На 31.10.2014 г. в гр. Исперих; обл. Разград – 38 (тридесет и осем) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 12.00.; при „Клуб на пенсионера”  с лице за контакт Димитричка Тонева;  тел.0893540214
10. На 31.10.2014 г. в гр. Завет; обл. Разград – 153 (сто педесет и три) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 13.00.; при „Клуб на пенсионера”  с лице за контакт Сениха Ахмед; тел.: 0897516332
11. На 31.10.2014 г. в гр. Кубрат; обл. Разград – 109 (сто и девет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 14.30.; при „Клуб на диабетика”  с лице за контакт Христо Антонов; тел. : 0887701865
12. На 31.10.2014 г. в гр. Цар Калоян; обл. Разград – 70 (седемдесет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 16.00.; при Читалището  с лице за контакт Атанас Атанасов; тел.: 0897930890
13. На 31.10.2014 г. в гр. Разград; обл. Разград – 100 (сто) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка в 17.00.; при „Клуб на диабетика”  с лице за контакт  Цветанка Димитрова; тел.: 0898609383
 
ОБЩО  ЗАЯВЕНИ:  от 21.10. до 31.10. 2014 г. в 14 Сдружения са доставени   1 728 бр.  пакети индивидуално пакетирани съгласно калколационен  по документацията на обществената поръчка за  1 728 бр. лица  социално слаби диабетно болни.
 
Организатор – хранене при БАДИАБЕТ:.............
                                               (Светла Алексиева)
 
      Днес, 12.09.2014 г. г.,подписаният..................................................................................., като представител на „ЛФС” ЕООД с ЕИК 130015233, в качеството на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по два броя менюта за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България” за 2014 г.,
 
 получих настоящата заявка:.....................
                       (............................................)

МЕСЕЧЕН  ОТЧЕТ
№ 3  /  31.10.2014 г.
ЗА  ИЗПЪЛНЕНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ПО ДОГОВОР ОТ 10.09. 2014 г.
ПО ЗАЯВКЯ № 3 / 15.10.2014 г.
 
Стойността за 1 пакет, съгласно  Договора е 28.43 лв. Изчисленията са в цени без ДДС. 


дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 21.10. София 80 227.44
Общо  за  деня 80 227.44
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
2 22.10 Правец   15    426.45
3 22.10 Етрополе 170 4 833.10
Общо  за  деня 185 5 259.55
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
4 23.10 Мездра – села 333 9 467.19
5 23.10 Роман – села 100 2 843.00
Общо  за  деня 433 12 310.19
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
6 28.10. София 66 1 876.38
Общо  за  деня 66 1 876.38
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
7 29.10 Девин – села 400 11 372.00
Общо  за  деня 400 11 372.00
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
8 31.10 Гр. Самуил   94 2 672.42
9 31.10 Гр. Исперих   38 1 080.34
10 31.10 Гр. Завет 153 4 349.79
11 31.10 Гр. Кубрат 109 3 098.87
12 31.10 Гр. Цар Калоян   70 1 990.10
13 31.10 Гр. Разград 100 2 843.00
Общо  за  деня 564 16 034.52
 
ОБЩО  от 21.10. до 31.10. 2014 г. в 13 Сдружения са доставени на 1 728 лица 1 728 бр. пакети  Х 28.43 = 49 127.04 лв. (без ДДС)      =  58 952.45 лв. с ДДС
 
                                                          
УТВЪРДИЛ:  М. Чачева                                      ОРГ. ХРАНЕНЕ:  Светла Алексиева
                                                                        
                                         
БА Диабет във Фейсбук