Отчет № 4 от 25.11.2014 година.

        

ДО  „ЛФС” ЕООД
                                                                      
 З А Я В К А №  4 / 27.10.2014 г.
 
         От Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”; регистрирано в СГС, ФО, ФД № 12028 / 90 г.; БУЛСТАТ 121462057; дан. № 1220004291,със седалище и адрес на управление – гр. София; СО – район „Сердика”; ж.к. „Банишора”; ул.”Подполковник Калитин” бл. 20 (партер) с представлявано от Председателя на Управителен съвет Светла Илиева Алексиева
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ГЕОРГИЕВ,
 
            Във връзка с осъществяването на предмета на Договор от 10.09.2014 г. за изпълнение на Общиствена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти  за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България” , преставям на вниманието Ви настоящата заявка:
           
            Да бъдат доставени хранителни продукти за социално слаби диабетици за периода от 27.10.2013 г. до 27.11.2014 г., както следва:
 
1. На 06.11.2014 г. в 10.00 ч. в гр.Разград; обл. Разград в „Клуб на диабетика” да се извърши доставка на – 179 (сто седемдесет и девет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в ; с лице за контакт  Цветанка Димитрова; тел: 0898609383
2. На 06.11.2014 г. в 12.30 ч. в гр. Варна; обл. Варна; ул.Воден” № 18да се извърши доставка на – 45 (четиридесет и пет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в ; с лице за контакт доц. Мария Брусева; тел: 0875202995
3. На 06.11.2014 г. в 13.30 ч. в гр. Каварна; обл. Добрич да се извърши доставка на – 44 (четиридесет и четири) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в Офиса ; с лице за контакт Светла Дюлгерова; тел: 0897465819
 
4. На 11.11.2014 г. в 10.00 ч. в гр. Чепеларе; обл. Смолян да се извърши доставка на – 153 (сто педес и три) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в „Клуб на диабетика” ; с лице за контакт Юлия Асеновска; тел: 0886200350
5. На 11.11.2014 г. в 11.30 ч. в гр. Смолян; обл. Смолян да се извърши доставка на – 376 (триста седемдесет и шест) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в „Клуб на диабетика”; с лице за контакт Кирил Илиев; тел: 0877724855
6. На 11.11.2014 г. в 14.00 ч. в с. Борино; обл. Смоляв в Центъра - Кметството да се извърши доставка на – 36 (тридесет и шест)  броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в ; с лице за контакт  Анелия Джебирова; тел: 0889900433
 
7.  На 12.11.2014 г. в 13.00 ч. в гр. София; обл. София да се извърши доставка на – 62 (шестдесет и два) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка   - гр. София; ж.к. „Банишора” бл. 20 в Национален клуб; с лице за контакт Румяна Субашиева; тел: 0893624141
 
8. На 18.11.2014 г. в 10.00 ч. в с. Средногорци; обл. Смолян да се извърши доставка на – 31 (тридесет и един) в „Клуб на диабетика” броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в ; с лице за контакт  Исеин Моллов; тел: 0988873345
9.  На 18.11.2014 г. в 11.00 ч. в гр. Рудозем; обл. Смолян в „Клуб на пенсионера” да се извърши доставка на – 64 (шестдесет и четири) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка   ; с лице за контакт Катерина Шукерова; тел: 0888991593
10. На 18.11.2014 г. в 12.00 ч. в гр. Мадан; обл. Смолян в Общината да се извърши доставка на – 36 (тридесет и шест) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в ; с лице за контакт Магдалена Хаджиева; тел: 0899831645
11. На 18.11.2014 г. в 13.30 ч. в гр. Златоград;обл. Смолян в „Клуб на диабетика” да се извърши доставка на – 45 (четиридесет и пет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в ; с лице за контакт  Радка Бурдева тел: 0898720847
12. На 18.11.2014 г. в 15.00 ч. в гр. Кърджали;обл. Кърджали в „Клуб на инвалида” да се извърши доставка на – 85 (осемдесет и пет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в ; с лице за контакт Александра Римпопова; тел.: 0887431235
 
13. На 19.11.2014 г. в 13.00 ч. в гр. София  да се извърши доставка на – 16 (шестнадесет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в гр. София; ж.к. „Банишора” бл. 20 в Национален клуб; с лице за контакт Румяна Субашиева; тел.: 0893624141
 
14. На 20.11.2014 г. в 10.00 ч. в гр. Габрово да се извърши доставка на – 50 (педесет) броя съгласно калкулационен лист  по документацията на обществената поръчка  в „Клуб на диабетика” ; с лице за контакт Дочо Дочев; тел.:08885085228
 
 
 
 
Организатор – хранене при БАДИАБЕТ:.............
                                               (Светла Алексиева)
 
      Днес, 27.10.2014 г. г.,подписаният..................................................................................., като представител на „ЛФС” ЕООД с ЕИК 130015233, в качеството на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по два броя менюта за хранене на социално - слаби диабетици на територията на Р. България” за 2014 г.,
 
 получих настоящата заявка:.....................
                       (............................................)
   МЕСЕЧЕН  ОТЧЕТ  № 4 / 21.11.2014 г.
З
А  ИЗПЪЛНЕНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ПО ДОГОВОР ОТ 10.09. 2014 г.
ПО ЗАЯВКА № 4 / 27.10.2014 г.

 
Стойността за 1 пакет, съгласно Договора е 28.43 лв. Изчисленията са в цени без ДДС. 
 

дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
1 06.11. Гр. Разград 179 5 088.97
2 06.11. Гр. Варна   45 1 279.35
3 06.11. Гр. Каварна   44 1 250.92
Общо  за  деня 268 7 619.24
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
4 11.11. Гр. Чепеларе 153   4 349.79
5 11.11. Гр. Смолян 376 10 689.68
6 11.11. С. Борино 36   1 023.48
Общо  за  деня 565 16 062.95
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
7 12.11. София 62   1 762.66
Общо  за  деня 62   1 762.66
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
8 18.11. Гр. Мадан 35    995.05
9 18.11. Гр. Рудозем 64 1 819.52
10 18.11. С. Средногорци 31    881.33
11 18.11. Гр. Златоград 45 1 279.35
12 18.11. Гр. Кърджали 85 2 416.55
Общо  за  деня 260 7 391.80
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
13 19.11. София 16   454.88
Общо  за  деня 16   454.88
 
 
дата Населено място Дост. бр. пакети Крайна цена
14 20.11  Габрово 50 1 421.50
Общо  за  деня 50 1 421.50
 
ОБЩО  от 06.10. до 21.11. 2014 г. в 14  (четиринадесет) Сдружения са доставени на 1 221 лица 1 221 бр. пакети  Х 28.43 = 34 713.03 лв. (без ДДС)      =  41 655.64 лв. с ДДС
 
                                              
                                               ОРГ. ХРАНЕНЕ: ( Св. Алексиева)
                                             
БА Диабет във Фейсбук